Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Información Xeral

Introdución

O ingreso das cotas e demais recursos de financiamento do Sistema da Seguridade Social farase efectivo polos obrigados ao pagamento e demais responsables do pagamento de débedas coa Seguridade Social no período voluntario de recadación. No caso de incumprimento desta obriga, a recadación efectuarase en vía executiva.

Iso implica o establecemento dun procedemento para a recadación executiva das débedas por cotas e demais recursos do Sistema da Seguridade Social e require dispoñer tamén de estruturas orgánicas idóneas e de medios persoais e materiais adecuados para levar a cabo a mesma.

O procedimiento de recadación en vía executiva das débedas por cotas e demais recursos do Sistema da Seguridade Social obxecto de xestión recadatoria é exclusivamente administrativo, sendo competente para entender do mesmo e resolver todas as súas incidencias a Tesourería Xeral da Seguridade Social, na súa condición de titular da función recadatoria no Sistema da Seguridade Social.

Iniciación do Procedemento

O procedemento de recadación en vía executiva iníciase automaticamente unha vez transcorrido o período voluntario de pagamento sen que se satisfixese a débeda e con independencia do recurso contencioso - administrativo que os interesados poidan formular.

A iniciación da vía executiva determina a aplicación automática da correspondente recarga do 20 ou 35 por cento, segundo proceda.

Este procedemento impúlsase de oficio en todos os seus trámites e unha vez iniciado só se pode suspender nos seguintes casos:

 1. Por resolución pola que se concede aprazamento da débeda.
 2. Pola formulación dun recurso, se á vez se garante a débeda con aval suficiente ou se consigna o seu importe, incluídos, no seu caso os intereses correspondentes, así como a recarga de prema e o 3 por cento do principal e recarga e intereses como cantidade a conta das custas regulamentariamente establecidas.

Os actos producidos no procedemento de recadación en vía executiva, como calquera outro acto en materia de xestión recadatoria, poden ser obxecto de impugnación.

A Providencia da Prema

Unha vez iniciada a vía executiva por finalizar os prazos de ingreso en período voluntario sinalados no título executivo sen efectuarse o pagamento expedirase a providencia de prema, mediante a cal se despachará a execución contra o patrimonio do debedor.

A providencia de prema conterá referencia expresa á débeda pendente de ingreso figurada no título executivo correspondente e nela advertirase ao debedor que de non efectuar o aboamento da mesma no prazo de quince días se procederá ao embargo dos seus bens en cantidade bastante para o pagamento da débeda por principal, recarga, intereses de demora devindicados, no seu caso, e custas do procedemento.

Os intereses de demora devindicados ata o pagamento da débeda, serán esixibles transcorridos quince días dende a notificación da providencia de prema.

O tipo de interese de demora será o interese legal do diñeiro vixente en cada momento do período de devindicación, incrementado nun 25 por cento, agás que a Lei de Orzamentos Xerais do Estado estableza un diferente.

En canto á devindicación de intereses, é preciso distinguir:

 1. Os intereses do principal da débeda que se devindican dende que finaliza o pagamento regulamentario do ingreso.
 2. Os intereses de recarga que se devindican a partir dos quince días seguintes á notificación da providencia de prema.

Enténdese por custas no procedemento de prema aqueles gastos que se orixinen durante o proceso de execución forzosa. As custas causadas serán en todo caso a cargo do debedor, a quen lle serán esixidas.

Consideraranse custas os seguintes gastos:

 1. Os de investigación e verificación dos elementos que integran o patrimonio do debedor.
 2. Os dereitos de peritos e demais honorarios que deban realizarse a persoas que interveñan no procedemento, como os devindicados con ocasión de valoracións e alienacións dos bens embargados.
 3. As taxas e dereitos arancelarios que deban aboarse pola expedición de copias, certificacións, notas, testemuños e documentos análogos que haxan de solicitarse para a adecuada tramitación do procedemento, agás que se acheguen por rexistros e protocolos que os faciliten de forma gratuíta.
 4. Os producidos polo depósito e administración, no seu caso, dos bens embargados, incluíndo a desmontaxe, embalaxe, acondicionamento, transporte, almacenaxe, custodia, entretemento e conservación.
 5. Aqueles outros gastos imprescindibles para a execución, previa autorización da Dirección Provincial da Tesourería Xeral da Seguridade Social competente.

