Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Beneficiaris

 • Les persones incloses al Règim General, afiliades i en situació d'alta o assimilada a la d'alta que compleixin les condicions d'edat, període mínim de cotització i fet causant, legalment establerts.

Es consideren situacions assimilades a la d'alta, a aquest efecte, les següents:

  • La situació legal d'atur, total i subsidiat, i la d'atur involuntari una vegada esgotada la prestació contributiva o assistencial, sempre que en aquesta situació es mantingui la inscripció com a aturat a l'oficina d'ocupació.
  • La situació del treballador durant el període corresponent a les vacances anuals retribuïdes i no gaudides abans de la finalització del contracte.
  • L'excedència forçosa.
  • El període de temps en què el treballador romangui en situació d'excedència per cura de fill, de menor acollit o d'altres familiars que superi el període considerat de cotització efectiva a l'article 237 de la LGSS.  
  • El trasllat del treballador fora del territori nacional per part de l'empresa.
  • Els períodes d'inactivitat entre feines de temporada. 
  • Els períodes de presó soferts com a conseqüència dels supòsits previstos en la Llei 46/1977, de 15-10, d'Amnistia, en els termes regulats a la Llei 18/1984, de 8 de juny.
  • Els períodes de percepció de l'ajuda equivalent a la jubilació anticipada i de l'ajuda prèvia a la jubilació ordinària. 
  • La situació d'incapacitat temporal que subsisteix una vegada extingit el contracte.
  • La situació de maternitat o paternitat que  subsisteix una vegada extingit el contracte de treball o que comença mentre es percep la prestació d'atur.
  • En el cas dels artistes i professionals taurins, el dies que es consideren cotitzats de cada any natural en aplicació de les normes que en regulen la  cotització i que no es corresponen amb els de prestació de serveis (també serveixen per completar el període mínim de cotització exigit, per determinar el percentatge i per calcular la base reguladora). 
  • En el cas dels treballadors afectats pel síndrome tòxic que, per aquest motiu, van deixar d'exercir, al seu dia, la seva activitat laboral o professional i no han pogut reprendre'n l'exercici i que hagin estat en situació d'alta en algun dels règims del sistema de la Seguretat Social,  la situació assimilada es considera en relació amb el règim a què pertanyia el treballador quan va deixar d'exercir la seva activitat i també en relació amb les contingències comunes.
  • El període de suspensió del contracte de treball per decisió de la treballadora que es vegi obligada a abandonar el seu lloc de feina com a conseqüència de ser víctima de la violència de gènere.
 • També són beneficiaris els treballadors afiliats al Sistema de la Seguretat Social que, en la data del fet causant, no estiguin en situació d'alta o assimilada a la d'alta, sempre que compleixin els requisits d'edat i cotització establerts.
Complementary Content
${loading}