Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Xestión / Solicitudes

Xestión e recoñecemento do dereito

A xestión e o recoñecemento do dereito corresponden ao Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) ou, se se trata de traballadores incluídos no campo de aplicación do Réxime Especial do Mar, ao Instituto Social da Mariña (ISM).

Documentos que deben acompañar a solicitude

Este contido encóntrase en revisión dende a entrada en vigor o 17-03-2013 do |R.D.L. 5/2013, do 15 de marzo, de medidas para favorecer a continuidade da vida laboral dos traballadores de maior idade e promover o envellecemento activo.

Os documentos que se indican a continuación débense presentar en orixinal e acompañados de copia para a súa compulsa ou en fotocopia xa compulsada, agás para os documentos de identidade nos que será suficiente a exhibición do orixinal.

EN TODOS OS CASOS:
 • Acreditación da identidade do solicitante, representante legal e demais persoas que figuran na solicitude, mediante a seguinte documentación en vigor:
  • Españois: Documento Nacional de Identidade (DNI). 
  • Estranxeiros residentes ou non-residentes en España: pasaporte ou, se é o caso, documento de identidade vixente no seu país e NIE  (Número de Identificación de Estranxeiro) esixido pola AEAT para os efectos de pagamento.
 • Documentación acreditativa da representación legal, se é o caso. Se é titor institucional, CIF/NIF, documento no que conste o nomeamento de tutela da Institución e certificación acreditativa da representación da Institución.
EN TODOS OS TIPOS DE XUBILACIÓN:
 • Xustificante de pagamento de cotizacións dos últimos 3 meses se é vostede o obrigado a ingresalas e o cesamento no traballo se producíu nese mesmo período.
EN XUBILACIÓN ESPECIAL AOS 64 ANOS:
 • Certificado de empresa sobre os datos do traballador substituto.
EN XUBILACIÓN PARCIAL:
 • Certificado de empresa sobre datos laborais do xubilado parcial e do traballador remudista.
EN XUBILACIÓN ANTICIPADA:
 • Con bonificación de idade e por enfermidade especial:
  • Se traballou nalgunha actividade que teña recoñecida bonificación de idade: certificado da empresa ou empresas onde consten a categoría profesional e os períodos traballados nese posto, ou cartilla de embarque e desembarque para o ISM.
  • Certificado de discapacidade e grao recoñecido expedido polo IMSERSO  ou organismo competente ou auto xudicial, con indicación, se é o caso, de que é consecuencia dunha das enfermidades listadas no RD 1851/2009, así como data de inicio da discapacidade e data da cualificación.
  • Acreditación da necesidade de axuda de terceiras persoas ou por mobilidade reducida, expedida polo IMSERSO ou organismo competente. 
 • Por cesamento forzoso ou outra causa:
  • Documento que acredite que o seu contrato de traballo se extinguíu por causas alleas á súa vontade, se vai xubilarse con máis de 60 anos e menos de 65 (só se non está cobrando o desemprego).
  • Certificado da empresa, se anticipa a idade de xubilación e recibiu indemnización en virtude de acordo colectivo.

PARA INCLUÍR EN ASISTENCIA SANITARIA E ACREDITAR OUTRAS CIRCUNSTANCIAS:

 • Beneficiarios de asistencia sanitaria:
  • Libro de Familia ou actas do Rexistro Civil que acrediten o parentesco co solicitante.
  • Certificado do Concello que acredite a convivencia co solicitante (non se esixe para o cónxuxe e os fillos), cando o funcionario o considere necesario.
  • Auto xudicial ou certificado de acollemento familiar, expedido pola Comunidade Autónoma.
  • Resolución xudicial de separación ou divorcio onde conste a custodia dos fillos menores e, se é o caso, a contía da pensión compensatoria ao cónxuxe ou ex-cónxuxe e a de alimentos a fillos.
  • Acreditación de residencia habitual en España de estranxeiros, mediante certificado do empadroamento do Concello ou tarxeta de residencia, cando o funcionario o considere necesario.
 • Outras circunstancias:
  • Acreditación de ter cumprido o servizo militar obrigatorio ou a prestación social substitutiva, se o alega.
  • Se tivo algún aborto de máis de 6 meses ou fillos falecidos antes das 24 horas de vida, certificado do Rexistro Civil onde conste a súa existencia, se o alega.

Esta documentación pode presentarse en calquera dos Centros de Atención e Información da Seguridade Social.

Complementary Content
${loading}