Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Jubilació anticipada per raó del grup o activitat professional


L'edat ordinària de jubilació es pot rebaixar o anticipar en aquells grups o activitats professionals, la feina dels quals sigui excepcionalment penosa, perillosa, tòxica o insalubre i que registri unes taxes elevades de morbiditat o mortalitat, sempre que els treballadors afectats acreditin el mínim d'activitat que s'estableix en la seva respectiva professió o treball, es trobin en situació d'alta o assimilada a la de l'alta i compleixin la resta de requisits generals exigits.

L'aplicació dels coeficients reductors no pot donar lloc al fet que l'interessat accedeixi a la pensió de jubilació amb una  edat inferior a 52 anys. Aquesta limitació no afectarà els treballadors del règims especials (mineria del carbó i treballadors del mar) que, el 01-01-08, tinguessin reconeguts coeficients reductors de l'edat de jubilació i, en aquest cas, seguiran sent d'aplicació les regles establertes a la normativa anterior.

Des del 01-01-08, els coeficients reductors no es tindran en compte per acreditar l'edat exigida per accedir a la jubilació parcial, a la jubilació anticipada amb la condició de mutualista i a qualsevol altra modalitat de jubilació anticipada, ni tampoc per al percentatge addicional per als treballadors que es jubilen després de l'edat ordinària de jubilació.

S'establirà reglamentàriament el procediment general que cal observar per rebaixar l'edat de jubilació, en què es prevegi la realització prèvia d'estudis de sinistralitat en el sector; penositat, perillositat i toxicitat de les condicions de treball; la seva incidència en els processos d'incapacitat laboral que genera en els treballadors i els requeriments físics exigits per al desenvolupament de l'activitat.

 

Treballadors inclosos en Estatut Miner

 • Es podrà reconèixer pensió de jubilació, amb una edat inferior a l'ordinària exigida en cada moment, als treballadors per compte d'altri inclosos en l'àmbit de l'Estatut del miner (no compresos en el Règim Especial de la Mineria del Carbó), mitjançant l'aplicació de coeficients reductors de l'edat de jubilació, quan concorrin circumstàncies de penositat, toxicitat, perillositat o insalubritat en els termes i les condicions establerts en l'escala aprovada a aquest efecte.
 • L'edat mínima exigida es rebaixarà en un període equivalent al que resulti d'aplicar el coeficient que correspongui, d'acord amb l'escala establerta en l'annex al RD  2366/1984, de 26 de desembre, al període "efectivament treballat" en cada una de les categories o especialitats establertes, i es descomptaran totes les faltes al treball, a excepció de les baixes mèdiques i les absències autoritzades amb dret a retribució.
 • El període de temps en què es redueix l'edat de jubilació es considera com a cotitzat, únicament, per determinar el percentatge aplicable a la base reguladora.
 • Tant la reducció d'edat com el còmput d'aquest període a l'efecte del percentatge seran aplicables, encara que la pensió es causi en qualsevol altre Règim diferent del Règim General.
 • Quan la jubilació afecti treballadors que estiguin exercint "simultàniament" una altra activitat o activitats que donin lloc a la seva inclusió en algun altre Règim de la Seguretat Social, supòsits de pluriactivitat, la reducció només s'aplicarà a l'efecte de l'edat.

Personal de vol de treballs aeris

 • Es podrà reconèixer pensió de jubilació, amb una edat inferior a l'ordinària exigida en cada moment, als tripulants tècnics de vol, inclosos a l'Ordenança laboral per al personal de les companyies de treballs aeris, mitjançant l'aplicació de coeficients reductors de l'edat de jubilació.
 • L'edat mínima exigida es reduirà en un període equivalent al que resulti d'aplicar al període "efectivament treballat" en cada categoria, del qual es descomptaran totes les faltes al treball, a excepció de les baixes mèdiques i les absències autoritzades amb dret a retribució, el coeficient que correspongui, d'acord amb l'escala establerta en el RD  1559/1986, de 28 de juny:
  • El 0,40 en la de pilot i segon pilot.
  • El 0,30 en la de mecànic d'aeronau, navegant operador de fotografia aèria, operador de mitjans tecnològics, fotògraf aeri i operador de càmera aèria.
 • El període de temps en què es redueix l'edat de jubilació es considera com a cotitzat, únicament, per determinar el percentatge aplicable a la base reguladora.
 • Tant la reducció d'edat com el còmput d'aquest període de temps a l'efecte del percentatge seran aplicables, encara que la pensió es causi en qualsevol altre Règim diferent del Règim General.
 • Quan la jubilació afecti treballadors que estiguin exercint "simultàniament" una altra activitat o activitats que donin lloc a la seva inclusió en algun altre Règim de la Seguretat Social, supòsits de pluriactivitat, la reducció només s'aplicarà a l'efecte de l'edat.

