Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Informació General

Introducció

L'ingrés de les quotes i altres recursos de finançament del Sistema de la Seguretat Social es farà efectiu pels obligats al pagament i altres responsables del pagament de deutes amb la Seguretat Social en el període voluntari de recaptació. En el cas d'incompliment d'aquesta obligació, la recaptació s'efectuarà en via executiva.

Això implica l'establiment d'un procediment per a la recaptació executiva dels deutes per quotes i altres recursos del Sistema de la Seguretat Social i requerix disposar també d'estructures orgàniques idònies i de mitjans personals i materials escaients per dur-la a terme.

El procediment de recaptació en via executiva dels deutes per quotes i altres recursos del Sistema de la Seguretat Social objecte de gestió recaptadora és exclusivament administratiu, i és competent per entendre i resoldre totes les incidències la Tresoreria General de la Seguretat Social, en la seua condició de titular de la funció recaptadora en el Sistema de la Seguretat Social.

Iniciació del Procediment

El procediment de recaptació en via executiva s'inicia automàticament una vegada transcorregut el període voluntari de pagament sense que s'haguera satisfet el deute i amb independència del recurs contenciós administratiu que els interessats puguen formular.

La iniciació de la via executiva determina l'aplicació automàtica del corresponent recàrrec del 20 ò 35 per cent, segons procedisca.

Este procediment s'impulsa d'ofici en tots els tràmits i una vegada iniciat només es pot suspendre en els casos següents:

 1. Per resolució per la qual es concedix ajornament del deute.
 2. Per la formulació d'un recurs, si alhora es garantix el deute amb aval suficient o se'n consigna l'import, inclosos, si escau, els interessos corresponents, així com el recàrrec de constrenyiment i el 3 per cent del principal i recàrrec i interessos com a quantitat a compte dels costs reglamentàriament establits.

Els actes produïts en el procediment de recaptació en via executiva, com qualsevol altre acte en matèria de gestió recaptatòria, poden ser objecte d'impugnació.

La Providència del Constrenyiment

Una vegada iniciada la via executiva per haver finalitzat els terminis d'ingrés en període voluntari assenyalats en el títol executiu sense haver-se efectuat el pagament, s'expedirà la providència de constrenyiment, per mitjà de la qual es despatxarà l'execució contra el patrimoni del deutor.

La providència de constrenyiment contindrà referència expressa al deute pendent d'ingrés figurada en el títol executiu corresponent i s'hi advertirà al deutor que si no efectua l'abonament de la mateixa en el termini de quinze dies es procedirà a l'embargament dels seus béns en quantitat bastant per al pagament del deute per principal, recàrrec, interessos de demora carregats, si escau, i costs del procediment.

Els interessos de demora carregats fins al pagament del deute seran exigibles transcorreguts quinze dies des de la notificació de la providència de constrenyiment.

El tipus d'interès de demora serà l'interès legal del diner vigent en cada moment del període de rèdit, incrementat en un 25 per cent, llevat que la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat n'establisca un altre diferent.

Pel que fa al rèdit d'interessos, cal distingir:

 1. Els interessos del principal del deute que es carreguen des que finalitza el pagament reglamentari de l'ingrés.
 2. Els interessos de recàrrec que es carreguen a partir dels quinze dies següents a la notificació de la providència de constrenyiment.

S'entén per costs en el procediment de constrenyiment aquells gastos que s'originen durant el procés d'execució forçosa. Els costs causats seran en tot cas a càrrec del constret, a qui seran exigits.

Es consideraran costs els gastos següents:

 1. Els d'investigació i indagació dels elements que integren el patrimoni del deutor.
 2. Els drets de perits i altres honoraris que s'hagen de realitzar a persones que intervinguen en el procediment, com ara els meritats, amb ocasió de valoracions i alienacions dels béns embargats.
 3. Les taxes i drets aranzelaris que hagen d'abonar-se per l'expedició de còpies, certificacions, notes, testimonis i documents anàlegs que hagen de sol·licitar-se per a l'escaient tramitació del procediment, llevat que s'aporten per registres i protocols que els faciliten de forma gratuïta.
 4. Els produïts pel dipòsit i administració, si escau, dels béns embargats, incloent-hi el desmuntatge, embalatge, condicionament, transport, emmagatzematge, custodia, entreteniment i conservació.
 5. Aquells altres gastos imprescindibles per a l'execució, prèvia autorització de la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social competent.

