Quantia

La prestació consisteix en un subsidi la quantia del qual depèn de la base reguladora (BR) i dels percentatges que s'hi apliquen.

Base reguladora

Norma general:

És el resultat de dividir l'import de la base de cotització del treballador en el mes anterior al de la data d'iniciació de la incapacitat pel nombre de dies a què l'esmentada cotització es refereix (aquest divisor serà concretament: 30, si el treballador té salari mensual; 30, 31 ò 28, 29 si té salari diari).

No obstant això, si el treballador ingressa en l'empresa el mateix mes en què s'inicia la incapacitat, es prendrà per a la BR la base de cotització del mes esmentat, dividida pels dies efectivament cotitzats. També es prendran com a divisor els dies efectivament cotitzats quan el treballador no hagi romàs d'alta durant tot el mes natural anterior.

En el supòsit d'accident de treball o malaltia professional:

La BR s'obté per addició de dos sumands:

 • La base de cotització per contingències professionals del mes anterior, sense hores extraordinàries, dividida pel nombre de dies a què correspongui l'esmentada cotització.

 • La cotització per hores extraordinàries de l’any natural anterior, dividida entre 365 dies, tret que l’antiguitat a l’empresa sigui inferior, cas en què s’expressarà el nombre de dies d’alta laboral a l’empresa, exclosos els del mes de la baixa.

 En el cas de pluriocupació:

Es calcula computant totes les bases de cotització en les diferents empreses amb aplicació del límit màxim vigent a l'efecte de cotització.

En el cas dels treballadors contractats a temps parcial, independentment de la durada de la prestació de serveis:

 • La BR diària serà el resultat de dividir la suma de les bases de cotització a temps parcial acreditades des de l’última alta laboral, amb un màxim de tres mesos immediatament anteriors al del fet causant, entre el nombre de dies naturals compresos en el període.

  La prestació s’abonarà durant tots els dies naturals en què l'interessat es trobi en la situació d'incapacitat temporal.

  Tanmateix, la condició anterior no repercutirà en el còmput del període màxim de duració de la situació d'incapacitat temporal (IT), que, en tot cas, es calcularà tenint en compte el nombre de dies naturals que es prolongui aquesta situació.
 • Quan per interrupció de l'activitat, l'Entitat gestora o col·laboradora assumeixi el pagament de la prestació, es calcularà de nou la base reguladora:
  • La nova BR diària serà el resultat de dividir la suma de les bases de cotització acreditades a l'empresa durant els 3 mesos immediatament anteriors a la data del fet causant entre el nombre de dies naturals compresos en l'esmentat període.
  • En cas de ser menor l'antiguitat del treballador a l'empresa, la BR serà el resultat de dividir la suma de les bases de cotització acreditades entre el nombre de dies naturals a què aquestes corresponguin.

   El subsidi s'abonarà durant tots els dies naturals en què l'interessat es trobi en situació d’IT.
 • Quan, per extinció del contracte de treball, el pagament de la prestació sigui assumit directament per l'Entitat gestora o col·laboradora, la quantia de la prestació serà equivalent a la que correspondria per atur.

En el cas de contractes per a la formació i l'aprenentatge/personal investigador en formació:

 • La BR serà la base mínima de cotització del Règim General si es tracta d'un treballador amb contracte per a la formació i l'aprenentatge.
 • La BR serà la base mínima corresponent al grup 1 de cotització al Règim General si es tracta de personal investigador en formació.

En cas de treballadors dels sectors d'artistes i professionals taurins, independentment de la contingència de què derivi:

La BR serà la que resulti de dividir per 365 la cotització anual total anterior al fet causant o la mitjana diària del període de cotització que s'acrediti, si és inferior a l'any. 

En el cas dels treballadors inclosos al Sistema especial per a treballadors per compte d’altri agraris:

A partir de l'1-01-2012, durant la situació d'IT derivada d'una malaltia comuna i en els termes establerts reglamentàriament, la quantia de la BR no podrà ser superior a la mitjana mensual de la base de cotització corresponent als dies efectivament treballats durant els 12 últims mesos anteriors a la baixa mèdica.

