Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Quant cal cotitzar?

1. Quota

Les quantitats que cal ingressar a la Seguretat Social, anomenades quotes, es calculen aplicant el tipus a la base de cotització.


2. Base de cotització

La base de cotització en aquest règim especial serà la que el treballador triï entre les bases mínima i màxima que li correspongui.
Des de l'1 de gener de 2021 fins al 31 de desembre de 2021, ambdós dies inclosos, la base triada se situarà entre una base mínima de cotització de 944,40 euros mensuals i una base màxima de cotització de 4.070,10 euros mensuals.

No obstant això, hi ha les particularitats següents:

2.1. Treballadors menors de 47 anys d’edat a 1 de gener de 2021

La base de cotització dels treballadors autònoms que a partir de l’1 de gener de 2019, aquest dia inclòs, fossin menors de 47 anys d’edat, serà la que hagin escollit, dins dels límits de les bases mínima (944,40 euros mensuals) i màxima (4.070,10 euros mensuals).

2.2. Treballadors amb 47 anys d’edat a 1 de gener de 2021

Podran fer la mateixa elecció els treballadors autònoms que en aquesta data tinguin una edat de 47 anys i la seva base de cotització el mes de desembre del 2020 hagi estat igual o superior a 2.052,00 euros mensuals o es donin d'alta en aquest règim especial després d'aquesta data.

Els treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2021, tinguin 47 anys, si la seva base de cotització és inferior a 2.052,00 euros mensuals a desembre de 2020, no podran triar una base de quantia superior a 2.077,80 euros mensuals, tret que haguessin exercit l'opció en aquest sentit abans del 30 de juny de 2021, cosa que hauria produït efectes a partir de l'1 de juliol del mateix any, o que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la defunció d'aquest titular, s'hagi hagut d'encarregar del negoci i de donar d'alta en aquest règim especial amb 47 anys, ja que en aquest cas no existirà aquesta limitació.

2.3. Treballadors amb 48 anys o més a 1 de gener de 2021

A partir de l’1 de gener de 2021, aquest dia inclòs, la base de cotització dels treballadors autònoms que tinguin l’edat de 48 anys o més estarà compresa entre les quanties de 1.018,50 i 2.077,80 euros mensuals, excepte en els casos següents:

2.3.1. Quan es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la defunció del titular, s'hagi hagut de posar al capdavant i donar d'alta en aquest Règim Especial amb 45 anys o més i, en aquest cas, l'elecció de bases estarà compresa entre les quanties de 944,40 i 2.077,80 euros mensuals.

2.3.2. Quan anteriorment als 50 anys, haguessin cotitzat en qualsevol  dels règims de la Seguretat Social 5 anys o més, si l’última base de cotització acreditada hagués estat:

A) Igual o menor a 2.052,00; en aquest cas podran triar una base compresa entre 944,40 i 2.077,80 euros mensuals.

B) Superior a 2.052,00; en aquest cas podran triar una base compresa  entre  944,40 euros mensuals i l’import d’aquella, amb el topall de la base màxima de cotització (4.070,10 euros mensuals).

A aquest efecte, es considera com a última base de cotització acreditada, l'última base per la qual hagi cotitzat el treballador, complerts o no els 50 anys.

2.4. Treballadors amb 48 o 49 anys d’edat l’any 2011

A partir de l'1 de gener de 2021, aquest dia inclòs, els treballadors autònoms que en data 1 de gener de 2011 tinguessin 48 o 49 anys i van optar per una base de cotització superior a 2.052,00 euros mensuals, podran cotitzar per una base compresa entre 944,40 euros mensuals i l'import d'aquella base, amb el topall de la base màxima de cotització (4.070,10 euros mensuals).

2.5. Altres particularitats diferents de l’edat
A partir de l’1 de gener de 2021, aquest dia inclòs:

2.5.1. Treballadors dedicats a la venda ambulant

A) Els treballadors dedicats a la venda ambulant o a domicili (CNAE 4781, 4782, 4789 i 4799) podran triar com a base mínima de cotització la que estableix amb caràcter general el règim (944,40 euros mensuals) o una base de cotització de 869,40 euros mensuals.

B) Els treballadors autònoms dedicats a la venda a domicili (CNAE 4799) podran triar com a base mínima de cotització la que estableix amb caràcter general el Règim 944,40 euros mensuals, o una base de cotització de  519,30  euros mensuals.

C) Els socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant, que percebin ingressos directament dels compradors, podran escollir com a base mínima de cotització l’establerta amb caràcter general en el règim 944,40 euros mensuals, o una base de 869,40 euros mensuals.

En el supòsit en què s’acrediti que la venda ambulant es realitza en mercats tradicionals o mercats ambulants, amb horari de venda inferior a 8 hores/dia, es podrà escollir entre cotitzar per una base de 944,40 euros mensuals o una base de 519,30  euros mensuals.

Aquesta elecció de bases també serà aplicable  a les persones que es dediquin de manera individual a la venda ambulant en mercats tradicionals o mercats ambulants amb un horari de venda inferior a 8 hores al dia, sempre que no disposin d'establiment fix propi, ni produeixin els articles o productes que venguin.

Aquestes bases mínimes només podran ser aplicades pels treballadors o socis treballadors l'activitat dels quals es limiti exclusivament a la venda, sense incloure aquells casos en què, a més, fabriquen o elaboren els productes objectes de venda.

Hauran de cotitzar en qualsevol cas per les contingències d'accidents de treball i malalties professionals i aplicar, sobre la base de cotització triada, la tarifa de primes que conté la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2007.

Els treballadors l'alta en el Règim Especial dels quals s'hagi practicat d'ofici, com a conseqüència, al seu torn, d'una baixa d'ofici en el Règim General de la Seguretat Social o en un altre règim de treballadors per compte d'altri, podran optar, independentment de la seva edat en el moment de donar-se d'alta, entre mantenir la base de cotització per la qual cotitzaven en el règim en el qual es van donar de baixa o triar una base de cotització aplicant les regles generals previstes, a aquest efecte, en aquest Règim Especial.

2.5.2. Base mínima per a determinats treballadors autònoms:

A) Els treballadors autònoms que en algun moment de l'any 2020 i de manera simultània hagin tingut contractat al seu servei un nombre de treballadors per compte d’altri igual o superior a 10, la base mínima de cotització per al 2021 tindrà una quantia fixada en 1.214,10 euros mensuals.


