Cookiei buruzko oharra

Webgune honek cookieak erabiltzen ditu, erabiltzaile gisa esperientzia hobea izan dezazun. Cookieak ez dira erabiltzen informazio pertsonala jasotzeko. Informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu gure cookie-politika.

Ebaluatu orrialde hau
Ebaluatu eduki hau

Erregimen orokorrean sartuta dauden erregimen bereziak

Zezenketetako profesionalak

Zezenketa ikuskizunen antolatzaileek lurralde nazional osorako baliagarria den kotizazio kontuaren kode bakarra izan beharko dute, zezenketako profesionalen kotizazioaren ondorioetarako.

2019ko urtarrilaren 1etik aurrera,  (abenduaren 28ko 28/2018 Errege Dekretu Legea, 29/12 BOE), kontingentzia arruntengatiko gehieneko kotizazio-oinarria 4.070,10 eurokoa izango da hilean, Gizarte Segurantzaren bestelako eskubideen kotizazioari eta likidazioari buruzko Araudi Orokorraren 33.3 artikuluan jasotzen diren zezenketa profesionalen kategoria guztientzat.

Zezenketa profesionalentzako gehienezko kotizazio-oinarria urtekoa izango da eta adierazitako hileko gehieneko oinarria urtero zenbatuz finkatuko da.

Enpresek Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiari jakinaraziko dizkiote kotizazio horien hilabete naturalean zezenketetako profesional bakoitzari benetan ordaindutako lansariak.

Zezenketetako profesionalak jarduera egin duen egun bakoitzerako ezarri den oinarri baten arabera egiten da kotizazio hori, ekitaldi ekonomiko bakoitzerako zehaztutako kopuruei eta  profesionala barne hartzen den kotizazio-talde profesionalari  jarraiki.

Zezenketetako profesionalak jasotako ordainsaria, eguneko zenbatekoan, adierazitako zenbatekoa baino txikiagoa bada, ordainsari horrengatik kotizatuko da.

Kontingentzia arrunten kotizazio-oinarria ezingo da profesional horren taldeari dagokion kotizazioaren gutxieneko oinarriaren eguneko zenbatekoa baino txikiagoa izan, ezta kontingentzia profesionaletarako gutxieneko orokorra baino txikiagoa.

Kontingentzia profesionalengatik kotizatzeko,  CNAE 2009.u jarduerari dagozkion tasak aplikatuko dira, indarreko primen tarifaren I Koadroan adierazitakoak (2007rako Estatuko Aurrekontu Orokorren abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen gehigarrikoak, hots, gizarte, lan eta enplegu gaietan neurri urgenteak eta pentsio publikoak arautzeko abenduaren 28ko 28/2018 Errege Lege Dekretuaren bosgarren azken xedapenak emandako idazketari jarraiki.

Horrela egindako kotizazioak behin-behinekotzat joko dira.

Kotizazio-dokumentuak TC-1/19 eta TC-2/19 dira.

Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorrak, behin ekitaldi bakoitza amaituta, behin-betiko kitapena egiten die  enpresari eta langileei, zezenketetako profesional bakoitzari aitortutako lansariak eta aitortutako oinarriak kontuan hartuta.

Urteko erregulazioaren ondorioz zezenketa profesionalen kontura sortzen diren kuoten diru-sarrera TC-1/30 eredua erabiliz egingo da.

Aldi baterako ezintasuna, haurdunaldiko arriskua edota amatasun-egoerak dirauen bitartean, langilea arduratuko da kotizazioaz, eta indarreko primen tarifaren jarduera ekonomikoari dagozkion tasak aplikatuko zaizkio kontingentzia profesionalengatik (2007rako Estatuko Aurrekontu Orokorren abenduaren 28ko 42/2006 Legearen laugarren xedapen gehigarria, hots, gizarte, lan eta enplegu gaietan neurri urgenteak eta pentsio publikoak arautzeko abenduaren 28ko 28/2018 Errege Lege Dekretuaren bosgarren azken xedapenak emandako idazketari jarraiki.

