Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Valore esta páxina
Valore este contido

Sistema Especial para Empregados de Fogar

Resultados de la búsqueda

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

Información xeral

De acordo coa disposición adicional trixésimo novena da Lei 27/2011, do 1 de agosto (BOE do 2 de agosto), e con efectos do 1 de xaneiro de 2012, o Réxime Especial da Seguridade Social dos Empregados de Fogar queda integrado no Réxime Xeral da Seguridade Social, mediante o establecemento dun Sistema Especial para Empregados de Fogar.

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descarga Fecha
Tríptico Sistema Especial de Empregados de Fogar. Servizos electrónicos. Descargar documento Tríptico Sistema Especial de Empregados de Fogar. Servizos electrónicos.. O documento abrirase nunha ventá nova. Descargar documento Tríptico Sistema Especial de Empregados de Fogar. Servizos electrónicos.. O documento abrirase nunha ventá nova. (PDF,480 KB) 28/06/2017

Tipos de cotización

 • Continxencias comúns

Durante o ano 2017, o tipo de cotización sobre a base de cotización que corresponda segundo a escala anterior, será o 26,50 por 100, sendo o 22,10 por 100 a cargo do empregador e o 4,40 por 100 a cargo do empregado.

 • Continxencias profesionais

Sobre a base de cotización que corresponda, aplicarase o tipo de cotización previsto na tarifa de primas aprobada pola disposición adicional cuarta da Lei 42/2006, do 28 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2007, en redacción dada pola disposición final oitava da Lei 48/2015, do 29 de outubro, de Presupostos Xerais do Estado para 2016, sendo as primas resultantes a cargo exclusivo do empregador.

Beneficios na cotización

Para o exercicio 2022 séguese a manter o establecido no artigo 4.2 do Real Decreto-Lei 28/2018, do 28 de decembro, en canto á aplicación dunha redución do 20 por 100, na achega empresarial á cotización á Seguridade Social por continxencias comúns no Sistema Especial de Empregados de Fogar, tal como dispón o artigo 7.3 do Real Decreto-Lei 18/2019, do 27 de decembro. Serán beneficiarios desta redución os empregadores que contratasen, baixo calquera modalidade contractual, e dado de alta no Réxime Xeral a un empregado de fogar a partir do 1 de xaneiro de 2012, sempre e cando o empregado non figurase en alta a tempo completo no citado Sistema Especial para o mesmo empregador, dentro do período comprendido entre o 2 de agosto e o 31 de decembro de 2011.

A indicada redución de cotas ampliarase cunha bonificación ata chegar ao 45 por 100 para familias numerosas, nos termos previstos nos artigos 2 e 9 da Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas, sempre que os dous ascendentes ou o ascendente, en caso de familia monoparental, tal como se define no apartado 3 do citado artigo 2, exerzan unha actividade profesional por conta allea ou propia fóra do fogar ou estean incapacitados para traballar.

Cando a familia numerosa ostente a categoría de especial, para a aplicación deste beneficio non será necesario que os dous proxenitores desenvolvan calquera actividade retribuída fóra do fogar.

En calquera caso, o beneficio indicado só será aplicable pola contratación dun único coidador por cada unidade familiar que teña recoñecida oficialmente a condición de familia numerosa.

Os beneficios na cotización consistentes tanto en reducións na cotización á Seguridade Social a cargo do empregador, coma en bonificacións de cotas a cargo deste, non serán de aplicación nos supostos en que os empregados de fogar que presten os seus servizos durante menos de 60 horas mensuais por empregador asuman o cumprimento das obrigas en materia de encadramento, cotización e recadación no devandito sistema especial, de acordo co establecido na disposición adicional vixésimo cuarta da Lei Xeral da Seguridade Social.

Ingreso de cotas

Responsable

O responsable do ingreso das cotas é o empregador, conforme a normativa establecida no Réxime Xeral da Seguridade Social. O procedemento de ingreso de cotas realizarase mediante domiciliación bancaria ou cargo en conta.

A partir do 01-04-2013 poderá acordarse co empregado que este asuma as obrigas en materia de encadramento, cotización e recadación, sempre que o número de horas de traballo mensuais sexa inferior a 60, conforme o artigo 43.2 do Real Decreto 84/1996, do 26 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento Xeral sobre Inscrición de Empresas e Afiliación, Altas, Baixas e Variacións de datos de Traballadores na Seguridade Social (BOE 27-2-96).

Prazo

O ingreso das cotas de cada mes realizarase durante o mes seguinte. 

Recargas e xuros de demora

Transcorrido o prazo regulamentario establecido para o pagamento das cotas á Seguridade Social, sen que estas se ingresasen e sen prexuízo das especialidades previstas para os aprazamentos, acumularanse as seguintes recargas:

 • Recargas:

  Recarga do 20% da débeda, se se aboasen as cotas debidas tras o vencemento do prazo regulamentario.
 • Xuros de demora:

  Os xuros de demora devindicaranse a partir do día seguinte ao do vencemento do prazo regulamentario de ingreso das cotas, aínda que serán esixibles unha vez transcorridos quince días dende a notificación da providencia de constrinximento ou comunicación do inicio do procedemento de dedución, sen que se aboase a débeda.

  Así mesmo, serán esixibles estes xuros cando non se aboase o importe da débeda no prazo fixado nas resolucións desestimatorias dos recursos presentados contra as reclamacións de débeda ou actas de liquidación, se a execución destas resolucións fose suspendida nos trámites do recurso contencioso-administrativo que contra elas se interpuxese.

  Os xuros de demora esixibles serán os que reportase o principal da débeda desde o vencemento do prazo regulamentario de ingreso e os que reportase, ademais, a recarga aplicable no momento do pagamento, desde a data en que, segundo o apartado anterior, sexan esixibles.

  O tipo de xuro de demora será o xuro legal do diñeiro vixente en cada momento do período de acumulación de xuros, incrementado nun 25%, agás que a Lei de Orzamentos Xerais do Estado estableza un diferente. Para o ano 2017, o 3,75 por cento.
Complementary Content
${loading}