Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Naixement del dret / Durada / Pròrroga / Pèrdua o suspensió / Extinció

Naixement del dret

 • En cas de malaltia comuna o accident no laboral, des del quart dia de la data de baixa a la feina.
 • En cas d'accident de feina o malaltia professional, des del dia següent al de la baixa a la feina. El salari íntegre corresponent al dia de la baixa estarà a càrrec de l'empresari.
 • El dret al subsidi no neix durant les situacions de vaga o tancament patronal.

Durada

El subsidi s'abonarà mentre el beneficiari es trobi en situació d'incapacitat temporal (IT) i tindrà una durada de:

 • En cas d'accident o malaltia, independentment de la causa, 365 dies prorrogables per 180 dies més quan es presumeixi que, durant aquests dies, el treballador pugui ser donat d'alta mèdica per curació.
 • En cas de períodes d'observació per malaltia professional, 6 mesos prorrogables per uns altres 6 quan es consideri necessari per a l'estudi i diagnòstic de la malaltia.

A l'efecte del període màxim de durada i de la seva possible pròrroga, es computaran els de recaiguda i els d'observació.

Pròrroga

Competència per al seu reconeixement

El reconeixement de la pròrroga d'IT per contingències comunes des del dia 365 d'IT en endavant (fins a un màxim de 180 dies) serà competència exclusiva de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o, si s'escau, de l'Institut Social de la Marina (ISM).

El reconeixement de la pròrroga d'IT per contingències professionals des del dia 365 d'IT en endavant (fins a un màxim de 180 dies) serà competència exclusiva de l'INSS, tret dels supòsits en què la cobertura correspongui a una Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social i en aquest cas, s'aplicarà el que preveu la Resolució de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social del 16 de gener de 2006: Proposta de la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social i pronunciament de l’INSS abans dels 5 dies; si no s’efectua en aquest termini, s’entén acceptada la proposta.

La resolució de pròrroga serà preceptiva per continuar percebent la prestació econòmica per IT, excepte en el supòsit a què es refereix l'apartat anterior.

Durada de la pròrroga

La pròrroga es reconeixerà exclusivament pel temps que l'EVI (Equip deValoració d'Incapacitats) consideri que es pot produir la curació, amb un màxim de 180 dies. Si el termini estimat de curació supera els 180 dies, no serà procedent la pròrroga, però sí que ho serà la iniciació d'un expedient d'IP, encara que les seqüeles invalidants no siguin definitives.

Control durant aquesta situació

Durant la pròrroga, el treballador és controlat mèdicament per l'INSS. Com a conseqüència d'aquest control, es poden adoptar les decisions següents:

 • Alta mèdica: Després d'un reconeixement mèdic nou, si el treballador pot ser donat d'alta mèdica prèvia proposta de l'EVI o l'ICAMS (Institut Català d'Avaluacions Mèdiques i Sanitàries) a Catalunya, l'INSS dictarà una resolució en la qual declararà l'alta mèdica del treballador. L'alta mèdica emesa per l'INSS, des de la pròrroga de la IT, suposa l'extinció de la IT sense que se'n suspengui l'efectivitat per la presentació d'una reclamació prèvia.
 • Continuació de la pròrroga fins a un màxim de 180 dies. Inici d’un expedient d’Incapacitat Permanent (IP); article 169 de la Llei General de la Seguretat Social
 • Proposta d'IP

Pèrdua o suspensió del dret

El dret pot ser denegat, anul·lat o suspès per:

 • Actuació fraudulenta del beneficiari per obtenir o conservar el subsidi.
 • Treballar per compte propi o d'altri.
 • Rebutjar o abandonar el tractament sense causa raonable.
 • La incompareixença del beneficiari a qualsevol de les convocatòries fetes pels metges adscrits a l'Institut Nacional de la Seguretat Social i a les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social per a l'examen i reconeixement mèdic produirà la suspensió cautelar del dret, amb la finalitat de comprovar si aquesta incompareixença va ser o no justificada. Reglamentàriament es regularà el procediment de suspensió del dret i els seus efectes.

Extinció del dret

 1. El dret al subsidi s'extingirà:

  • Pel transcurs del termini màxim de 545 dies naturals des de la baixa mèdica.
  • Per alta mèdica per curació o millora que permeti al treballador exercir el seu treball habitual.
  • Pel fet de ser donat d'alta el treballador, amb o sense declaració d'incapacitat permanent.
  • Pel reconeixement de la pensió de jubilació.
  • Per la incompareixença injustificada del beneficiari a qualsevol de les convocatòries per als exàmens i reconeixements establerts pels metges adscrits a l'Institut Nacional de la Seguretat Social o a la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social.
  • Per defunció.

  Per determinar la durada del subsidi, es computaran els períodes de recaiguda en un mateix procés. Es considerarà que hi ha recaiguda en un mateix procés quan es produeixi una baixa mèdica nova per la mateixa patologia o per una de similar dins els cent vuitanta dies naturals següents a la data d'efecte de l'alta mèdica anterior.

