Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Gestió / Sol·licituds

Gestió i reconeixement del dret

La gestió i el reconeixement del dret corresponen a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o, en cas de treballadors inclosos en el camp d'aplicació del Règim Especial del Mar, a l'Institut Social de la Marina (ISM).

Documents que han d'acompanyar la sol·licitud

Este contingut es troba en revisió des de l'entrada en vigor el 17-03-2013 del |R.D.L. 5/2013, de 15 de març, de mesures per a afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de més edat i promoure l'envelliment actiu.

Els documents que s'indiquen a continuació s'han de presentar en original acompanyats de còpia per a la seua compulsa o en fotocòpia ja compulsada, excepte per als documents d'identitat, en què serà suficient l'exhibició de l'original.

EN TOTS ELS CASOS:
 • Acreditació d'identitat del sol·licitant, representant legal i altes persones que figuren a la sol·licitud mitjançant la documentació següent en vigor:
  • Espanyols: Document Nacional d'Identitat (DNI). 
  • Estrangers residents o no residents a Espanya: passaport o, si escau, document d'identitat vigent al seu país i NIE  (Número d'Identificació d'Estranger) exigit per l'AEAT a l'efecte de pagament.
 • Documentació acreditativa de la representació legal, si escau. Si és tutor institucional, CIF/NIF, document on conste el nomenament de tutela de la Institució i certificació acreditativa de la representació de la Institució.
EN TOTS ELS TIPUS DE JUBILACIÓ:
 • Justificant de pagament de cotitzacions dels 3 últims mesos si és vosté l'obligat a ingressar-les i la cessació en el treball s'ha produït en eixe mateix període.
EN JUBILACIÓ ESPECIAL ALS 64 ANYS:
 • Certificat d'empresa sobre les dades del treballador substituït.
EN JUBILACIÓ PARCIAL:
 • Certificat d'empresa sobre dades laborals del jubilat parcial i del treballador rellevista.
EN JUBILACIÓ ANTICIPADA:
 • Amb bonificació d'edat i per malaltia especial:
  • Si ha treballat en alguna activitat que tinga reconeguda bonificació d'edat: certificat de l'empresa o empreses  on consten la categoria professional i els períodes treballats en eixe lloc, o cartilla d'embarcament i desembarcament per a l' ISM.
  • Certificat de discapacitat i grau reconegut expedit per l' IMSERSO  o l'organisme competent o acte judicial, amb indicació, si escau, que és conseqüència d'una de les malalties esmentades al RD 1851/2009, així com data d'inici de la discapacitat i data de la qualificació.
  • Acreditació de la necessitat d'ajuda de terceres persones o per mobilitat reduïda, expedida per l' IMSERSO o per un organisme competent. 
 • Per cessació forçosa o una altra causa:
  • Document que acredite que el seu contracte de treball es va extingir per causes alienes a la seua voluntat si vol jubilar-se amb més de 60 anys i menys de 65 (només si no està cobrant la desocupació).
  • Certificat de l'empresa si anticipa l'edat de jubilació i va rebre indemnització en virtut d'acord col·lectiu

PER A INCLOURE EN ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I ACREDITAR ALTRES CIRCUMSTÀNCIES:

 • Beneficiaris d'assistència sanitària:
  • Llibre de família o actes del Registre Civil que acrediten el parentiu amb el sol·licitant.
  • Certificat de l'Ajuntament que acredite la convivència amb el sol·licitant (excepte en el cas del cònjuge i els fills), quan el funcionari ho considere necessari.
  • Acte judicial o certificat d'acolliment familiar expedit per la Comunitat Autònoma.
  • Resolució judicial de separació o divorci on conste la custòdia dels fills menors i, si escau, la quantia de la pensió compensatòria al cònjuge o excònjuge i la d'aliments a fills.
  • Acreditació de residència habitual a Espanya d'estrangers, mitjançant certificat d'empadronament de l'Ajuntament o targeta de residència, quan el funcionari ho considere necessari.
 • Altres circumstàncies:
  • Acreditació d'haver complit el servici militar obligatori o la prestació social substitutòria, si ho al·lega.
  • Si ha tingut algun avortament de més de 6 mesos o fills morts abans de les 24 hores de vida, certificat del Registre Civil on conste la seua existència, si ho al·lega.

Esta documentació es pot presentar a qualsevol dels Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social.

Complementary Content
${loading}