Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Réximes Especiais Integrados no Réxime Xeral

Profesionais taurinos

Os organizadores de espectáculos taurinos deberán dispoñer, para os efectos da cotización para os profesionais taurinos, dun único código de conta de cotización válido para todo o territorio nacional.

Dende o 1 de xaneiro de 2019 (R.D.L. 28/2018, de 28 de decembro, BOE 29/12), a base máxima de cotización por continxencias comúns para todas as categorías dos profesionais taurinos a que se refire o artigo 33.3 do Regulamento Xeral sobre cotización e liquidación doutros dereitos da Seguridade Social será de 4.070,10 euros/mensuais.

O tope máximo das bases de cotización para os profesionais taurinos terá carácter anual e determinarase pola elevación a cómputo anual da base máxima mensual sinalada.

As empresas comunicarán á Tesourería Xeral da Seguridade Social os salarios efectivamente aboados a cada profesional taurino no mes natural ao que se refire a cotización.

Esa cotización efectúase por unha base fixa por cada día que o profesional taurino exercese a súa actividade, de acordo coas cantidades que se determinen para cada exercicio económico e conforme ao grupo de cotización no que este se atope incluído.

Se o salario realmente percibido polo profesional taurino, en cómputo diario, é inferior ao importe indicado, cotizarase por ese salario.

A base de cotización por continxencias comúns non pode ser inferior ao importe diario da base mínima de cotización correspondente ao grupo en que se encontre encadrado o devandito profesional, nin inferior ao tope mínimo xeral para continxencias profesionais.

A cotización por continxencias profesionais faise aplicando os tipos correspondentes á actividade CNAE 2009.u, Cadro I da tarifa de primas vixente (Disposición adicional cuarta da Lei 42/2006, do 28 de decembro de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2007, en redacción dada pola disposición final quinta do R.D.L. 28/2018, do 28 de decembro, para a revalorización das pensións públicas e outras medidas urxentes en materia social, laboral e de emprego.

As cotizacións así efectuadas teñen a consideración de provisionais.

Os documentos de cotización son o TC-1/19 e TC-2/19.

A Tesourería Xeral da Seguridade Social ao finalizar cada exercicio, efectúa a liquidación definitiva a empresarios e traballadores, tendo en conta as retribucións e as bases declaradas para cada profesional taurino.

O ingreso das cotas que resulten a cargo do profesional taurino como consecuencia da regularización anual, efectuarase utilizando o modelo TC-1/30.

Durante a situación de incapacidade temporal, risco durante o embarazo e/ou maternidade, o suxeito responsable da cotización é o traballador, aplicándoselle por continxencias profesionais os tipos correspondentes á respectiva actividade económica da tarifa de primas vixente (Disposición adicional cuarta da Lei 42/2006, do 28 de decembro de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2007, segundo redacción dada pola disposición final quinta do R.D.L. 28/2018, do 28 de decembro, para a revalorización das pensións públicas e outras medidas urxentes en materia social, laboral e de emprego.

Os organizadores ocasionais de espectáculos taurinos deberán ingresar as cotas con anterioridade á súa celebración.

Para determinar a cotización no Convenio Especial subscrito con anterioridade ao 1 de xaneiro de 1998 no extinguido Réxime Especial da Seguridade Social dos Toureiros aplicaranse os seguintes coeficientes:

 •  O 0,94 se inclúe a protección da asistencia sanitaria.
 •  O 0,77 se non inclúe a protección de asistencia sanitaria.

Artistas

Cotización

As empresas comunican a través dos Servizos informáticos que ofrece a Tesourería Xeral da Seguridade Social (RED Directo ou SLD), os salarios efectivamente aboados a cada artista no mes natural ao que se refire a cotización.

Cotizan mensualmente por todas as continxencias sobre as bases fixadas cada ano, en función das retribucións percibidas por cada día en que o artista exercese a súa actividade, sendo de aplicación o tope máximo mensual e con independencia do grupo profesional en que estea incluído.

Se o salario efectivamente percibido polo artista en cómputo diario é inferior ás bases fixadas de cotización en cada exercicio económico, cotízase por ese salario.

Non obstante, a base de cotización por continxencias comúns e desemprego non pode ser inferior ao importe mínimo que corresponda ao grupo do traballador, agás que este sexa inferior á base mínima establecida para o Réxime Especial de Traballadores Autónomos, en cuxo caso se aplica esta cotización.

A cotización para continxencias de accidentes de traballo e enfermidades profesionais efectuarase aplicando os tipos correspondentes ás actividades desenvolvidas segundo a CNAE, sen que a base de cotización poida ser inferior ao tope mínimo xeral vixente.