B) Els treballadors autònoms inclosos en aquest règim especial a l’empara del que estableix l’article 305.2, lletres b) i e) del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, a excepció d’aquells que hi causin alta inicial, durant els 12 primers mesos de la seva activitat a comptar des de la data d’efectes de l’esmentada alta, tindran una base mínima de cotització de quantia fixada per a l’any 2021 en 1.214,10 euros mensuals.

2.5.3. Bases de cotització reduïdes en supòsits de pluriactivitat:

A l'efecte del que estableix l'article 313 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, la base de cotització per la qual podran optar els treballadors que causin alta per primera vegada inclosos en aquest règim especial en els casos de pluriactivitat amb jornada laboral a temps complet o a temps parcial superior al 50% seran, durant l'any 2021:
A) Com a topall mínim:

1) Si la jornada laboral és a temps complet, serà:
a) El 50% de la base mínima de cotització, durant els primers 18 mesos.
b) El 75% per cent de la base mínima de cotització, durant els 18 mesos següents.

2) Si la jornada laboral és a temps parcial superior al 50 per cent, serà:
a) El 75 % de la base mínima de cotització, durant els primers 18 mesos.
b) El 85 % per cent de la base mínima de cotització, durant els 18 mesos següents.

B) Com a topall màxim: Les aplicables al règim.

L'aplicació de les mesures anteriors serà incompatible amb qualsevol altra bonificació o reducció establerta com a mesura de foment del treball autònom, així com la devolució de quotes que estableix l'article 313 TRLGSS.


3. Sol·licitud de canvi de base de cotització.

A) Sol·licitud de canvi de base de cotització.

Els treballadors per compte propi o autònoms podran canviar fins a quatre vegades a l’any la base de cotització, escollint-ne una altra, dins dels límits mínim i màxim que els resultin aplicables a cada exercici, sempre que ho sol·licitin així a la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb els efectes següents:
   a. 1 d’abril, si la sol·licitud es formula entre l’1 de gener i el 31 de març.
   b. 1 de juliol, si la sol·licitud es formula entre l’1 d’abril i el 30 de juny.
   c. 1 d’octubre, si la sol·licitud es formula entre l’1 de juliol i el 30 de setembre.
   d. 1 de gener de l’any següent, si la sol·licitud es formula entre l’1 d’octubre i  el 31 de desembre. 
Els treballadors autònoms que, en el moment d’assortir efectes el canvi voluntari de base de cotització, reuneixin les circumstàncies d’edat, condició, activitat, situació o nombre de treballadors al seu servei a què fa referència l’article 43.2 de la Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de Reformes Urgents del Treball Autònom, només podran escollir una base que estigui compresa entre els límits mínim i màxim establerts específicament per a ells a cada exercici per la respectiva Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.


B) Sol·licitud de revaloració de base de cotització.

Sens perjudici del que s’indica en els apartats anteriors, els treballadors autònoms que estiguin cotitzant per qualsevol de les bases màximes d’aquest règim especial podran sol·licitar que, mentre mantinguin la seva situació d’alta en el règim esmentat, la seva base de cotització s’incrementi automàticament en el mateix percentatge en què s’augmentin aquestes bases màximes.

Així mateix, els treballadors autònoms que no estiguin cotitzant per qualsevol de les bases màximes podran sol·licitar que, mentre mantinguin la seva situació d’alta, la seva base de cotització s’incrementi automàticament en el mateix percentatge en què s’augmentin les bases màximes de cotització d’aquest règim especial. En cap cas la base de cotització triada no podrà ser superior al límit màxim que pogués afectar el treballador.

Qualssevol de les opcions anteriors que s’exercitin simultàniament amb l’alta en aquest règim especial o, posteriorment a l’alta, durant tot l’any natural, tindran efectes des del dia 1 de gener de l’any següent a la data de presentació de la sol·licitud. La renúncia a aquestes opcions podrà fer-se, així mateix, durant tot l’any natural, amb efectes a partir del dia 1 de gener de l’any següent a aquell en el qual es presenti la sol·licitud.


4. Tipus de cotització.

Els tipus de cotització seran, a partir de l’1 de gener de 2021, els següents:

A) Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms

  1. Per a les contingències comunes, el 28,30 per cent.
  2. Per a les contingències professionals, l’1,3 per cent.
  3. Per cessament d’activitat, el 0,90 per cent.
  4. Per mesures de formació, orientació professional i promoció de l’activitat emprenedora, el 0,1 per cent.

B) Treballadors per compte propi agraris:

Durant l'any 2021, els tipus de cotització per contingències comunes seran els següents:

1. Quan el treballador hagi optat per triar com a base de cotització una base compresa entre 944,40 euros mensuals i 1.133,40 euros mensuals, el tipus de cotització aplicable serà el 18,75 per cent.

Si el treballador cotitza per una base de cotització superior a 1.133,40 euros mensuals, s'aplicarà a la quantia que excedeixi d'aquesta última el tipus de cotització del 26,50 per cent.

2. Respecte de la millora voluntària de la incapacitat temporal per contingències comunes, el tipus de cotització a aplicar a la quantia completa de la base de cotització de l'interessat serà del 3,30 per cent o del 2,80 per cent si l'interessat està acollit a la protecció per contingències professionals o per cessament d'activitat.

Per a les contingències d’accidents de treball i malalties professionals s’aplicaran els tipus de la tarifa de primes establerta en la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre.

En el supòsit que els interessats no hagin optat per la cobertura de la totalitat de les contingències professionals, es continuarà abonant, en concepte de cobertura de les contingències d'invalidesa permanent i mort i supervivència, una quota resultant d'aplicar a la base de cotització triada el tipus de l'1,00%.

Igualment, els treballadors inclosos en aquest Sistema Especial que no hagin optat per donar cobertura, a l’àmbit de protecció dispensada, de la totalitat de les contingències d'accidents de treball i malalties professionals, efectuaran una cotització addicional equivalent al 0,10 per cent, aplicat sobre la base de cotització triada per finançar les prestacions previstes en els capítols VIII i IX del títol II del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Per als treballadors que de manera voluntària s’acullin a la cobertura de Cessament d’Activitat, el tipus de cotització aplicable serà del 2,20 per cent.


5. Beneficis en la cotització.

5.1. Exoneració de quotes segons l'edat, inclosos els treballadors per compte propi del Règim Especial de Treballadors del Mar. Art. 311 de la Llei General de Seguretat Social.

Els treballadors inclosos en aquest règim especial quedaran exempts de cotitzar a la Seguretat Social, excepte per incapacitat temporal i per contingències professionals, sempre que es trobin en algun dels supòsits següents:
a) Seixanta-cinc anys, i trenta-vuit anys i sis mesos de cotització
b) Seixanta-set anys, i trenta-set anys de cotització.

