Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Valore esta pàgina
Valore este contingut

Quant cal cotitzar?

1. Quota

Les quantitats que cal ingressar a la Seguretat Social, anomenades quotes, es calculen aplicant el tipus a la base de cotització.


2. Base de cotització

La base de cotització en este Règim Especial serà la que el treballador trie entre les bases mínima i màxima que li corresponga.
Des de l'1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2021, ambdós dies inclosos, la base triada se situarà entre una base mínima de cotització de 944,40 euros mensuals i una base màxima de cotització de 4.070,10 euros mensuals.

No obstant això, hi ha les particularitats següents:

2.1. Treballadors menors de 47 anys a 1 de gener de 2021

La base de cotització dels treballadors autònoms que a partir de l’1 de gener de 2019, este dia inclòs, foren menors de 47 anys d’edat, serà la que hagen escollit, dins dels límits de les bases mínima (944,40 euros mensuals) i màxima (4.070,10 euros mensuals).

2.2. Treballadors amb 47 anys a 1 de gener de 2021

Podran fer la mateixa elecció els treballadors autònoms que en esta data tinguen una edat de 47 anys i la seua base de cotització el mes de desembre del 2020 haja sigut igual o superior a 2.052,00 euros mensuals o es donen d'alta en este règim especial després d'esta data.

Els treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2021, tinguen 47 anys, si la seua base de cotització és inferior a 2.052,00 euros mensuals a desembre de 2020, no podran triar una base de quantia superior a 2.077,80 euros mensuals, llevat que hagueren exercit l'opció en este sentit abans del 30 de juny de 2021, la qual cosa hauria produït efecte a partir de l'1 de juliol del mateix any, o que es tracte del cònjuge supervivent del titular del negoci que, a conseqüència de la defunció d'este titular, s'haja hagut d'encarregar del negoci i de donar d'alta en este règim especial amb 47 anys, ja que en este cas no existirà eixa limitació.

2.3. Treballadors amb 48 anys o més a 1 de gener de 2021

A partir de l’1 de gener de 2021, este dia inclòs, la base de cotització dels treballadors autònoms que tinguen l’edat de 48 anys o més estarà compresa entre les quanties de 1.018,50 i 2.077,80 euros mensuals, llevat dels casos següents:

2.3.1. Quan es tracte del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la defunció del titular, s'haja hagut de posar al capdavant d'este i donar d'alta en este Règim Especial amb 45 anys o més, l'elecció de bases estarà compresa entre les quanties de 944,40 i 2.077,80 euros mensuals.

2.3.2. Quan anteriorment als 50 anys, hagueren cotitzat en qualsevol dels règims de la Seguretat Social 5 anys o més, si l’última base de cotització acreditada haguera sigut:

A) Igual o menor a 2.052,00; en este cas podran triar una base compresa entre 944,40 i 2.077,80 euros mensuals.

B) Superior a 2.052,00; en este cas podran triar una base compresa entre 944,40 euros mensuals i l’import d’aquella, amb el límit de la base màxima de cotització (4.070,10 euros mensuals).

A este efecte es considera com a última base de cotització acreditada l'última base per la qual haja cotitzat el treballador, complits o no els 50 anys.

2.4. Treballadors amb 48 o 49 anys l’any 2011

A partir de l'1 de gener de 2021, este dia inclòs, els treballadors autònoms que a data 1 de gener de 2011 tingueren 48 o 49 anys i hagueren optat per una base de cotització superior a 2.052,00 euros mensuals, podran cotitzar per una base compresa entre 944,40 euros mensuals i l'import d'aquella base, amb el límit de la base màxima de cotització (4.070,10 euros mensuals).

2.5. Altres particularitats diferents de l’edat
A partir de l’1 de gener de 2021, este dia inclòs:

2.5.1. Treballadors dedicats a la venda ambulant

A) Els treballadors dedicats a la venda ambulant o a domicili (CNAE 4781, 4782, 4789 i 4799) podran triar com a base mínima de cotització la que establix amb caràcter general el règim (944,40 euros mensuals) o una base de cotització de 869,40 euros mensuals.

B) Els treballadors autònoms dedicats a la venda a domicili (CNAE 4799) podran triar com a base mínima de cotització la que establix amb caràcter general el Règim (944,40 euros mensuals) o una base de cotització de 519,30 euros mensuals.

C) Els socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant, que perceben ingressos directament dels compradors, podran triar com a base mínima de cotització la que establix amb caràcter general el règim (944,40 euros mensuals) o una base de 869,40 euros mensuals.

En el supòsit en què s’acredite que la venda ambulant es realitza en mercats tradicionals o mercats ambulants, amb horari de venda inferior a 8 hores/dia, es podrà triar entre cotitzar per una base de 944,40 euros mensuals o una base de 519,30 euros mensuals.

Esta elecció de bases també serà aplicable a les persones que es dediquen de manera individual a la venda ambulant en mercats tradicionals o mercats ambulants amb un horari de venda inferior a 8 hores al dia, sempre que no disposen d'establiment fix propi ni produïsquen els articles o productes que venguen.

Estes bases mínimes específiques només podran ser aplicades pels treballadors o socis treballadors l'activitat dels quals es limite exclusivament a la venda, sense incloure els casos en què, a més, fabriquen o elaboren els productes objectes de venda.

Hauran de cotitzar en qualsevol cas per les contingències d'accidents laborals malalties professionals i aplicar, sobre la base de cotització elegida, la tarifa de primes que conté la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2007.

Els treballadors l'alta en el Règim Especial dels quals s'haja practicat d'ofici, com a conseqüència, al seu torn, d'una baixa d'ofici en el Règim General de la Seguretat Social o en un altre règim de treballadors per compte d'altri podran optar, independentment de la seua edat en el moment de donar-se d'alta, entre mantindre la base de cotització per la qual cotitzaven en el règim en què es van donar de baixa o triar una base de cotització aplicant les regles generals previstes, a este efecte, en este Règim Especial.

2.5.2. Base mínima per a determinats treballadors autònoms:

A) Els treballadors autònoms que en algun moment de l'any 2020 i de manera simultània hagen tingut contractat al seu servici un nombre de treballadors per compte d’altri igual o superior a 10, la base mínima de cotització per al 2021 tindrà una quantia fixada en 1.214,10 euros mensuals.


B) Els treballadors autònoms inclosos en este règim especial a l’empara del que establix l’article 305.2, lletres b) i e) del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, a excepció d’aquells que hi siguen donats d'alta inicial, durant els 12 primers mesos de la seua activitat a comptar des de la data d’efecte de l’alta esmentada, tindran una base mínima de cotització de quantia fixada per a l’any 2021 en 1.214,10 euros mensuals.

2.5.3. Bases de cotització reduïdes en supòsits de pluriactivitat:

A l'efecte del que establix l'article 313 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, la base de cotització per la qual podran optar els treballadors que es donen d'alta per primera vegada inclosos en este règim especial en els casos de pluriactivitat amb jornada laboral a temps complet o a temps parcial superior al 50% seran, durant l'any 2021:
A) Com a límit mínim:

1) Si la jornada laboral és a temps complet, serà:
a) El 50% de la base mínima de cotització, durant els primers 18 mesos.
b) El 75% per cent de la base mínima de cotització, durant els 18 mesos següents.

2) Si la jornada laboral és a temps parcial superior al 50 per cent, serà:
a) El 75 % de la base mínima de cotització, durant els primers 18 mesos.
b) El 85 % per cent de la base mínima de cotització, durant els 18 mesos següents.

