Zenbatekoa

Prestazioa, oinarri arautzailearen (OA) eta hari aplikatu ahal zaizkion ehunekoen arabera dagoen laguntza da.

Oinarri arautzailea

Arau orokorra:

Ezintasunaren hasiera-dataren aurreko hilabetean langilearen kotizazio oinarria kotizazio horren egun kopuruarekin zatitzearen emaitza da (zatitzailea 30 izango da langileak hileroko soldata badu; eta 30, 31 edo 28, 29 eguneroko soldata badu).

Hala ere, langilea ezgaitasuna hasi den hilabete berean sartzen bada enpresan, hilabete horretako kotizazio oinarriari benetan kotizatutako egunak zatituta lortzen den emaitza hartuko da OAtzat.  Benetan kotizatutako egunak ere zatitzailetzat hartuko dira, aurreko hilabete natural osoan langilea altan izan ez bada.

Lan istripu edo lanbide gaixotasun kasuetan:

OA bi batugai gehituz lortuko da:

 • Aurreko hilabeteko kontingentzia profesionalengatiko kotizazio oinarria, aparteko ordurik gabe, zati aipatu kotizazioari dagokion egun-kopurua.

 • Aurreko urte naturaleko aparteko orduengatiko kotizazioa zati 365 egun, langileak enpresan duen antzinatasuna txikiagoa bada izan ezik; halakoetan, enpresako laneko altaren egunak jakinaraziko dira, baja-hilabetekoak izan ezik.

 Enplegu-aniztasunaren kasuan:

Enpresa guztietako kotizazio oinarriak zenbatuta kalkulatuko da kotizaziorako indarrean den gehienekoa aplikatuta.

Lanaldi partzialeko langileen kasuan, edozein izanda zerbitzua ematearen iraupena:

 • Eguneko OA honela kalkulatzen da: laneko azken altaren datatik egiaztatutako lanaldi partzialeko kotizazio-oinarrien batura (gertaera eragilearen aurreko 3 hilabeteetan, gehienez ere) zati epe horretako egun natural kopurua.

  Prestazioa langilea aldi baterako ezgaitasun-egoeran dagoen egun natural guztietan ordainduko da.

  Aurrekoak ez du eraginik izango aldi baterako ezgaitasun (ABE) egoeraren gehieneko iraupen-aldian, egoera horretan egoteko egun natural kopuruari erreferentzia eginez gauzatuko dena.
 • Jarduera eteten denean, Erakunde kudeatzaileak edo laguntzaileak bere gain hartzen duenean prestazioaren ordainketa, berriro kalkulatuko da oinarri arautzailea:
  • Eguneko OA berriaren emaitza gertaera eragilearen dataren aurreko 3 hiletan enpresan egiaztatutako kotizazio oinarrien batura aldi horretako egun naturalen kopuruarekin zatitzearen emaitza izango da.
  • Langileak enpresan duen antzinatasuna txikiagoa bada, hauxe izango da eguneko OA: ziurtatutako kotizazio-oinarrien batura zati haiei dagokien egun naturalen kopurua.

   Subsidioa interesduna ABE egoeran den egun natural guztietan ordainduko da.
 • Lan kontratua amaitzean, prestazioaren ordainketa Erakunde kudeatzaileak edo laguntzaileak bere gain hartzen duenean, prestazioaren zenbatekoa langabeziagatik zegokionaren baliokidea izango da.

Prestakuntza eta ikaskuntzarako edo prestakuntza-aldian diharduten ikertzaileentzako kontratuen kasuan:

 • OA Erregimen Orokorreko gutxieneko kotizazio-oinarria izango da prestakuntza eta ikaskuntzarako kontratua duen langilea izanez gero.
 • OA Erregimen Orokorreko kotizazioko 1. taldeari dagokion gutxieneko oinarria izango da prestakuntza-aldian diharduen ikertzailea izanez gero.

Artisten eta zezenketetako profesionalen arloko langileen kasuan, edozein izanik baja eragin duen kontingentzia:

OA gertaera eragilearen aurreko urteko kotizazio osoa edo hori urtebete baino txikiagoa denean egiaztatzen den kotizazio epearen eguneko batezbestekoa zati 365 izango da. 

Besteren konturako nekazaritzako langileentzako Sistema berezian dauden langileen kasuan:

2012-01-01etik aurrera, gaixotasun arruntak eragindako ABE egoeran zehar, eta legeak ezarritako baldintzetan, OAren zenbatekoa ezin izango da izan medikuaren bajaren aurreko azken 12 hiletan zehar benetan lan egindako egunei dagokien kotizazio-oinarriaren hileko batezbestekoa baino handiagoa.