En tots els casos  esmentats, a l'efecte del còmput d'anys de cotització, no es tindran en compte les parts proporcionals de pagues extraordinàries.

Si en complir l'edat corresponent a què es refereix l’apartat anterior el treballador no té cotitzats el nombre d'anys en cada cas requerit, l'exempció prevista en aquest article serà aplicable a partir de la data en què s'acreditin els anys de cotització exigits per a cada supòsit.

5.2. Reduccions i bonificacions a la Seguretat Social aplicables als treballadors per compte propi.

5.2.1. Treballadors per compte propi per conciliació de la vida professional i familiar vinculada a la contractació.

A) Els treballadors inclosos en el Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors per Compte Propi o Autònoms tindran dret, durant un termini de fins a dotze mesos, a una bonificació del 100% de la quota d'autònoms per contingències comunes que resulti d'aplicar a la base mitjana que tenia el treballador en els dotze mesos anteriors a la data en què es va acollir a aquesta mesura el tipus mínim de cotització vigent en cada moment establert en aquest règim especial, en els supòsits següents:

1) Per cura de menors de dotze anys que estiguin al seu càrrec.

2) Pel fet de tenir al seu càrrec un familiar, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclòs, en situació de dependència, degudament acreditada.

3) Pel fet de tenir al seu càrrec un familiar, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclòs, amb paràlisi cerebral, malaltia mental o discapacitat intel·lectual amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33% o amb discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%, quan aquesta discapacitat estigui acreditada degudament, sempre que aquest familiar no exerceixi una activitat retribuïda.

Si fa menys de 12 mesos que el treballador està donat d'alta en el Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors per Compte Propi o Autònoms, la base mitjana de cotització es calcularà des de la data d'alta.

B) L'aplicació de la bonificació recollida a l'apartat anterior estarà condicionada a la permanència d'alta en el Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors per Compte Propi o Autònoms i a la contractació d'un treballador, a temps complet o parcial, que s'haurà de mantenir durant tot el període de gaudi. En tot cas, la durada del contracte haurà de ser, com a mínim, de 3 mesos des de la data d'inici del gaudi de la bonificació.

El treballador contractat esmentat serà ocupat en l’activitat professional que dona lloc a l’alta en el Sistema de Seguretat Social del treballador autònom.
Quan s'extingeixi la relació laboral, fins i tot durant el període inicial de 3 mesos, el treballador autònom es podrà beneficiar de la bonificació si contracta un altre treballador per compte d'altri en el termini màxim de 30 dies.
El contracte a temps parcial no es podrà subscriure per una jornada laboral inferior al 50% de la jornada d'un treballador a temps complet comparable. Si la contractació és a temps parcial, la bonificació prevista en l'apartat 1 d'aquest article serà del 50 per cent.

C) En cas d'incompliment del que preveu l'apartat anterior, el treballador autònom estarà obligat a reintegrar l'import de la bonificació gaudida.

No s'haurà de reintegrar la bonificació quan l'extinció estigui motivada per causes objectives o per acomiadament disciplinari, quan siguin declarats o reconeguts procedents, ni en els supòsits d'extinció causada per dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa del treballador o per resolució durant el període de prova.

Quan s'hagi de reintegrar la bonificació, es limitarà exclusivament a la part de la bonificació gaudida i vinculada al contracte l'extinció del qual s'hagi produït en supòsits diferents dels previstos en el paràgraf anterior.

Si no es manté el treballador contractat al lloc de treball durant almenys 3 mesos des de la data d'inici del gaudi de la bonificació, el treballador autònom estarà obligat a reintegrar l'import de la bonificació gaudida, tret que, d'acord amb el que disposa l'apartat anterior, es contracti una altra persona en el termini de 30 dies.

Si el menor que va donar lloc a la bonificació compleix l’edat de dotze anys abans d'acabar el gaudi de la bonificació, aquesta bonificació es podrà mantenir fins a arribar al període màxim de 12 mesos previst, sempre que es compleixin les altres condicions.

En tot cas, el treballador autònom que es beneficiï de la bonificació s'haurà de mantenir d'alta en la Seguretat Social durant els sis mesos següents al venciment del termini de gaudi de la bonificació esmentada. En cas contrari, el treballador autònom estarà obligat a reintegrar l'import de la bonificació gaudida.

D) Només tindran dret a la bonificació els treballadors autònoms que no tinguin treballadors assalariats en la data d'inici de l'aplicació de la bonificació i durant els dotze mesos anteriors. No es tindrà en compte, als efectes anteriors, el treballador contractat mitjançant un contracte d'interinitat per a la substitució del treballador autònom durant els períodes de descans per maternitat, paternitat, adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple, risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural.

E) Els beneficiaris de la bonificació tindran dret a gaudir-ne una vegada per cada un dels subjectes causants al seu càrrec assenyalats en l'apartat 1, sempre que es compleixin la resta de requisits.

F) La mesura serà compatible amb la resta d'incentius a la contractació per compte d'altri, d'acord amb la normativa vigent.

G) Pel que fa al que no preveu expressament, les contractacions fetes a l'empara del que està establert es regiran pel que disposa l'article 15.1.c) de l'Estatut dels Treballadors i les seves normes de desplegament.

H) El que disposen els apartats anteriors serà també d’aplicació quan compleixin els requisits que s’hi estableixen els treballadors per compte propi que quedin inclosos en el grup primer de cotització del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

5.2.2. Bonificació per edat

A) Treballadors per compte propi o autònoms: qualsevol edat.

La cotització a la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms que causin alta inicial o que no haguessin estat en situació d’alta en els 2 anys immediatament anteriors, a comptar des de la data d’efectes de l’alta, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, s’efectuarà de la manera següent:

1. En el cas que s’opti per cotitzar per la base mínima que correspongui, podran beneficiar-se d’una reducció en la cotització per contingències comunes durant els 12 primers mesos immediatament següents a la data d’efectes de l’alta, que consistirà en una quota única mensual de 60 euros, que comprendrà tant les contingències comunes com les contingències professionals, i aquests treballadors quedaran exceptuats de cotitzar per cessament d’activitat i per formació professional. D'aquesta quota de 60 euros, 51,50 euros corresponen a contingències comunes i 8,50 euros, a contingències professionals.

2. Alternativament, aquells treballadors per compte propi o autònoms que, complint els requisits previstos en el paràgraf anterior, optin per una base de cotització superior a la mínima que els correspongui es podran aplicar, durant els 12 primers mesos immediatament posteriors a la data d'efecte de l'alta, una reducció del 80 per cent sobre la cotització per contingències comunes, i la quota a reduir serà el resultat d'aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus mínim de cotització vigent per contingències comunes. 