B) Com a límit màxim: Les aplicables al règim.

L'aplicació de les mesures anteriors serà incompatible amb qualsevol altra bonificació o reducció establida com a mesura de foment del treball autònom, així com la devolució de quotes que establix l'article 313 TRLGSS.


3. Sol·licitud de canvi de base de cotització.

A) Sol·licitud de canvi de base de cotització:

Els treballadors per compte propi o autònoms podran canviar fins a quatre vegades a l’any la base de cotització escollint-ne una altra, dins dels límits mínim i màxim que els resulten aplicables a cada exercici, sempre que ho sol·liciten així a la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb l'efecte següent:
a. 1 d’abril, si la sol·licitud es formula entre l’1 de gener i el 31 de març.
b. 1 de juliol, si la sol·licitud es formula entre l’1 d’abril i el 30 de juny.
c. 1 d’octubre, si la sol·licitud es formula entre l’1 de juliol i el 30 de setembre.
d. 1 de gener de l’any següent, si la sol·licitud es formula entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre.
Els treballadors autònoms que, en el moment de produir efecte el canvi voluntari de base de cotització, reunisquen les circumstàncies d’edat, condició, activitat, situació o nombre de treballadors al seu servici a què fa referència l’article 43.2 de la Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de reformes urgents del treball autònom, només podran triar una base que estiga compresa entre els límits mínim i màxim establits específicament per a ells en cada exercici per la respectiva Llei de pressupostos generals de l’Estat.


B) Sol·licitud de revaloració de base de cotització:

Sense perjuí del que indiquen els apartats anteriors, els treballadors autònoms que estiguen cotitzant per qualsevol de les bases màximes d’este règim especial podran sol·licitar que, mentre mantinguen la seua situació d’alta en el règim esmentat, la seua base de cotització s’incremente automàticament en el mateix percentatge en què s’augmenten estes bases màximes.

Així mateix, els treballadors autònoms que no estiguen cotitzant per qualsevol de les bases màximes podran sol·licitar que, mentre mantinguen la seua situació d’alta, la seua base de cotització s’incremente automàticament en el mateix percentatge en què s’augmenten les bases màximes de cotització d’este règim especial. En cap cas la base de cotització triada no podrà ser superior al límit màxim que poguera afectar el treballador.

Qualssevol de les opcions anteriors que s’exerciten simultàniament amb l’alta en este règim especial o, posteriorment a l’alta, durant tot l’any natural, tindran efecte des del dia 1 de gener de l’any següent a la data de presentació de la sol·licitud. La renúncia a estes opcions podrà fer-se, així mateix, durant tot l’any natural, amb efecte a partir del dia 1 de gener de l’any següent a aquell en què es presente la sol·licitud.


4. Tipus de cotització.

Els tipus de cotització seran, a partir de l’1 de gener de 2021, els següents:

A) Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms:

  1. Per a les contingències comunes, el 28,30 per cent.
  2. Per a les contingències professionals, l’1,3 per cent.
  3. Per cessament d’activitat, el 0,90 per cent.
  4. Per mesures de formació, orientació professional i promoció de l’activitat emprenedora, el 0,1 per cent.

B) Treballadors per compte propi agraris:

Durant l'any 2021, els tipus de cotització per contingències comunes seran els següents:

1. Quan el treballador haja optat per triar com a base de cotització una base compresa entre 944,40 euros mensuals i 1.133,40 euros mensuals, el tipus de cotització aplicable serà el 18,75 per cent.

Si el treballador cotitza per una base de cotització superior a 1.133,40 euros mensuals, s'aplicarà a la quantia que excedisca d'esta última el tipus de cotització del 26,50 per cent.

2. Respecte de la millora voluntària de la incapacitat temporal per contingències comunes, el tipus de cotització a aplicar a la quantia completa de la base de cotització de l'interessat serà del 3,30 per cent, o del 2,80 per cent si l'interessat està acollit a la protecció per contingències professionals o per cessament d'activitat.

Per a les contingències d’accidents laborals i malalties professionals s’aplicaran els tipus de la tarifa de primes que establix la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre.

En el supòsit que els interessats no hagen optat per la cobertura de la totalitat de les contingències professionals, es continuarà abonant, en concepte de cobertura de les contingències d'invalidesa permanent i mort i supervivència, una quota resultant d'aplicar a la base de cotització triada el tipus de l'1,00%.

Igualment, els treballadors inclosos en este Sistema Especial que no hagen optat per donar cobertura, en l’àmbit de protecció dispensada, a la totalitat de les contingències d'accidents laborals i malalties professionals, efectuaran una cotització addicional equivalent al 0,10 per cent, aplicat sobre la base de cotització triada per a finançar les prestacions que preveuen els capítols VIII i IX del títol II del text refós de la Llei general de la Seguretat Social.

Per als treballadors que de manera voluntària s’acullen a la cobertura de Cessament d’Activitat, el tipus de cotització aplicable serà del 2,20 per cent.


5. Beneficis en la cotització.

5.1. Exoneració de quotes segons l'edat, inclosos els treballadors per compte propi del Règim Especial de Treballadors del Mar. Art. 311 de la Llei General de Seguretat Social.

Els treballadors inclosos en este règim especial quedaran exempts de cotitzar a la Seguretat Social, excepte per incapacitat temporal i per contingències professionals, sempre que es troben en algun dels supòsits següents:
a) Seixanta-cinc anys, i trenta-huit anys i sis mesos de cotització
b) Seixanta-set anys, i trenta-set anys de cotització.

En tots els casos esmentats, a l'efecte del còmput d'anys de cotització, no es tindran en compte les parts proporcionals de pagues extraordinàries.

Si en complir l'edat corresponent a què es referix l’apartat anterior el treballador no té cotitzats el nombre d'anys en cada cas requerit, l'exempció que preveu este article serà aplicable a partir de la data en què s'acrediten els anys de cotització exigits per a cada supòsit.

5.2. Reduccions i bonificacions a la Seguretat Social aplicables als treballadors per compte propi.

5.2.1. Treballadors per compte propi per conciliació de la vida professional i familiar vinculada a la contractació.

A) Els treballadors inclosos en el Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors per Compte Propi o Autònoms tindran dret, durant un termini de fins a dotze mesos, a una bonificació del 100% de la quota d'autònoms per contingències comunes que resulte d'aplicar a la base mitjana del treballador en els dotze mesos anteriors a la data en què es va acollir a esta mesura el tipus mínim de cotització vigent que en cada moment establix este règim especial, en els supòsits següents:

1) Per atenció de menors de dotze anys que estiguen al seu càrrec.

2) Pel fet de tindre al seu càrrec un familiar, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclòs, en situació de dependència, degudament acreditada.

3) Pel fet de tindre al seu càrrec un familiar, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclòs, amb paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33% o amb discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%, quan esta discapacitat estiga acreditada degudament, sempre que este familiar no exercisca una activitat retribuïda.

Si fa menys de 12 mesos que el treballador està donat d'alta en el Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors per Compte Propi o Autònoms, la base mitjana de cotització es calcularà des de la data d'alta.

B) L'aplicació de la bonificació que recull l'apartat anterior estarà condicionada a la permanència d'alta en el Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors per Compte Propi o Autònoms i a la contractació d'un treballador, a temps complet o parcial, que s'haurà de mantindre durant tot el període de gaudi. En tot cas, la duració del contracte haurà de ser, com a mínim, de 3 mesos des de la data d'inici del gaudi de la bonificació.