La providència de constrenyiment serà notificada al deutor mitjançant comunicació dirigida a este en la qual constaran les dades següents:

 1. Dades identificatives del subjecte responsable de l'ingrés dels deutes.
 2. Concepte i import del deute pendent d'ingrés per principal i recàrrec, així com període a què correspon.
 3. Indicació que el deute no ha estat satisfet.
 4. Data en què s'expedix.
 5. Advertència que si el termini no s'efectua dins del termini dels quinze dies naturals següents a la notificació, seran exigibles els interessos de demora meritats des de la fi del termini reglamentari d'ingrés.
 6. Avís que una vegada firme en via administrativa la providència de constrenyiment sense que s'haja efectuat l'ingrés, es procedirà a l'execució administrativa de les garanties existents i, si escau, a l'embargament dels béns del constret, en quantia suficient per a cobrir el principal del deute, els recàrrecs i els interessos i costs del procediment que s'hagen causat, i es preveja que es causen fins a la data d'ingrés o de l'adjudicació a favor de la Seguretat Social.
 7. Menció expressa que contra la Providència de constrenyiment només serà admissible recurs d'alçada pels motius establits, degudament justificats, que a continuació s'especifiquen:
  • Pagament
  • Prescripció
  • Error material o aritmètic en la determinació del deute
  • Condonació, ajornament del deute o suspensió del procediment
  • Falta de notificació de la reclamació del deute, quan esta procedisca, de l'acta de liquidació o de les resolucions que les mateixes o les autoliquidacions de quotes originen.

La interposició de recurs suspendrà el procediment de constrenyiment, sense necessitat de la presentació de garantia, fins a la notificació de la resolució d'este.

Quan no haja recaigut resolució expressa en el termini de tres mesos podrà entendre's desestimat el recurs formulat, en la forma i amb l'efecte previstos als articles 43 i 44 de la Llei 30/1992, de 25 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Les providències de constrenyiment que no hagen sigut objecte de recurs i aquelles contra les quals se n'haguera formulat, però haguera estat desestimat, seran comunicades, amb indicació del títol executiu en base del qual hagueren estat dictades, a la corresponent Unitat de Recaptació Executiva per tal que procedisca a l'embargament de béns del deutor i altres actes del procediment de constrenyiment que hagen de seguir-se per la mateixa.

Embargament de Béns

La Unitat de Recaptació Executiva podrà obtindre informació sobre els béns del deutor de Registres Públics, Entitats o persones públiques o privades i del propi obligat al pagament, així com qualsevol altra que puga obtindre's mitjançant indagació pels mitjans que considere escaients.

Sense perjuí d'allò dit abans, el deutor constret, a requeriment del Recaptador Executiu, efectuarà manifestació sobre els seus béns i drets, amb la precisió necessària per a garantir les seues responsabilitats.

Si el deutor incomplira este deure, no podrà considerar-se com a causa d'impugnació del procediment de constrenyiment la preterició o alteració de l'orde de prelació que cal tindre en compte en l'embargament de béns.

Els Recaptadors Executius de la Seguretat Social i els seus col·laboradors estan facultats per a dur a terme les actuacions materials necessàries per a l'aprehensió dels béns objecte d'embargament, fins i tot en els casos de negativa, obstrucció, inhibició o absència reiterada del deutor o dipositari dels béns.

Els béns embargats continuaran dipositats en els llocs o entitats en què es troben en ser travats si, a juí del recaptador executiu de la Seguretat Social, oferixen garanties de seguretat i solvència. 

El dipositari està obligat a custodiar i conservar els dits béns, a exhibir-los quan la unitat de recaptació executiva ho dispose, i a lliurar-los a la persona que el recaptador executiu designe, i ha d'actuar en l'exercici d'estes funcions amb la diligència deguda. Així mateix, el dipositari té el deure de rendir els comptes que ordenen els òrgans de recaptació i de complir les mesures que per a una millor administració i conservació dels béns siguen acordades per estos.

Alienació dels Béns Embargats

Els béns embargats es valoraran amb referència a preus de mercat i d'acord amb els criteris habituals de valoració.

La Unitat de Recaptació Executiva notificarà la valoració al deutor, qui, en cas de discrepància, podrà presentar valoració contradictòria en el termini de quinze dies, ampliable quan les circumstàncies concurrents així ho aconsellen. Si la diferència entre totes dues no excedira del 20 per 100 de la menor, es considerarà com a valor dels béns el de la taxació més alta.

Quan no existisca acord entre les parts, l'òrgan de recaptació sol·licitarà dels Col·legis Professionals o associacions professionals o mercantils oportuns, la designació d'un altre perit taxador, que haurà de realitzar una nova valoració en un termini no superior a quinze dies des de la seua designació. La dita valoració haurà d'estar compresa entre els límits de les efectuades anteriorment i serà la definitivament aplicable.

L'import per a la valoració servirà com a tipus per a la subhasta o concurs, minorant del dit import les càrregues o gravàmens de caràcter real preferents i anteriors al dret de la Tresoreria General de la Seguretat Social, si n'hi haguera.

Una vegada efectuada la valoració i la formació de lots en el cas dels béns mobles, es procedirà a l'alienació dels béns d'este deutor, fet que es durà a terme mitjançant subhasta pública o concurs:

 1. El procediment ordinari per a la realització dels béns embargats serà el de subhasta pública.
 2. El Director Provincial podrà autoritzar l'alienació per concurs, en el cas de béns mobles o semovents, quan les circumstàncies concurrents, el volum o el valor d'estos així ho aconsellen. 

Els béns seran entregats al comprador una vegada es faça efectiu l'import concertat.

Finalització de l'Expedient de Constrenyiment

El procediment de constrenyiment finalitza quan resulten solventats els deutes perseguits, inclosos principal, recàrrec, interessos, si escau, i costs.

Complementary Content
${loading}