Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Règims Especials Integrats al Règim General

Professionals taurins

Els organitzadors d'espectacles taurins hauran de disposar, a l'efecte de la cotització per als professionals taurins, d'un únic codi de compte de cotització vàlid per a tot el territori nacional.

Des de l'1 de gener de 2019 (RDL 28/2018, de 28 de desembre, BOE 29/12), la base màxima de cotització per contingències comunes per a totes les categories dels professionals taurins a què fa referència l'article 33.3 del Reglament general sobre cotització i liquidació d'altres drets de la Seguretat Social serà de 4.070,10 euros/mensuals.

El límit màxim de les bases de cotització per als professionals taurins tindrà caràcter anual i es determinarà per l'elevació a còmput anual de la base màxima mensual assenyalada.

Les empreses comunicaran a la Tresoreria General de la Seguretat Social els salaris efectivament abonats a cada professional taurí en el mes natural a què es referix la cotització.

Esta cotització s'efectua per una base fixa per cada dia que el professional taurí haja exercit la seua activitat, d'acord amb les quantitats que es determinen per a cada exercici econòmic i d'acord amb el grup professional de cotització en què s'hi trobe inclòs.

Si el salari realment percebut pel professional taurí, en còmput diari, és inferior a l'import indicat, es cotitzarà per eixe salari.

La base de cotització per contingències comunes no pot ser inferior a l'import diari de la base mínima de cotització corresponent al grup en què estiga enquadrat eixe professional, ni inferior al límit mínim general per a contingències professionals.

La cotització per contingències professionals es fa aplicant els tipus corresponents a l'activitat  CNAE 2009.u, Taula I de la tarifa de primes vigent (disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2007, en la redacció que dona la disposició final cinquena del RDL. 28/2018, de 28 de desembre, per a la regularització de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació.

Les cotitzacions així efectuades tenen la consideració de provisionals.

Els documents de cotització són el TC-1/19 y TC-2/19.

La Tresoreria General de la Seguretat Social, en finalitzar cada exercici, efectua la liquidació definitiva a empresaris i treballadors tenint en compte les retribucions i les bases declarades per a cada professional taurí.

L'ingrés de les quotes que siguen a càrrec del professional taurí com a conseqüència de la regularització anual es fa amb el model TC-1/30.

Durant la situació d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i/o maternitat, el subjecte responsable de la cotització és el treballador, al qual se li aplicaran per contingències professionals els tipus corresponents a la respectiva activitat econòmica de la tarifa de primes vigent (Disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2007, segons la redacció que dona la disposició final cinquena del RDL 28/2018, de 28 de desembre, per a la regularització de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació.

Els organitzadors ocasionals d'espectacles taurins hauran d'ingressar les quotes abans de la seua celebració.

Per a determinar la cotització en el Conveni Especial subscrit abans de l'1 de gener de 1998 en l'extingit Règim Especial de la Seguretat Social dels Toreros, s'apliquen els coeficients següents:

 • El 0,94 si inclou la protecció de l'assistència sanitària.
 • El 0,77 si no inclou la protecció d'assistència sanitària.

Artistes

Cotització

Les empreses comuniquen, a través dels Serveis informàtics que ofereix la Tresoreria General de la Seguretat Social (RED Directo o SLD), els salaris efectivament abonats a cada artista el mes natural a què es refereix la cotització.

Cotitzen mensualment per totes les contingències, sobre les bases fixades cada any, segons les retribucions percebudes per cada dia que l'artista haja exercit la seua activitat, i és aplicable el límit màxim mensual, independentment del grup professional en què estiga inclòs.

Si el salari efectivament percebut per l'artista, en còmput diari, és inferior a les bases de cotització que es fixen en cada exercici econòmic, es cotitza per este salari.

No obstant això, la base de cotització per contingències comunes i desocupació no pot ser inferior a l'import mínim que corresponga al grup de cotització del treballador, llevat que siga inferior a la base mínima establida per al Règim Especial de treballadors Autònoms, ja que en este cas s'aplica esta base.

La cotització per a contingències d’accidents de treball i malalties professionals s’efectuarà aplicant els tipus corresponents a les activitats desenvolupades segons la CNAE, i la base de cotització no pot ser inferior al límit mínim general vigent.

Les liquidacions que s'efectuen d'esta manera tenen el caràcter de provisional per als treballadors. Durant l’any següent, estes s’elevaran a definitives mitjançant l’emissió d’una regularització anual.