Treballadors ferroviaris

 • L'edat mínima exigida en cada moment es reduirà per als treballadors ferroviaris pertanyents o que hagin pertangut a grups i activitats professionals de naturalesa especialment perillosa o penosa, en un temps igual al nombre d'anys que resulti d'aplicar el coeficient que correspongui (0,15 o 0,10), segons l'escala establerta en l'|art.  3 del RD  2621/1986, de 24 de desembre, al període temporal "efectivament treballat" en aquests grups i activitats, i es descomptaran totes les faltes al treball, excepte les que tinguin per motiu la baixa mèdica i les autoritzades amb dret a retribució per les normes aplicables.
 • El període de temps efectivament treballat computable a aquesta finalitat s'ha de fixar en un nombre enter (sense fraccions) d'anys i, per això, si en el càlcul de l'esmentat període hi ha fraccions d'any, les que excedeixin de sis mesos es computen com un any complet i les inferiors no es computen en absolut.
 • Així mateix, les diferents fraccions d'any amb diferent coeficient corresponents a activitats perilloses es computaran, si la suma de totes supera el semestre, per un any complert en l'activitat en què s'acrediti la fracció de temps més prolongada.
 • El període que hi hagi entre l'edat de jubilació reduïda i l'edat mínima general servirà per determinar el coeficient reductor, si s'escau, aplicable, i es considerarà com a cotitzat a l'efecte exclusiu d'incrementar el percentatge de pensió aplicable.
 • Tant la reducció d'edat com el còmput d'aquest període de temps a l'efecte del percentatge seran aplicables, encara que la pensió es causi en qualsevol altre Règim diferent del Règim General.
 • Quan la jubilació afecti treballadors que estiguin exercint "simultàniament" una altra activitat o activitats que donin lloc a la seva inclusió en algun altre Règim de la Seguretat Social, supòsits de pluriactivitat, la reducció només s'aplicarà a l'efecte de l'edat.

Artistes

 • Els cantants, ballarins i trapezistes podran obtenir la pensió de jubilació a partir dels 60 anys, sense aplicació de coeficients reductors, quan hagin treballat en l'especialitat un mínim de 8 anys durant els 21 anys anteriors a la jubilació.
 • Els altres artistes es podran jubilar a partir dels 60 anys, amb una reducció d'un 8%, en el percentatge de la pensió, per cada any que falti per complir l'edat ordinària exigida en cada moment.
 • En els dos supòsits previstos, serà requisit indispensable, per accedir a la jubilació, la condició d'estar donat d'alta o en una situació assimilada a la d'alta en la data del fet causant.

Professionals taurins

 • 55 anys per als matadors de toros, rellonejadors, novellers, banderillers, picadors i toreros còmics, sempre que acreditin estar donats d'alta o en una situació assimilada a la d'alta en la data del fet causant i haver actuat en un determinat nombre d'espectacles taurins:
  • Matadors de toros, rellonejadors i novellers, 150 festejos en qualsevol d'aquestes categories.
  • Banderillers, picadors i toreros còmics, 200 festejos en qualsevol d'aquestes categories o en alguna de les categories indicades en el paràgraf anterior.
 • 60 anys per als rematadors, sempre que acreditin estar donats d'alta o en una situació assimilada a la d'alta en el moment del fet causant i haver actuat en 250 festejos en qualsevol categoria professional.
 • 65 anys o l'edat ordinària exigida en cada moment, per als mossos d'estocs i de rellons i els seus ajudants.

  No obstant això, es podran jubilar a partir dels 60 anys amb aplicació d'un coeficient reductor d'un 8% per cada any d'anticipació, sempre que acreditin estar donats d'alta o en una situació assimilada a la d'alta en la data del fet causant i haver actuat en 250 festejos en qualsevol categoria professional.

