Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Xubilación anticipada por vontade do traballador

Resultados de la búsqueda

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

A partir do 17-03-2013 establécese esta nova modalidade de xubilación anticipada que será aplicable aos feitos causantes producidos a partir da devandita data, agás nos casos en que resulte de aplicación o establecido na disposición transitoria cuarta, apartado 5, da LGSS.

Beneficiarios / requisitos

Poderán acceder a esta modalidade de xubilación anticipada os traballadores incluídos en calquera dos réximes do sistema da Seguridade Social, que reúnan os seguintes requisitos:

 • Ter unha idade que sexa inferior en dous anos, como máximo, á idade esixida que resulte de aplicación en cada caso, sen que para estes efectos resulten de aplicación as bonificacións de idade, das que poidan beneficiarse os traballadores dalgúns sectores profesionais pola realización de actividades penosas, tóxicas, perigosas ou insalubres e as persoas con discapacidade igual ou superior ao 45% ou ao 65%.
 • Encontrarse en alta ou situación asimilada á alta.
 • Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de:
  • 35 anos, sen que, para tales efectos, se teña en conta a parte proporcional por pagas extraordinarias nin o aboamento de anos e días de cotización por cotizacións anteriores ao 01-01-1967. Para estes exclusivos efectos, só se computará o período de prestación do servizo militar obrigatorio ou da prestación social substitutoria, co límite máximo dun ano.
  • Do período de cotización, polo menos 2 anos deberán estar comprendidos dentro dos 15 inmediatamente anteriores ao momento de causar o dereito ou ao momento en que cesou a obriga de cotizar, se se accede á pensión de xubilación anticipada dende unha situación de alta ou asimilada á alta sen obriga de cotizar.
  • No caso de traballadores incluídos no Sistema especial para traballadores por conta allea agrarios, para os efectos de acreditar o período mínimo de cotización efectiva (35 anos), será necesario que nos últimos 10 anos anos cotizados, polo menos 6 correspondan a períodos de actividade efectiva neste sistema especial. Para estes efectos computaranse tamén os períodos de percepción de prestacións por desemprego de nivel contributivo neste sistema especial.
  • No caso de traballadores contratados a tempo parcial, para acreditar o período mínimo de cotización de 35 anos, aplicaranse , a partir do 04-08-2013, as regras establecidas no Real Decreto-lei 11/2013, do 2 de agosto.
 • Unha vez acreditados os requisitos xerais e específicos, o importe da pensión a percibir ha de resultar superior á contía da pensión mínima que correspondería ao interesado pola súa situación familiar ao facer os 65 anos de idade. No caso contrario, non se poderá acceder a esta fórmula de xubilación anticipada.
Complementary Content
${loading}