El treballador contractat esmentat serà ocupat en l’activitat professional que dona lloc a l’alta en el Sistema de Seguretat Social del treballador autònom.
Quan s'extingisca la relació laboral, fins i tot durant el període inicial de 3 mesos, el treballador autònom es podrà beneficiar de la bonificació si contracta un altre treballador per compte d'altri en el termini màxim de 30 dies.
El contracte a temps parcial no es podrà subscriure per una jornada laboral inferior al 50% de la jornada d'un treballador a temps complet comparable. Si la contractació és a temps parcial, la bonificació que preveu l'apartat 1 d'este article serà del 50 per cent.

C) En cas d'incompliment del que preveu l'apartat anterior, el treballador autònom estarà obligat a reintegrar l'import de la bonificació gaudida.

No s'haurà de reintegrar la bonificació quan l'extinció estiga motivada per causes objectives o per comiat disciplinari quan siguen declarats o reconeguts com a procedents, ni en els supòsits d'extinció causada per dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa del treballador o per resolució durant el període de prova.

Quan s'haja de reintegrar la bonificació, es limitarà exclusivament a la part de la bonificació gaudida i vinculada al contracte l'extinció del qual s'haja produït en supòsits diferents dels previstos en el paràgraf anterior.

Si no es manté el treballador contractat en el lloc de treball durant almenys 3 mesos des de la data d'inici del gaudi de la bonificació, el treballador autònom estarà obligat a reintegrar l'import de la bonificació gaudida, llevat que, d'acord amb el que disposa l'apartat anterior, es contracte una altra persona en el termini de 30 dies.

Si el menor que va donar lloc a la bonificació complix l’edat de dotze anys abans d'acabar el gaudi de la bonificació, esta bonificació es podrà mantindre fins a arribar al període màxim de 12 mesos previst, sempre que es complisquen les altres condicions.

En tot cas, el treballador autònom que es beneficie de la bonificació s'haurà de mantindre d'alta en la Seguretat Social durant els sis mesos següents al venciment del termini de gaudi de la bonificació esmentada. En cas contrari, el treballador autònom estarà obligat a reintegrar l'import de la bonificació gaudida.

D) Només tindran dret a la bonificació els treballadors autònoms que no tinguen treballadors assalariats en la data d'inici de l'aplicació de la bonificació i durant els dotze mesos anteriors. No es tindrà en compte, a l'efecte anterior, el treballador contractat mitjançant un contracte d'interinitat per a la substitució del treballador autònom durant els períodes de descans per maternitat, paternitat, adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple, risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural.

E) Els beneficiaris de la bonificació tindran dret a gaudir-ne una vegada per cada un dels subjectes causants al seu càrrec assenyalats en l'apartat 1, sempre que es complisquen la resta de requisits.

F) La mesura serà compatible amb la resta d'incentius a la contractació per compte d'altri, d'acord amb la normativa vigent.

G) Pel que fa al que no es preveu expressament, les contractacions fetes a l'empara del que està establit es regiran pel que disposa l'article 15.1.c) de l'Estatut dels Treballadors i les seues normes de desplegament.

H) El que disposen els apartats anteriors serà també d’aplicació, quan complisquen els requisits que s’hi establixen, als treballadors per compte propi que queden inclosos en el grup primer de cotització del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

5.2.2. Bonificació per edat

A) Treballadors per compte propi o autònoms: qualsevol edat.

La cotització a la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms que es donen d'alta inicial o que no hagueren estat en situació d’alta en els 2 anys immediatament anteriors, a comptar des de la data d’efecte de l’alta, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, s’efectuarà de la manera següent:

1. En el cas que s’opte per cotitzar per la base mínima que corresponga, podran beneficiar-se d’una reducció en la cotització per contingències comunes durant els 12 primers mesos immediatament següents a la data d’efecte de l’alta, la qual consistirà en una quota única mensual de 60 euros que comprendrà tant les contingències comunes com les contingències professionals, i estos treballadors quedaran exceptuats de cotitzar per cessament d’activitat i per formació professional. D'esta quota de 60 euros, 51,50 euros corresponen a contingències comunes i 8,50 euros, a contingències professionals.

2. Alternativament, els treballadors per compte propi o autònoms que, complint els requisits que preveu el paràgraf anterior, opten per una base de cotització superior a la mínima que els corresponga es podran aplicar, durant els 12 primers mesos immediatament posteriors a la data d'efecte de l'alta, una reducció del 80 per cent sobre la cotització per contingències comunes, i la quota a reduir serà el resultat d'aplicar a la base mínima de cotització que corresponga el tipus mínim de cotització vigent per contingències comunes.

Posteriorment al període inicial de 12 mesos que preveuen els dos paràgrafs anteriors i independentment de la base de cotització triada, els treballadors per compte propi que gaudisquen de la mesura que preveu este article es podran aplicar les reduccions i bonificacions següents sobre la quota per contingències comunes i la quota a reduir o bonificar serà el resultat d'aplicar a la base mínima de cotització que corresponga el tipus de cotització vigent en cada moment per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, durant un període màxim de fins a 12 mesos, fins a completar un període màxim de 24 mesos després de la data d'efecte de l'alta, segons l'escala següent:
1) Una reducció equivalent al 50 per cent de la quota durant els 6 mesos següents al període inicial que preveuen els dos primers paràgrafs d'este apartat.
2) Una reducció equivalent al 30 per cent de la quota durant els 3 mesos següents al període assenyalat en el punt 1).
3) Una bonificació equivalent al 30 per cent de la quota durant els 3 mesos següents al període assenyalat en el punt 2).

3. En els supòsits que el treballador per compte propi o autònom residisca i exercisca la seua activitat en un municipi en el padró municipal actualitzat del qual consten menys de 5.000 habitants a l’inici de l’activitat, una vegada finalitze el període inicial de 12 mesos d’aplicació dels beneficis en la cotització que establixen els apartats anteriors, tindrà dret durant els 12 mesos següents a estos mateixos incentius. En estos casos no seran d’aplicació les reduccions i bonificacions per als 12 mesos posteriors al període inicial que preveu l’apartat 2.

Per a beneficiar-se d’estes reduccions durant els 12 mesos següents al període inicial, el treballador per compte propi o autònom, haurà de:

1) Estar empadronat en un municipi de menys de 5.000 habitants, segons les dades oficials del padró en vigor en el moment de l’alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms que causa el dret a l’incentiu previst.

2) Estar donat d’alta en el Cens d’Obligats Tributaris de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o de les Hisendes Forals sempre que el lloc d'exercici de l’activitat declarada corresponga a un municipi el padró municipal del qual siga inferior a 5.000 habitants.

3) Mantindre l’alta en l’activitat autònoma o per compte propi en l’esmentat municipi en els dos anys següents a l’alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms que causa el dret a l’incentiu que preveu este epígraf; així com romandre empadronat en el mateix municipi en els quatre anys següents a l’alta esmentada.

La Tresoreria General de la Seguretat Social farà el control d’esta reducció, per la qual cosa l’Institut Nacional d’Estadística i les Administracions Tributàries abans esmentades hauran de posar a disposició d’este Servici Comú els mitjans i la informació necessaris que permeten comprovar el compliment dels requisits exigits per beneficiar-se d’esta reducció.

En cas de no complir els requisits esmentats, el treballador per compte propi o autònom haurà de reintegrar la totalitat de les quantitats que ha deixat d’ingressar per l’aplicació de l’incentiu, a partir del dia primer del mes següent en què quede acreditat tal incompliment.

B) Treballadors per compte propi o autònoms: dones menors de 35 anys i homes menors de 30.