Posteriorment al període inicial de 12 mesos previst en els dos paràgrafs anteriors i independentment de la base de cotització triada, els treballadors per compte propi que gaudeixin de la mesura prevista en aquest article es podran aplicar les reduccions i bonificacions següents sobre la quota per contingències comunes i la quota a reduir o bonificar serà el resultat d'aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus de cotització vigent en cada moment per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, durant un període màxim de fins a 12 mesos, fins a completar un període màxim de 24 mesos després de la data d'efecte de l'alta, segons l'escala següent:
1) Una reducció equivalent al 50 per cent de la quota durant els 6 mesos següents al període inicial previst en els dos primers paràgrafs d'aquest apartat.
2) Una reducció equivalent al 30 per cent de la quota durant els 3 mesos següents al període assenyalat en el punt 1).
3) Una bonificació equivalent al 30 per cent de la quota durant els 3 mesos següents al període assenyalat en el punt 2).

3. En els supòsits que el treballador per compte propi o autònom resideixi i desenvolupi la seva activitat en un municipi en el padró municipal actualitzat del qual constin menys de 5.000 habitants a l’inici de l’activitat, un cop s'acabi el període inicial de 12 mesos d’aplicació dels beneficis en la cotització establerts en els apartats anteriors, tindrà dret durant els 12 mesos següents a aquests mateixos incentius. En aquests casos no seran d’aplicació les reduccions i bonificacions per als 12 mesos posteriors al període inicial previstes en l’apartat 2.

Per beneficiar-se d’aquestes reduccions durant els 12 mesos següents al període inicial, el treballador per compte propi o autònom, haurà de:

1) Estar empadronat en un municipi de menys de 5.000 habitants, segons les dades oficials del padró en vigor en el moment de l’alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms que causa el dret a l’incentiu previst.

2) Estar donat d’alta al Cens d’Obligats Tributaris de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o de les Hisendes Forals, i el lloc de desenvolupament de l’activitat declarada haurà de correspondre a un municipi el padró municipal del qual sigui inferior a 5.000 habitants.

3) Mantenir l’alta en l’activitat autònoma o per compte propi en l’esmentat municipi en els dos anys següents a l’alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms que causa el dret a l’incentiu previst en aquest epígraf; així com romandre empadronat en el mateix municipi en els quatre anys següents a l’alta esmentada.

La Tresoreria General de la Seguretat Social farà el control d’aquesta reducció, per la qual cosa l’Institut Nacional d’Estadística i les Administracions Tributàries abans esmentades hauran de posar a disposició d’aquest Servei Comú els mitjans i la informació necessaris que permetin comprovar el compliment dels requisits exigits per beneficiar-se d’aquesta reducció.

En cas de no complir els requisits esmentats, el treballador per compte propi o autònom haurà de reintegrar la totalitat de les quantitats deixades d’ingressar per l’aplicació de l’incentiu, a partir del dia primer del mes següent en què quedi acreditat tal incompliment.

B) Treballadors per compte propi o autònoms: dones menors de 35 anys i homes menors de 30.

En el supòsit que els treballadors per compte propi siguin menors de 30 anys o menors de 35 anys en el cas de les dones i causin alta inicial o no hagin estat en situació d'alta en els 2 anys immediatament anteriors, a comptar des de la data d'efecte de l'alta, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, es podran aplicar, a més dels beneficis en la cotització previstos a l’apartat anterior, una bonificació addicional equivalent al 30 per cent sobre la quota per contingències comunes, durant els 12 mesos següents a la finalització del període màxim de gaudi d’aquests, i la quota a bonificar serà el resultat d'aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus de cotització per contingències comunes vigent en cada moment. En aquest supòsit la durada màxima del gaudi dels beneficis en la cotització serà de 36 mesos.

El període de baixa en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms exigit en els apartats anteriors per tenir dret als beneficis en la cotització en ells previstos en cas de reprendre una activitat per compte propi, serà de 3 anys quan els treballadors autònoms haguessin gaudit dels esmentats beneficis en el seu anterior període d’alta en l’esmentat règim especial.

En el supòsit que la data d’efectes de les altes a què es refereixen els apartats anteriors no coincidís amb el primer dia del mes natural respectiu, el benefici corresponent al mes esmentat s’aplicarà de manera proporcional al nombre de dies que hi ha estat d’alta.

El que disposen els apartats anteriors serà també d’aplicació, quan es compleixin els requisits que s’hi estableixen, als treballadors per compte propi que quedin inclosos en el grup primer de cotització del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar i als socis de societats laborals i als socis treballadors de cooperatives de treball associat que quedin enquadrats en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, dins del grup primer de cotització.

El que preveu en els apartats A i B serà aplicable encara que els beneficiaris d'aquesta mesura, una vegada iniciada l'activitat, ocupin treballadors per compte d'altri.

Les bonificacions de quotes esmentades es finançaran amb càrrec a la corresponent partida pressupostària del Servei Públic d'Ocupació Estatal i les reduccions de quotes seran suportades pel pressupost d'ingressos de la Seguretat Social, respectivament.

Els beneficis en les cotitzacions previstos en aquest article consistiran en una bonificació en el supòsit de treballadors per compte propi o autònoms inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil que compleixin els requisits establerts a l’article 105 de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, i l’esmentada bonificació s’aplicarà en els mateixos termes que els incentius previstos en l’epígraf 5.2.2A, punts 1, 2 i 3, i es tindrà dret així mateix a la bonificació addicional prevista en l’epígraf 5.2.2B.

Un cop acabat el període màxim de gaudi dels beneficis de cotització previstos en els apartats A i B, serà procedent la cotització per totes les contingències protegides a partir del primer dia del mes següent de produir-se aquest acabament.

C) Treballadors per compte propi agraris: qualsevol edat.

La cotització a la Seguretat Social dels treballadors per compte propi agraris inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris que causin alta inicial o que no haguessin estat en situació d’alta en els 2 anys immediatament anteriors, a comptar des de la data d’efectes de l’alta  en el sistema especial esmentat, s’efectuarà de la manera següent:

1. En el cas que s’opti per cotitzar per la base mínima que correspongui, podran beneficiar-se d’una reducció en la cotització per contingències comunes durant els 12 primers mesos immediatament següents a la data d’efectes de l’alta, que consistirà en una quota única mensual de 50 euros, corresponent a contingències comunes, i aquests treballadors quedaran exceptuats de cotitzar per cessament d’activitat i formació professional.
2. Alternativament, aquells treballadors per compte propi agraris que, complint els requisits previstos en el paràgraf anterior, optin per una base de cotització superior a la mínima que els correspongui es podran aplicar, durant els 12 primers mesos immediatament posteriors a la data d'efecte de l'alta, una reducció del 80 per cent sobre la cotització per contingències comunes, i la quota a reduir serà el resultat d'aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus mínim de cotització vigent per contingències comunes.

