Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Gestió / Sol·licituds

Gestió i reconeixement del dret

La gestió i el reconeixement del dret corresponen a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o, en cas de treballadors inclosos al camp d'aplicació del Règim Especial de la Mar, a l'Institut Social de la Marina (ISM).

Documents que han d'acompanyar la sol·licitud

Aquest contingut es troba en revisió des de l'entrada en vigor el 17-03-2013 del |R.D.L. 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de més edat i promoure l'envelliment actiu.

Cal presentar l'original i una còpia per compulsar o una fotocòpia ja compulsada dels documents que s'indiquen a continuació, excepte per als documents d'identitat, l'exhibició de l'original dels quals és suficient.

EN TOTS ELS CASOS:

 • Acreditació d'identitat del sol·licitant, representant legal i altres persones que consten en la sol·licitud mitjançant la següent documentació en vigor:
  • Espanyols: Document Nacional d'Identitat  (DNI). 
  • Estrangers residents o no residents a Espanya: passaport o, si no en tenen, document d'identitat vigent al seu país i NIE  (Número d'Identificació d'Estranger) exigit per l'AEAT a l'efecte de pagament.
 • Documentació acreditativa de la representació legal, si s'escau. Si sou tutor institucional, CIF/NIF, document on consti el nomenament de tutela de la institució i certificació acreditativa de la representació de la institució.

EN TOTS ELS TIPUS DE JUBILACIÓ:

 • Justificant de pagament de cotitzacions dels 3 últims mesos si sou la persona que esteu obligada a ingressar-les i el cessament en el treball ha tingut lloc en aquest mateix període.

JUBILACIÓ ESPECIAL ALS 64 ANYS:

 • Certificat d'empresa sobre les dades del treballador substituït.

JUBILACIÓ PARCIAL:

 • Certificat d'empresa sobre dades laborals del jubilat parcial i del treballador rellevista.

JUBILACIÓ ANTICIPADA:

 • Amb bonificació d'edat i per malaltia especial:

  • Si heu treballat en alguna activitat que tingui reconeguda una bonificació per  edat: certificat de l'empresa o empreses on constin la categoria professional i els períodes treballats en aquest lloc de treball, o cartilla d'embarcament i desembarcament per a l'ISM.
  • Certificat de discapacitat i grau reconegut expedit per l'IMSERSO  o organisme competent o resolució judicial, amb indicació, si escau, que és conseqüència d'una de les malalties enumerades en el RD 1851/2009, i també la data d'inici de la discapacitat i la data de la qualificació.
  • Acreditació de la necessitat d'ajuda de terceres persones o per mobilitat reduïda expedida per l'IMSERSO o per un organisme competent. 

 • Per cessament forçós o una altra causa:

  • Document que acrediti que el vostre contracte de treball es va extingir per causes alienes a la vostra voluntat, si us jubilareu amb més de 60 anys i menys de 65 (només si no esteu cobrant l'atur).
  • Certificat de l'empresa si anticipeu l'edat de jubilació i vau rebre una indemnització en virtut d'un acord col·lectiu.

PER INCLOURE EN ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I ACREDITAR ALTRES CIRCUMSTÀNCIES:

 • Beneficiaris d'assistència sanitària:

  • Llibre de Família o actes del Registre Civil que acreditin el parentiu amb el sol·licitant.
  • Certificat de l'Ajuntament que acrediti la convivència amb el sol·licitant (no s'exigeix per al cònjuge i els fills), quan el funcionari ho consideri necessari.
  • Resolució judicial o certificat d'acolliment familiar expedits per la Comunitat Autònoma.
  • Resolució judicial de separació o divorci on consti la custòdia dels fills menors i, si s'escau, la quantia de la pensió compensatòria al cònjuge o excònjuge i la d'aliments a fills.
  • Acreditació de residència habitual a Espanya d'estrangers, mitjançant el certificat d'empadronament de l'Ajuntament o la targeta de residència,  quan el funcionari ho consideri necessari.
 • Altres circumstàncies:

  • Acreditació d'haver fet el servei militar obligatori o la prestació social substitutòria, si ho al·legueu.
  • Si heu tingut algun avortament de més de 6 mesos o fills morts abans de les 24 hores de vida, certificat del Registre Civil on consti la seva existència, si ho al·legueu.

Aquesta documentació es pot presentar en qualsevol dels Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social.

Complementary Content
${loading}