Bombers al servei de les administracions i organismes públics

D'acord amb el que preveu el RD 383/2008, de 14 de març, es podrà reconèixer pensió de jubilació, amb una edat inferior a l'ordinària exigida en cada moment, als treballadors per compte d'altri i empleats públics, inclosos al Règim General de la Seguretat Social, que prestin serveis com a bombers, en les seves diferents escales, categories o especialitats, en corporacions locals, en comunitats autònomes, en el Ministeri de Defensa, en l'Organisme Aeroports Espanyols i Navegació Aèria, així com en els consorcis o en les agrupacions que puguin tenir constituïts les administracions expressades.

L'edat ordinària exigida en cada moment per a l'accés a la pensió de jubilació es reduirà en un període equivalent al que resulti d'aplicar als anys complets efectivament treballats com a bomber el coeficient reductor del 0,20.

L'aplicació de la reducció de l'edat de jubilació en cap cas no donarà peu al fet que l'interessat pugui accedir a la pensió de jubilació amb una edat inferior als 60 anys, o a la de 59 anys en els supòsits en què s'acreditin 35 anys o més de cotització efectiva, sense còmput de la part proporcional corresponent per pagues extraordinàries, per l'exercici de l'activitat de bomber. 

Per al còmput del temps efectivament treballat, es descomptaran totes les faltes a la feina, tret de les següents:

 • Les que tinguin per motiu la baixa mèdica per malaltia comuna o professional, o accident, sigui laboral o no.
 • Les que tinguin per motiu la suspensió del contracte de treball per maternitat, paternitat, adopció, acolliment, risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural.
 • Les autoritzades en les corresponents disposicions laborals amb dret a retribució.

El període de temps en què es redueix l'edat de jubilació es considera com a cotitzat, únicament, per determinar el percentatge aplicable a la base reguladora.

Tant la reducció d'edat com el còmput d'aquest període a l'efecte del percentatge seran aplicables, encara que la pensió s'obtingui en qualsevol altre règim diferent del Règim General.

Membres del cos de l'Ertzaintza

 • L'edat ordinària exigida en cada moment per a l'accés a la pensió de jubilació es reduirà en un període equivalent al que resulti d'aplicar el coeficient reductor del 0,20 als anys complets efectivament treballats com a membres del Cos de l'Ertzaintza o com a integrants dels col·lectius que hi van quedar inclosos.

L'aplicació de la reducció de l'edat de jubilació prevista en el paràgraf anterior en cap cas no donarà peu al fet que l'interessat pugui accedir a la pensió de jubilació amb una edat inferior als 60 anys, o a la de 59 anys en els supòsits en què s'acreditin 35 anys o més d'activitat efectiva i cotització en el Cos de l'Ertzaintza, o en els col·lectius que hi van quedar inclosos, sense còmput de la part proporcional corresponent per pagues extraordinàries, per l'exercici de l'activitat a què es refereix el paràgraf anterior.

 • El període de temps en què es redueixi l'edat de jubilació del treballador, d'acord amb el que estableix l'apartat anterior, es computarà com a cotitzat a l'efecte exclusiu de determinar el percentatge aplicable a la base reguladora corresponent per calcular l'import de la pensió de jubilació.

Tant la reducció de l'edat com el còmput, a l'efecte de cotització, del temps en què es redueixi, establerts en l'apartat anterior, seran aplicables als membres del Cos de l'Ertzaintza que hagin romàs en situació d'alta per l'esmentada activitat fins a la data en què es produeixi el fet causant de la pensió de jubilació.

Així mateix, mantindran el dret a aquests mateixos beneficis els qui, havent arribat a l'edat d'accés a la jubilació que, en cada cas, sigui aplicable segons el que estableixen els dos primers paràgrafs, cessin en la seva activitat com a membres de l'esmentat Cos, però que romanguin d'alta per raó de l'exercici d'una activitat laboral diferent, independentment del règim de la Seguretat Social en el qual quedin enquadrats.

 • En relació amb aquest col·lectiu, s'aplicarà un tipus de cotització addicional sobre la base de cotització per contingències comunes, tant per a l'empresa com per al treballador. 
 • El sistema establert en la Disposició addicional 20a de la LGSS serà aplicable després que en la Comissió Mixta de Quota es faci efectiu un acord de finançament per part de l'Estat de la quantia anual corresponent a les cotitzacions recarregades que s'hagin d'implantar com a conseqüència de la pèrdua de cotitzacions per l'avançament de l'edat de jubilació i per l'increment en les prestacions en els anys en què s'anticipi l'edat de jubilació, en quantia equiparable a la que l'Administració de l'Estat abona en els casos de jubilació anticipada dels membres dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat en el Règim de Classes Passives.