Posteriorment al període inicial de 12 mesos previst en els dos apartats anteriors i independentment de la base de cotització triada, els treballadors per compte propi agraris que gaudeixin de la mesura prevista en aquest article es podran aplicar les reduccions i bonificacions següents sobre la quota per contingències comunes i la quota a reduir o bonificar serà el resultat d'aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus de cotització vigent en cada moment per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, durant un període màxim de fins a 12 mesos, fins a completar un període màxim de 24 mesos després de la data d'efecte de l'alta, segons l'escala següent:

a) Una reducció equivalent al 50% de la quota durant els 6 mesos següents al període inicial previst en els dos primers paràgrafs d'aquest apartat.

b) Una reducció equivalent al 30% de la quota durant els 3 mesos següents al període assenyalat en la lletra a).

c) Una bonificació equivalent al 30% de la quota durant els 3 mesos següents al període assenyalat en la lletra b).

3. En els supòsits que el treballador per compte propi agrari resideixi i desenvolupi la seva activitat en un municipi al padró municipal actualitzat a l’inici de l’activitat del qual constin menys de 5.000 habitants, finalitzat el període inicial de 12 mesos d’aplicació dels beneficis en la cotització establerts en els apartats anteriors, tindrà dret durant els 12 mesos següents a aquests mateixos incentius. En aquests casos no seran d’aplicació les reduccions i bonificacions per als 12 mesos posteriors al període inicial previstes en l’apartat 2.

Per beneficiar-se d’aquestes mesures durant els 12 mesos següents al període inicial, el treballador per compte propi agrari haurà de:

1r) Estar empadronat en un municipi de menys de 5.000 habitants, segons les dades oficials del padró en vigor en el moment de l’alta en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris que causa el dret a l’incentiu.

2n) Estar donat d’alta al Cens d’Obligats Tributaris de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o de les Hisendes Forals, corresponent el lloc de desenvolupament de l’activitat declarada a un municipi el padró municipal del qual sigui inferior a 5.000 habitants.

3r) Mantenir l’alta en l’activitat autònoma o per compte propi en el municipi esmentat en els dos anys següents a l’alta en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris que causa el dret a l’incentiu; així com romandre empadronat en el mateix municipi en els quatre anys següents a l’esmentada alta.

La Tresoreria General de la Seguretat Social farà el control d’aquesta reducció, per la qual cosa l’Institut Nacional d’Estadística i les Administracions Tributàries abans esmentades hauran de posar a disposició d’aquest Servei Comú els mitjans i la informació necessaris que permetin comprovar el compliment dels requisits exigits per beneficiar-se d’aquesta reducció.

En cas de no complir els esmentats requisits, el treballador per compte propi agrari haurà de reintegrar la totalitat de les quantitats deixades d’ingressar per l’aplicació de l’incentiu, a partir del dia primer del mes següent en què quedi acreditat tal incompliment.

C) Treballadors per compte propi agraris: dones menors de 35 anys i homes menors de 30.

En el supòsit que els treballadors per compte propi agraris siguin menors de 30 anys o menors de 35 anys en el cas de les dones i causin alta inicial o no hagin estat en situació d'alta en els 2 anys immediatament anteriors, a comptar des de la data d'efecte de l'alta, en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris, es podran aplicar, a més dels beneficis en la cotització previstos en els apartats anteriors, una bonificació addicional equivalent al 30 per cent sobre la quota per contingències comunes, durant els 12 mesos següents a la finalització del període màxim de gaudi d’aquests, i la quota a bonificar serà el resultat d'aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus de cotització per contingències comunes vigent en cada moment. En aquest supòsit la durada màxima del gaudi dels beneficis en la cotització serà de 36 mesos.

El període de baixa en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris exigit en els apartats anteriors per tenir dret als beneficis en la cotització en ells previstos en cas de reprendre una activitat per compte propi, serà de 3 anys quan els treballadors autònoms haguessin gaudit dels esmentats beneficis en el seu anterior període d’alta en l’esmentat règim especial.

En el supòsit que la data d’efectes de les altes a què es refereixen els apartats anteriors  no coincidís amb el primer dia del mes natural respectiu, el benefici corresponent al mes esmentat s’aplicarà de manera proporcional al nombre de dies que hi ha estat d’alta.

El previst en aquests apartats resultarà d’aplicació encara que els beneficiaris d’aquesta mesura, una vegada iniciada la seva activitat, ocupin treballadors per compte d’altri, dins dels límits previstos a l’article 324 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Les bonificacions de quotes es finançaran amb càrrec a la corresponent partida pressupostària del Servei Públic d'Ocupació Estatal i les reduccions de quotes seran suportades pel pressupost d'ingressos de la Seguretat Social i per les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social, respectivament.

Els beneficis en les cotitzacions consistiran en una bonificació en el supòsit de treballadors per compte propi o autònoms inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil que compleixin els requisits establerts a l’article 105 de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, i l’esmentada bonificació s’aplicarà en els mateixos termes que els incentius previstos en l’epígraf 5.2.2.C, punts 1, 2 i 3, i es tindrà dret així mateix a la bonificació addicional prevista en l’epígraf 5.2.2.D.

Finalitzat el període màxim de gaudi dels beneficis de cotització, serà procedent la cotització per totes les contingències protegides a partir del dia primer del mes següent a què es produeixi aquest acabament.


5.2.3 Persones amb un grau de discapacitat superior o igual al 33%, víctimes de violència de gènere i víctimes del terrorisme.

A) Treballadors per compte propi o autònoms

La cotització a la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, víctimes de violència de gènere i les víctimes del terrorisme que causin alta inicial o que no haguessin estat en situació d’alta en els 2 anys immediatament anteriors, a comptar des de la data d’efectes de l’alta, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, s’efectuarà de la manera següent:

1. En el cas que s’opti per cotitzar per la base mínima que correspongui, podran beneficiar-se d’una reducció sobre la cotització per contingències comunes durant els 12 primers mesos immediatament següents a la data d’efectes de l’alta, que consistirà en una quota única mensual de 60 euros, que comprendran tant les contingències comunes com les contingències professionals, i aquests treballadors quedaran exceptuats de cotitzar per cessament d’activitat i per formació professional. D'aquesta quota de 60 euros, 51,50 euros corresponen a contingències comunes i 8,50 euros, a contingències professionals.