Etxeko langileen Sistema berezian dauden langileen kasuan:

OA medikuaren bajaren aurreko hilabetean langileak zuen kotizazio-oinarria 30ekin zatituta kalkulatuko da. Oinarri hori ABE prozesu osoan zehar mantenduko da, berriro gaixotzen den aldi guztiak barne, kotizazio oinarri bakarrean aldaketaren bat gertatzen den kasuetan izan ezik. Halako kasuetan, azken oinarria hartuko da kontutan. 

Ehunekoa

Gaixotasun arrunten eta lanekoak ez diren istripuen kasuan:
 • %60 4. egunetik 20. egunera, azken hau barne.
 • %75 21. egunetik aurrera.
  Lan-istripuen eta laneko gaixotasunen kasuan:
  • %75 eskubidea jaio den egunetik aurrera.

Aldi baterako ezgaitasuna/langabezia

Langilea kontingentzia arruntek eragindako aldi baterako ezgaitasun (ABE) egoeran denean eta egoera hori bitartean kontratua iraungiten bada:

 • ABEgatik prestazioa jasotzen jarraituko du, dagokion langabeziaren prestazioaren kopuruan, egoera agortu arte. Orduan, kontratua egoera horretara legez daramatzan arrazoiren baten ondorioz iraungi denean, langabeziko lege-egoera izango du eta, beharrezko baldintzak betetzen baditu, langabeziarengatik dagokion prestazioa jasotzekoa, laneko kontratua agortu denean, edo langabeziarengatiko subsidios jasotzekoa. Kasu horretan, jada agortutako langabeziagatiko prestazioa jasotzeko epealditik deskontatuko da, lan-kontratua iraungitzen den dataren ostean ABE egoeran izandako epealdia.
 • SPEEk egingo ditu Gizarte Segurantzaren kotizazioak eta langileari dagozkion kotizazioak osotasunean hartuko ditu bere gain kontsumitu duen aldiarengatik, langabeziagatiko prestazioa eskatu ez denean ere bai, eta jarraitasun-egoerarik gabe, ezgaitasun iraunkorreko edo erretiro egoerengatik, heriotza eta biziraupeneko prestazioa jasotzeko eskubidea ematen duen langilea hiltzen denean. 

Langilea laneko kontingentziek eragindako ABE egoeran denean eta egoera hori bitartean kontratua iraungiten bada:

 • ABEgatiko prestazioa jasotzen jarraituko du, dagokion kopuru berean, egoera agortu arte. Orduan, langabeziko lege-egoera izango du eta langabeziarengatik dagokion prestazioa jasotzen hasiko da beharrezko baldintzak betetzen baditu. Kasu horretan, kontratua edo langabeziagatiko subsidioa bukatutakoan ABE egoeran egon den denbora ez dago zertan kendu langabeziagatiko prestazioaren epealditik.

Aldi baterako ezgaitasuna/langabezia

Langilea langabeziagatiko prestazio osoa jasotzen ari denean eta aldi baterako ezgaitasun (ABE) egoerara pasatzen bada, ezberdindu beharra dago:

 • ABE, lan kontratua indarrean dagoen bitartean hasitako prozesu batengatik berriz gaixotzearen ondorio den kasuetan:

  • ABEgatiko prestazioa jasoko du, hain zuzen ere, langabeziagatik jasotzen den kopuruaren parekoa.
  • Kasu horretan eta, behin langabezia aldia amaitu ondoren, ABE egoeran jarraitzen badu, ABEgatik laguntza jasotzen jarraituko du, langabeziagatik zegokion kopuruaren parekoa.
 • ABE, lan kontratua indarrean dagoen bitartean hasitako prozesu batengatik berriz gaixotzearen ondorio den kasuetan:

  • Laguntza kontingentzia honengatik jasoko du, hain zuzen ere, langabeziagatik jasotzen den kopuruaren parekoa.
  • Kasu horretan, eta langabezia aldia amaitu ondoren, ABE egoeran jarraituz gero, ABEgatik laguntza jasotzen jarraituko du, IPREMaren %80a hilean, aparteko ordainsariei dagokien zati proportzionala kenduta.

 • Langabezia aldia ez da luzatuko.

 • Langabeziagatiko prestazioen Erakunde kudeatzaileak Gizarte Segurantzako kotizazioak ordaintzen jarraituko du (enpresaren ekarpena eta langilearen aportazioa murrizten deneko %35eko osagarria). 
Complementary Content
${loading}