Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Jubilació anticipada per voluntat del treballador

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

A partir del 17-3-2013 s'establix esta nova modalitat de jubilació anticipada que serà aplicable als fets causants produïts a partir de la data esmentada, excepte en els casos en què siga aplicable el que establix la disposició transitòria quarta, apartat 5, de la LGSS.

Beneficiaris / requisits

Podran accedir a esta modalitat de jubilació anticipada els treballadors, inclosos en qualsevol dels règims del sistema de la Seguretat Social, que reunisquen els requisits següents:

 • Tindre complida una edat que siga inferior en dos anys, com a màxim, a l'edat exigida que siga aplicable en cada cas, sense que a este efecte siguen aplicables les bonificacions d'edat, de les quals es puguen beneficiar els treballadors d'alguns sectors professionals per la realització d'activitats penoses, tòxiques, perilloses o insalubres i les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 45% o al 65%.
 • Estar en situació d'alta o assimilada a l'alta.
 • Acreditar un període mínim de cotització efectiva de:
  • 35 anys, sense que, a este efecte, es tinga en compte la part proporcional per pagues extraordinàries ni l'abonament d'anys i dies de cotització per cotitzacions anteriors a l'1-01-1967. A este efecte exclusiu, només es computarà el període de prestació del servici militar obligatori o de la prestació social substitutòria, amb el límit màxim d'un any.
  • Del període de cotització, almenys 2 anys han d'estar compresos en els 15 immediatament anteriors al moment d'accedir al dret o al moment en què va cessar l'obligació de cotitzar, si s'accedeix a la pensió de jubilació anticipada des d'una situació d'alta o assimilada a l'alta sense obligació de cotitzar.
  • En el cas de treballadors inclosos al Sistema especial per a treballadors per compte d'altri agraris, per a acreditar el període mínim de cotització efectiva (35 anys), caldrà que, en els últims 10 anys cotitzats, almenys 6 corresponguin a períodes d'activitat efectiva en este sistema especial. A este efecte, també es computaran els períodes de percepció de prestacions per desocupació de nivell contributiu en este sistema especial.
  • En el cas de treballadors contractats a temps parcial, per a acreditar el període mínim de cotització de 35 anys, s'aplicaran,  a partir del 04-08-2013, les regles establides en el Reial Decret llei 11/2013, de 2 d'agost.
 • Una vegada acreditats els requisits generals i específics, l'import de la pensió a percebre ha de ser superior a la quantia de la pensió mínima que correspondria a l'interessat per la seua situació familiar en complir els 65 anys. En cas contrari, no es podrà accedir a esta fórmula de jubilació anticipada.
Complementary Content
${loading}