Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Jubilació anticipada per voluntat del treballador

A partir del 17-3-2013 s'establix esta nova modalitat de jubilació anticipada que serà aplicable als fets causants produïts a partir de la data esmentada, excepte en els casos en què siga aplicable el que establix la disposició transitòria quarta, apartat 5, de la LGSS.

Beneficiaris / requisits

Podran accedir a esta modalitat de jubilació anticipada els treballadors, inclosos en qualsevol dels règims del sistema de la Seguretat Social, que reunisquen els requisits següents:

 • Tindre complida una edat que siga inferior en dos anys, com a màxim, a l'edat exigida que siga aplicable en cada cas, sense que a este efecte siguen aplicables les bonificacions d'edat, de les quals es puguen beneficiar els treballadors d'alguns sectors professionals per la realització d'activitats penoses, tòxiques, perilloses o insalubres i les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 45% o al 65%.
 • Estar en situació d'alta o assimilada a l'alta.
 • Acreditar un període mínim de cotització efectiva de:
  • 35 anys, sense que, a este efecte, es tinga en compte la part proporcional per pagues extraordinàries ni l'abonament d'anys i dies de cotització per cotitzacions anteriors a l'1-01-1967. A este efecte exclusiu, només es computarà el període de prestació del servei militar obligatori o de la prestació social substitutòria, o del servei social femení obligatori, amb el límit màxim d'un any.
  • Del període de cotització, almenys 2 anys hauran d'estar compresos dins els 15 immediatament anteriors al moment de tindre el dret o al moment en què va cessar l'obligació de cotitzar, si s'accedeix a la pensió de jubilació anticipada des d'una situació d'alta o assimilada a l'alta sense obligació de cotitzar.
  • En el cas de treballadors inclosos al Sistema especial per a treballadors per compte alié agrari, per a acreditar el període mínim de cotització efectiva (35 anys), caldrà que, en els últims 10 anys cotitzats, almenys 6 corresponguin a períodes d'activitat efectiva en este sistema especial. A este efecte, també es computaran els períodes de percepció de prestacions per desocupació de nivell contributiu en este sistema especial.
  • En el cas de treballadors contractats a temps parcial, per acreditar el període mínim de cotització de 35 anys, s’  aplicaran les regles que s’estableixen a l’article 247 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.
 • Una vegada acreditats els requisits generals i específics, l'import de la pensió a percebre ha de ser superior a la quantia de la pensió mínima que correspondria a l'interessat per la seua situació familiar en complir els 65 anys. En cas contrari, no es podrà accedir a esta fórmula de jubilació anticipada.

Quantia

La quantia de la pensió que resulte en cas d’aplicar a la base reguladora el percentatge general que corresponga en funció dels mesos cotitzats serà objecte de reducció mitjançant l’aplicació, per cada mes o fracció de mes que, en el moment del fet causant, li falte al treballador per a complir l’edat legal de jubilació que en cada cas resulte de l’aplicació, dels coeficients que resulten del quadre de coeficients reductors, en funció del període de cotització acreditat i els mesos d’anticipació.

A l’efecte exclusiu de determinar l’esmentada edat legal de jubilació, es considerarà com a tal la que haguera correspost al treballador si haguera continuat cotitzant durant el termini comprés entre la data del fet causant i el compliment de l’edat legal de jubilació que en cada cas siga aplicable.

Per al còmput dels períodes de cotització es prendran períodes complets, sense que s’equipare a un període la fracció d’un període.

Quan en el moment d’acollir-se a esta modalitat de jubilació el treballador estiga percebent el subsidi per desocupació i ho haja fet almenys durant 3 mesos, seran d’aplicació els coeficients reductors previstos per a la jubilació anticipada per causes no imputables al treballador, si bé li seran exigibles els requisits d’accés a la modalitat de jubilació anticipada per la seua voluntat arreplegats en este apartat.

Límit de la quantia:

Una vegada aplicats els coeficients reductors esmentats, l’import resultant de la pensió no podrà ser superior a la quantia que resulte de reduir el límit màxim de pensió en un 0,50 % per cada trimestre o fracció de trimestre d’anticipació.
El coeficient del 0,50 % a què es referix l’apartat anterior no serà d’aplicació en els supòsits següents:

 1. Quan es tracte de jubilacions causades a l’empara del  que establix la norma 2a de l’apartat 1 de la disposició transitòria quarta de la Llei General de la Seguretat Social.
 2. En els casos de jubilacions anticipades, en relació amb els grups o les activitats professionals els treballs dels quals siguen de naturalesa excepcionalment penosa, tòxica, perillosa o insalubre, o es referisquen a persones amb discapacitat. 
COMPLEMENT DE PENSIONS CAUSADES ENTRE L’1-1-2002 I EL 31-12-2021
Els beneficiaris de pensió de jubilació anticipada voluntària causada entre l’1-1-2002 i el 31-12-2021 tenen dret, amb efectes des de l’1-3-2022, a un complement la quantia del qual equival a la diferència entre l’import de la pensió inicialment reconeguda i la quantitat resultant d’aplicar a la pensió inicial els coeficients reductors vigents a partir de l’1-1-2022. Per a això és necessari que es presenten els requisits següents:
 • Acreditar almenys 44 anys i 6 mesos de cotització, o bé 40 anys de cotització si la quantia de la pensió és inferior a 900 euros a 1-1-2022.
 • Que la quantia de la pensió inicial haguera sigut superior si s’hagueren aplicat els coeficients reductors vigents l’1-1-2022.

El complement, que formarà part de la pensió a tots els efectes i s’abonarà en 14 pagues, es reconeixerà d’ofici durant el primer trimestre del 2022.

Complementary Content
${loading}