Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Valore esta pàgina
Valore este contingut

Naixement del dret / Durada / Pròrroga / Pèrdua o suspensió / Extinció

Naixement del dret

 • En cas de malaltia comuna o accident no laboral, des del quart dia de la data de baixa al treball.
 • En cas d'accident laboral o malaltia professional, des del dia següent al de la baixa al treball. El salari íntegre corresponent al dia de la baixa serà a càrrec de l'empresari.
 • El dret al subsidi no naix durant les situacions de vaga o tancament patronal.

Duració

El subsidi s'abonarà mentres el beneficiari es trobe en situació d'incapacitat temporal (IT) i tindrà una duració de:

 • En cas d'accident o malaltia, independentment de la causa, 365 dies prorrogables per 180 dies més quan es presumisca que, durant estos dies el treballador puga ser donat d'alta mèdica per curació.
 • En cas de períodes d'observació per malaltia professional, 6 mesos prorrogables per 6 mesos més quan es considere necessari per a l'estudi i diagnòstic de la malaltia.

A l'efecte del període màxim de duració i de la seua possible pròrroga, es computaran els de recaiguda i els d'observació.

Pròrroga

Competència per al seu reconeixement

El reconeixement de la pròrroga d'IT per contingències comunes des del dia 365 d'IT en endavant (fins a un màxim de 180 dies) serà competència exclusiva de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o, si escau, de l'Institut Social de la Marina (ISM).

El reconeixement de la pròrroga d'IT per contingències professionals des del dia 365 d'IT en endavant (fins a un màxim de 180 dies) serà competència exclusiva de l'INSS, llevat dels supòsits en què la cobertura corresponga a una Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social i, en eixe cas, s'aplicarà el que preveu la Resolució de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social del 16 de gener de 2006: Proposta de la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social i pronunciament de l’INSS abans dels 5 dies; si no s’efectua en este termini, s’entén acceptada la proposta.

La resolució de pròrroga serà preceptiva per a continuar percebent la prestació econòmica per IT, excepte en el supòsit a què es referix l'apartat anterior.

Duració de la pròrroga

La pròrroga es reconeixerà exclusivament pel temps que l'EVI (Equip de Valoració d'Incapacitats) considere que es pot produir la curació, amb un màxim de 180 dies. Si el termini estimat de curació supera els 180 dies, no serà procedent la pròrroga, però sí que ho serà la iniciació d'un expedient d'IP, encara que les seqüeles invalidants no siguen definitives.

Control durant esta situació

Durant la pròrroga, el treballador és controlat mèdicament per l'INSS. Com a conseqüència d'este control, es poden adoptar les decisions següents:

 • Alta mèdica: Després d'un reconeixement mèdic nou, si el treballador pot ser donat d'alta mèdica prèvia proposta de l'EVI o l'ICAMS (Institut Català d'Avaluacions Mèdiques i Sanitàries) a Catalunya, l'INSS dictarà una resolució en la qual declararà l'alta mèdica del treballador. L'alta mèdica emesa per l'INSS, des de la pròrroga de la IT suposa l'extinció de la IT sense que se'n suspenga l'efectivitat per la presentació d'una reclamació prèvia.
 • Continuació de la pròrroga fins a un màxim de 180 dies. Inici d’un expedient d’Incapacitat Permanent (IP); article 169 de la Llei General de la Seguretat Social
 • Proposta d'IP

Pèrdua o suspensió del dret

El dret pot ser denegat, anul·lat o suspés per:

 • Actuació fraudulenta del beneficiari per a obtindre o conservar el subsidi.
 • Treballar per compte propi o d'altri.
 • Rebutjar o abandonar el tractament sense causa raonable.
 • La incompareixença del beneficiari a qualsevol de les convocatòries fetes pels metges adscrits a l'Institut Nacional de la Seguretat Social i a les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social per a l'examen i reconeixement mèdic produirà la suspensió cautelar del dret, amb la finalitat de comprovar si esta incompareixença va ser o no justificada. Reglamentàriament es regularà el procediment de suspensió del dret i els seus efectes.

Extinció del dret

 1. El dret al subsidi s'extingirà:

  • Pel transcurs del termini màxim de 545 dies naturals des de la baixa mèdica.
  • Per alta mèdica per curació o millora que permeta al treballador exercir el seu treball habitual.
  • Pel fet de ser donat d'alta el treballador, amb o sense declaració d'incapacitat permanent.
  • Pel reconeixement de la pensió de jubilació.
  • Per la incompareixença injustificada del beneficiari a qualsevol de les convocatòries per als exàmens i reconeixements establits pels metges adscrits a l'Institut Nacional de la Seguretat Social o a la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social.
  • Per defunció.