2. Alternativament, aquells treballadors per compte propi o autònoms que, complint els requisits previstos en el paràgraf anterior, optin per una base de cotització superior a la mínima que els correspongui es podran aplicar, durant els 12 primers mesos immediatament posteriors a la data d'efecte de l'alta, una reducció sobre la quota per contingències comunes i la quota a reduir serà el 80% del resultat d'aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus mínim de cotització vigent en cada moment, inclosa la incapacitat temporal.

Posteriorment al període inicial de 12 mesos previst en els dos paràgrafs anteriors i independentment de la base de cotització triada, els treballadors per compte propi que gaudeixin de la mesura prevista en aquest article es podran aplicar una bonificació sobre la quota per contingències comunes i la quota a bonificar serà el 50% del resultat d'aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus mínim de cotització vigent en cada moment, inclosa la incapacitat temporal, durant un període màxim de fins a 48 mesos, fins a completar un període màxim de 5 mesos des de la data d'efecte de l'alta.

3. En els supòsits que el treballador per compte propi o autònom resideixi i desenvolupi la seva activitat en un municipi en padró municipal actualitzat del qual constin menys de 5.000 habitants a l’inici de l’activitat, un cop s’acabi el període inicial de 12 mesos d’aplicació de reduccions en les quotes per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, establertes en els dos primers paràgrafs d’aquest apartat, tindrà dret durant els 12 mesos següents a aquests mateixos incentius. En aquests casos, l’aplicació de la bonificació pel 50 per cent, prevista en el paràgraf anterior, s’aplicarà, una vegada transcorreguts els 24 mesos inicials, durant un període màxim de fins a 36 mesos, fins a completar un període màxim de 5 anys des de la data d’efectes de l’alta.

Per beneficiar-se d’aquestes reduccions durant els 12 mesos següents al període inicial, el treballador per compte propi o autònom, haurà de:

A) Estar empadronat en un municipi de menys de 5.000 habitants, segons les dades oficials del padró en vigor en el moment de l’alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms que causa el dret a l’incentiu previst.
B) Estar donat d’alta al Cens d’Obligats Tributaris de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o de les Hisendes Forals, corresponent el lloc de desenvolupament de l’activitat declarada a un municipi el padró municipal del qual sigui inferior a 5.000 habitants.
C) Mantenir l’alta en l’activitat autònoma o per compte propi en el municipi esmentat en els dos anys següents a l’alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms que causa el dret a l’incentiu previst; així com romandre empadronat en el mateix municipi en els quatre anys següents a l’esmentada alta.

La Tresoreria General de la Seguretat Social farà el control d’aquesta reducció, per la qual cosa l’Institut Nacional d’Estadística i les Administracions Tributàries abans esmentades hauran de posar a disposició d’aquest Servei Comú els mitjans i la informació necessaris que permetin comprovar el compliment dels requisits exigits per beneficiar-se d’aquesta reducció.

En cas de no complir els requisits esmentats, el treballador per compte propi o autònom haurà de reintegrar la totalitat de les quantitats deixades d’ingressar per l’aplicació de l’incentiu, a partir del dia primer del mes següent en què quedi acreditat tal incompliment.

El període de baixa en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, exigit en l’apartat anterior per tenir dret als beneficis en la cotització que s’hi preveuen en cas de reprendre una activitat per compte propi, serà de 3 anys quan els treballadors autònoms haguessin gaudit dels esmentats beneficis en el seu període d’alta anterior en el règim especial esmentat.

En el supòsit que la data d’efectes de les altes a què es refereixen els epígrafs anteriors no coincidís amb el dia primer del respectiu mes natural, el benefici corresponent a l’esmentat mes s’aplicarà de manera proporcional al nombre de dies que hi ha estat d’alta.

El que disposen els apartats anteriors serà també d’aplicació, quan es compleixin els requisits que s’hi estableixen, als treballadors per compte propi que quedin inclosos en el grup primer de cotització del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar i als socis de societats laborals i als socis treballadors de cooperatives de treball associat que quedin enquadrats en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, dins del grup primer de cotització.

El que preveu aquest epígraf serà aplicable encara que els beneficiaris d'aquesta mesura, una vegada iniciada l'activitat, ocupin treballadors per compte d'altri.

Les bonificacions de quotes previstes en aquest epígraf es finançaran amb càrrec a la corresponent partida pressupostària del Servei Públic d'Ocupació Estatal i les reduccions de quotes seran suportades pel pressupost d'ingressos de la Seguretat Social, respectivament.

Un cop acabat el període màxim de gaudi dels beneficis de cotització previstos, serà procedent la cotització per totes les contingències protegides a partir del primer dia del mes següent de produir-se aquest acabament.

El que disposa aquest epígraf serà també d’aplicació, a opció dels interessats, en els supòsits de treballadors autònoms que estant d’alta en aquest règim especial els sobrevingui una discapacitat en un grau igual o superior al 33 per cent.

En tal cas, l’aplicació de les mesures previstes en aquest article es produirà a partir del primer dia del mes següent de fer l’elecció que correspongui.

B) Treballadors per compte propi agraris

La cotització a la Seguretat Social dels treballadors per compte propi agraris inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, víctimes de violència de gènere i les víctimes de terrorisme, que causin alta inicial o que no haguessin estat en situació d’alta en els 2 anys immediatament anteriors, a comptar des de la data d’efectes de l’alta  en el Sistema Especial esmentat, s’efectuarà de la manera següent:

1. En el cas que s’opti per cotitzar per la base mínima que correspongui, podran beneficiar-se d’una reducció en la cotització per contingències comunes durant els 12 primers mesos immediatament següents a la data d’efectes de l’alta, que consistirà en una quota única mensual de  50 euros, corresponent a contingències comunes, i aquests treballadors quedaran exceptuats de cotitzar per cessament d’activitat i formació professional.

2. Alternativament, aquells treballadors per compte propi agraris que, complint els requisits previstos en el paràgraf anterior, optin per una base de cotització superior a la mínima que els correspongui es podran aplicar, durant els 12 primers mesos immediatament posteriors a la data d'efecte de l'alta, una reducció del 80 per cent sobre la cotització per contingències comunes, i la quota a reduir serà el resultat d'aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus mínim de cotització vigent per contingències comunes.