En el supòsit que els treballadors per compte propi siguen menors de 30 anys o menors de 35 anys en el cas de les dones i es donen d'alta inicial o no hagen estat en situació d'alta en els 2 anys immediatament anteriors, a comptar des de la data d'efecte de l'alta, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, es podran aplicar, a més dels beneficis en la cotització que preveu l’apartat anterior, una bonificació addicional equivalent al 30 per cent sobre la quota per contingències comunes, durant els 12 mesos següents a la finalització del període màxim de gaudi d’estos, i la quota a bonificar serà el resultat d'aplicar a la base mínima de cotització que corresponga el tipus de cotització per contingències comunes vigent en cada moment. En este supòsit la duració màxima del gaudi dels beneficis en la cotització serà de 36 mesos.

El període de baixa en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms que exigixen els apartats anteriors per tindre dret als beneficis en la cotització que eixos apartats preveuen en cas de reprendre una activitat per compte propi, serà de 3 anys quan els treballadors autònoms hagueren gaudit dels esmentats beneficis en el seu anterior període d’alta en l’esmentat règim especial.

En el supòsit que la data d’efecte de les altes a què es referixen els apartats anteriors no coincidira amb el primer dia del mes natural respectiu, el benefici corresponent al mes esmentat s’aplicarà de manera proporcional al nombre de dies que hi ha estat d’alta.

El que disposen els apartats anteriors serà també d’aplicació, quan es complisquen els requisits que s’hi establixen, als treballadors per compte propi que queden inclosos en el grup primer de cotització del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar i als socis de societats laborals i als socis treballadors de cooperatives de treball associat que queden enquadrats en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, dins del grup primer de cotització.

El que preveuen els apartats A i B serà aplicable encara que els beneficiaris d'esta mesura, una vegada iniciada l'activitat, ocupen treballadors per compte d'altri.

Les bonificacions de quotes esmentades es finançaran amb càrrec a la corresponent partida pressupostària del Servici Públic d'Ocupació Estatal i les reduccions de quotes seran suportades pel pressupost d'ingressos de la Seguretat Social, respectivament.

Els beneficis en les cotitzacions que preveu este article consistiran en una bonificació en el supòsit de treballadors per compte propi o autònoms inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil que complisquen els requisits que establix l’article 105 de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, i l’esmentada bonificació s’aplicarà en els mateixos termes que els incentius que preveu l’epígraf 5.2.2A, punts 1, 2 i 3, i es tindrà dret, així mateix, a la bonificació addicional que preveu l’epígraf 5.2.2B.

Una vegada acabat el període màxim de gaudi dels beneficis de cotització que preveuen els apartats A i B, serà procedent la cotització per totes les contingències protegides a partir del primer dia del mes següent de produir-se eixe acabament.

C) Treballadors per compte propi agraris: qualsevol edat.

La cotització a la Seguretat Social dels treballadors per compte propi agraris inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris que es donen d'alta inicial o que no hagueren estat en situació d’alta en els 2 anys immediatament anteriors, a comptar des de la data d’efecte de l’alta en el sistema especial esmentat, s’efectuarà de la manera següent:

1. En el cas que s’opte per cotitzar per la base mínima que corresponga, podran beneficiar-se d’una reducció en la cotització per contingències comunes durant els 12 primers mesos immediatament següents a la data d’efecte de l’alta, que consistirà en una quota única mensual de 50 euros, corresponent a contingències comunes, de manera que estos treballadors quedaran exceptuats de cotitzar per cessament d’activitat i formació professional.
2. Alternativament, aquells treballadors per compte propi agraris que, complint els requisits que preveu el paràgraf anterior, opten per una base de cotització superior a la mínima que els corresponga, es podran aplicar, durant els 12 primers mesos immediatament posteriors a la data d'efecte de l'alta, una reducció del 80 per cent sobre la cotització per contingències comunes, de manera que la quota a reduir serà el resultat d'aplicar a la base mínima de cotització que corresponga el tipus mínim de cotització vigent per contingències comunes.

Posteriorment al període inicial de 12 mesos que preveuen els dos apartats anteriors i independentment de la base de cotització triada, els treballadors per compte propi agraris que gaudisquen de la mesura que preveu este article es podran aplicar les reduccions i bonificacions següents sobre la quota per contingències comunes i la quota a reduir o bonificar serà el resultat d'aplicar a la base mínima de cotització que corresponga el tipus de cotització vigent en cada moment per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, durant un període màxim de fins a 12 mesos, fins a completar un període màxim de 24 mesos després de la data d'efecte de l'alta, segons l'escala següent:

a) Una reducció equivalent al 50% de la quota durant els 6 mesos següents al període inicial previst en els dos primers paràgrafs d'este apartat.

b) Una reducció equivalent al 30% de la quota durant els 3 mesos següents al període assenyalat en la lletra a).

c) Una bonificació equivalent al 30% de la quota durant els 3 mesos següents al període assenyalat en la lletra b).

3. En els supòsits que el treballador per compte propi o autònom residisca i exercisca la seua activitat en un municipi en el padró municipal actualitzat del qual consten menys de 5.000 habitants a l’inici de l’activitat, una vegada finalitze el període inicial de 12 mesos d’aplicació dels beneficis en la cotització que establixen els apartats anteriors, tindrà dret durant els 12 mesos següents a estos mateixos incentius. En estos casos no seran d’aplicació les reduccions i bonificacions per als 12 mesos posteriors al període inicial que preveu l’apartat 2.

Per a beneficiar-se d’estes mesures durant els 12 mesos següents al període inicial, el treballador per compte propi agrari haurà de:

1r) Estar empadronat en un municipi de menys de 5.000 habitants, segons les dades oficials del padró en vigor en el moment de l’alta en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris que causa el dret a l’incentiu.

2n) Estar donat d’alta en el Cens d’Obligats Tributaris de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o de les Hisendes Forals sempre que el lloc de exercici de l’activitat declarada corresponga a un municipi el padró municipal del qual siga inferior a 5.000 habitants.

3r) Mantindre l’alta en l’activitat autònoma o per compte propi en el municipi esmentat en els dos anys següents a l’alta en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris que causa el dret a l’incentiu; així com romandre empadronat en el mateix municipi en els quatre anys següents a l’esmentada alta.

La Tresoreria General de la Seguretat Social farà el control d’esta reducció, per la qual cosa l’Institut Nacional d’Estadística i les Administracions Tributàries abans esmentades hauran de posar a disposició d’este Servici Comú els mitjans i la informació necessaris que permeten comprovar el compliment dels requisits exigits per beneficiar-se d’esta reducció.

En cas de no complir els esmentats requisits, el treballador per compte propi agrari haurà de reintegrar la totalitat de les quantitats deixades d’ingressar per l’aplicació de l’incentiu, a partir del dia primer del mes següent en què quede acreditat tal incompliment.

C) Treballadors per compte propi agraris: dones menors de 35 anys i homes menors de 30.

En el supòsit que els treballadors per compte propi agraris siguen menors de 30 anys, o menors de 35 anys en el cas de les dones, i es donen d'alta inicial o no hagen estat en situació d'alta en els 2 anys immediatament anteriors, a comptar des de la data d'efecte de l'alta, en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris, es podran aplicar, a més dels beneficis en la cotització que preveuen els apartats anteriors, una bonificació addicional equivalent al 30 per cent sobre la quota per contingències comunes durant els 12 mesos següents a la finalització del període màxim de gaudi d’estos, de manera que la quota a bonificar serà el resultat d'aplicar a la base mínima de cotització que corresponga el tipus de cotització per contingències comunes vigent en cada moment. En este supòsit la duració màxima del gaudi dels beneficis en la cotització serà de 36 mesos.

