Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Règims especials integrats en el règim general

Professionals taurins

Els organitzadors d'espectacles taurins han de disposar, a l'efecte de la cotització per als professionals taurins, d'un únic codi de compte de cotització vàlid per a tot el territori nacional.

Des de l’1 de gener de 2019 (RDL 28/2018, de 28 de desembre, BOE 29/12), la base màxima de cotització per contingències comunes per a totes les categories dels professionals taurins a què fa referència l'article 33.3 del Reglament general sobre cotització i liquidació d'altres drets de la Seguretat Social és de 4.070,10 euros/mensuals.

El límit màxim de les bases de cotització per als professionals taurins té caràcter anual i es determina per l'elevació a còmput anual de la base màxima mensual assenyalada.

Les empreses han de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social els salaris efectivament abonats a cada professional taurí, en el mes natural a què es refereix la cotització.

Aquesta cotització s'efectua per una base fixa per cada dia que el professional taurí hagi exercit la seva activitat, d'acord amb les quantitats que es determinin per a cada exercici econòmic i segons el grup professional de cotització en què estigui inclòs.

Si el salari realment percebut pel professional taurí, en còmput diari, és inferior a l'import indicat, es cotitzarà per aquest salari.

La base de cotització per contingències comunes no pot ser inferior a l'import diari de la base mínima de cotització corresponent al grup en què estigui enquadrat aquest professional, ni inferior al límit mínim general per a contingències professionals.

La cotització per contingències professionals es fa aplicant els tipus corresponents a l'activitat CNAE 2009.u, Quadre I de la tarifa de primes vigent (Disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2007, en la redacció donada per la disposició final cinquena del RDL 28/2018, de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació.

Les cotitzacions efectuades d'aquesta manera tenen la consideració de provisionals.

Els documents de cotització són el TC-1/19 i el TC-2/19.

La Tresoreria General de la Seguretat Social, en acabar cada exercici, efectua la liquidació definitiva a empresaris i treballadors, tenint en compte les retribucions i les bases declarades per a cada professional taurí.

L'ingrés de les quotes que siguin a càrrec del professional taurí com a conseqüència de la regularització anual es fa amb el model TC-1/30.

Durant la situació d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i/o maternitat, el subjecte responsable de la cotització és el treballador i se li aplicaran per contingències professionals els tipus corresponents a la respectiva activitat econòmica de la tarifa de primes vigent (Disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2007, segons la redacció donada per la disposició final cinquena del RDL 28/2018, de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació.

Els organitzadors ocasionals d'espectacles taurins han d'ingressar les quotes amb anterioritat a la seva celebració.

Per determinar la cotització en el Conveni Especial subscrit abans de l'1 de gener de 1998 en l'extingit Règim Especial de la Seguretat Social dels Toreros, s'apliquen els següents coeficients:

 •  El 0,94 si inclou la protecció de l'assistència sanitària.
 •  El 0,77 si no inclou la protecció d'assistència sanitària.

Artistes

Cotització

Les empreses comuniquen, a través dels Serveis informàtics que ofereix la Tresoreria General de la Seguretat Social (RED Directo o SLD), els salaris efectivament abonats a cada artista el mes natural a què es refereix la cotització.

Cotitzen mensualment per totes les contingències, sobre les bases fixades cada any, segons les retribucions percebudes per cada dia que l'artista hagi exercit la seva activitat, i és aplicable el límit màxim mensual, independentment del grup professional en què estigui inclòs.

Si el salari efectivament percebut per l'artista, en còmput diari, és inferior a les bases de cotització que es fixen en cada exercici econòmic, es cotitza per aquest salari.

No obstant això, la base de cotització per contingències comunes i desocupació no pot ser inferior a l'import mínim que correspongui al grup de cotització del treballador, tret que sigui inferior a la base mínima establerta per al Règim Especial de treballadors Autònoms, ja que en aquest cas s'aplica aquesta base.

La cotització per a contingències d’accidents de treball i malalties professionals s’efectuarà aplicant els tipus corresponents a les activitats desenvolupades segons la CNAE, i la base de cotització no pot ser inferior al límit mínim general vigent.

Les liquidacions que s'efectuïn d'aquesta manera tenen el caràcter de provisional per als treballadors. Durant l’any següent, aquestes s’elevaran a definitives mitjançant l’emissió d’una regularització anual.

Regularització anual

Per adequar les especialitats de l’activitat artística, el caràcter intermitent, esporàdic i temporal de la qual suposa una dificultat per al treballador a l’hora d’assolir els períodes mínims de carència necessaris per accedir a les prestacions de la Seguretat Social, ha estat necessari establir un procediment específic de càlcul de períodes cotitzats per a aquest col·lectiu, en el qual s’han tingut en compte les característiques pròpies de l’activitat artística.