As liquidacións así efectuadas teñen o carácter de provisionais para os traballadores. Durante o ano seguinte, estas elevaranse a definitivas mediante a emisión dunha regularización anual.

Regularización anual

Para adecuar as especialidades da actividade artística, cuxo carácter intermitente, esporádico e temporal supón unha dificultade para o traballador á hora de alcanzar os períodos mínimos de carencia necesarios para acceder ás prestacións da Seguridade Social, foi necesario establecer un procedemento específico de cálculo de períodos cotizados para este colectivo, no que se tiveron en conta as características propias da actividade artística.

Establécese así unha regularización anual de cotizacións mediante a cal, os excesos de cotización dos períodos nos que houbo actividade se imputan a días nos que non existiu prestación real de servizos, de forma que se calculan unha serie de días que van ser considerados como cotizados e en alta, nos que non houbo prestación real de servizos.

Coa regularización anual calcúlanse:

 • Días considerados en alta no ano ao que está referida a regularización, e que poden ser máis días cotizados dos realmente traballados.
 • Base de cotización definitiva, posto que as cotizacións mensuais, como se indicou, teñen o carácter de provisionais en tanto non se realice a regularización anual.

A regularización emítese e notifica ao traballador dentro do ano seguinte ao que está referida a cotización, e calcúlanse dúas, que van imprimidas no mesmo informe:

 • Unha Regularización por Bases: Realízase coas bases xa cotizadas polo traballador, coas que se obteñen os días considerados en alta durante o exercicio e a base definitiva anual.
  Esta regularización pode ter como resultado diferenzas a devolver ou sen diferenzas. Nunca pode resultar con importe a ingresar.
 • Unha Regularización por Retribucións: Calcúlase coas retribucións anuais percibidas polo traballador. Se estas retribucións son máis elevadas que as bases de cotización, o resultado da regularización será de máis días cotizados ou unha base definitiva maior que a obtida na Regularización por Bases. 

Neste caso resultarán diferenzas a ingresar por parte do traballador, sendo unha opción voluntaria a elección desta regularización.

Agora ben, unha vez recibida a liquidación definitiva, se o traballador opta por aboar o seu importe, cando a regularización se efectúe por retribucións, deberá solicitar esta opción a través do servizo de “Enviar unha solicitude”, do portal de Tesourería “Importass” no mes seguinte ao da notificación da regularización. Neste suposto, poderá, así mesmo, solicitar o fraccionamento do importe a ingresar en períodos mensuais ata un máximo de seis meses.

En caso de que non queira optar pola regularización por retribucións, non será necesaria comunicación ningunha a esta Tesourería; a inexistencia do modelo de Opción por retribucións cuberto polo interesado supón que elixe a Regularización por Bases cotizadas, que se lle asignará automaticamente.

É dicir, que só deberá contactar con Tesourería mediante o envío da solicitude antes sinalada, cando queira optar pola Regularización por retribucións. No caso contrario non necesita indicar nada.

Cotización durante os períodos de inactividade de artistas

Existe a posibilidade de manter a alta no Réxime Xeral da Seguridade Social durante os períodos de inactividade de artistas de forma voluntaria sempre que:

 • Acredítense polo menos 20 días de alta con prestación real de servizos na devandita actividade nos 12 meses anteriores a aquel en que soliciten a inclusión.
 • As retribucións mínimas percibidas por eses días de actividade deben superar dúas veces do salario mínimo interprofesional vixente á data de solicitude.
 • Encontrarse ao corrente no pagamento de cotas por períodos anteriores de inactividade de artistas.

Unha vez solicitada a devandita inclusión, a cotización será a cargo do traballador a partir do día primeiro do mes seguinte á solicitude, tendo en conta que:

 • O traballador é o suxeito responsable.
 • A cotización terá un carácter mensual.
 • A base de cotización aplicable é a base mínima vixente por continxencias comúns, correspondente ao grupo 7 da escala de grupos de cotización do Réxime Xeral.
 • O tipo de cotización aplicable será o 11,50 por cento.

En calquera momento o traballador pode solicitar a baixa en inactivade, tendo en conta que a obriga de cotizar se estenderá ata o último día do mes no que se solicita a baixa.

A solicitude de alta ou de baixa realízase cubrindo e presentando o modelo TA 122, a través do servizo “Enviar unha solicitude”, habilitado no Portal de Tesourería “Importass”, dispoñible na páxina web da Seguridade Social.

No caso de que, unha vez calculada a Regularización anual, exista superposición de días regularizados e días cotizados por inactividade, a Tesourería Xeral da Seguridade Social procederá a reintegrar o importe das cotas correspondentes aos días de inactividade que se superpuxesen cos días cotizados obtidos na regularización.

Complementary Content
${loading}