El període de baixa en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris exigit en els apartats anteriors per a tindre dret als beneficis en la cotització que eixos apartats preveuen en cas de reprendre una activitat per compte propi, serà de 3 anys quan els treballadors autònoms hagueren gaudit dels esmentats beneficis en el seu anterior període d’alta en l’esmentat règim especial.

En el supòsit que la data d’efecte de les altes a què es referixen els apartats anteriors no coincidira amb el primer dia del mes natural respectiu, el benefici corresponent al mes esmentat s’aplicarà de manera proporcional al nombre de dies que hi ha estat d’alta.

Allò que preveuen estos apartats resultarà d’aplicació encara que els beneficiaris d’esta mesura, una vegada iniciada la seua activitat, ocupen treballadors per compte d’altri, dins dels límits que preveu l’article 324 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social.

Les bonificacions de quotes es finançaran amb càrrec a la corresponent partida pressupostària del Servici Públic d'Ocupació Estatal i les reduccions de quotes seran suportades pel pressupost d'ingressos de la Seguretat Social i per les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social, respectivament.

Els beneficis en les cotitzacions consistiran en una bonificació en el supòsit de treballadors per compte propi o autònoms inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil que complisquen els requisits que establix l’article 105 de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, i l’esmentada bonificació s’aplicarà en els mateixos termes que els incentius que preveu l’epígraf 5.2.2.C, punts 1, 2 i 3, i es tindrà dret així mateix a la bonificació addicional que preveu l’epígraf 5.2.2.D.

Finalitzat el període màxim de gaudi dels beneficis de cotització, serà procedent la cotització per totes les contingències protegides a partir del dia primer del mes següent a què es produïsca eixe acabament.


5.2.3. Persones amb un grau de discapacitat superior o igual al 33%, víctimes de violència de gènere i víctimes del terrorisme.

A) Treballadors per compte propi o autònoms

La cotització a la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, víctimes de violència de gènere i les víctimes del terrorisme que es donen d'alta inicial o que no hagueren estat en situació d’alta en els 2 anys immediatament anteriors, a comptar des de la data d’efecte de l’alta, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, s’efectuarà de la manera següent:

1. En el cas que s’opte per cotitzar per la base mínima que corresponga, podran beneficiar-se d’una reducció sobre la cotització per contingències comunes durant els 12 primers mesos immediatament següents a la data d’efecte de l’alta que consistirà en una quota única mensual de 60 euros, la qual comprendrà tant les contingències comunes com les contingències professionals, de manera que estos treballadors quedaran exceptuats de cotitzar per cessament d’activitat i per formació professional. D'esta quota de 60 euros, 51,50 euros corresponen a contingències comunes i 8,50 euros, a contingències professionals.

2. Alternativament, aquells treballadors per compte propi o autònoms que, complint els requisits que preveu el paràgraf anterior, opten per una base de cotització superior a la mínima que els corresponga es podran aplicar, durant els 12 primers mesos immediatament posteriors a la data d'efecte de l'alta, una reducció sobre la quota per contingències comunes i la quota a reduir serà el 80% del resultat d'aplicar a la base mínima de cotització que corresponga el tipus mínim de cotització vigent en cada moment, inclosa la incapacitat temporal.

Posteriorment al període inicial de 12 mesos que preveuen els dos paràgrafs anteriors i independentment de la base de cotització triada, els treballadors per compte propi que gaudisquen de la mesura que preveu este article es podran aplicar una bonificació sobre la quota per contingències comunes i la quota a bonificar serà el 50% del resultat d'aplicar a la base mínima de cotització que corresponga el tipus mínim de cotització vigent en cada moment, inclosa la incapacitat temporal, durant un període màxim de fins a 48 mesos, fins a completar un període màxim de 5 mesos des de la data d'efecte de l'alta.

3. En els supòsits que el treballador per compte propi o autònom residisca i exercisca la seua activitat en un municipi en el padró municipal actualitzat del qual consten menys de 5.000 habitants a l’inici de l’activitat, una vegada finalitze el període inicial de 12 mesos d’aplicació de reduccions en les quotes per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, que establixen els dos primers paràgrafs d’este apartat, tindrà dret durant els 12 mesos següents a estos mateixos incentius. En estos casos, l’aplicació de la bonificació pel 50 per cent que preveu el paràgraf anterior s’aplicarà, una vegada transcorreguts els 24 mesos inicials, durant un període màxim de fins a 36 mesos, fins a completar un període màxim de 5 anys des de la data d’efecte de l’alta.

Per a beneficiar-se d’estes reduccions durant els 12 mesos següents al període inicial, el treballador per compte propi o autònom, haurà de:

A) Estar empadronat en un municipi de menys de 5.000 habitants, segons les dades oficials del padró en vigor en el moment de l’alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, que causa el dret a l’incentiu previst.
B) Estar donat d’alta en el Cens d’Obligats Tributaris de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o de les Hisendes Forals sempre que el lloc de exercici de l’activitat declarada corresponga a un municipi el padró municipal del qual siga inferior a 5.000 habitants.
C) Mantindre l’alta en l’activitat autònoma o per compte propi en el municipi esmentat en els dos anys següents a l’alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms que causa el dret a l’incentiu previst; així com romandre empadronat en el mateix municipi en els quatre anys següents a l’esmentada alta.

La Tresoreria General de la Seguretat Social farà el control d’esta reducció, per la qual cosa l’Institut Nacional d’Estadística i les Administracions Tributàries abans esmentades hauran de posar a disposició d’este Servici Comú els mitjans i la informació necessaris que permeten comprovar el compliment dels requisits exigits per beneficiar-se d’esta reducció.

En cas de no complir els requisits esmentats, el treballador per compte propi o autònom haurà de reintegrar la totalitat de les quantitats que ha deixat d’ingressar per l’aplicació de l’incentiu, a partir del dia primer del mes següent en què quede acreditat tal incompliment.

El període de baixa en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms que exigix l’apartat anterior a fi de tindre dret als beneficis en la cotització que s’hi preveuen en cas de reprendre una activitat per compte propi, serà de 3 anys quan els treballadors autònoms hagueren gaudit dels esmentats beneficis en el seu període d’alta anterior en el règim especial esmentat.

En el supòsit que la data d’efecte de les altes a què es referixen els epígrafs anteriors no coincidira amb el dia primer del respectiu mes natural, el benefici corresponent a l’esmentat mes s’aplicarà de manera proporcional al nombre de dies que hi ha estat d’alta.

El que disposen els apartats anteriors serà també d’aplicació, quan es complisquen els requisits que s’hi establixen, als treballadors per compte propi que queden inclosos en el grup primer de cotització del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar i als socis de societats laborals i als socis treballadors de cooperatives de treball associat que queden enquadrats en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, dins del grup primer de cotització.

El que preveu este epígraf serà aplicable encara que els beneficiaris d'esta mesura, una vegada iniciada l'activitat, ocupen treballadors per compte d'altri.

Les bonificacions de quotes que preveu este epígraf es finançaran amb càrrec a la corresponent partida pressupostària del Servici Públic d'Ocupació Estatal i les reduccions de quotes seran suportades pel pressupost d'ingressos de la Seguretat Social, respectivament.

Una vegada acabat el període màxim de gaudi dels beneficis de cotització previstos, serà procedent la cotització per totes les contingències protegides a partir del primer dia del mes següent de produir-se eixe acabament.

