Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Informació General

Introducció

L'ingrés de les quotes i altres recursos de finançament del Sistema de la Seguretat Social es farà efectiu pels obligats al pagament i altres responsables del pagament de deutes amb la Seguretat Social en el període voluntari de recaptació. En el cas d'incompliment d'aquesta obligació, la recaptació s'efectuarà en via executiva.

Això implica l'establiment d'un procediment per a la recaptació executiva dels deutes per quotes i altres recursos del Sistema de la Seguretat Social i requereix disposar també d'estructures orgàniques idònies i de mitjans personals i materials escaients per dur-la a terme.

El procediment de recaptació en via executiva dels deutes per quotes i altres recursos del Sistema de la Seguretat Social objecte de gestió recaptadora és exclusivament administratiu, i és competent per entendren i resoldren totes les incidències la Tresoreria General de la Seguretat Social, en la seva condició de titular de la funció recaptadora en el Sistema de la Seguretat Social.

Iniciació del Procediment

El procediment de recaptació en via executiva s'inicia automàticament una vegada transcorregut el període voluntari de pagament sense que s'hagués satisfet el deute i amb independència del recurs contenciós administratiu que els interessats puguin formular.

La iniciació de la via executiva determina l'aplicació automàtica del corresponent recàrrec del 20 ò 35 per cent, segons procedeixi.

Aquest procediment s'impulsa d'ofici en tots els tràmits i una vegada iniciat només es pot suspendre en els casos següents:

 1. Per resolució per la qual es concedeix ajornament del deute.
 2. Per la formulació d'un recurs, si alhora es garanteix el deute amb aval suficient o se'n consigna l'import, inclosos, si escau, els interessos corresponents, així com el recàrrec de constrenyiment i el 3 per cent del principal i recàrrec i interessos com a quantitat a compte dels costs reglamentàriament establerts.

Els actes produïts en el procediment de recaptació en via executiva, com qualsevol altre acte en matèria de gestió recaptatòria, poden ser objecte d'impugnació.

La Providència del Constrenyiment

Una vegada iniciada la via executiva per haver finalitzat els terminis d'ingrés en període voluntari assenyalats en el títol executiu sense haver-se efectuat el pagament, s'expedirà la providència de constrenyiment, per mitjà de la qual es despatxarà l'execució contra el patrimoni del deutor.

La providència de constrenyiment contindrà referència expressa al deute pendent d'ingrés figurada en el títol executiu corresponent i s'hi advertirà al deutor que si no efectua l'abonament de la mateixa en el termini de quinze dies es procedirà a l'embargament dels seus béns en quantitat bastant per al pagament del deute per principal, recàrrec, interessos de demora carregats, si escau, i costs del procediment.

Els interessos de demora carregats fins al pagament del deute seran exigibles transcorreguts quinze dies des de la notificació de la providència de constrenyiment.

El tipus d'interès de demora serà l'interès legal del diner vigent en cada moment del període de rèdit, incrementat en un 25 per cent, llevat que la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat n'estableixi un de diferent.

Pel que fa al rèdit d'interessos, cal distingir:

 1. Els interessos del principal del deute que es carreguin des que finalitza el pagament reglamentari de l'ingrés.
 2. Els interessos de recàrrec que es carreguin a partir dels quinze dies següents a la notificació de la providència de constrenyiment.

S'entén per costs en el procediment de constrenyiment aquelles despeses que s'originen durant el procés d'execució forçosa. Els costs causats seran en tot cas a càrrec del constret, a qui seran exigits.

Es consideraran costs les despeses següents:

 1. Els d'investigació i indagació dels elements que integren el patrimoni del deutor.
 2. Els drets de perits i altres honoraris que s'hagin de realitzar a persones que intervinguin en el procediment, com ara els meritats, amb ocasió de valoracions i alienacions dels béns embargats.
 3. Les taxes i drets aranzelaris que hagin d'abonar-se per l'expedició de còpies, certificacions, notes, testimonis i documents anàlegs que hagin de sol·licitar-se per a l'escaient tramitació del procediment, llevat que s'aportin per registres i protocols que els facilitin de forma gratuïta.
 4. Els produïts pel dipòsit i administració, si escau, dels béns embargats, incloent-hi el desmuntatge, embalatge, condicionament, transport, emmagatzematge, custodia, entreteniment i conservació.
 5. Aquelles altres despeses imprescindibles per a l'execució, prèvia autorització de la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social competent.

