Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Sistema especial per a empleats de la llar

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Informació general

D'acord amb la disposició addicional trentena novena de la Llei 27/2011, d'1 d'agost (BOE del 2 d'agost), i amb efecte a partir de l'1 de gener de 2012, el règim especial de la Seguretat Social dels empleats de la llar s'integra en el règim general de la Seguretat Social, mitjançant l'establiment d'un sistema especial per a empleats de la llar.

En la siguiente tabla podrá descargarse los siguientes Documentos.
Documentos Descàrrega Fecha
Tríptic Sistema Especial d'Empleats de la Llar. Serveis electrònics. Descargar documento Tríptic Sistema Especial d'Empleats de la Llar. Serveis electrònics.. El document s'obrirà en una finestra nova. Descargar documento Tríptic Sistema Especial d'Empleats de la Llar. Serveis electrònics.. El document s'obrirà en una finestra nova. (PDF,493 KB) 28/06/2017

Tipus de cotització

 • Contingències comunes

Durant l'any 2017, el tipus de cotització sobre la base de cotització que correspongui segons l'escala anterior serà el 26,50%, de manera que el 22,10% serà a càrrec de l'ocupador i el 4,40% serà a càrrec de l'empleat.

 • Contingències professionals

Sobre la base de cotització que correspongui s'aplicarà el tipus de cotització previst en la tarifa de primes aprovada per la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2007, en la redacció donada per la disposició final vuitena de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2016, i les primes resultants seran a càrrec exclusiu de l'ocupador.

Beneficis en la cotització

Per a l’exercici 2022 es continua mantenint el que estableix l’article 4.2 del Reial Decret Llei 28/2018, de 28 de desembre, quant a l’aplicació d’una reducció del 20 %, en l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes en el Sistema Especial d’Empleats de la Llar, tal com disposa l’article 7.3 del Reial Decret Llei 18/2019, de 27 de desembre. Seran beneficiaris d'aquesta reducció els ocupadors que hagin contractat, sota qualsevol modalitat contractual, i donat d'alta en el Règim General a un empleat de la llar a partir de l'1 de gener de 2012, sempre que l'empleat no hagi figurat d'alta a temps complet en l'esmentat Sistema Especial per al mateix ocupador dins el període comprès entre el 2 d'agost i el 31 de desembre de 2011.

La reducció de quotes indicada s’ampliarà amb una bonificació fins que arribi al 45 % per a famílies nombroses, en els termes previstos als articles 2 i 9 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, sempre que els dos ascendents o l’ascendent, en cas de família monoparental, tal com es defineix a l’apartat 3 de l’article 2, exerceixin una activitat professional per compte d’altri o propi fora de la llar o estiguin incapacitats per treballar.

Quan la família nombrosa ostente la categoria d'especial, per a l'aplicació d'aquest benefici no serà necessari que els dos progenitors desenvolupen qualsevol activitat retribuïda fora de la llar.

En qualsevol cas, la bonificació indicada només serà aplicable per la contractació d'un únic cuidador per cada unitat familiar que tingui reconeguda oficialment la condició de família nombrosa.

Els beneficis en la cotització consistents tant en reduccions en la cotització a la Seguretat Social a càrrec de l'ocupador com en bonificacions de quotes a càrrec d'aquest no seran aplicables en els supòsits en què els empleats de la llar que prestin els seus serveis durant menys de 60 hores mensuals per ocupador assumeixin el compliment de les obligacions en matèria d'enquadrament, cotització i recaptació en aquest sistema especial, d'acord amb el que estableix la disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei General de la Seguretat Social.

Ingrés de quotes

Responsable

El responsable de l’ingrés de les quotes és l’ocupador, de conformitat amb la normativa establerta en el Règim General de la Seguretat Social. El procediment d’ingrés de quotes s’efectuarà mitjançant domiciliació bancària o càrrec en compte.

A partir de l'1-4-2013 es podrà acordar amb l'empleat que aquest assumeixi les obligacions en matèria d'enquadrament, cotització i recaptació, sempre que el nombre d'hores de treball mensuals sigui inferior a 60, d'acord amb l'article 43.2 del Reial Decret 84/1996, de 26 de gener, pel qual s'aprova el Reglament General sobre Inscripció d'Empreses i Afiliació, Altes, Baixes i Variacions de dades de Treballadors a la Seguretat Social (BOE 27-2-96).

Termini

L'ingrés de les quotes de cada mes es farà durant el mes següent. 

Recàrrecs i interessos de demora

Una vegada transcorregut el termini reglamentari establert per pagar les quotes a la Seguretat Social sense que s'hagi fet efectiu l'ingrés i sens perjudici de les especialitats previstes per als ajornaments, es reportaran els recàrrecs següents:

 • Recàrrecs:

  Recàrrec del 20% del deute si s'abonen les quotes degudes després del venciment del termini reglamentari.
 • Interessos de demora:

  Els interessos de demora es reportaran a partir de l'endemà del venciment del termini reglamentari d'ingrés de les quotes, si bé seran exigibles una vegada transcorreguts quinze dies des de la notificació de la providència de constrenyiment o comunicació de l'inici del procediment de deducció, sense que s'hagi abonat el deute.

  Així mateix, aquests interessos seran exigibles quan no s'hagi abonat l'import del deute en el termini fixat a les resolucions desestimatòries dels recursos presentats contra les reclamacions de deute o les actes de liquidació, si l'execució d'aquestes resolucions se suspengués en els tràmits del recurs contenciós administratiu que s'hi interposés en contra.

  Els interessos de demora exigibles seran els que hagi reportat el principal del deute des del venciment del termini reglamentari d'ingrés i els que hagi reportat, a més, el recàrrec aplicable en el moment del pagament, des de la data en què, segons l'apartat anterior, siguin exigibles.

  El tipus d'interès de demora serà l'interès legal del diner vigent en cada moment del període de meritació, incrementat en un 25%, tret que la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat n'estableixi un de diferent. Per a l'any 2017, el 3,75%.
Complementary Content
${loading}