Regularització anual

Per adequar les especialitats de l’activitat artística, el caràcter intermitent, esporàdic i temporal de la qual suposa una dificultat per al treballador a l’hora d’assolir els períodes mínims de carència necessaris per accedir a les prestacions de la Seguretat Social, ha sigut necessari establir un procediment específic de càlcul de períodes cotitzats per a este col·lectiu, en el qual s’han tingut en compte les característiques pròpies de l’activitat artística.

S’estableix així una regularització anual de cotitzacions mitjançant la qual els excessos de cotització dels períodes en què hi ha hagut activitat s’imputen a dies en què no hi ha hagut prestació real de serveis, de manera que es calculen una sèrie de dies que es consideraran cotitzats i en alta, en els quals no hi ha hagut prestació real de serveis.

Amb la regularització anual es calculen:

 • Dies considerats en alta l’any al qual està referida la regularització i que poden ser més dies cotitzats dels realment treballats.
 • Base de cotització definitiva, ja que les cotitzacions mensuals, com s’ha indicat, tenen el caràcter de provisionals mentre no es faça la regularització anual.

La regularització s’emet i es notifica al treballador dins de l’any següent a què està referida la cotització, i se’n calculen dues, que van impreses al mateix informe:

 • Una Regularització per Bases: Es realitza amb les bases ja cotitzades pel treballador, amb les quals s’obtenen els dies considerats en alta durant l’exercici i la base definitiva anual.
  Esta regularització pot tindre com a resultat diferències per retornar o sense diferències. Mai no pot resultar amb import per ingressar.
 • Una Regularització per Retribucions: Es calcula amb les retribucions anuals percebudes pel treballador. Si estes retribucions són més elevades que les bases de cotització, el resultat de la regularització serà de més dies cotitzats o una base definitiva més alta que l’obtinguda en la Regularització per Bases. 

En este cas, resultaran diferències per ingressar per part del treballador, i l’elecció d’esta regularització és una opció voluntària.

Ara bé, una vegada rebuda la liquidació definitiva, si el treballador opta per abonar-ne l’import, quan la regularització s’efectue per retribucions haurà de sol·licitar esta opció a través del servei “Enviar una sol·licitud”, del portal de Tresoreria “Importass”, el mes següent al de la notificació de la regularització. En este supòsit podrà, així mateix, sol·licitar el fraccionament de l’import per ingressar en períodes mensuals fins a un màxim de sis mesos.

En cas que no vulga optar per la regularització per retribucions, no serà necessària cap comunicació a esta Tresoreria; la inexistència del model d’Opció per retribucions emplenat per l’interessat suposa que tria la Regularització per Bases cotitzades, que se li assignarà automàticament.

És a dir, només haurà de contactar amb Tresoreria mitjançant l’enviament de la sol·licitud abans assenyalada quan vulga optar per la Regularització per retribucions. En cas contrari, no cal que indique res.

Cotització durant els períodes d'inactivitat d’artistes

Hi ha la possibilitat de mantindre l’alta en el Règim General de la Seguretat Social durant els períodes d’inactivitat d’artistes de manera voluntària sempre que:

 • S’acrediten almenys 20 dies d’alta amb prestació real de serveis en esta activitat els 12 mesos anteriors a aquell en què sol·liciten la inclusió.
 • Les retribucions mínimes percebudes per aquells dies d’activitat han de superar dues vegades el salari mínim interprofessional vigent a la data de sol·licitud.
 • Trobar-se al corrent en el pagament de quotes per períodes anteriors d’inactivitat d’artistes.

Una vegada sol·licitada esta inclusió, la cotització serà a càrrec del treballador a partir del primer dia del mes següent a la sol·licitud, tenint en compte que:

 • El treballador és el subjecte responsable.
 • La cotització té un caràcter mensual.
 • La base de cotització és la base mínima vigent per contingències comunes corresponent al grup 7 de l’escala de grups de cotització del Règim General.
 • El tipus de cotització aplicable és de l’11,50 per cent.

En qualsevol moment, el treballador pot sol·licitar la baixa en inactivitat, tenint en compte que l’obligació de cotitzar s’estendrà fins a l’últim dia del mes en què se sol·licita la baixa.

La sol·licitud d’alta o de baixa es fa mitjançant l’emplenament i la presentació del model TA 122, a través del servei “Enviar una sol·licitud” habilitat al Portal de Tresoreria “Importass”, disponible a la pàgina web de la Seguretat Social.

En cas que, una vegada calculada la Regularització anual, hi haja superposició de dies regularitzats i dies cotitzats per inactivitat, la Tresoreria General de la Seguretat Social reintegrarà l’import de les quotes corresponents als dies d’inactivitat que s’hagueren superposat amb els dies cotitzats obtinguts en la regularització.

Complementary Content
${loading}