Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Beneficiaris

 • Les persones incloses en el Règim General, afiliades i en alta o en situació assimilada a la de l'alta, que reunisquen les condicions d'edat, període mínim de cotització i fet causant, legalment establits.

Es consideren situacions assimilades a la d'alta, a este efecte, les següents:

  • La situació legal de desocupació, total i subsidiada, i la de desocupació involuntària una vegada exhaurida la prestació contributiva o assistencial, sempre que en esta situació es mantinga la inscripció com a desocupat a l'oficina d'ocupació.
  • La situació del treballador durant el període corresponent a les vacacions anuals retribuïdes de què no haja gaudit abans de la fi del contracte.
  • L'excedència forçosa.
  • El període de temps en què el treballador estiga en situació d'excedència per estar a càrrec d'un fill, d'un menor acollit o d'altres familiars, que exedisca el període considerat de cotització efectiva en l'article 237 de la LGSS.  
  • El trasllat del treballador fora del territori nacional per indicació de l'empresa.
  • Els períodes d'inactivitat entre faenes de temporada. 
  • Els períodes de presó conseqüència dels supòsits estipulats en la Llei 46/1977, de 15 d'octubre, d'amnistia, en els termes regulats en la Llei 18/1984, de 8 de juny.
  • Els períodes de percepció de l'ajuda equivalent a la jubilació anticipada i l'ajuda prèvia a la jubilació ordinària. 
  • La situació d'incapacitat temporal que subsistisca una vegada extingit el contracte.
  • La situació de maternitat o paternitat que subsistisca una vegada extingit el contracte de treball o que comence mentres es percep la prestació per desocupació.
  • En el cas dels artistes i professionals taurins, el dies que es consideren cotitzats de cada any natural en aplicació de les normes que regulen la cotització i que no es corresponen amb els de prestació de servicis (també servixen per a completar el període mínim de cotització exigit, per a determinar el percentatge i per a calcular la base reguladora). 
  • En el cas dels treballadors afectats pel síndrome tòxic que, per este motiu, van deixar d'exercir en algun moment la seua activitat laboral o professional i no han pogut reprendre l'exercici, que hagen estat en situació d'alta en algun dels règims del sistema de la Seguretat Social, la situació assimilada s'entén en relació amb el règim a què pertanyia el treballador quan va deixar de dur a terme la seua activitat i també en relació amb les contingències comunes.
  • El període de suspensió del contracte de treball per decisió de la treballadora que es veja obligada a abandonar el seu lloc de treball com a conseqüència de ser víctima de la violència de gènere.
 • També poden ser-ne beneficiaris els treballadors afiliats al Sistema de la Seguretat Social que, a la data del fet causant, no estiguen donats d'alta o en situació assimilada a la d'alta, sempre que reunisquen els requisits d'edat i cotització establits.
Complementary Content
${loading}