Posteriorment al període inicial de 12 mesos previst en els dos apartats anteriors i independentment de la base de cotització triada, els treballadors per compte propi que gaudeixin de la mesura prevista en aquest article es podran aplicar una bonificació sobre la quota per contingències comunes i la quota a bonificar serà el resultat d’aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el 50% del resultat d'aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus mínim de cotització vigent en cada moment, inclosa la incapacitat temporal, durant un període màxim de fins a 48 mesos, fins a completar un període màxim de 5 mesos des de la data d'efecte de l'alta.

3. En els supòsits que el treballador per compte propi agrari resideixi i desenvolupi la seva activitat en un municipi al padró municipal actualitzat a l’inici de l’activitat del qual constin menys de 5.000 habitants, finalitzat el període inicial de 12 mesos d’aplicació dels beneficis en la cotització establerts en els apartats anteriors, tindrà dret durant els 12 mesos següents a aquests mateixos incentius. En aquests casos, l’aplicació de la bonificació pel 50 per cent, prevista en l’apartat anterior, s’aplicarà, una vegada transcorreguts els 24 mesos inicials, durant un període màxim de fins a 36 mesos, fins a completar un període màxim de 5 anys des de la data d’efectes de l’alta.

Per beneficiar-se d’aquestes mesures durant els 12 mesos següents al període inicial, el treballador per compte propi agrari haurà de:

1r) Estar empadronat en un municipi de menys de 5.000 habitants, segons les dades oficials del padró en vigor en el moment de l’alta en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris que causa el dret a l’incentiu.

2n) Estar donat d’alta al Cens d’Obligats Tributaris de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o de les Hisendes Forals, corresponent el lloc de desenvolupament de l’activitat declarada a un municipi el padró municipal del qual sigui inferior a 5.000 habitants.

3r) Mantenir l’alta en l’activitat autònoma o per compte propi en el municipi esmentat en els dos anys següents a l’alta en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris que causa el dret a l’incentiu; així com romandre empadronat en el mateix municipi en els quatre anys següents a l’esmentada alta.

La Tresoreria General de la Seguretat Social farà el control d’aquesta reducció, per la qual cosa l’Institut Nacional d’Estadística i les Administracions Tributàries abans esmentades hauran de posar a disposició d’aquest Servei Comú els mitjans i la informació necessaris que permetin comprovar el compliment dels requisits exigits per beneficiar-se d’aquesta reducció.

En cas de no complir els esmentats requisits, el treballador per compte propi agrari haurà de reintegrar la totalitat de les quantitats deixades d’ingressar per l’aplicació de l’incentiu, a partir del dia primer del mes següent en què quedi acreditat tal incompliment.

El període de baixa en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris exigit en els apartats anteriors per tenir dret als beneficis en la cotització que s’hi preveuen en cas de reprendre una activitat per compte propi, serà de 3 anys quan els treballadors autònoms agraris haguessin gaudit dels esmentats beneficis en el seu anterior període d’alta en el sistema especial esmentat.

En el supòsit que la data d’efectes de les altes a què es refereixen els apartats anteriors no coincidís amb el primer dia del mes natural respectiu, el benefici corresponent al mes esmentat s’aplicarà de manera proporcional al nombre de dies que hi ha estat d’alta.

Aquest benefici resultarà d’aplicació encara que els beneficiaris d’aquesta mesura, una vegada iniciada la seva activitat, ocupin treballadors per compte d’altri, dins dels límits previstos a l’article 324 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Les bonificacions de quotes es finançaran amb càrrec a la corresponent partida pressupostària del Servei Públic d'Ocupació Estatal i les reduccions de quotes seran suportades pel pressupost d'ingressos de la Seguretat Social i per les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social, respectivament.

Finalitzat el període màxim de gaudi dels beneficis de cotització, serà procedent la cotització per totes les contingències protegides a partir del dia primer del mes següent a què es produeixi aquest acabament.

El que disposa aquest apartat serà també d’aplicació, a opció dels interessats, en els supòsits de treballadors autònoms que estant d’alta en aquest règim especial els sobrevingui una discapacitat.

En tal cas, l’aplicació de les mesures previstes es produirà a partir del dia primer del mes següent de fer l’elecció que correspongui.


5.2.4. Familiars col·laboradors de treballadors autònoms

El cònjuge, parella de fet i familiars de treballadors autònoms per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclòs i, si escau, per adopció que s'incorporin al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, sempre que no hagin estat donats d'alta en aquest règim en els 5 anys immediatament anteriors i col·laborin amb ells mitjançant la realització de treballs en l'activitat de què es tracti, inclosos els dels treballadors per compte propi del Règim Especial dels Treballadors del Mar, a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei, tindran dret a una bonificació durant els 24 mesos següents a la data d'efecte de l'alta, equivalent al 50 per cent durant els primers 18 mesos i al 25 per cent durant els 6 mesos següents, de la quota que resulti d'aplicar sobre la base mínima el tipus corresponent de cotització vigent en cada moment en el Règim Especial o Sistema Especial de treball per compte propi que correspongui.

A efectes del que estableix el paràgraf anterior, es considerarà parella de fet la constituïda, amb anàloga relació d’afectivitat a la conjugal, pels qui, no trobant-se impedits per contreure matrimoni, no tinguin vincle matrimonial amb cap altra persona i acreditin, mitjançant el corresponent certificat d’empadronament, una convivència estable i notòria i amb una durada ininterrompuda no inferior a cinc anys. Cal acreditar l'existència de parella de fet mitjançant certificació de la inscripció en un dels registres específics existents a les comunitats autònomes o ajustaments del lloc de residència o mitjançant document públic on consti la constitució d'aquesta parella.

5.2.5. Treballadors autònoms de Ceuta i Melilla.

Els treballadors enquadrats en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms dedicats a activitats enquadrades en els sectors d'Agricultura, Pesca i Aqüicultura, Indústria, excepte Energia i Aigua, Comerç, Turisme, Hostaleria i la resta de serveis, excepte el Transport Aeri, la Construcció d'Edificis, les Activitats Financeres i d'Assegurances i les Activitats Immobiliàries, que resideixin i exerceixin la seva activitat a les Ciutats de Ceuta i Melilla, tindran dret a una bonificació del 50 per cent en les aportacions a les quotes de la Seguretat Social per contingències comunes.

5.2.6. Reducció de quotes a favor de familiars determinats del titular de l’explotació agrària.

En el supòsit de persones incorporades a l'activitat agrària que quedin incloses al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms a través del Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris, que tinguin cinquanta anys o menys en el moment de la incorporació i que siguin cònjuges o descendents del titular de l'explotació agrària, sempre que aquest titular estigui donat d'alta en els esmentats Règim i Sistema Especial, s'aplicarà, sobre la cotització per contingències comunes de cobertura obligatòria, una reducció equivalent al 30 per cent de la quota que resulti d'aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus del 18,75 per cent.

