Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Règims Especials Integrats al Règim General

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Professionals taurins

Els organitzadors d'espectacles taurins hauran de disposar, a l'efecte de la cotització per als professionals taurins, d'un únic codi de compte de cotització vàlid per a tot el territori nacional.

Des de l'1 de gener de 2019 (RDL 28/2018, de 28 de desembre, BOE 29/12), la base màxima de cotització per contingències comunes per a totes les categories dels professionals taurins a què fa referència l'article 33.3 del Reglament general sobre cotització i liquidació d'altres drets de la Seguretat Social serà de 4.070,10 euros/mensuals.

El límit màxim de les bases de cotització per als professionals taurins tindrà caràcter anual i es determinarà per l'elevació a còmput anual de la base màxima mensual assenyalada.

Les empreses comunicaran a la Tresoreria General de la Seguretat Social els salaris efectivament abonats a cada professional taurí en el mes natural a què es referix la cotització.

Esta cotització s'efectua per una base fixa per cada dia que el professional taurí haja exercit la seua activitat, d'acord amb les quantitats que es determinen per a cada exercici econòmic i d'acord amb el grup professional de cotització en què s'hi trobe inclòs.

Si el salari realment percebut pel professional taurí, en còmput diari, és inferior a l'import indicat, es cotitzarà per eixe salari.

La base de cotització per contingències comunes no pot ser inferior a l'import diari de la base mínima de cotització corresponent al grup en què estiga enquadrat eixe professional, ni inferior al límit mínim general per a contingències professionals.

La cotització per contingències professionals es fa aplicant els tipus corresponents a l'activitat  CNAE 2009.u, Taula I de la tarifa de primes vigent (disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2007, en la redacció que dona la disposició final cinquena del RDL. 28/2018, de 28 de desembre, per a la regularització de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació.

Les cotitzacions així efectuades tenen la consideració de provisionals.

Els documents de cotització són el TC-1/19 y TC-2/19.

La Tresoreria General de la Seguretat Social, en finalitzar cada exercici, efectua la liquidació definitiva a empresaris i treballadors tenint en compte les retribucions i les bases declarades per a cada professional taurí.

L'ingrés de les quotes que siguen a càrrec del professional taurí com a conseqüència de la regularització anual es fa amb el model TC-1/30.

Durant la situació d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i/o maternitat, el subjecte responsable de la cotització és el treballador, al qual se li aplicaran per contingències professionals els tipus corresponents a la respectiva activitat econòmica de la tarifa de primes vigent (Disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2007, segons la redacció que dona la disposició final cinquena del RDL 28/2018, de 28 de desembre, per a la regularització de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació.

Els organitzadors ocasionals d'espectacles taurins hauran d'ingressar les quotes abans de la seua celebració.

Per a determinar la cotització en el Conveni Especial subscrit abans de l'1 de gener de 1998 en l'extingit Règim Especial de la Seguretat Social dels Toreros, s'apliquen els coeficients següents:

  • El 0,94 si inclou la protecció de l'assistència sanitària.
  • El 0,77 si no inclou la protecció d'assistència sanitària.
Complementary Content
${loading}