Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Quantia

Base reguladora

Norma general:

És el resultat de dividir l'import de la base de cotització del treballador en el mes anterior al de la data d'iniciació de la incapacitat pel nombre de dies a què l'esmentada cotització es refereix (aquest divisor serà concretament: 30, si el treballador té salari mensual; 30, 31 o 28, 29 si té salari diari).

No obstant això, si el treballador ingressa en l'empresa el mateix mes en què s'inicia la incapacitat, es prendrà per a la BR la base de cotització del mes esmentat, dividida pels dies efectivament cotitzats. També es prendran com a divisor els dies efectivament cotitzats quan el treballador no hagi romàs d'alta durant tot el mes natural anterior.

En el supòsit d'accident de treball o malaltia professional:

La BR s'obté per addició de dos sumands:

 • La base de cotització per contingències professionals del mes anterior, sense hores extraordinàries, dividida pel nombre de dies a què correspongui l'esmentada cotització.

 • La cotització per hores extraordinàries de l’any natural anterior, dividida entre 365 dies, tret que l’antiguitat a l’empresa sigui inferior, cas en què s’expressarà el nombre de dies d’alta laboral a l’empresa, exclosos els del mes de la baixa.

 En el cas de pluriocupació:

Es calcula computant totes les bases de cotització en les diferents empreses amb aplicació del límit màxim vigent a l'efecte de cotització.

En el cas dels treballadors contractats a temps parcial, independentment de la durada de la prestació de serveis:

 • La BR diària serà el resultat de dividir la suma de les bases de cotització a temps parcial acreditades des de l’última alta laboral, amb un màxim de tres mesos immediatament anteriors al del fet causant, entre el nombre de dies naturals compresos en el període.

  La prestació s’abonarà durant tots els dies naturals en què l'interessat es trobi en la situació d'incapacitat temporal.

  Tanmateix, la condició anterior no repercutirà en el còmput del període màxim de duració de la situació d'incapacitat temporal (IT), que, en tot cas, es calcularà tenint en compte el nombre de dies naturals que es prolongui aquesta situació.
 • Quan per interrupció de l'activitat, l'Entitat gestora o col·laboradora assumeixi el pagament de la prestació, es calcularà de nou la base reguladora:
  • La nova BR diària serà el resultat de dividir la suma de les bases de cotització acreditades a l'empresa durant els 3 mesos immediatament anteriors a la data del fet causant entre el nombre de dies naturals compresos en l'esmentat període.
  • En cas de ser menor l'antiguitat del treballador a l'empresa, la BR serà el resultat de dividir la suma de les bases de cotització acreditades entre el nombre de dies naturals a què aquestes corresponguin.

   El subsidi s'abonarà durant tots els dies naturals en què l'interessat es trobi en situació d’IT.
 • Quan, per extinció del contracte de treball, el pagament de la prestació sigui assumit directament per l'Entitat gestora o col·laboradora, la quantia de la prestació serà equivalent a la que correspondria per atur.

En el cas de contractes per a la formació i l'aprenentatge/personal investigador en formació:

 • La BR serà la base mínima de cotització del Règim General si es tracta d'un treballador amb contracte per a la formació i l'aprenentatge.
 • La BR serà la base mínima corresponent al grup 1 de cotització al Règim General si es tracta de personal investigador en formació.

En cas de treballadors dels sectors d'artistes i professionals taurins, independentment de la contingència de què derivi:

La BR serà la que resulti de dividir per 365 la cotització anual total anterior al fet causant o la mitjana diària del període de cotització que s'acrediti, si és inferior a l'any. 

En el cas dels treballadors inclosos al Sistema especial per a treballadors per compte d’altri agraris:

 1. Si el treballador cotitza per jornades reals i fa menys de 22 d’aquestes jornades al mes:
  És aplicable l’article 4 del Reial Decret 1131/2002, de 31 d’octubre, pel qual es regula la Seguretat Social dels treballadors contractats a temps parcial. És a dir, s’equiparen a treballadors a temps parcial. La base reguladora (BR) d’IT de contingències comunes i de professionals és la mateixa.

  Per calcular la BR es pren la base de cotització de jornades reals de l’empresa on ha succeït el fet causant.

 2. Si el treballador fa 22 jornades al mes o més, suposa la cotització per bases mensuals:
 • IT contingències professionals:

  Base de cotització de contingències professionals del mes anterior al de la baixa mèdica.
  Se n’exclouen els conceptes retributius que no tinguin caràcter periòdic (hores extres) o que tinguin una periodicitat superior a la mensual, i s’hi inclou la mitjana de les bases de cotització corresponents a aquests conceptes durant els dotze mesos naturals immediatament anteriors a la data d’inici de la prestació o, si és inferior, el període d’alta a l’empresa a la qual pertanyi el treballador.

 • IT contingències comunes:

S’apliquen les normes establertes amb caràcter general.

En el cas dels treballadors inclosos al Sistema especial per a empleats de la llar:

 1. Si és IT derivada de contingència comuna

  La BR està constituïda per la base de cotització del mes anterior al de la baixa mèdica, dividida entre 30, amb independència dels dies d’aquell mes.