S’estableix així una regularització anual de cotitzacions mitjançant la qual els excessos de cotització dels períodes en què hi ha hagut activitat s’imputen a dies en què no hi ha hagut prestació real de serveis, de manera que es calculen una sèrie de dies que es consideraran cotitzats i en alta, en els quals no hi ha hagut prestació real de serveis.

Amb la regularització anual es calculen:

 • Dies considerats en alta l’any al qual està referida la regularització i que poden ser més dies cotitzats dels realment treballats.
 • Base de cotització definitiva, ja que les cotitzacions mensuals, com s’ha indicat, tenen el caràcter de provisionals mentre no es faci la regularització anual.

La regularització s’emet i es notifica al treballador dins de l’any següent a què està referida la cotització, i se’n calculen dues, que van impreses al mateix informe:

 • Una Regularització per Bases: Es realitza amb les bases ja cotitzades pel treballador, amb les quals s’obtenen els dies considerats en alta durant l’exercici i la base definitiva anual.
  Aquesta regularització pot tenir com a resultat diferències per retornar o sense diferències. Mai no pot resultar amb import per ingressar.
 • Una Regularització per Retribucions: Es calcula amb les retribucions anuals percebudes pel treballador. Si aquestes retribucions són més elevades que les bases de cotització, el resultat de la regularització serà de més dies cotitzats o una base definitiva més alta que l’obtinguda en la Regularització per Bases. 

En aquest cas, resultaran diferències per ingressar per part del treballador, i l’elecció d’aquesta regularització és una opció voluntària.

Ara bé, una vegada rebuda la liquidació definitiva, si el treballador opta per abonar-ne l’import, quan la regularització s’efectuï per retribucions haurà de sol·licitar aquesta opció a través del servei “Enviar una sol·licitud”, del portal de Tresoreria “Importass”, el mes següent al de la notificació de la regularització. En aquest supòsit podrà, així mateix, sol·licitar el fraccionament de l’import per ingressar en períodes mensuals fins a un màxim de sis mesos.

En cas que no vulgui optar per la regularització per retribucions, no serà necessària cap comunicació a aquesta Tresoreria; la inexistència del model d’Opció per retribucions emplenat per l’interessat suposa que tria la Regularització per Bases cotitzades, que se li assignarà automàticament.

És a dir, només haurà de contactar amb Tresoreria mitjançant l’enviament de la sol·licitud abans assenyalada quan vulgui optar per la Regularització per retribucions. En cas contrari, no cal que indiqui res.

Cotització durant els períodes d'inactivitat d’artistes

Hi ha la possibilitat de mantenir l’alta en el Règim General de la Seguretat Social durant els períodes d’inactivitat d’artistes de manera voluntària sempre que:

 • S’acreditin almenys 20 dies d’alta amb prestació real de serveis en aquesta activitat els 12 mesos anteriors a aquell en què sol·licitin la inclusió.
 • Les retribucions mínimes percebudes per aquells dies d’activitat han de superar dues vegades el salari mínim interprofessional vigent a la data de sol·licitud.
 • Trobar-se al corrent en el pagament de quotes per períodes anteriors d’inactivitat d’artistes.

Una vegada sol·licitada aquesta inclusió, la cotització serà a càrrec del treballador a partir del primer dia del mes següent a la sol·licitud, tenint en compte que:

 • El treballador és el subjecte responsable.
 • La cotització té un caràcter mensual.
 • La base de cotització és la base mínima vigent per contingències comunes corresponent al grup 7 de l’escala de grups de cotització del Règim General.
 • El tipus de cotització aplicable és de l’11,50 per cent.

En qualsevol moment, el treballador pot sol·licitar la baixa en inactivitat, tenint en compte que l’obligació de cotitzar s’estendrà fins a l’últim dia del mes en què se sol·licita la baixa.

La sol·licitud d’alta o de baixa es fa mitjançant l’emplenament i la presentació del model TA 122, a través del servei “Enviar una sol·licitud” habilitat al Portal de Tresoreria “Importass”, disponible a la pàgina web de la Seguretat Social.

En cas que, una vegada calculada la Regularització anual, hi hagi superposició de dies regularitzats i dies cotitzats per inactivitat, la Tresoreria General de la Seguretat Social reintegrarà l’import de les quotes corresponents als dies d’inactivitat que s’haguessin superposat amb els dies cotitzats obtinguts en la regularització.

Complementary Content
${loading}