La providència de constrenyiment serà notificada al deutor mitjançant comunicació dirigida a aquest en la qual constaran les dades següents:

 1. Dades identificatives del subjecte responsable de l'ingrés dels deutes.
 2. Concepte i import del deute pendent d'ingrés per principal i recàrrec, així com període a què correspon.
 3. Indicació que el deute no ha estat satisfet.
 4. Data en què s'expedeix.
 5. Advertència que si el termini no s'efectua dins del termini dels quinze dies naturals següents a la notificació, seran exigibles els interessos de demora meritats des de la fi del termini reglamentari d'ingrés.
 6. Avís que una vegada signi en via administrativa la providència de constrenyiment sense que s'hagi efectuat l'ingrés, es procedirà a l'execució administrativa de les garanties existents i, si escau, a l'embargament dels béns del constret, en quantia suficient per cobrir el principal del deute, els recàrrecs i els interessos i costs del procediment que s'hagin causat, i es prevegi que es causin fins a la data d'ingrés o de l'adjudicació a favor de la Seguretat Social.
 7. Menció expressa que contra la Providència de constrenyiment només serà admissible recurs d'alçada pels motius establerts, degudament justificats, que a continuació s'especifiquen:
  • Pagament
  • Prescripció
  • Error material o aritmètic en la determinació del deute
  • Condonació, ajornament del deute o suspensió del procediment
  • Falta de notificació de la reclamació del deute, quan aquesta procedeixi, de l'acta de liquidació o de les resolucions que les mateixes o les autoliquidacions de quotes originin.

La interposició de recurs suspendrà el procediment de constrenyiment, sense necessitat de la presentació de garantia, fins a la notificació de la resolució d'aquest.

Quan no hagi recaigut resolució expressa en el termini de tres mesos podrà entendre's desestimat el recurs formulat, en la forma i amb l'efecte previstos als articles 43 i 44 de la Llei 30/1992, de 25 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Les providències de constrenyiment que no hagin estat objecte de recurs i aquelles contra les quals se n'hagués formulat, però hagués estat desestimat, seran comunicades, amb indicació del títol executiu en base del qual haguessin estat dictades, a la corresponent Unitat de Recaptació Executiva per tal que procedeixi a l'embargament de béns del deutor i altres actes del procediment de constrenyiment que hagin de seguir-se per la mateixa.

Embargament de Béns

La Unitat de Recaptació Executiva podrà obtenir informació sobre els béns del deutor de Registres Públics, Entitats o persones públiques o privades i del propi obligat al pagament, així com qualsevol altra que pugui obtenir-se mitjançant indagació pels mitjans que consideri escaients.

Sense perjudici d'allò esmentat abans, el deutor constret, a requeriment del Recaptador Executiu, efectuarà manifestació sobre els seus béns i drets, amb la precisió necessària per garantir les seves responsabilitats.

Si el deutor incomplís aquest deure, no podrà considerar-se com a causa d'impugnació del procediment de constrenyiment la preterició o alteració de l'ordre de prelació que cal tenir en compte en l'embargament de béns.

Els Recaptadors Executius de la Seguretat Social i els seus col·laboradors estan facultats per dur a terme les actuacions materials necessàries per a l'aprehensió dels béns objecte d'embargament, fins i tot en els casos de negativa, obstrucció, inhibició o absència reiterada del deutor o dipositari dels béns.

Els béns embargats continuaran dipositats en els llocs o entitats en què es trobin en ser travats si, a judici del recaptador executiu de la Seguretat Social, ofereixen garanties de seguretat i solvència. 

El dipositari està obligat a custodiar i conservar els esmentats béns, a exhibir-los quan la unitat de recaptació executiva ho disposi, i a lliurar-los a la persona que el recaptador executiu designi, i ha d'actuar en l'exercici d'aquestes funcions amb la diligència deguda. Així mateix, el dipositari té el deure de rendir els comptes que ordenin els òrgans de recaptació i de complir les mesures que per a una millor administració i conservació dels béns siguin acordades per aquests.

Alienació dels Béns Embargats

Els béns embargats es valoraran amb referència a preus de mercat i d'acord amb els criteris habituals de valoració.

La Unitat de Recaptació Executiva notificarà la valoració al deutor, qui, en cas de discrepància, podrà presentar valoració contradictòria en el termini de quinze dies, ampliable quan les circumstàncies concurrents així ho aconsellin. Si la diferència entre totes dues no excedís del 20 per 100 de la menor, es considerarà com a valor dels béns el de la taxació més alta.

Quan no existeixi acord entre les parts, l'òrgan de recaptació sol·licitarà dels Col·legis Professionals o associacions professionals o mercantils oportuns, la designació d'un altre perit taxador, que haurà de realitzar una nova valoració en un termini no superior a quinze dies des de la seva designació. L'esmentada valoració haurà d'estar compresa entre els límits de les efectuades anteriorment i serà la definitivament aplicable.

L'import per a la valoració servirà com a tipus per a la subhasta o concurs, minorant de l'esmentat import les càrregues o gravàmens de caràcter real preferents i anteriors al dret de la Tresoreria General de la Seguretat Social, si n'hi hagués.

Una vegada efectuada la valoració i la formació de lots en el cas dels béns mobles, es procedirà a l'alienació dels béns d'aquest deutor, fet que es durà a terme mitjançant subhasta pública o concurs:

 1. El procediment ordinari per a la realització dels béns embargats serà el de subhasta pública.
 2. El Director Provincial podrà autoritzar l'alienació per concurs, en el cas de béns mobles o semovents, quan les circumstàncies concurrents, el volum o el valor d'aquests així ho aconsellin. 

Els béns seran lliurats al comprador una vegada es faci efectiu l'import concertat.

Finalització de l'Expedient de Constrenyiment

El procediment de constrenyiment finalitza quan resultin solventats els deutes perseguits, inclosos principal, recàrrec, interessos, si escau, i costs.

Complementary Content
${loading}