Policies Locals

BONIFICACIÓ PER FEINES COM A POLICIA LOCAL (Reial Decret 1449/2018, de 14 de desembre)  

 • A partir del 2 de gener de 2019 es pot reconèixer la pensió de jubilació amb una edat inferior a l’ordinària exigida en cada moment als Funcionaris de carrera, inclosos en el Règim General de la Seguretat Social, membres de la Policia local al servei de les entitats locals, en les seves diferents escales, categories o especialitats
 • L’edat ordinària de jubilació es redueix en un període equivalent al que resulti d’aplicar el coeficient reductor del 0,20 als anys complets efectivament treballats com a membre de la Policia local al servei de les entitats locals, en les seves diferents escales, categories o especialitats.
 • L’aplicació de la reducció de l’edat de jubilació indicada, en cap cas, no propicia que la persona interessada pugui accedir a la pensió de jubilació amb una edat inferior en 5 anys a la seva edat ordinària de jubilació, o en 6 anys en els supòsits en què s’acreditin 37 anys d’activitat efectiva i cotització, sense còmput de la part proporcional corresponent per pagues extraordinàries, per l’exercici de l’activitat com a membre de la Policia local.
 • Els 37 anys de cotització efectiva com a policia local, per poder anticipar l’edat de jubilació en 6 anys respecte a l’edat ordinària que correspongui, s’exigiran de manera progressiva, d’acord amb el que s’estableix a continuació:

Any

Cotització

2019

35 anys i 6 mesos de cotització efectiva com a policia local

2020, 2021, 2022

36 anys de cotització efectiva com a policia local

2023, 2024, 2025, 2026

36 anys i sis mesos de cotització efectiva com a policia local

2027

37 anys de cotització efectiva com a policia local

 • L’anticipació de l’edat de jubilació per aplicació dels coeficients reductors es condiciona tant a la necessitat de tenir cobert el període de carència de 15 anys que s’exigeix per accedir a l’esmentada prestació com els 15 anys de cotització com a policia local necessaris per poder aplicar-hi el coeficient.

Té la consideració de temps efectivament treballat, a l’efecte de l’aplicació del coeficient reductor, el temps d’activitat efectiva i de cotització destinat a llocs propis dels Cossos de Policia local al servei de la respectiva entitat local.

Es descomptaran totes les faltes a la feina, tret de les següents:

  1. Les que tinguin per motiu la incapacitat temporal per malaltia comuna o professional, o accident, sigui laboral o no.

  2. Les que tinguin per motiu la suspensió de la prestació de serveis per maternitat, paternitat, adopció, acolliment, risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural.

  3. Els permisos i les llicències retribuïts i que es gaudeixin en virtut de les corresponents disposicions normatives o convencionals
 • Tant la reducció de l’edat com el còmput, a l’efecte de cotització, del temps en què es redueixi seran aplicables als membres de la Policia local que hagin romàs en situació d’alta per l’esmentada activitat fins a la data en què es produeixi el fet causant de la pensió de jubilació.
 • El període de temps en què es redueix l’edat de jubilació del treballador es computa com a cotitzat a l’efecte exclusiu de determinar el percentatge aplicable a la base reguladora corresponent per calcular l’import de la pensió de jubilació.
 • Així mateix, mantindran el dret a aquests mateixos beneficis els qui, havent arribat a l’edat d’accés a la jubilació que, en cada cas, sigui aplicable segons el coeficient reductor assignat, cessin en la seva activitat com a membres de la Policia local, però que romanguin d’alta per raó de l’exercici d’una activitat laboral diferent, independentment del règim de la Seguretat Social en el qual quedin enquadrats per raó d’aquesta activitat.
 • En relació amb aquest col·lectiu, s’aplica un tipus de cotització addicional sobre la base de cotització per contingències comunes, tant per a l’empresa com per al treballador. La disposició addicional 164 de la llei 6/2018 de PGE 2018 ha establert un tipus de cotització addicional del 10,6 % per a tots els policies en actiu. D’aquesta quota, els municipis hauran de finançar el 8,84 % i els mateixos funcionaris, l’1,76 % restant.

 

 

 


Complementary Content
${loading}