 2. Si és una IT derivada de contingències professionals:

  Treballadors a temps complet:

  La BR estarà constituïda per la base de cotització de l’empleat de la llar corresponent al mes anterior al de la baixa mèdica, dividida entre 30.

  Treballadors a temps parcial:

  La BR estarà constituïda per la mitjana de les bases de cotització dels tres mesos immediatament anteriors a la data del fet causant, i no serà procedent efectuar la mitjana de les hores extraordinàries. Segons el RDmLlei 3/2012, en aquest supòsit els treballadors esmentats no poden fer hores extraordinàries.

 3. Pluriocupació i temps parcial

  Quan un empleat de la llar tingui diversos contractes a temps parcial i la suma de les seves bases de cotització sigui equivalent a la d’un treballador a temps complet, s’assimila a treballadors a temps complet per computar els dies treballats i causar prestació, i a temps parcial a l’efecte del reconeixement del dret i el càlcul dels subsidis.

  La BR es calcula computant les bases de cotització de les diferents empreses, i és aplicable el límit màxim de cotització.
 4. Pluriocupació a temps parcial i temps complet

  Si l’empleat de la llar treballa simultàniament a temps complet per a un ocupador i a temps parcial per a un altre, la determinació de la porció de la BR diària corresponent s’efectuarà en cada ocupació d’acord amb el seu règim, i la base no podrà superar el límit màxim de cotització.

Percentatge

En cas de malaltia comuna i accident no laboral:
 • El 60% des del dia 4 fins al 20 inclusivament.
 • El 75% des del dia 21 endavant.
En cas d'accident de treball i malaltia professional:
 • El 75% des del dia que es produeixi el naixement del dret.

Situacions especials d’IT per a dones treballadores:

 • Menstruació incapacitant secundària: 
  • Del primer dia al vintè: 60 % base reguladora. A partir del vint-i-unè: 75 % base reguladora.
 • Interrupció de l’embaràs, voluntària o no, i dia primer de la setmana trenta-novena de gestació:
  • Primer dia: salari. Del segon al vintè dia: 60 % base reguladora. A partir del vint-i-unè dia: 75 % de la Base reguladora


Incapacitat temporal/desocupació

Quan el treballador es trobi en situació d'incapacitat temporal (IT) derivada de contingències comunes i se li extingeixi el contracte:

 • Continuarà percebent la prestació per IT en una quantia igual a la prestació per desocupació que li correspongui fins que s'extingeixi aquesta situació i, aleshores, passarà a la situació legal de desocupació si el contracte s'ha extingit per alguna de les causes legals que donen lloc a aquesta situació i a percebre, si compleix els requisits exigits, la prestació per desocupació contributiva que li correspongui, si s'ha iniciat la percepció d'aquesta a la data d'extinció del contracte de treball, o el subsidi per desocupació. En aquest cas, del període de percepció de la prestació per desocupació es descomptarà, com ja consumit, el temps que hagi estat en situació d'incapacitat temporal des de la data d'extinció del contracte de treball.
 • El SPEE efectuarà les cotitzacions a la Seguretat Social i assumirà la cotització que correspongui al treballador íntegrament per tot el període que es descompti com a consumit, fins i tot quan no s'hagi sol·licitat la prestació per desocupació i sense situació de continuïtat es passi a la situació d'incapacitat permanent o jubilació, o es produeixi la defunció del treballador que doni dret a prestacions de mort i supervivència. 

Quan el treballador es trobi en situació d'IT derivada de contingències professionals i se li extingeixi el contracte de treball:

 • Continuarà percebent la prestació per IT en la quantia igual a la que tingui reconeguda fins que s'extingeixi aquesta situació i, aleshores, passarà a la situació legal de desocupació i a percebre la prestació per desocupació corresponent si compleix els requisits exigits. En aquest cas, no es descompta del període de percepció el temps que hagi estat en situació d'IT després de l'extinció del contracte o el subsidi per desocupació.

Desocupació/incapacitat temporal

Quan el treballador percebi la prestació per desocupació total i passi a la situació d’incapacitat temporal (IT), cal distingir els supòsits següents:

 • En els casos en què la IT constitueixi recaiguda d'un procés anterior iniciat durant la vigència d'un contracte de treball:
  • Percebrà la prestació per IT en quantia igual a la prestació per desocupació.
  • En aquest cas i en el supòsit que continués en situació d'IT un cop esgotat el període de desocupació, continuarà percebent la prestació per IT en la quantia de desocupació que percebia.
 • En els casos en què la IT no constitueixi recaiguda d'un procés anterior iniciat durant la vigència d'un contracte de treball sinó un procés nou:
  • Percebrà la prestació per aquesta contingència en quantia igual a la prestació per desocupació.
  • En aquest cas i en el supòsit que continués en situació d'IT un cop finalitzat el període de desocupació, continuarà percebent la prestació per IT en quantia igual al 80% de l'IPREM mensual, exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries.
 • No s'ampliarà el període de percepció de desocupació.
 • L'entitat gestora de les prestacions per desocupació continuarà abonant les cotitzacions a la Seguretat Social (l'aportació de l'empresa i el complement del 35 % en què es redueix l'aportació del treballador). 

Quantia

La prestació consisteix en un subsidi la quantia del qual depèn de la base reguladora (BR) i dels percentatges que s’hi apliquen.

Complementary Content
${loading}