Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Contía

Base reguladora

Norma xeral:

É o resultado de dividir o importe da base de cotización do traballador no mes anterior ao da data de iniciación da incapacidade polo número de días a que a devandita cotización se refire (este divisor será concretamente: 30, se o traballador ten salario mensual; 30, 31 ou 28, 29 se ten salario diario).

Non obstante, se o traballador ingresa na empresa no mesmo mes en que se inicia a incapacidade, tomarase para a BR a base de cotización do devandito mes, dividida polos días efectivamente cotizados. Tamén tomará como divisor os días efectivamente cotizados, cando o traballador non permaneceu en alta durante todo o mes natural anterior.

Nos supostos de accidente de traballo ou enfermidade profesional:

A BR obtense por adición de dous sumandos:

 • A base de cotización por continxencias profesionais do mes anterior, sen horas extraordinarias, dividida polo número de días a que corresponda a devandita cotización.

 • A cotización por horas extraordinarias do ano natural anterior, dividida entre 365 días, salvo que a antigüidade na empresa sexa inferior, en cuxo caso, expresarase o número de días de alta laboral na empresa excluídos os do mes da baixa.

 No caso de pluriemprego:

Calcúlase computando todas as bases de cotización nas distintas empresas con aplicación do tope máximo vixente para os efectos de cotización.

No caso dos traballadores contratados a tempo parcial, calquera que sexa a duración da prestación de servizos:

 • A BR diaria será o resultado de dividir a suma das bases de cotización a tempo parcial acreditadas dende a última alta laboral, cun máximo de 3 meses inmediatamente anteriores ao do feito causante, entre o número de días naturais comprendidos no período.

  A prestación aboarase durante todos os días naturais nos que o interesado se atope na situación de incapacidade temporal.

  O anterior non afectará ao cómputo do período máximo de duración da situación de incapacidade temporal (IT), que, en calquera caso, se realizará por referencia ao número de días naturais de permanencia nesa.
 • Cando por interrupción da actividade, asuma a Entidade xestora ou colaboradora o pagamento da prestación, calcularase de novo a base reguladora:
  • A nova BR diaria será o resultado de dividir a suma das bases de cotización acreditadas na empresa durante os 3 meses inmediatamente anteriores á data do feito causante entre o número de días naturais comprendidos no devandito período.
  • De ser menor a antigüidade do traballador na empresa, a BR será o resultado de dividir a suma das bases de cotización acreditadas entre o número de días naturais a que estas correspondan.

   O subsidio aboarase durante todos os días naturais nos que o interesado se atope en situación de IT.
 • Cando, por extinción do contrato de traballo, o pagamento da prestación sexa asumido directamente pola Entidade xestora ou colaboradora, a contía da prestación será equivalente á que correspondería por desemprego.

No caso de contratos para a formación e aprendizaxe/persoal investigador en formación:

 • A BR será a base mínima de cotización do Réxime Xeral, se se trata de traballador con contrato para a formación e a aprendizaxe.
 • A BR será a base mínima correspondente ao grupo 1 de cotización ao Réxime Xeral, se se trata de persoal investigador en formación.

En caso de traballadores dos sectores de artistas e profesionais taurinos, calquera que sexa a continxencia da que derive:

A BR será a que resulte de dividir por 365 a cotización anual total anterior ao feito causante ou a media diaria do período de cotización que se acredite, se este é inferior ao ano. 

No caso dos traballadores incluídos no Sistema especial para traballadores por conta allea agrarios:

 1. Se o traballador cotiza por xornadas reais e realiza menos de 22 das devanditas xornadas ao mes:
  É de aplicación o artigo 4 do Real Decreto 1131/2002 do 31 de outubro, polo que se regulamenta a Seguridade Social dos traballadores contratados a tempo parcial. É dicir, equipáranse a traballadores a tempo parcial. A BR reguladora de IT de continxencias comúns e de profesionais é a mesma.

  Para o cálculo da BR toma a base de cotización de xornadas reais da empresa onde sucedeu o feito causante.

 2. Se o traballador realiza 22 ou máis xornadas ao mes, supón a cotización por bases mensuais:
 • IT continxencias profesionais:

  Base de cotización de continxencias profesionais do mes anterior ao da baixa médica.
  Exclúense os conceptos retributivos que non teñan carácter periódico (horas extras) ou cuxa periodicidade sexa superior á mensual e inclúese a media das bases de cotización correspondentes aos devanditos conceptos durante os doce meses naturais inmediatamente anteriores á data de inicio da prestación ou, se é inferior, o período de alta na empresa á que pertenza o traballador.

 • IT continxencias comúns:

Aplícanse as normas establecidas con carácter xeral.

No caso dos traballadores incluídos no Sistema especial para empregados de fogar:

 1. Se é IT derivada de continxencia comúns

  A BR está constituída pola base de cotización do mes anterior ao da baixa médica, dividida entre 30, con independencia dos días dese mes.

 2. Se é IT derivada de continxencias profesionais

  Traballadores a tempo completo:

  A BR estará constituída pola base de cotización do empregado de fogar correspondente ao mes anterior ao da baixa médica, dividida entre 30.