Zezenketetako ikuskizunen noizean behingo antolatzaileek ikuskizun horiek ospatu baino lehen ordaindu  beharko dituzte kuotak.

Desagertutako Toreatzaileen Gizarte Segurantzaren Erregimen Berezian 1998ko urtarrilaren 1a baino lehen sinatutako Hitzarmen Berezian kotizazioa finkatzeko, koefiziente hauek aplikatuko dira:

 •  0,94, osasun-laguntzaren babesa barne hartzen badu.
 •  0,77, osasun-laguntzaren babesa barne hartzen badu.

Artistak

Kotizazioa

Enpresek Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiari jakinarazten dizkiote, azken honek eskaintzen dituen Zerbitzu Informatikoen bidez (RED Directo edo SLD), kotizazio horien hilabete naturalean zezenketetako profesional bakoitzari benetan ordaindutako lansariak.

Hilero kotizatuko dute kontingentzia guztiengatik, urte bakoitzean finkatutako oinarrietan, artistak bere jarduera burutu duen egun bakoitzeko jasotako lansarien arabera, hilabeteko gehienekoa aplikatuko zaie, edozein delarik ere horien lanbide taldea.

Artistak benetan jasotako lansaria, eguneko zenbatekoan, ekitaldi ekonomiko bakoitzean finkatutako kotizazio-oinarriak baino txikiagoa izanez gero, lansari horregatik kotizatuko da.

Hala ere, kontingentzia arrunt eta langabeziagatiko kotizazio-oinarria ezingo da langilearen taldeari dagokion gutxieneko zenbatekoa baino txikiagoa izan, berau Langile Autonomoen Erregimen Berezirako ezarritako gutxieneko oinarria baino txikiagoa denean izan ezik. Kasu horretan, hura aplikatuko da.

Lan istripuen eta lanbide-gaixotasunen kontingentzietarako kotizazioa EJSNren arabera egindako jarduerei dagozkien tasak aplikatuz egingo da, eta kotizazio-oinarria ezin da izan indarrean dagoen gutxieneko muga orokorra baino txikiagoa.

Horrela egindako likidazioak behin behinekoak izango dira langileentzat. Hurrengo urtean, behin betiko bihurtuko dira, urteko erregularizazio baten bidez.

Urteko erregularizazioa

Jarduera artistikoaren espezialitateak egokitzeko, zeinak aldizkakoak, noizbehinkakoak eta aldi baterakoak baitira eta zaila egiten baitzaio langileari Gizarte Segurantzaren prestazioak eskuratzeko behar diren gutxieneko gabezia-aldiak lortzea, beharrezkoa izan da berariazko prozedura bat ezartzea kolektibo horrentzat kotizatutako aldiak kalkulatzeko, eta prozedura horretan kontuan hartu dira arte-jardueraren berezko ezaugarriak.

Hala, kotizazioen urteko erregularizazio bat ezarri da, eta, horren bidez, jarduera izan den aldietako kotizazio-soberakinak benetako zerbitzu-prestaziorik izan ez den egunei egozten zaizkie. Hala, kotizatutzat eta alta-eguntzat hartuko diren egun batzuk kalkulatzen dira, benetan zerbitzurik eman ez den egunetan.

Urteko erregularizazioarekin hauek kalkulatzen dira:

 • Erregularizazioari dagokion urtean altan egondako egunak, kotizatutakoak benetan lan egindakoak baino gehiago daitezkeelarik.
 • Behin betiko kotizazio-oinarria, hileko kotizazioak, adierazi den bezala, behin-behinekoak baitira urteko erregularizazioa egiten ez den bitartean.