El que disposa este epígraf serà també d’aplicació, a opció dels interessats, en els supòsits de treballadors autònoms que, estant d’alta en este règim especial, els sobrevinga una discapacitat en un grau igual o superior al 33 per cent.

En tal cas, l’aplicació de les mesures que preveu este article es produirà a partir del primer dia del mes següent de fer l’elecció que corresponga.

B) Treballadors per compte propi agraris

La cotització a la Seguretat Social dels treballadors per compte propi agraris inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, víctimes de violència de gènere i les víctimes de terrorisme, que es donen d'alta inicial o que no hagueren estat en situació d’alta en els 2 anys immediatament anteriors, a comptar des de la data d’efecte de l’alta en el Sistema Especial esmentat, s’efectuarà de la manera següent:

1. En el cas que s’opte per cotitzar per la base mínima que corresponga, podran beneficiar-se d’una reducció en la cotització per contingències comunes durant els 12 primers mesos immediatament següents a la data d’efecte de l’alta, que consistirà en una quota única mensual de 50 euros, corresponent a contingències comunes, de manera que estos treballadors quedaran exceptuats de cotitzar per cessament d’activitat i formació professional.

2. Alternativament, aquells treballadors per compte propi agraris que, complint els requisits que preveu el paràgraf anterior, opten per una base de cotització superior a la mínima que els corresponga, es podran aplicar, durant els 12 primers mesos immediatament posteriors a la data d'efecte de l'alta, una reducció del 80 per cent sobre la cotització per contingències comunes, de manera que la quota a reduir serà el resultat d'aplicar a la base mínima de cotització que corresponga el tipus mínim de cotització vigent per contingències comunes.

Posteriorment al període inicial de 12 mesos que preveuen els dos apartats anteriors i independentment de la base de cotització triada, els treballadors per compte propi que gaudisquen de la mesura que preveu este article es podran aplicar una bonificació sobre la quota per contingències comunes i la quota a bonificar serà el resultat d’aplicar a la base mínima de cotització que corresponga el 50% del resultat d'aplicar a la base mínima de cotització que corresponga el tipus mínim de cotització vigent en cada moment, inclosa la incapacitat temporal, durant un període màxim de fins a 48 mesos, fins a completar un període màxim de 5 mesos des de la data d'efecte de l'alta.

3. En els supòsits que el treballador per compte propi agrari residisca i exercisca la seua activitat en un municipi en el padró municipal actualitzat a l’inici de l’activitat del qual consten menys de 5.000 habitants, finalitzat el període inicial de 12 mesos d’aplicació dels beneficis en la cotització que establixen els apartats anteriors, tindrà dret durant els 12 mesos següents a estos mateixos incentius. En estos casos, la bonificació pel 50 per cent que preveu l’apartat anterior s’aplicarà, una vegada transcorreguts els 24 mesos inicials, durant un període màxim de fins a 36 mesos, fins a completar un període màxim de 5 anys des de la data d’efecte de l’alta.

Per a beneficiar-se d’estes mesures durant els 12 mesos següents al període inicial, el treballador per compte propi agrari haurà de:

1r) Estar empadronat en un municipi de menys de 5.000 habitants, segons les dades oficials del padró en vigor en el moment de l’alta en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris que causa el dret a l’incentiu.

2n) Estar donat d’alta en el Cens d’Obligats Tributaris de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o de les Hisendes Forals sempre que el lloc de exercici de l’activitat declarada corresponga a un municipi el padró municipal del qual siga inferior a 5.000 habitants.

3r) Mantindre l’alta en l’activitat autònoma o per compte propi en el municipi esmentat en els dos anys següents a l’alta en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris que causa el dret a l’incentiu; així com romandre empadronat en el mateix municipi en els quatre anys següents a l’esmentada alta.

La Tresoreria General de la Seguretat Social farà el control d’esta reducció, per la qual cosa l’Institut Nacional d’Estadística i les Administracions Tributàries abans esmentades hauran de posar a disposició d’este Servici Comú els mitjans i la informació necessaris que permeten comprovar el compliment dels requisits exigits per beneficiar-se d’esta reducció.

En cas de no complir els esmentats requisits, el treballador per compte propi agrari haurà de reintegrar la totalitat de les quantitats deixades d’ingressar per l’aplicació de l’incentiu, a partir del dia primer del mes següent en què quede acreditat tal incompliment.

El període de baixa en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris exigit en els apartats anteriors per a tindre dret als beneficis en la cotització que s’hi preveuen en cas de reprendre una activitat per compte propi serà de 3 anys quan els treballadors autònoms agraris hagueren gaudit dels esmentats beneficis en el seu anterior període d’alta en el sistema especial esmentat.

En el supòsit que la data d’efecte de les altes a què es referixen els apartats anteriors no coincidira amb el primer dia del mes natural respectiu, el benefici corresponent al mes esmentat s’aplicarà de manera proporcional al nombre de dies que hi ha estat d’alta.

Este benefici resultarà d’aplicació encara que els beneficiaris d’esta mesura, una vegada iniciada la seua activitat, ocupen treballadors per compte d’altri, dins dels límits que preveu l’article 324 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social.

Les bonificacions de quotes es finançaran amb càrrec a la corresponent partida pressupostària del Servici Públic d'Ocupació Estatal i les reduccions de quotes seran suportades pel pressupost d'ingressos de la Seguretat Social i per les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social, respectivament.

Finalitzat el període màxim de gaudi dels beneficis de cotització, serà procedent la cotització per totes les contingències protegides a partir del dia primer del mes següent a què es produïsca eixe acabament.

El que disposa este apartat serà també d’aplicació, a opció dels interessats, en els supòsits de treballadors autònoms que, estant d’alta en este règim especial, els sobrevinga una discapacitat.

En tal cas, l’aplicació de les mesures previstes es produirà a partir del dia primer del mes següent de fer l’elecció que corresponga.


5.2.4. Familiars col·laboradors de treballadors autònoms

El cònjuge i els familiars de treballadors autònoms per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament i, si s'escau, per adopció que s'incorporen al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, sempre que no hagen estat donats d'alta en este règim en els 5 anys immediatament anteriors i col·laboren amb ells mitjançant la realització de treballs en l'activitat de què es tracte, inclosos els dels treballadors per compte propi del Règim Especial dels Treballadors del Mar, a partir de l'entrada en vigor d'esta llei tindran dret a una bonificació durant els 24 mesos següents a la data d'efecte de l'alta, equivalent al 50% durant els primers 18 mesos i al 25% durant els 6 mesos següents, de la quota que resulte d'aplicar sobre la base mínima el tipus de cotització corresponent vigent en cada moment en el Règim Especial o Sistema Especial de treball per compte propi que corresponga.

A l'efecte del que establix el paràgraf anterior, es considerarà parella de fet la constituïda, amb anàloga relació d’afectivitat a la conjugal, pels qui, no trobant-se impedits per contraure matrimoni, no tinguen vincle matrimonial amb cap altra persona i acrediten, mitjançant el corresponent certificat d’empadronament, una convivència estable i notòria i amb una duració ininterrompuda no inferior a cinc anys. L'existència de parella de fet s'acreditarà mitjançant certificació de la inscripció en algun dels registres específics existents en les comunitats autònomes o ajuntaments del lloc de residència o mitjançant document públic on conste la constitució de l'esmentada parella.

