Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Quant cal cotitzar?

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

Base de cotització

La base de cotització en este règim especial serà la que el treballador trie entre les bases mínima i màxima del seu tram de rendiments.

Durant l’any 2024, la taula general i la taula reduïda i les bases màximes i mínimes aplicables als diferents trams de rendiments nets seran les següents:

Taula de rendiments i bases de cotització 2024.
Taula reduïda
Trams de rendiments nets 2024.
Euros/mes
Base mínima.
Euros/mes
Base màxima.
Euros/mes
Tram 1 <= 670 735,29 816,98
Tram 2 > 670 i <= 900 816,99 900
Tram 3 > 900 i <1.166,70 872,55 1.166,70
Taula de rendiments i bases de cotització 2024.
Taula general
Trams de rendiments nets 2024.
Euros/mes
Base mínima.
Euros/mes
Base màxima.
Euros/mes
Tram 1 >= 1.166,70 i <=1.300 950,98 1.300
Tram 2 > 1.300 i <= 1.500 960,78 1.500
Tram 3 > 1.500 i <= 1.700 960,78 1.700
Tram 4 > 1.700 i <= 1.850 1.045,75 1.850
Tram 5 > 1.850 i <= 2.030 1.062,09 2.030
Tram 6 > 2.030 i <= 2.330 1.078,43 2.330
Tram 7 > 2.330 i <= 2.760 1.111,11 2.760
Tram 8 > 2.760 i <= 3.190 1.176,47 3.190
Tram 9 > 3.190 i <= 3.620 1.241,83 3.620
Tram 10 > 3.620 i <= 4.050 1.307,19 4.050
Tram 11 > 4.050 i <= 6.000 1.454,25 4.720,50
Tram 12 > 6.000 1.732,03 4.720,50


No obstant això, hi ha les particularitats següents:

Persones treballadores autònomes amb un canvi de base sol·licitat l’1 de gener de 2024

La base de cotització dels treballadors que el 31 de desembre de 2023 haurien sol·licitat un canvi de la base de cotització amb efecte des de l’1 de gener de 2024 serà la sol·licitada, sempre que es trobe en algun dels trams de les taules de l’apartat 1 i complisca el que establix el Reial Decret llei 13/2022, de 26 de juliol, pel qual s’establix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament d’activitat.

Familiars de la persona treballadora autònoma i societaris

Els familiars del treballador autònom inclosos en este règim especial a l’empara del que estableix l’article 305.2.k) i els treballadors autònoms inclosos en este règim especial a l’empara del que estableixen les lletres b) i e) de l’article 305.2, tots dos articles del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, no podran triar una base de cotització mensual inferior a 1.000 euros durant l’any 2024. Per a l’aplicació d’esta base de cotització mínima n’hi haurà prou amb haver figurat 90 dies d’alta en este règim especial en qualsevol d’estos supòsits.

Persones treballadores autònomes que el 31/12/2022 cotitzaren per una base superior a la que els correspondria pels seus rendiments i no l’hagen modificat el 2023

Durant el 2024 podran mantindre la mateixa base de cotització, o una d’inferior, encara que els seus rendiments determinen l’aplicació d’una base inferior a la que s’haja triat.

Persones treballadores autònomes dedicades a la venda ambulant o a domicili

Els treballadors autònoms dedicats a la venda ambulant (CNAE 4781 Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en llocs de venda i mercats ambulants; 4782 Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en llocs de venda i mercats ambulants i 4789 Comerç al detall d’altres productes en llocs de venda i mercats ambulants) podran triar cotitzar per una base equivalent a un 77 per cent de la base mínima del tram 1 de la taula reduïda.

El que estableix este apartat és també aplicable als socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicades a la venda ambulant que perceben els seus ingressos directament dels compradors.

Socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant

Els socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant que hagen quedat inclosos en el Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms en aplicació del que estableix l'article 120.Quatre.8 de la Llei 2/2008, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2009, tindran dret, durant l'any 2024, a una reducció del 50 per cent de la quota a ingressar.

També tindran dret a eixa reducció els socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant que hagen iniciat l'activitat i hagen quedat inclosos en el règim especial assenyalat des de l'1 de gener de 2009.

La reducció s’aplicarà sobre la quota que resulte d’aplicar sobre la base mínima triada el tipus de cotització vigent en el Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms. Esta reducció no serà d’aplicació si el treballador autònom tria una base superior a la base mínima.

Pluriactivitat

Els treballadors autònoms que cotitzen en règim de pluriactivitat i ho facen durant l’any 2024, tenint en compte tant les cotitzacions efectuades en este règim especial com les aportacions empresarials i les corresponents al treballador en el règim de Seguretat Social que corresponga per la seua activitat per compte d’altri, tenen dret al reintegrament del 50 per cent de l’excés en què les seues cotitzacions per contingències comunes superen la quantia de 16.030,82 euros, amb el límit del 50 per cent de les quotes ingressades en este règim especial a raó de la seua cotització per les contingències comunes.

En estos supòsits, la Tresoreria General de la Seguretat Social abonarà el reintegrament que en cada cas corresponga, en un termini màxim de quatre mesos des de la regularització prevista en l'article 308.1.c) del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, excepte quan concorren especialitats en la cotització que impedisquen efectuar-lo en este termini o resulte necessària l'aportació de dades per part de l'interessat; en este cas, el reintegrament es farà amb posterioritat a este.

Membres de vida consagrada de l’Església Catòlica

Als membres d’instituts de vida consagrada de l’Església Catòlica, inclosos en este règim especial en virtut del Reial Decret 3325/1981, de 29 de desembre, pel qual s’incorporen al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms els religiosos de Dret diocesà de l’Església Catòlica, i de l’Ordre TAS/820/2004, de 12 de març, per la qual s’incorporen al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte propi o Autònoms els religiosos de l’Església Catòlica, no se’ls aplicarà la cotització en funció dels rendiments de l’activitat econòmica o professional.

En qualsevol cas, han de triar la seua base de cotització mensual en un import igual o superior a la base mínima del tram 3 de la taula reduïda de bases de cotització.

Les bases de cotització mensuals triades per ells no seran objecte de regularització, ja que no cotitzen en funció de rendiments.

Tampoc no serà exigible la cobertura de la contingència per incapacitat temporal, de les contingències d’accident laboral i malaltia professional, pel cessament d’activitat i per formació professional.

El tipus de cotització aplicable a la base de cotització dels membres d’instituts de vida consagrada de l’Església Catòlica inclosos en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms serà el 27,15 per cent, del qual el 26,51 per cent correspon a la cobertura de contingències comunes, exclosa la incapacitat temporal, i el 0,64 per cent, a les contingències professionals corresponents a incapacitat permanent i a mort i supervivència, i no està coberta la protecció per cessament d’activitat, sempre que els esmentats instituts disposen de l’autorització de la Seguretat Social per col·laborar en la gestió de la prestació econòmica d’incapacitat temporal.

En aquells supòsits en què els instituts esmentats no disposen de l'autorització assenyalada, el tipus de cotització aplicable a la base de cotització serà del 28,30 %, que correspon a la cobertura de contingències comunes, de manera que no és exigible la cobertura de les contingències d’accident laboral i malaltia professional, així com de cessament d’activitat i formació professional.

Complementary Content
${loading}