Erregularizazioa kotizazioaren hurrengo urtean egin eta jakinarazten zaio langileari, eta bi kalkulatzen dira, txosten berean inprimatuta:

 • Oinarrien araberako Erregularizazioa: Langileak dagoeneko kotizatutako oinarriekin egiten da, eta horiekin lortzen dira ekitaldian altan egondako egunak eta urteko behin betiko oinarria.
  Erregularizazio horren ondorioz, itzuli beharrekoak edo alderik gabekoak egon daitezke. Emaitza ez da inoiz izango ordaindu beharrekoa.
 • Ordainsarien araberako Erregularizazioa: Langileak urtean jasotzen dituen ordainsarien bidez kalkulatzen da. Ordainsari horiek kotizazio-oinarriak baino handiagoak badira, erregularizazioaren emaitza kotizatutako egun gehiagokoa izango da, edo Oinarrien araberako Erregularizazioan lortutakoa baino behin betiko oinarri handiagoa. 

Kasu horretan, aldeak langileak ordaindu beharko ditu, eta langileak borondatez aukera dezake erregularizazio hori.

Hala ere, behin betiko likidazioa jaso ondoren, langileak bere zenbatekoa ordaintzea aukeratzen badu, erregularizazioa ordainsarien bidez egiten denean, aukera hori eskatu beharko du “Importass” diruzaintza-atariko “Eskaera bat bidali” zerbitzuaren bidez, erregularizazioa jakinarazi eta hurrengo hilabetean. Kasu horretan, halaber, ordaindu beharreko zenbatekoa hilabeteka zatitzeko eskatu ahalko du, gehienez ere sei hilabetez.

Ordainsarien erregularizazioaren alde egin nahi ez badu, ez zaio Diruzaintza honi inolako jakinarazpenik egin beharko; interesatuak betetako Ordainsarien Aukeraren eredua ez egoteak esan nahi du Oinarri kotizatuen araberako Erregularizazioa hautatzen duela, eta automatikoki esleituko zaiola.

Hau da, Diruzaintzarekin harremanetan jartzeko, aurretik aipatutako eskaera bidali beharko du, Ordainsarien araberako erregularizazioa hautatu nahi duenean. Bestela, ez duzu ezer adierazi behar.

Artisten lan egin gabeko aldietako kotizazioa

Artisten jarduerarik gabeko aldietan, Gizarte Segurantzaren Araubide Orokorrean alta ematen segitzeko aukera dago, baldin eta:

 • Gutxienez 20 eguneko alta frogatzen bada, jarduera horretan benetako zerbitzu prestazioarekin, sartzeko eskaera egin aurreko 12 hilabeteetan.
 • Jarduera egun horiengatik jasotzen diren gutxieneko ordainsariak eskaera-egunean indarra duen lanbide arteko gutxieneko soldata baino bi aldiz handiagoak badira.
 • Artisten aurreko jarduerarik gabeko aldiengatiko kuoten ordainketa eguneratuta badago.

Sarrera hori eskatu ondoren, kotizazioa langilearen kontura izango da, eskaera egin eta hurrengo hilabeteko lehen egunetik hasita, kontuan hartuta:

 • Langilea dela erantzulea.
 • Kotizazioa hilerokoa izango dela.
 • Kotizazio-oinarria indarrean dagoen gutxieneko oinarria izango da, kontingentzia arruntak aintzat hartuz, Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorraren kotizazio-taldeen eskalako 7. taldeari dagokiona.
 • Kotizazio-tasa % 11,50ekoa izango da.

Noiznahi eska dezake langileak jarduerarik ezagatiko baja, kontuan harturik kotizatzeko betebeharra baja eskatzen den hilabeteko azken egunera arte luzatuko dela.

Alta edo baja eskatzeko, TA 122 eredua bete eta aurkeztu behar da, “Eskaera bat bidali” zerbitzuaren bidez. Zerbitzu hori “Importass” Diruzaintza Atarian dago, eta Gizarte Segurantzaren web-orrian dago eskuragarri.

Urteko erregularizazioa kalkulatu ondoren, erregularizatutako egunak eta jarduerarik ezagatik kotizatutako egunak gainjarri badira, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak itzuli egingo du erregularizazioan lortutako egun kotizatuekin gainjarritako jarduerarik gabeko egunei dagozkien kuoten zenbatekoa.

Complementary Content
${loading}