5.2.5. Treballadors autònoms de Ceuta i Melilla.

Els treballadors enquadrats en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms dedicats a activitats enquadrades en els sectors d'Agricultura, Pesca i Aqüicultura, Indústria, excepte Energia i Aigua, Comerç, Turisme, Hostaleria i la resta de servicis, excepte el Transport Aeri, la Construcció d'Edificis, les Activitats Financeres i d'Assegurances i les Activitats Immobiliàries, que residisquen i exercisquen la seua activitat a les ciutats de Ceuta i Melilla tindran dret a una bonificació del 50 per cent en les aportacions a les quotes de la Seguretat Social per contingències comunes.

5.2.6. Reducció de quotes a favor de familiars determinats del titular de l’explotació agrària.

En el supòsit de persones incorporades a l'activitat agrària que queden incloses al Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms a través del Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris, que tinguen cinquanta anys o menys en el moment de la incorporació i que siguen cònjuges o descendents del titular de l'explotació agrària, sempre que este titular estiga donat d'alta en els esmentats Règim i Sistema Especial, s'aplicarà, sobre la cotització per contingències comunes de cobertura obligatòria, una reducció equivalent al 30% de la quota que resulte d'aplicar a la base mínima de cotització que corresponga el tipus del 18,75%.

La reducció de quotes que establix el paràgraf anterior tindrà una duració de cinc anys, computats des de la data d'efecte de l'obligació de cotitzar, i serà incompatible amb la reducció i bonificació per als treballadors nous inclosos en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms que preveuen els articles 31 i 32 d'esta llei.

La reducció, sempre que es complisquen les condicions establides, també serà aplicable al cònjuge del titular d'una explotació agrària que es constituïsca com a titular d'esta explotació en règim de titularitat compartida, llevat que gaudisca de la reducció que preveu l'apartat 1, ja que en este cas continuarà percebent-la fins a la seua extinció.

5.2.7. Treballadors autònoms durant el descans per maternitat, paternitat, adopció, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment, risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural.

A la cotització dels treballadors per compte propi o autònoms inclosos en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o com a treballadors per compte propi en el grup primer de cotització del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, durant els períodes de descans per naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment, risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural, sempre que este període tinga una duració d’almenys un mes, els serà d’aplicació una bonificació del 100 per cent de la quota d’autònoms que resulte d’aplicar a la base mitjana que tinguera el treballador en els dotze mesos anteriors a la data en què s’aculla a esta mesura, el tipus de cotització establit com a obligatori per a treballadors inclosos en el règim especial de Seguretat Social que corresponga per raó de la seua activitat per compte propi.

En el cas que faça menys de 12 mesos que el treballador estiga donat d’alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o com a treballador per compte propi inclòs en el grup primer de cotització del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, la base mitjana de cotització es calcularà des de la data d’alta.

Esta bonificació serà compatible amb la que establix el Reial decret llei 11/1998, de 4 de setembre.

5.2.8. Treballadores autònomes que es reincorporen al treball en supòsits determinats.

Les treballadores incloses en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o com a treballadores per compte propi en el grup primer de cotització del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar que, havent cessat en la seua activitat per naixement de fill o filla, adopció, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment i tutela, en els termes legalment establits, tornen a realitzar una activitat per compte propi dins dels dos anys immediatament següents a la data efectiva del cessament, tindran dret a una bonificació en virtut de la qual la seua quota per contingències comunes i contingències professionals quedarà fixada en la quantia de 60 euros mensuals durant els 12 mesos immediatament següents a la data de la seua reincorporació al treball, sempre que opten per cotitzar per la base mínima establida amb caràcter general en el règim especial que corresponga per raó de l’activitat per compte propi.

Aquelles treballadores per compte propi o autònomes que, complint els requisits anteriors, optaren per una base de cotització superior a la mínima indicada en el paràgraf anterior, podran aplicar-se durant el període abans indicat una bonificació del 80 per cent sobre la cotització per contingències comunes, de manera que la quota a reduir serà la resultant d’aplicar a la base mínima de cotització que corresponga el tipus de cotització per contingències comunes vigent en cada moment.


5.2.9. Pagament únic de la prestació per cessament d’activitat.

Els qui siguen titulars del dret a la prestació per cessament d’activitat i tinguen pendent de percebre un període de com a mínim sis mesos podran percebre en una sola vegada el valor actual de l’import de la prestació quan acrediten davant de l’òrgan gestor que realitzaran una activitat professional com a treballadors autònoms o destinen el 100 per cent del seu import a realitzar una aportació al capital social d’una entitat mercantil de nova constitució o constituïda en el termini màxim de 12 mesos anteriors a l’aportació, sempre que vagen a tindre-ne el control efectiu, d’acord amb el que preveu la disposició addicional vint-i-setena del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, i a exercir-hi una activitat professional, enquadrats com a treballadors per compte propi en el Règim Especial de la Seguretat Social corresponent per raó de la seua activitat.

El beneficiari que vulga percebre la seua prestació d’una sola vegada podrà sol·licitar-ho a l’òrgan gestor adjuntant a la sol·licitud una memòria explicativa sobre el projecte d’inversió que es vol realitzar i l’activitat que es vol exercir, així com la documentació que acredite la viabilitat del projecte.

L’òrgan gestor, tenint en compte la viabilitat del projecte a realitzar, reconeixerà el dret en el termini de trenta dies comptats des de la sol·licitud del pagament únic. Contra la decisió de l’òrgan gestor es podrà reclamar en els termes de l’article 19 de la Llei 32/2010, de 5 d’agost, per la qual s’establix un sistema específic de protecció per cessament d’activitat dels treballadors autònoms.

La sol·licitud de l’abonament de la prestació per cessament d’activitat haurà de ser, en tot cas, de data anterior a la data d’incorporació del beneficiari a la societat o a la d’inici de l’activitat com a treballador autònom, de manera que es considerarà que eixe inici coincidix amb la data que com a tal figura en la sol·licitud d’alta del treballador en la Seguretat Social.

Una vegada percebuda la prestació pel seu valor actual, el beneficiari haurà d’iniciar, en el termini màxim d’un mes, l’activitat per a la realització de la qual se li haguera concedit i donar-se d’alta com a treballador per compte propi en el corresponent règim especial de la Seguretat Social, o acreditar, si escau, que està en fase d’iniciació.

L’abonament de la prestació es realitzarà d’una sola vegada per l’import que corresponga a les aportacions al capital social o a la inversió necessària per a exercir l’activitat com a treballadors autònoms, incloses les càrregues tributàries per a iniciar l’activitat.

En ambdós casos, els qui perceben el pagament únic de la prestació per cessament d’activitat podran destinar-la a les despeses de constitució i posada en funcionament d’una entitat, així com al pagament de les taxes i tributs. Podran, a més, destinar fins al 15 per cent de la quantia de la prestació capitalitzada al pagament de servicis específics d’assessorament, formació i informació relacionats amb l’activitat que emprendran.

S’abonarà com a pagament únic la quantia de la prestació, calculada en dies complets, de la qual es deduirà l’import relatiu a l’interès legal dels diners.

L’òrgan gestor, a sol·licitud dels beneficiaris d’esta mesura, podrà destinar tot o part del pagament únic de la prestació per cessament d’activitat a cobrir els costos de cotització a la Seguretat Social. En este cas, caldrà atenir-se a les regles següents:

Primera. Si no s’obté la prestació pel seu import total, l’import restant es podrà obtindre segons el que establix la regla segona següent.

Així mateix, el beneficiari de la prestació podrà optar per obtindre tota la prestació pendent de percebre segons el que establix la regla segona següent.