A providencia de prema será notificada ao debedor mediante comunicación dirixida ao mesmo na que constarán os seguintes datos:

 1. Datos identificativos do suxeito responsable de ingreso das débedas.
 2. Concepto e importe da débeda pendente de ingreso por principal e recarga, así como período a que corresponde.
 3. Indicación de que a débeda non foi satisfeita.
 4. Data en que se expide.
 5. Advertencia de que se o pagamento non se efectúa dentro do prazo dos quince días naturais seguintes á notificación serán esixibles os intereses de demora devindicados dende a finalización do prazo regulamentario de ingreso.
 6. Aviso de que unha vez asine en vía administrativa a providencia de prema sen que se efectuase o ingreso, procederase á execución administrativa das garantías existentes e, no seu caso, ao embargo dos bens do debedor, en contía suficiente para cubrir o principal da débeda, as recargas e os intereses e custas do procedemento que se causasen e se prevea que se causen ata a data de ingreso ou da adxudicación a favor da Seguridade Social.
 7. Mención expresa de que contra a Providencia de prema soamente será admisible recurso de alzado polos motivos establecidos, debidamente xustificados, que a continuación se especifican:
  • Pagamento
  • Prescrición
  • Erro material ou aritmético na determinación da débeda
  • Condonación, aprazamento da débeda ou suspensión do procedemento
  • Falta de notificación da reclamación da débeda, cando esta proceda, da acta de liquidación ou das resolucións que as mesmas ou as autoliquidacións de cotas orixinen.

A interposición de recurso suspenderá o procedemento de prema, sen necesidade da presentación de garantía, ata a notificación da resolución do mesmo.

Cando non recaia resolución expresa no prazo de tres meses poderá entenderse desestimado o recurso formulado, na forma e cos efectos previstos nos artigos 43 e 44 da Lei 30/1992, de 25 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.

As providencias de prema que non fosen obxecto de recurso e aquelas contra as que se formulase, pero este fose desestimado, serán comunicadas, con indicación do título executivo en base ao cal fosen ditadas, á correspondente Unidade de Recadación Executiva para que proceda ao embargo de bens do debedor e demais actos do procedemento de prema que deban seguirse pola mesma.

Embargo de Bens

A Unidade de Recadación Executiva poderá obter información sobre os bens do debedor de Rexistros Públicos, Entidades ou persoas públicas ou privadas e do propio obrigado ao pagamento, así como calquera outra que poida obterse mediante indagación polos medios que estime adecuados.

Sen prexuízo do anterior, o debedor que recibiu a prema, a requirimento do Recadador Executivo, efectuará manifestación sobre os seus bens e dereitos, coa precisión necesaria para garantir as súas responsabilidades.

Se o debedor incumprise este deber, non poderá estimarse como causa de impugnación do procedemento de prema a preterición ou alteración da orde de prelación a observar no embargo de bens.

Os Recadadores Executivos da Seguridade Social e os seus colaboradores están facultados para levar a cabo as actuacións materiais necesarias para a aprehensión dos bens obxecto de embargo, incluso nos casos de negativa, obstrución, inhibición ou ausencia reiterada do debedor ou depositario dos bens.

Os bens embargados seguirán depositados nos lugares ou entidades en que se atopen ao ser trabados se, a xuízo do recadador executivo da Seguridade Social, ofrecen garantías de seguridade e solvencia. 

O depositario está obrigado a custodiar e conservar estes bens, a exhibilos cando a unidade de recadación executiva o dispoña, e a entregalos á persoa que o recadador executivo designe, debendo actuar no desempeño de tales funcións coa dilixencia debida. Así mesmo, o depositario ten o deber de render as contas que lle sexan ordenadas polos órganos de recadación e de cumprir as medidas que para a mellor administración e conservación dos bens sexan acordadas polos mesmos.

Alienación dos Bens Embargados

Os bens embargados valoraranse con referencia a prezos de mercado e de acordo cos criterios habituais de valoración.

A Unidade de Recadación Executiva notificará a valoración ao debedor, o cal, en caso de discrepancia, poderá presentar valoración contraditoria no prazo de quince días, ampliable cando as circunstancias concorrentes así o aconsellen. Se a diferenza entre ambas non excedese do 20 por 100 da menor, estimarase como valor dos bens o da taxación máis alta.

Cando non exista acordo entre as partes, o órgano de recadación solicitará dos Colexios Profesionais ou asociacións profesionais ou mercantís oportunos, a designación doutro perito taxador, que deberá realizar nova valoración nun prazo non superior a quince días dende a súa designación. Esta valoración haberá de estar comprendida entre os límites das efectuadas anteriormente e será a definitivamente aplicable.

O importe para a valoración servirá como tipo para a poxa ou concurso, minorando do mesmo as cargas ou gravames de carácter real preferentes e anteriores ao dereito da Tesourería Xeral da Seguridade Social, de habelas.

Unha vez efectuada a valoración e a formación de lotes no caso dos bens mobles, procederase á alienación dos bens dun mesmo debedor, o que se levará a efecto mediante poxa pública ou concurso:

 1. O procedemento ordinario para a realización dos bens embargados será o de poxa pública.
 2. O Director Provincial poderá autorizar a alienación por concurso, tratándose de bens mobles ou semoventes, cando as circunstancias concorrentes, o volume ou o valor dos mesmos así o aconsellen. 

Os bens serán entregados ao comprador unha vez feito efectivo o importe concertado.

Finalización do Expediente de Prema

O procedemento de prema finaliza cando resultan solventadas as débedas perseguidas, incluídos principal, recarga, intereses no seu caso e custas.

Complementary Content
${loading}