Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Quantia

Base reguladora

Norma general:

És el resultat de dividir l'import de la base de cotització del treballador en el mes anterior al de la data d'iniciació de la incapacitat pel nombre de dies a què es referix eixa cotització (este divisor serà concretament: 30, si el treballador té salari mensual; 30, 31 o 28, 29 si té salari diari).

No obstant això, si el treballador ingressa en l'empresa el mateix mes en què s'inicia la incapacitat, es prendrà per a la BR la base de cotització del mes esmentat, dividida pels dies efectivament cotitzats. També es prendran com a divisor els dies efectivament cotitzats quan el treballador no haja romàs d'alta durant tot el mes natural anterior.

En el supòsit d'accident laboral o malaltia professional:

La BR s'obté per addició de dos sumands:

 • La base de cotització per contingències professionals del mes anterior, sense hores extraordinàries, dividida pel nombre de dies a què corresponga eixa cotització.

 • La cotització per hores extraordinàries de l’any natural anterior, dividida entre 365 dies, llevat que l’antiguitat a l’empresa siga inferior, cas en què s’expressarà el nombre de dies d’alta laboral a l’empresa, exclosos els del mes de la baixa.

 En cas de pluriocupació:

Es calcula computant totes les bases de cotització en les diferents empreses amb aplicació del límit màxim vigent a l'efecte de cotització.

En el cas dels treballadors contractats a temps parcial, independentment de la durada de la prestació de servicis:

 • La BR diària serà el resultat de dividir la suma de les bases de cotització a temps parcial acreditades des de l’última alta laboral, amb un màxim de tres mesos immediatament anteriors al del fet causant, entre el nombre de dies naturals compresos en el període.

  La prestació s’abonarà durant tots els dies naturals en què l'interessat es trobe en la situació d'incapacitat temporal.

  Tanmateix, la condició anterior no repercutirà en el còmput del període màxim de duració de la situació d'incapacitat temporal (IT), que, en tot cas, es calcularà tenint en compte el nombre de dies naturals que es prolongue esta situació.
 • Quan per interrupció de l'activitat, assumisca l'Entitat gestora o col·laboradora el pagament de la prestació, es calcularà de nou la base reguladora:
  • La nova BR diària serà el resultat de dividir la suma de les bases de cotització acreditades a l'empresa durant els 3 mesos immediatament anteriors a la data del fet causant entre el nombre de dies naturals compresos en eixe període.
  • En cas de ser menor l'antiguitat del treballador a l'empresa, la BR serà el resultat de dividir la suma de les bases de cotització acreditades entre el nombre de dies naturals a què estes corresponguen.

   El subsidi s'abonarà durant tots els dies naturals en què l'interessat es trobe en situació d’IT.
 • Quan, per extinció del contracte de treball, el pagament de la prestació siga assumit directament per l'Entitat gestora o col·laboradora, la quantia de la prestació serà equivalent a la que correspondria per desocupació.

En el cas de contractes per a la formació i l'aprenentatge/personal investigador en formació:

 • La BR serà la base mínima de cotització del Règim General si es tracta de treballador amb contracte per a la formació i l'aprenentatge.
 • La BR serà la base mínima corresponent al grup 1 de cotització al Règim General si es tracta de personal investigador en formació.

En cas de treballadors dels sectors d'artistes i professionals taurins, independentment de la contingència de què derive:

La BR serà la que resulte de dividir per 365 la cotització anual total anterior al fet causant o la mitjana diària del període de cotització que s'acredite, si és inferior a l'any. 

En el cas dels treballadors inclosos en el Sistema especial per a treballadors per compte d’altri agraris:

 1. Si el treballador cotitza per jornades reals i fa menys de 22 d’este jornades al mes:
  És aplicable l’article 4 del Reial decret 1131/2002, de 31 d’octubre, pel qual es regula la Seguretat Social dels treballadors contractats a temps parcial. És a dir, s’equiparen a treballadors a temps parcial. La base reguladora (BR) d’IT de contingències comunes i de professionals és la mateixa.

  Per calcular la BR es pren la base de cotització de jornades reals de l’empresa on ha succeït el fet causant.

 2. Si el treballador fa 22 jornades al mes o més, suposa la cotització per bases mensuals:
 • IT contingències professionals:

  Base de cotització de contingències professionals del mes anterior al de la baixa mèdica.
  Se n’exclouen els conceptes retributius que no tinguen caràcter periòdic (hores extres) o que tinguen una periodicitat superior a la mensual, i s’hi inclou la mitjana de les bases de cotització corresponents a estos conceptes durant els dotze mesos naturals immediatament anteriors a la data d’inici de la prestació o, si és inferior, el període d’alta a l’empresa a la qual pertanga el treballador.

 • IT contingències comunes:

S’apliquen les normes establertes amb caràcter general.

En el cas dels treballadors inclosos en el Sistema especial per a empleats de la llar:

 1. Si és IT derivada de contingència comuna

  La BR està constituïda per la base de cotització del mes anterior al de la baixa mèdica, dividida entre 30, amb independència dels dies d’aquell mes.

 2. Si és una IT derivada de contingències professionals:

  Treballadors a temps complet:

  La BR estarà constituïda per la base de cotització de l’empleat de la llar corresponent al mes anterior al de la baixa mèdica, dividida entre 30.

