Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Valore esta pàgina
Valore este contingut

Sistema Especial per a Empleats de Llar

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Informació general

Segons la disposició addicional trenta-nou de la Llei 27/2011, d'1 d'agost (BOE del 2 d'agost), i amb efectes d'1 de gener de 2012, el Règim Especial de la Seguretat Social dels Empleats de Llar queda integrat en el Règim General de la Seguretat Social, mitjançant l'establiment d'un Sistema Especial per a Empleats de Llar..

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Tríptic Sistema Especial d'Empleats de la Llar. Servicis electrònics. Descargar documento Tríptic Sistema Especial d'Empleats de la Llar. Servicis electrònics.. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Tríptic Sistema Especial d'Empleats de la Llar. Servicis electrònics.. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,510 KB) 28/06/2017

Tipus de cotització

 • Contingències comunes

Durant l'any 2017, el tipus de cotització sobre la base de cotització que corresponga segons l'escala anterior serà el 26,50%, de manera que el 22,10% serà a càrrec de l'ocupador i el 4,40% serà a càrrec de l'empleat.

 • Contingències professionals

Sobre la base de cotització que corresponga s'aplicarà el tipus de cotització previst en la tarifa de primes aprovada per la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2007, en la redacció donada per la disposició final huitena de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2016, i les primes resultants seran a càrrec exclusiu de l'ocupador.

Beneficis en la cotització

Per a l’exercici 2022 es continua mantenint el que establix l’article 4.2 del Reial Decret Llei 28/2018, de 28 de desembre, quant a l’aplicació d’una reducció del 20%, en l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes en el Sistema Especial d’Empleats de la Llar, tal com disposa l’article 7.3 del Reial Decret Llei 18/2019, de 27 de desembre. Seran beneficiaris d'esta reducció els ocupadors que hagen contractat, baix qualsevol modalitat contractual, i donat d'alta en el Règim General a un empleat de la llar a partir de l'1 de gener de 2012, sempre que l'empleat no haja figurat d'alta a temps complet en l'esmentat Sistema Especial per al mateix ocupador dins el període comprés entre el 2 d'agost i el 31 de desembre de 2011.

La reducció de quotes indicada s’ampliarà amb una bonificació fins que arribe al 45% per a famílies nombroses, en els termes previstos als articles 2 i 9 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, sempre que els dos ascendents o l’ascendent, en cas de família monoparental, tal com es definix a l’apartat 3 de l’article 2, exercisquen una activitat professional per compte d’altri o propi fora de la llar o estiguen incapacitats per treballar.

Quan la família nombrosa ostente la categoria especial, per a l'aplicació d'este benefici no serà necessari que els dos progenitors desenvolupen qualsevol activitat retribuïda fora de la llar.

En qualsevol cas, la bonificació indicada només serà aplicable per a la contractació d'un únic cuidador per cada unitat familiar que tinga reconeguda oficialment la condició de família nombrosa.

Els beneficis en la cotització consistents tant en reduccions en la cotització a la Seguretat Social a càrrec de l'ocupador com en bonificacions de quotes a càrrec d'este no seran aplicables en els supòsits en què els empleats de la llar que presten els seus servicis durant menys de 60 hores mensuals per ocupador assumisquen el compliment de les obligacions en matèria d'enquadrament, cotització i recaptació en eixe sistema especial, d'acord amb el que establix la disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei General de la Seguretat Social.

Ingrés de quotes

Responsable

El responsable de l’ingrés de les quotes és l’ocupador, de conformitat amb la normativa establida en el Règim General de la Seguretat Social. El procediment d’ingrés de quotes s’efectuarà mitjançant domiciliació bancària o càrrec en compte.

A partir de l'1-4-2013 es podrà acordar amb l'empleat que este assumisca les obligacions en matèria d'enquadrament, cotització i recaptació, sempre que el nombre d'hores de treball mensuals siga inferior a 60, d'acord amb l'article 43.2 del Reial Decret 84/1996, de 26 de gener, pel qual s'aprova el Reglament General sobre Inscripció d'Empreses i Afiliació, Altes, Baixes i Variacions de dades de Treballadors a la Seguretat Social (BOE 27-2-96).

Termini

L'ingrés de les quotes de cada mes es farà durant el mes següent. 

Recàrrecs i interessos de demora

Transcorregut el termini reglamentari establit per al pagament de les quotes a la Seguretat Social sense ingrés d'estes i sense perjuí de les especialitats previstes per als ajornaments, es meritaran els recàrrecs següents:

 • Recàrrecs:

  Recàrrec del 20% del deute si s'abonen les quotes degudes després del venciment del termini reglamentari.
 • Interessos de demora:

  Els interessos de demora es reportaran a partir de l'endemà del venciment del termini reglamentari d'ingrés de les quotes, si bé seran exigibles una vegada transcorreguts quinze dies des de la notificació de la providència de constrenyiment o comunicació de l'inici del procediment de deducció, sense que s'haja abonat el deute.

  Així mateix, eixos interessos són exigibles si no s'abona l'import del deute en el termini fixat en les resolucions desestimatòries dels recursos presentats contra les reclamacions de deute o actes de liquidació, si l'execució de les resolucions se suspén en els tràmits del recurs contenciós administratiu imposat contra estes.

  Els interessos de demora exigibles són els que haja meritat el principal del deute des del venciment del termini reglamentari d'ingrés i els que haja meritat, a més, el recàrrec aplicable en el moment del pagament des de la data en què, segons l'apartat anterior, siguen exigibles.

  El tipus d'interés de demora és l'interés legal del diner vigent en cada moment del període de meritació incrementat en un 25 per cent, llevat que la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat n'establisca un de diferent. Per a l'any 2017, el 3,75 per cent.
Complementary Content
${loading}