  Traballadores a tempo parcial:

  A BR estará constituída pola media das bases de cotización dos 3 meses inmediatamente anteriores á data do feito causante, sen que proceda efectuar a media das horas extraordinarias. Segundo o RD-Lei 3/2012, neste suposto os devanditos traballadores non poden realizar horas extraordinarias.

 3. Pluriemprego e tempo parcial

  Cando un empregado de fogar teña varios contratos a tempo parcial e a suma das súas bases de cotización sexa equivalente á dun traballador a tempo completo, asimílanse a traballadores a tempo completo para computar os días traballados e causar prestación, e a tempo parcial para os efectos do recoñecemento do dereito e cálculo dos subsidios.

  A BR calcúlase computando as bases de cotización das distintas empresas, sendo de aplicación o tope máximo de cotización.
 4. Pluriemprego con tempo parcial e tempo completo

  Se o empregado de fogar traballa simultaneamente a tempo completo para un empregador e a tempo parcial para outro, a determinación da porción da BR diaria correspondente efectuarase en cada emprego de acordo co seu réxime, sen que a base poida superar o tope máximo de cotización.

Porcentaxe

En caso de enfermidade común e accidente non laboral:
 • 60% dende o día 4 ata o 20 inclusive.
 • 75% dende o día 21 en adiante.
En caso de accidente de traballo e enfermidade profesional:
 • 75% dende o día no que se produza o nacemento do dereito.

Situacións especiais de IT para mulleres traballadoras:

 • Menstruación incapacitante secundaria: 
  • Do primeiro día ao vixésimo: 60% base reguladora. A partir do vixésimo primeiro: 75% base reguladora.
 • Interrupción do embarazo, voluntaria ou non e día primeiro da semana trixésimo novena de xestación:
  • Primeiro día: salario. Do segundo ao vixésimo día: 60% base reguladora. A partir do vixésimo primeiro día: 75% Base reguladora


Incapacidade temporal/desemprego

Cando o traballador estea en situación de incapacidade temporal (IT)derivada de continxencias comúns e durante esta se extinga o seu contrato:

 • Seguirá a percibir a prestación por IT en contía igual á prestación de desemprego que lle corresponda ata que se extinga esta situación, pasando entón á situación legal de desemprego se o contrato se extinguiu por algunha das causas legais que dan lugar a esta situación e a percibir, se reúne os requisitos necesarios, a prestación por desemprego contributivo que lle corresponda, de terse iniciada a percepción desta na data de extinción do contrato de traballo, ou o subsidio por desemprego. En tal caso, descontarase do período de percepción da prestación de desemprego como xa consumido, o tempo que permaneza na situación de IT a partir da data de extinción do contrato de traballo.
 • O SPEE efectuará as cotizacións á Seguridade Social asumindo a cotización que corresponda ao traballador na súa totalidade por todo o período que se desconte como consumido, mesmo cando non se solicitara a prestación por desemprego e sen solución de continuidade se pase ás situacións de incapacidade permanente ou xubilación, ou se produza o falecemento do traballador que dea dereito a prestacións de morte e supervivencia. 

Cando o traballador estea en situación de IT derivada de continxencias profesionais e durante esta se extinga o seu contrato de traballo:

 • Seguirá a percibir a prestación por IT, en contía igual á que tivera recoñecida, ata que se extinga esta situación, e logo pasará á situación legal de desemprego e a percibir a correspondente prestación por desemprego se reúne os requisitos necesarios. Neste caso, non procede descontar do período de percepción desta o tempo que permanecese en situación de IT tras a extinción do contrato ou o subsidio por desemprego.

Desemprego/incapacidade temporal

Cando o traballador estea a percibir a prestación por desemprego total e pase á situación de incapacidade temporal (IT), hai que distinguir:

 • Nos casos nos que a IT constitúa recaída dun proceso anterior iniciado durante a vixencia dun contrato de traballo:
  • Percibirá a prestación por IT en contía igual á prestación por desemprego.
  • Neste caso e no suposto de que continuase en situación de IT unha vez esgotado o período de desemprego, seguirá a percibir a prestación por IT na contía de desemprego que viña a percibir.
 • Nos casos nos que a IT non constitúa recaída dun proceso anterior iniciado durante a vixencia dun contrato de traballo, senón un novo proceso:
  • Percibirá a prestación por esta continxencia en contía igual á prestación por desemprego.
  • Neste caso e no suposto de que continuase en situación de IT unha vez finalizado o período de desemprego, seguirá a percibir a prestación por IT en contía igual ao 80% do IPREM mensual, excluída a parte proporcional de pagas extras.
 • Non se ampliará o período de percepción de desemprego.
 • A Entidade xestora das prestacións por desemprego continuará a satisfacer as cotizacións á Seguridade Social (a achega da empresa e o complemento do 35% en que se reduce a achega do traballador). 

Contía

A prestación consiste nun subsidio cuxa contía está en función da base reguladora (BR) e das porcentaxes aplicables a esta.

Complementary Content
${loading}