En el cas dels treballadors inclosos al Sistema especial per a empleats de la llar:

La BR estarà constituïda per la base de cotització corresponent al mes anterior al de la baixa mèdica, dividida entre 30. L'esmentada base es mantindrà durant tot el procés d'IT, inclosa la recaiguda corresponent, tret que es produeixi un canvi en la base única de cotització, i en aquest cas, es tindrà en compte aquesta última. 

Percentatge

En cas de malaltia comuna i accident no laboral:
 • El 60% des del dia 4 fins al 20 inclusivament.
 • El 75% des del dia 21 endavant.
  En cas d'accident de treball i malaltia professional:
  • El 75% des del dia que es produeixi el naixement del dret.

Incapacitat temporal/desocupació

Quan el treballador es trobi en situació d'incapacitat temporal (IT) derivada de contingències comunes i se li extingeixi el contracte:

 • Continuarà percebent la prestació per IT en una quantia igual a la prestació per desocupació que li correspongui fins que s'extingeixi aquesta situació i, aleshores, passarà a la situació legal de desocupació si el contracte s'ha extingit per alguna de les causes legals que donen lloc a aquesta situació i a percebre, si compleix els requisits exigits, la prestació per desocupació contributiva que li correspongui, si s'ha iniciat la percepció d'aquesta a la data d'extinció del contracte de treball, o el subsidi per desocupació. En aquest cas, del període de percepció de la prestació per desocupació es descomptarà, com ja consumit, el temps que hagi estat en situació d'incapacitat temporal des de la data d'extinció del contracte de treball.
 • El SPEE efectuarà les cotitzacions a la Seguretat Social i assumirà la cotització que correspongui al treballador íntegrament per tot el període que es descompti com a consumit, fins i tot quan no s'hagi sol·licitat la prestació per desocupació i sense situació de continuïtat es passi a la situació d'incapacitat permanent o jubilació, o es produeixi la defunció del treballador que doni dret a prestacions de mort i supervivència. 

Quan el treballador es trobi en situació d'IT derivada de contingències professionals i se li extingeixi el contracte de treball:

 • Continuarà percebent la prestació per IT en la quantia igual a la que tingui reconeguda fins que s'extingeixi aquesta situació i, aleshores, passarà a la situació legal de desocupació i a percebre la prestació per desocupació corresponent si compleix els requisits exigits. En aquest cas, no es descompta del període de percepció el temps que hagi estat en situació d'IT després de l'extinció del contracte o el subsidi per desocupació.

Desocupació/incapacitat temporal

Quan el treballador percebi la prestació per desocupació total i passi a la situació d'incapacitat temporal (IT), cal distingir els supòsits següents:

 • En els casos en què la IT constitueixi recaiguda d'un procés anterior iniciat durant la vigència d'un contracte de treball:

  • Percebrà la prestació per IT en quantia igual a la prestació per desocupació.
  • En aquest cas i en el supòsit que continués en situació d'IT un cop esgotat el període de desocupació, continuarà percebent la prestació per IT en la quantia de desocupació que percebia.
 • En els casos en què la IT no constitueixi recaiguda d'un procés anterior iniciat durant la vigència d'un contracte de treball sinó un procés nou:

  • Percebrà la prestació per aquesta contingència en quantia igual a la prestació per desocupació.
  • En aquest cas i en el supòsit que continués en situació d'IT un cop finalitzat el període de desocupació, continuarà percebent la prestació per IT en quantia igual al 80% de l'IPREM mensual, exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries.

 • No s'ampliarà el període de percepció de desocupació.

 • L'Entitat gestora de les prestacions per desocupació continuarà satisfent les cotitzacions a la Seguretat Social (l'aportació de l'empresa i el complement del 35% en què es redueix l'aportació del treballador). 
Complementary Content
${loading}