  Treballadors a temps parcial:

  La BR estarà constituïda per la mitjana de les bases de cotització dels tres mesos immediatament anteriors a la data del fet causant, i no serà procedent efectuar la mitjana de les hores extraordinàries. Segons el RD-Llei 3/2012, en este supòsit els treballadors esmentats no poden fer hores extraordinàries.

 3. Pluriocupació i temps parcial

  Quan un empleat de la llar tinga diversos contractes a temps parcial i la suma de les seues bases de cotització siga equivalent a la d’un treballador a temps complet, s’assimila a treballadors a temps complet per computar els dies treballats i causar prestació, i a temps parcial a l’efecte del reconeixement del dret i el càlcul dels subsidis.

  La BR es calcula computant les bases de cotització de les diferents empreses, i és aplicable el límit màxim de cotització.
 4. Pluriocupació a temps parcial i temps complet

  Si l’empleat de la llar treballa simultàniament a temps complet per a un ocupador i a temps parcial per a un altre, la determinació de la porció de la BR diària corresponent s’efectuarà en cada ocupació d’acord amb el seu règim, i la base no podrà superar el límit màxim de cotització.

Percentatge

En els casos de malaltia comuna i accident no laboral:
 • El 60 % des del dia 4 fins al 20 inclusivament.
 • El 75 % des del dia 21 endavant.
En cas d'accident laboral i malaltia professional:
 • El 75 % des del dia que es produïsca el naixement del dret.

Situacions especials d’IT per a dones treballadores:

 • Menstruació incapacitant secundària: 
  • Del primer dia al vinté: 60 % base reguladora. A partir del vint-i-uné: 75 % base reguladora.
 • Interrupció de l’embaràs, voluntària o no, i dia primer de la setmana trenta-novena de gestació:
  • Primer dia: salari. Del segon al vinté dia: 60 % base reguladora. A partir del vint-i-uné dia: 75 % de la Base reguladora


Incapacitat temporal/desocupació

Quan el treballador es trobe en situació d'incapacitat temporal (IT) derivada de contingències comunes i se li extingisca el contracte:

 • Continuarà percebent la prestació per IT en una quantia igual a la prestació per desocupació que li corresponga fins que s'extingisca esta situació i, aleshores, passarà a la situació legal de desocupació si el contracte s'ha extingit per alguna de les causes legals que donen lloc a esta situació i a percebre, si complix els requisits exigits, la prestació per desocupació contributiva que li corresponga, si s'ha iniciat la percepció d'esta a la data d'extinció del contracte de treball, o el subsidi per desocupació. En este cas, es descomptarà del període de percepció de la prestació de desocupació com ja consumit, el temps que haguera estat en la situació d'IT a partir de la data d'extinció del contracte de treball.
 • El SPEE efectuarà les cotitzacions a la Seguretat Social i assumirà la cotització que corresponga al treballador íntegrament per tot el període que es descompte com a consumit, fins i tot quan no s'haja sol·licitat la prestació per desocupació i sense situació de continuïtat es passe a la situació d'incapacitat permanent o jubilació, o es produïsca la defunció del treballador que done dret a prestacions de mort i supervivència. 

Quan el treballador es trobe en situació d'IT derivada de contingències comunes i durant esta s'extingisca el seu contracte de treball:

 • Continuarà percebent la prestació per IT en la quantia igual a la que tinga reconeguda fins que s'extingisca esta situació i, llavors, passarà a la situació legal de desocupació i a percebre la prestació per desocupació corresponent si complix els requisits exigits. En este cas, no es descompta del període de percepció el temps que haja estat en situació d'IT després de l'extinció del contracte o el subsidi per desocupació.

Desocupació / Incapacitat temporal

Quan el treballador perceba la prestació per desocupació total i passe a la situació d’incapacitat temporal (IT), cal distingir els supòsits següents:

 • En els casos en què la IT constituïsca recaiguda d'un procés anterior iniciat durant la vigència d'un contracte de treball:
  • Percebrà la prestació per IT en quantia igual a la prestació per desocupació.
  • En este cas i en el supòsit que continuara en situació d'IT un cop exhaurit el període de desocupació, continuarà percebent la prestació per IT en la quantia de desocupació que percebia.
 • En els casos en què la IT no constituïsca recaiguda d'un procés anterior iniciat durant la vigència d'un contracte de treball sinó un procés nou:
  • Percebrà la prestació per esta contingència de la mateixa quantia que la prestació per desocupació.
  • En este cas i en el supòsit que continuara en situació d'IT una vegada finalitzat el període de desocupació, continuarà percebent la prestació per IT en quantia igual al 80 % de l'IPREM mensual, exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries.
 • No s'ampliarà el període de percepció per desocupació.
 • L'entitat gestora de les prestacions per desocupació continuarà satisfent les cotitzacions a la Seguretat Social (l'aportació de l'empresa i el complement del 35 % en el qual es redueix l'aportació del treballador). 

Quantia

La prestació consisteix en un subsidi la quantia del qual depén de la base reguladora (BR) i dels percentatges que s'hi apliquen.

Complementary Content
${loading}