  Quan, iniciat un expedient d'incapacitat permanent abans que hagin transcorregut 545 dies naturals de durada del subsidi d'IT, es denegui el dret a la prestació d'incapacitat permanent, l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) serà l'únic competent per emetre, dins els 180 dies naturals posteriors a la resolució denegatòria, una baixa mèdica nova per la mateixa patologia o per una de similar, a través dels òrgans competents per avaluar, qualificar i revisar la situació d'incapacitat permanent del treballador. En aquests casos, es reprendrà el procés d'IT fins al compliment dels 545 dies.
 2. Quan el dret al subsidi s'extingeixi pel transcurs del període de 545 dies naturals fixat en l'apartat anterior, s'examinarà necessàriament, en el termini màxim de 3 mesos, l'estat de la incapacitat a l'efecte de la seva qualificació, en el grau d'incapacitat permanent que correspongui.

  No obstant això, en aquells casos en què, continuant la necessitat de tractament mèdic per l'expectativa de recuperació o la millora de l'estat del treballador, amb vista a la seva reincorporació laboral, la situació clínica de l'interessat faci aconsellable demorar la qualificació esmentada, es podrà retardar pel període precís, sense que en cap cas no es puguin ultrapassar els 730 dies naturals, sumats els d'IT i els de prolongació dels seus efectes.

  Durant els períodes previstos en aquest apartat, de 3 mesos i de demora de la qualificació, no subsistirà l'obligació de cotitzar.
 3. Extingit el dret a la prestació d'IT pel transcurs del termini de 545 dies naturals de durada, amb o sense declaració d'incapacitat permanent, només es podrà generar dret a la prestació econòmica d'IT per la mateixa patologia o per una de similar, si hi ha un període superior a 180 dies naturals, a comptar des de la resolució de la incapacitat permanent.

  Es tindrà aquest dret nou, sempre que el treballador reuneixi, en la data de la baixa mèdica nova, els requisits exigits per ser beneficiari del subsidi d'IT derivat de malaltia comuna o professional, o d'accident, sigui o no laboral. A aquest efecte, per acreditar el període de cotització necessari per accedir al subsidi d'IT derivat d'una malaltia comuna, es computaran exclusivament les cotitzacions efectuades a partir de la resolució de la incapacitat permanent.

  No obstant això, quan es tracti de la mateixa patologia o d'una de similar i no hagin transcorregut 180 dies naturals des de la denegació de la incapacitat permanent, es podrà iniciar un procés d'IT nou, per una sola vegada, quan l'INSS, a través dels òrgans competents per avaluar, qualificar i revisar la situació d'incapacitat permanent del treballador, consideri que el treballador pot recuperar la seva capacitat laboral. Per a això, l'INSS acordarà la baixa als efectes exclusius de la prestació econòmica per IT.
 4. L'alta mèdica amb proposta d'incapacitat permanent, expedida abans que el procés hagi arribat als 365 dies de durada, extingirà la situació d'IT.

  Si, en esgotar-se el termini de 365 dies, l'INSS acorda la iniciació d'un expedient d'incapacitat permanent, la situació d'IT s'extingirà en la data de compliment del termini indicat. Quan, en l'exercici de les competències previstes en l'article 170 de la LGSS, l'INSS hagi acordat la pròrroga expressa de la situació d'IT i durant aquesta pròrroga s'iniciï un expedient d'incapacitat permanent, la situació d'IT s'extingirà en la data de la resolució per la qual s'acordi aquesta iniciació.
 5. Sens perjudici del que disposen els nombres anteriors, quan l'extinció es produeix per alta mèdica amb proposta d'incapacitat permanent, per acord de l'INSS d'iniciació d'expedient d'incapacitat permanent, o pel transcurs dels 545 dies naturals, el treballador estarà en la situació de prolongació d'efectes econòmics de la IT fins que es qualifiqui la incapacitat permanent.

  En els supòsits a què es refereix el paràgraf anterior, els efectes de la prestació econòmica d'incapacitat permanent coincidiran amb la data de la resolució de l'Entitat Gestora per la qual es reconegui, tret que sigui superior a la que percebia el treballador en concepte de prolongació dels efectes de la IT, i en aquest cas, es retrotrauran aquells efectes l'endemà de l'extinció de la IT.

  En el supòsit d'extinció de la IT, anterior a l'esgotament dels 545 dies naturals de durada, sense que hi hagi una declaració d'incapacitat permanent ulterior, subsistirà l'obligació de cotitzar mentre no s'extingeixi la relació laboral o fins a l'extinció de l'esmentat termini de 545 dies naturals, si l'esmentada declaració d'inexistència d'incapacitat permanent es produeix posteriorment.
Complementary Content
${loading}