Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Règims especials integrats en el règim general

Professionals taurins

Els organitzadors d'espectacles taurins han de disposar, a l'efecte de la cotització per als professionals taurins, d'un únic codi de compte de cotització vàlid per a tot el territori nacional.

Des de l’1 de gener de 2019 (RDL 28/2018, de 28 de desembre, BOE 29/12), la base màxima de cotització per contingències comunes per a totes les categories dels professionals taurins a què fa referència l'article 33.3 del Reglament general sobre cotització i liquidació d'altres drets de la Seguretat Social és de 4.070,10 euros/mensuals.

El límit màxim de les bases de cotització per als professionals taurins té caràcter anual i es determina per l'elevació a còmput anual de la base màxima mensual assenyalada.

Les empreses han de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social els salaris efectivament abonats a cada professional taurí, en el mes natural a què es refereix la cotització.

Aquesta cotització s'efectua per una base fixa per cada dia que el professional taurí hagi exercit la seva activitat, d'acord amb les quantitats que es determinin per a cada exercici econòmic i segons el grup professional de cotització en què estigui inclòs.

Si el salari realment percebut pel professional taurí, en còmput diari, és inferior a l'import indicat, es cotitzarà per aquest salari.

La base de cotització per contingències comunes no pot ser inferior a l'import diari de la base mínima de cotització corresponent al grup en què estigui enquadrat aquest professional, ni inferior al límit mínim general per a contingències professionals.

La cotització per contingències professionals es fa aplicant els tipus corresponents a l'activitat CNAE 2009.u, Quadre I de la tarifa de primes vigent (Disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2007, en la redacció donada per la disposició final cinquena del RDL 28/2018, de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació.

Les cotitzacions efectuades d'aquesta manera tenen la consideració de provisionals.

Els documents de cotització són el TC-1/19 i el TC-2/19.

La Tresoreria General de la Seguretat Social, en acabar cada exercici, efectua la liquidació definitiva a empresaris i treballadors, tenint en compte les retribucions i les bases declarades per a cada professional taurí.

L'ingrés de les quotes que siguin a càrrec del professional taurí com a conseqüència de la regularització anual es fa amb el model TC-1/30.

Durant la situació d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i/o maternitat, el subjecte responsable de la cotització és el treballador i se li aplicaran per contingències professionals els tipus corresponents a la respectiva activitat econòmica de la tarifa de primes vigent (Disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2007, segons la redacció donada per la disposició final cinquena del RDL 28/2018, de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació.

Els organitzadors ocasionals d'espectacles taurins han d'ingressar les quotes amb anterioritat a la seva celebració.

Per determinar la cotització en el Conveni Especial subscrit abans de l'1 de gener de 1998 en l'extingit Règim Especial de la Seguretat Social dels Toreros, s'apliquen els següents coeficients:

  •  El 0,94 si inclou la protecció de l'assistència sanitària.
  •  El 0,77 si no inclou la protecció d'assistència sanitària.

Artistes

Des de l’1 de gener de 2019 (RDL 28/2018, de 28 de desembre, BOE 29/12), la base màxima de cotització per contingències comunes per a totes les categories professionals dels artistes a què fa referència l'article 32.3 del Reglament general sobre cotització i liquidació d'altres drets de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 2064/1995, de 22 de desembre, serà de 4.070,10 euros mensuals.

El límit màxim de les bases de cotització a raó de les activitats exercides per un artista, per a una o diverses empreses, tindrà caràcter anual i es determinarà per l'elevació a còmput anual de la base mensual màxima assenyalada.

Les empreses comunicaran  a través dels Serveis informàtics que ofereix la Tresoreria General de la Seguretat Social  (RED Directo o SLD), els salaris efectivament abonats a cada artista el mes natural a què es refereix la cotització.

Cotitzen mensualment per totes les contingències, sobre les bases fixades en cada exercici econòmic, segons les retribucions percebudes per cada dia que l'artista hagi exercit la seva activitat, i s'aplica el límit màxim mensual i amb independència del grup professional en què estigui inclòs.

Si el salari efectivament percebut per l'artista, en còmput diari, és inferior a les bases fixades en cada exercici econòmic, es cotitza per aquest salari.

No obstant això, la base de cotització per contingències comunes i atur no pot ser inferior a l'import mínim que correspongui al grup del treballador, tret que sigui inferior a la base mínima establerta per al Règim Especial de Treballadors Autònoms, ja que en aquest cas s'aplica aquesta base.

La cotització per a contingències d'accidents de treball i malalties professionals s'efectuarà aplicant els tipus corresponents a les activitats CNAE 2009- 59, 60 y 90, Quadre I de la tarifa de primes establerta per la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2007, segons la redacció donada per la disposició final cinquena del RDL 28/2018, de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació, sense que la base de cotització pugui ser inferior al topall mínim general vigent.

Les liquidacions que s'efectuïn d'aquesta manera tenen el caràcter de provisionals per als treballadors.

En acabar l'exercici econòmic, la Tresoreria General de la Seguretat Social efectua la liquidació definitiva als treballadors per contingències comunes i atur, tenint en compte les retribucions comunicades i les bases cotitzades. Els treballadors són els responsables de l'ingrés.

L'ingrés de les quotes que siguin a càrrec de l'artista com a conseqüència de la regularització anual s'ha de fer amb el model TC-1/30.

Ara bé, una vegada rebuda la liquidació definitiva, el treballador pot optar per abonar-ne l'import o perquè la regularització s'efectuï segons les bases efectivament cotitzades i no de les retribucions percebudes i en aquest cas el resultat no serà a ingressar.

Malgrat  aquesta opció, influeix en la consideració de dies efectivament cotitzats, a efectes de la seva vida laboral.

La Tresoreria General pot autoritzar l'ingrés de la liquidació en períodes mensuals, amb un màxim de sis.

La cotització aplicable als Convenis Especials es determina amb l'aplicació dels coeficients següents:

  • Si el Conveni Especial inclou, dins de les contingències protegides, l'assistència sanitària: 0,94%
  • Si el conveni especial, subscrit abans de l'1 de gener de 1998, no inclou l'assistència sanitària: 0,77%.
Complementary Content
${loading}