  Per a determinar la durada del subsidi es computaran els períodes de recaiguda en un mateix procés. Es considerarà que hi ha recaiguda en un mateix procés quan es produïsca una baixa mèdica nova per la mateixa patologia o per una de similar dins dels cent huitanta dies naturals següents a la data d'efecte de l'alta mèdica anterior.

  Quan, iniciat un expedient d'incapacitat permanent abans que hagen transcorregut 545 dies naturals de duració del subsidi d'IT, es denegue el dret a la prestació d'incapacitat permanent, l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) serà l'únic competent per a emetre, dins els 180 dies naturals posteriors a la resolució denegatòria, una baixa mèdica nova per la mateixa patologia o per una de similar, a través dels òrgans competents per a avaluar, qualificar i revisar la situació d'incapacitat permanent del treballador. En estos casos, es reprendrà el procés d'IT fins al compliment dels 545 dies.
 2. Quan el dret al subsidi s'extingisca pel transcurs del període de 545 dies naturals fixat a l'apartat anterior, s'examinarà necessàriament, en el termini màxim de 3 mesos, l'estat de la incapacitat a l'efecte de la seua qualificació, en el grau d'incapacitat permanent que corresponga.

  No obstant això, en aquells casos en què, continuant la necessitat de tractament mèdic per l'expectativa de recuperació o la millora de l'estat del treballador, amb vista a la seua reincorporació laboral, la situació clínica de l'interessat faça aconsellable demorar la qualificació esmentada, es podrà retardar pel període necessari, sense que en cap cas no es puguen ultrapassar els 730 dies naturals, sumats els d'IT i els de prolongació dels seus efectes.

  Durant els períodes previstos en este apartat, de 3 mesos i de demora de la qualificació, no subsistirà l'obligació de cotitzar.
 3. Extingit el dret a la prestació d'IT pel transcurs del termini de 545 dies naturals de duració, amb o sense declaració d'incapacitat permanent, només es podrà generar dret a la prestació econòmica d'IT per la mateixa patologia o per una de similar si hi ha un període superior a 180 dies naturals, a comptar des de la resolució de la incapacitat permanent.

  Es tindrà este dret nou sempre que el treballador reunisca, en la data de la baixa mèdica nova, els requisits exigits per a ser beneficiari del subsidi d'IT derivat de malaltia comuna o professional, o d'accident, siga o no laboral. A este efecte, per a acreditar el període de cotització necessari per a accedir al subsidi d'IT derivat d'una malaltia comuna, es computaran exclusivament les cotitzacions efectuades a partir de la resolució de la incapacitat permanent.

  No obstant això, quan es tracte de la mateixa patologia o d'una de similar i no hagen transcorregut 180 dies naturals des de la denegació de la incapacitat permanent, es podrà iniciar un procés d'IT nou, per una sola vegada, quan l'INSS, a través dels òrgans competents per a avaluar, qualificar i revisar la situació d'incapacitat permanent del treballador, considere que el treballador pot recuperar la seua capacitat laboral. Per a això, l'INSS acordarà la baixa a l'efecte exclusiu de la prestació econòmica per IT.
 4. L'alta mèdica amb proposta d'incapacitat permanent, expedida abans que el procés haja arribat als 365 dies de duració, extingirà la situació d'IT.

  Si, en exhaurir-se el termini de 365 dies, l'INSS acorda la iniciació d'un expedient d'incapacitat permanent, la situació d'IT s'extingirà en la data de compliment del termini indicat. Quan, en l'exercici de les competències previstes en l'article 170 de la LGSS, l'INSS haja acordat la pròrroga expressa de la situació d'IT i durant esta pròrroga s'inicie un expedient d'incapacitat permanent, la situació d'IT s'extingirà en la data de la resolució per la qual s'acorde esta iniciació.
 5. Sense perjuí del que disposen els nombres anteriors, quan l'extinció es produïx per alta mèdica amb proposta d'incapacitat permanent, per acord de l'INSS d'iniciació d'expedient d'incapacitat permanent, o pel transcurs dels 545 dies naturals, el treballador estarà en la situació de prolongació d'efectes econòmics de la IT fins que es qualifique la incapacitat permanent.

  En els supòsits a què es referix el paràgraf anterior, els efectes de la prestació econòmica d'incapacitat permanent coincidiran amb la data de la resolució de l'Entitat Gestora per la qual es reconega, llevat que siga superior a la que percebia el treballador en concepte de prolongació dels efectes de la IT i, en eixe cas, es retrotrauran aquells efectes el dia següent a l'extinció de la IT.

  En el supòsit d'extinció de la IT, anterior a l'exhauriment dels 545 dies naturals de duració, sense que hi haja una declaració d'incapacitat permanent ulterior, subsistirà l'obligació de cotitzar mentres no s'extingisca la relació laboral o fins a l'extinció del termini esmentat de 545 dies naturals, si eixa declaració d'inexistència d'incapacitat permanent es produïx posteriorment.
Complementary Content
${loading}