Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Valore esta pàgina
Valore este contingut

Règims Especials Integrats al Règim General

Professionals taurins

Els organitzadors d'espectacles taurins hauran de disposar, a l'efecte de la cotització per als professionals taurins, d'un únic codi de compte de cotització vàlid per a tot el territori nacional.

Des de l'1 de gener de 2019 (RDL 28/2018, de 28 de desembre, BOE 29/12), la base màxima de cotització per contingències comunes per a totes les categories dels professionals taurins a què fa referència l'article 33.3 del Reglament general sobre cotització i liquidació d'altres drets de la Seguretat Social serà de 4.070,10 euros/mensuals.

El límit màxim de les bases de cotització per als professionals taurins tindrà caràcter anual i es determinarà per l'elevació a còmput anual de la base màxima mensual assenyalada.

Les empreses comunicaran a la Tresoreria General de la Seguretat Social els salaris efectivament abonats a cada professional taurí en el mes natural a què es referix la cotització.

Esta cotització s'efectua per una base fixa per cada dia que el professional taurí haja exercit la seua activitat, d'acord amb les quantitats que es determinen per a cada exercici econòmic i d'acord amb el grup professional de cotització en què s'hi trobe inclòs.

Si el salari realment percebut pel professional taurí, en còmput diari, és inferior a l'import indicat, es cotitzarà per eixe salari.

La base de cotització per contingències comunes no pot ser inferior a l'import diari de la base mínima de cotització corresponent al grup en què estiga enquadrat eixe professional, ni inferior al límit mínim general per a contingències professionals.

La cotització per contingències professionals es fa aplicant els tipus corresponents a l'activitat  CNAE 2009.u, Taula I de la tarifa de primes vigent (disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2007, en la redacció que dona la disposició final cinquena del RDL. 28/2018, de 28 de desembre, per a la regularització de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació.

Les cotitzacions així efectuades tenen la consideració de provisionals.

Els documents de cotització són el TC-1/19 y TC-2/19.

La Tresoreria General de la Seguretat Social, en finalitzar cada exercici, efectua la liquidació definitiva a empresaris i treballadors tenint en compte les retribucions i les bases declarades per a cada professional taurí.

L'ingrés de les quotes que siguen a càrrec del professional taurí com a conseqüència de la regularització anual es fa amb el model TC-1/30.

Durant la situació d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i/o maternitat, el subjecte responsable de la cotització és el treballador, al qual se li aplicaran per contingències professionals els tipus corresponents a la respectiva activitat econòmica de la tarifa de primes vigent (Disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2007, segons la redacció que dona la disposició final cinquena del RDL 28/2018, de 28 de desembre, per a la regularització de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació.

Els organitzadors ocasionals d'espectacles taurins hauran d'ingressar les quotes abans de la seua celebració.

Per a determinar la cotització en el Conveni Especial subscrit abans de l'1 de gener de 1998 en l'extingit Règim Especial de la Seguretat Social dels Toreros, s'apliquen els coeficients següents:

  • El 0,94 si inclou la protecció de l'assistència sanitària.
  • El 0,77 si no inclou la protecció d'assistència sanitària.

Artistes

Des de l'1 de gener de 2019 (RDL 28/2018, de 28 de desembre, BOE 29/12), la base màxima de cotització per contingències comunes per a totes les categories professionals dels artistes a què fa referència l'article 32.3 del Reglament general sobre cotització i liquidació d'altres drets de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 2064/1995, de 22 de desembre, serà de 4.070,10 euros mensuals.

El límit màxim de les bases de cotització a raó de les activitats exercides per un artista, per a una o diverses empreses, tindrà caràcter anual i es determinarà per l'elevació a còmput anual de la base mensual màxima assenyalada.

Les empreses comunicaran mitjançant els servicis informàtics que oferix la Tresoreria General de la Seguretat Social (RED Directe o SLD) els salaris efectivament abonats a cada artista en el mes natural a què es referix la cotització.

Cotitzen mensualment per totes les contingències, sobre les bases fixades en cada exercici econòmic, en funció de les retribucions percebudes per cada dia que l'artista haja exercit la seua activitat, i s'aplicarà el límit màxim mensual, i amb independència del grup professional en què estiga inclòs.

Si el salari efectivament percebut per l'artista, en còmput diari, és inferior a les bases fixades en cada exercici econòmic, es cotitza per eixe salari.

No obstant això, la base de cotització per contingències comunes i desocupació no pot ser inferior a l'import mínim que corresponga al grup del treballador, llevat que este siga inferior a la base mínima establida per al Règim Especial de Treballadors Autònoms, cas en què s'aplica esta.

La cotització per a contingències d'accidents laborals i malalties professionals s'efectuarà aplicant els tipus corresponents a les activitats CNAE 2009 - 59, 60 i 90, Taula I de la tarifa de primes que establix la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2007, segons la redacció que dona la disposició final huitena de la Llei 28/2018, de 28 d'octubre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2016, sense que la base de cotització puga ser inferior al límit mínim general vigent.

Les liquidacions així efectuades tenen el caràcter de provisional per als treballadors.

En finalitzar l'exercici econòmic, la Tresoreria General de la Seguretat Social efectua la liquidació definitiva als treballadors per contingències comunes i desocupació tenint en compte les retribucions declarades i les bases cotitzades. Els treballadors són els responsables de l'ingrés.

L'ingrés de les quotes que siguen a càrrec de l'artista com a conseqüència de la regularització anual s'ha de fer amb el model TC-1/30.

Ara bé, una vegada rebuda la liquidació definitiva, el treballador pot optar per abonar el seu import o perquè la regularització s'efectue segons les bases efectivament cotitzades i no de les retribucions percebudes, i en este cas el resultat no serà a ingressar.

No obstant això, esta opció influïx en la consideració de dies efectivament cotitzats, a l'efecte de la seua vida laboral.

La Tresoreria General pot autoritzar l'ingrés de la liquidació en períodes mensuals, amb un màxim de sis.

La cotització aplicable als Convenis Especials es determina amb l'aplicació dels coeficients següents:

  • Si el Conveni Especial inclou, dins de les contingències protegides, l'assistència sanitària: 0,94%
  • Si el conveni especial, subscrit abans de l'1 de gener de 1998, no inclou l'assistència sanitària: 0,77%.
Complementary Content
${loading}