Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Valore esta páxina
Valore este contido

Réximes Especiais Integrados no Réxime Xeral

Profesionais taurinos

Os organizadores de espectáculos taurinos deberán dispoñer, para os efectos da cotización para os profesionais taurinos, dun único código de conta de cotización válido para todo o territorio nacional.

Dende o 1 de xaneiro de 2019 (R.D.L. 28/2018, do 28 de decembro, BOE 29/12), a base máxima de cotización por continxencias comúns para todas as categorías dos profesionais taurinos a que se refire o artigo 33.3 do Regulamento xeral sobre cotización e liquidación doutros dereitos da Seguridade Social será de 4.070,10 euros/mensuais.

O tope máximo das bases de cotización para os profesionais taurinos terá carácter anual e determinarase pola elevación a cómputo anual da base máxima mensual sinalada.

As empresas comunicarán á Tesourería Xeral da Seguridade Social os salarios efectivamente aboados a cada profesional taurino no mes natural ao que se refire a cotización.

Esa cotización efectúase por unha base fixa por cada día que o profesional taurino exercese a súa actividade, de acordo coas cantidades que se determinen para cada exercicio económico e conforme ao grupo de cotización no que este se atope incluído.

Se o salario realmente percibido polo profesional taurino en cómputo diario é inferior ao importe indicado, cotizarase por ese salario.

A base de cotización por continxencias comúns non pode ser inferior ao importe diario da base mínima de cotización correspondente ao grupo en que se encontre encadrado o devandito profesional, nin inferior ao tope mínimo xeral para continxencias profesionais.

A cotización por continxencias profesionais faise aplicando os tipos correspondentes á actividade CNAE 2009.u, Cadro I da tarifa de primas vixente (Disposición adicional cuarta da Lei 42/2006, do 28 de decembro de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2007, en redacción dada pola disposición final quinta do R.D.L. 28/2018, do 28 de decembro, para a revalorización das pensións públicas e outras medidas urxentes en materia social, laboral e de emprego.

As cotizacións así efectuadas teñen a consideración de provisionais.

Os documentos de cotización son o TC-1/19 e TC-2/19.

A Tesourería Xeral da Seguridade Social ao finalizar cada exercicio, efectúa a liquidación definitiva a empresarios e traballadores, tendo en conta as retribucións e as bases declaradas para cada profesional taurino.

O ingreso das cotas que resulten a cargo do profesional taurino como consecuencia da regularización anual, efectuarase utilizando o modelo TC-1/30.

Durante a situación de incapacidade temporal, risco durante o embarazo e/ou maternidade, o suxeito responsable da cotización é o traballador, aplicándoselle por continxencias profesionais os tipos correspondentes á respectiva actividade económica da tarifa de primas vixente (Disposición adicional cuarta da Lei 42/2006, do 28 de decembro de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2007, segundo redacción dada pola disposición final quinta do R.D.L. 28/2018, do 28 de decembro, para a revalorización das pensións públicas e outras medidas urxentes en materia social, laboral e de emprego.

Os organizadores ocasionais de espectáculos taurinos deberán ingresar as cotas con anterioridade á súa celebración.

Para determinar a cotización no Convenio Especial subscrito con anterioridade ao 1 de xaneiro de 1998 no extinguido Réxime Especial da Seguridade Social dos Toureiros aplicaranse os seguintes coeficientes:

  •  O 0,94 se inclúe a protección da asistencia sanitaria.
  •  O 0,77 se non inclúe a protección de asistencia sanitaria.

Artistas

Dende o 1 de xaneiro de 2019 (R.D.L. 28/2018, do 28 de decembro, BOE 29/12) a base máxima de cotización por continxencias comúns para todas as categorías profesionais dos artistas aos que se refire o artigo 32.3 do Regulamento xeral sobre cotización e liquidación doutros dereitos da Seguridade Social, aprobado por Real Decreto 2064/1995, do 22 de decembro, será de 4.070,10 euros mensuais.

O tope máximo das bases de cotización en razón das actividades realizadas por un artista, para unha ou varias empresas, terá carácter anual e determinarase pola elevación a cómputo anual da base mensual máxima sinalada.

As empresas comunicarán  a través dos Servizos informáticos que ofrece a Tesourería Xeral da Seguridade Social  (RED Directo ou SLD), os salarios efectivamente aboados a cada artista no mes natural ao que se refire a cotización.

Cotizan mensualmente por todas as continxencias sobre as bases fixadas en cada exercicio económico, en función das retribucións percibidas por cada día que o artista exercese a súa actividade, sendo de aplicación o tope máximo mensual e con independencia do grupo profesional no que estea incluído.

Se o salario efectivamente percibido polo artista, en cómputo diario, é inferior ás bases fixadas en cada exercicio económico, cotízase por ese salario.

Non obstante, a base de cotización por continxencias comúns e desemprego non pode ser inferior ao importe mínimo que corresponda ao grupo do traballador, agás que este sexa inferior á base mínima establecida para o Réxime Especial de Traballadores Autónomos, en cuxo caso se aplica esta cotización.

A cotización para continxencias de accidentes de traballo e enfermidades profesionais efectuarase aplicando os tipos correspondentes ás actividades CNAE 2009- 59, 60 e 90, Cadro I da tarifa de primas establecida pola disposición adicional cuarta da Lei 42/2006, do 28 de decembro de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2007, segundo redacción dada pola disposición final quinta do R.D.L. 28/2018, do 28 de decembro, para a revalorización das pensións públicas e outras medidas urxentes en materia social, laboral e de emprego, sen que a base de cotización poida ser inferior ao tope mínimo xeral vixente.

As liquidacións así efectuadas teñen o carácter de provisionais para os traballadores.

Ao finalizar o exercicio económico, a Tesourería Xeral da Seguridade Social efectúa a liquidación definitiva aos traballadores por continxencias comúns e desemprego, tendo en conta as retribucións comunicadas e as bases cotizadas. Os traballadores son os responsables do seu ingreso.

O ingreso das cotas que resulten a cargo do artista como consecuencia da regularización anual efectuarase mediante o modelo TC-1/30.

Agora ben, unha vez recibida a liquidación definitiva, o traballador pode optar por aboar o seu importe ou porque a regularización se efectúe en función das bases efectivamente cotizadas e non das retribucións percibidas, en cuxo caso o resultado non será para ingresar.

Non  obstante, esta opción inflúe na consideración de días efectivamente cotizados, para os efectos da súa vida laboral.

A Tesourería Xeral pode autorizar o ingreso da liquidación en períodos mensuais, cun máximo de seis.

A cotización aplicable aos Convenios Especiais determinarase aplicando os coeficientes seguintes:

  • Se o Convenio Especial inclúe dentro das continxencias protexidas a asistencia sanitaria: 0,94%
  • Se o convenio especial subscrito con anterioridade ao 1 de xaneiro de 1998 non inclúe a asistencia sanitaria: 0,77%.
Complementary Content
${loading}