Segona. L’òrgan gestor podrà abonar mensualment l’import de la prestació per cessament d’activitat per a compensar la cotització del treballador a la Seguretat Social i, en este supòsit:

A) La quantia a abonar, calculada en dies complets de prestació, serà fixa i correspondrà a l’import de l’aportació íntegra del treballador a la Seguretat Social en el moment de l’inici de l’activitat sense considerar futures modificacions.

B) L’abonament el farà mensualment l’entitat o organisme gestor al treballador, prèvia comprovació que este es manté d’alta a la Seguretat Social el mes corresponent.

La percepció de la prestació en un pagament únic serà compatible amb altres ajudes que pogueren obtindre's per a la promoció del treball autònom, bé amb caràcter individual o bé a través de la constitució d’una societat de capital.

La no afectació de la quantitat percebuda a la realització de l’activitat per a la qual s’haja concedit serà considerada pagament indegut a l'efecte que preveu l’article 31 del Reial decret 1541/2011, de 31 d’octubre, pel qual es desplega la Llei 32/2010, de 5 d’agost, per la qual s’establix un sistema específic de protecció per cessament d’activitat dels treballadors autònoms. A este efecte, s’entendrà, llevat que s’acredite el contrari, que no ha existit afectació quan el treballador, en el termini d’un mes, no haja acreditat els extrems indicats anteriorment.


5.3. Socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant.

Els socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant que hagen quedat inclosos en el Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms en aplicació del que establix l'article 120.Quatre.8 de la Llei 2/2008, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l'any 2009, tindran dret, durant l'any 2019, a una reducció del 50 per cent de la quota a ingressar.

També tindran dret a esta reducció els socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant que hagen iniciat l'activitat i hagen quedat inclosos en el règim especial esmentat a partir de l'1 de gener del 2009.

La reducció s’aplicarà sobre la quota que resulte d’aplicar sobre la base mínima permesa el tipus de cotització vigent en el Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms.


5.4. Devolució de cotitzacions en Situació de pluriactivitat.

5.4.1. Cotització simultània.

Als treballadors autònoms que, a raó del seu treball per compte d'altri exercit simultàniament, cotitzen, respecte de les contingències comunes, en règim de pluriactivitat, i ho facen l’any 2019 i tenint en compte tant les aportacions empresarials com les corresponents al treballador en el Règim General de la Seguretat Social que corresponga per la seua activitat per compte d’altri, així com les efectuades en el Règim Especial per una quantia igual o superior a 13.822,06 euros anuals, tindran dret a una devolució del 50 per cent de l'excés en què les seues cotitzacions ingressades superen la quantia esmentada, fins al límit del 50 per cent de les quotes ingressades en el Règim Especial, a raó de la seua cotització per les contingències comunes de cobertura obligatòria.

En este supòsit, la Tresoreria General de la Seguretat Social abonarà el reintegrament que en cada cas corresponga abans de l’1 de maig de l’exercici següent, llevat que concórreguen especialitats en la cotització que impedisquen efectuar-lo en aquell termini o calga que l’interessat aporte dades; en este cas el reintegrament es farà posteriorment a esta data.

5.4.2. Inici de pluriactivitat en este Règim Especial.

Els treballadors  que es donen d'alta per primera vegada en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms i inicien una situació de pluriactivitat a partir de l'entrada en vigor d'esta norma podran elegir, com a base de cotització en aquell moment, la compresa entre el 50% de la base mínima de cotització establida anualment amb caràcter general en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat durant els primers díhuit mesos i el 75% durant els díhuit mesos següents, fins a les bases màximes establides per a este Règim Especial. En els supòsits de treballadors en situació de pluriactivitat en què l'activitat laboral per compte d'altri siga a temps parcial amb una jornada a partir del 50% de la corresponent a un treballador amb jornada a temps complet comparable, podran elegir en el moment de l'alta, com a base de cotització, la compresa entre el 75% de la base mínima de cotització establida anualment amb caràcter general en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat durant els primers díhuit mesos i el 85% durant els díhuit mesos següents, fins a les bases màximes establides per a este Règim Especial.

5.5. Compatibilitat de la realització de treballs per compte propi amb la percepció d’una pensió de jubilació contributiva.

5.5.1. La quantia de la pensió de jubilació compatible amb el treball serà equivalent al 50 per cent de l'import resultant en el reconeixement inicial, una vegada aplicat, si escau, el límit màxim de pensió pública, o del límit que s'estiga percebent, en el moment d'inici de la compatibilitat amb el treball, exclòs, en tot cas, el complement per mínims, independentment de la jornada laboral o l'activitat que duga a terme el pensionista.

No obstant això, si l’activitat es fa per compte propi i s’acredita tindre contractat, almenys, un treballador per compte d’altri, la quantia de la pensió compatible amb el treball arribarà al 100 per cent.

La pensió es revalorarà en la seua integritat en els termes establits per a les pensions del sistema de la Seguretat Social. No obstant això, sempre que es mantinga el treball compatible, l’import de la pensió més les revaloracions acumulades es reduirà en un 50 per cent, excepte en el supòsit de realització de treballs per compte propi en els termes que assenyala el paràgraf anterior.

5.5.2. Una vegada acabada la relació laboral per compte d’altri, es restablirà la percepció íntegra de la pensió de jubilació. Es produirà un restabliment igual en el cas de cessament en l’activitat per compte propi quan no es donen les circumstàncies assenyalades en el segon paràgraf de l’apartat.

5.6. Bonificació per la contractació de familiars del treballador autònom.

La contractació indefinida per part del treballador autònom com a treballadors per compte d’altri del seu cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclòs, donarà dret a una bonificació en la quota empresarial per contingències comunes del 100 per 100 durant un període de 12 mesos.

Per a poder acollir-se a esta bonificació caldrà que el treballador autònom no haguera extingit contractes de treball, bé per causes objectives o per comiats disciplinaris que hagen sigut declarats judicialment improcedents, bé per comiats col·lectius que hagen sigut declarats no ajustats a dret, en els dotze mesos anteriors a la celebració del contracte que dona dret a la bonificació prevista.

L’ocupador haurà de mantindre el nivell d’ocupació en els sis mesos posteriors a la celebració dels contractes que donen dret a la bonificació esmentada. A l'efecte d’examinar el nivell d’ocupació i el seu manteniment, no es tindran en compte les extincions de contractes de treball per causes objectives o per comiats disciplinaris que no hagen sigut declarats improcedents, els comiats col·lectius que no hagen estat declarats no ajustats a dret, així com les extincions causades per dimissió, mort o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa dels treballadors o per l’expiració del temps convingut o realització de l’obra o servici objecte del contracte, o per resolució durant el període de prova.

La bonificació de quotes es finançarà amb càrrec a la corresponent partida pressupostària del Servici Públic d’Ocupació Estatal.

La Inspecció de Treball i Seguretat Social, en exercici de les competències que li atribuïx la Llei 23/2015, de 21 de juliol, ordenadora del sistema d’inspecció de treball i Seguretat Social, comprovarà si es complixen les condicions que regulen les bonificacions a què es referix la present disposició addicional.

5.7. Baixa en l’Activitat a causa de Violència de Gènere
Les treballadores per compte propi que es donen de baixa en la seua activitat a causa de violència de gènere tenen dret que un termini de SIS mesos se’ls considere com a de cotització efectiva, i la seua situació serà considerada com d’assimilació a la de l’alta. (Art. 21 Llei orgànica 1/2004 Mesures de Protecció Integral contra la violència de gènere).


Complementary Content
${loading}