La reducció de quotes establerta en el paràgraf anterior tindrà una durada de cinc anys, computats des de la data d'efecte de l'obligació de cotitzar, i serà incompatible amb la reducció i bonificació per als treballadors nous inclosos en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms prevista en els articles 31 i 32 d'aquesta llei.

La reducció sempre que es compleixin les condicions establertes, també serà aplicable al cònjuge del titular d'una explotació agrària que es constitueixi com a titular d'aquesta explotació en règim de titularitat compartida, tret que gaudeixi de la reducció prevista en l'apartat 1, ja que en aquest cas la continuarà percebent fins a l'extinció.

5.2.7. Treballadors autònoms durant el descans per maternitat, paternitat, adopció, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment, risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural.

A la cotització dels treballadors per compte propi o autònoms inclosos en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o com a treballadors per compte propi en el grup primer de cotització del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, durant els períodes de descans per naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment, risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural, sempre que aquest període tingui una durada d’almenys un mes, els serà d’aplicació una bonificació del 100 per cent de la quota d’autònoms, que resulti d’aplicar a la base mitjana que tingués el treballador en els dotze mesos anteriors a la data en què s’aculli a aquesta mesura, el tipus de cotització establert com a obligatori per a treballadors inclosos en el règim especial de Seguretat Social que correspongui per raó de la seva activitat per compte propi.

En el cas que el treballador faci menys de 12 mesos que està donat d’alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o com a treballador per compte propi inclòs en el grup primer de cotització del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, la base mitjana de cotització es calcularà des de la data d’alta.

Aquesta bonificació serà compatible amb la que estableix el Reial Decret Llei 11/1998, de 4 de setembre.

5.2.8. Treballadores autònomes que es reincorporin a la feina en supòsits determinats.

Les treballadores incloses en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o com a treballadores per compte propi en el grup primer de cotització del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, que, havent cessat la seva activitat per naixement de fill o filla, adopció, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment i tutela, en els termes legalment establerts, tornin a realitzar una activitat per compte propi dins dels dos anys immediatament següents a la data efectiva del cessament, tindran dret a una bonificació en virtut de la qual la seva quota per contingències comunes i contingències professionals quedarà fixada en la quantia de 60 euros mensuals durant els 12 mesos immediatament següents a la data de la seva reincorporació a la feina, sempre que optin per cotitzar per la base mínima establerta amb caràcter general en el règim especial que correspongui per raó de l’activitat per compte propi.

Aquelles treballadores per compte propi o autònomes que, complint els requisits anteriors, optessin per una base de cotització superior a la mínima indicada en el paràgraf anterior, podran aplicar-se durant el període abans indicat una bonificació del 80 per cent sobre la cotització per contingències comunes, sent la quota a reduir la resultant d’aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus de cotització per contingències comunes vigent en cada moment.


5.2.9. Pagament únic de la prestació per cessament d’activitat.

Els qui siguin titulars del dret a la prestació per cessament d’activitat, i tinguin pendent de percebre un període de com a mínim sis mesos, podran percebre en una sola vegada el valor actual de l’import de la prestació, quan acreditin davant de l’òrgan gestor que realitzaran una activitat professional com a treballadors autònoms o destinin el 100 per cent del seu import a realitzar una aportació al capital social d’una entitat mercantil de nova constitució o constituïda en el termini màxim de 12 mesos anteriors a l’aportació, sempre vagin a tenir-ne el control efectiu, d’acord amb el que preveu la disposició addicional vint-i-setena del text refós de la Llei General de la Seguretat Social i a exercir-hi una activitat professional, enquadrats com a treballadors per compte propi en el Règim Especial de la Seguretat Social corresponent per raó de la seva activitat.

El beneficiari que vulgui percebre la seva prestació d’una sola vegada podrà sol·licitar-ho a l’òrgan gestor, adjuntant a la sol·licitud una memòria explicativa sobre el projecte d’inversió que es vol realitzar i l’activitat que es vol desenvolupar, així com la documentació que acrediti la viabilitat del projecte.

L’òrgan gestor, tenint en compte la viabilitat del projecte a realitzar, reconeixerà el dret en el termini de trenta dies comptats des de la sol·licitud del pagament únic. Contra la decisió de l’òrgan gestor es podrà reclamar en els termes de l’article 19 de la Llei 32/2010, de 5 d’agost, per la qual s’estableix un sistema específic de protecció per cessament d’activitat dels treballadors autònoms.

La sol·licitud de l’abonament de la prestació per cessament d’activitat haurà de ser, en tot cas, de data anterior a la data d’incorporació del beneficiari a la societat o a la d’inici de l’activitat com a treballador autònom, considerant que aquest inici coincideix amb la data que figura a la sol·licitud d’alta del treballador en la Seguretat Social.

Una vegada percebuda la prestació pel seu valor actual, el beneficiari haurà d’iniciar, en el termini màxim d’un mes, l’activitat per a la realització de la qual se li hagués concedit i donar-se d’alta com a treballador per compte propi en el corresponent règim especial de la Seguretat Social, o acreditar, si escau, que està en fase d’iniciació.

L’abonament de la prestació es realitzarà d’una sola vegada per l’import que correspongui a les aportacions al capital social o a la inversió necessària per desenvolupar l’activitat com a treballadors autònoms, incloses les càrregues tributàries per a l’inici de l’activitat.

En ambdós casos, els qui percebin el pagament únic de la prestació per cessament d’activitat podran destinar-la a les despeses de constitució i posada en funcionament d’una entitat, així com al pagament de les taxes i tributs. Podran, a més, destinar fins al 15 per cent de la quantia de la prestació capitalitzada al pagament de serveis específics d’assessorament, formació i informació relacionats amb l’activitat a emprendre.

S’abonarà com a pagament únic la quantia de la prestació, calculada en dies complets, de la qual es deduirà l’import relatiu a l’interès legal dels diners.

L’òrgan gestor, a sol·licitud dels beneficiaris d’aquesta mesura, podrà destinar tot o part del pagament únic de la prestació per cessament d’activitat a cobrir els costos de cotització a la Seguretat Social. En aquest cas, caldrà atenir-se a les regles següents:

Primera. Si no s’obté la prestació pel seu import total, l’import restant es podrà obtenir segons el que estableix la regla segona següent.

Així mateix, el beneficiari de la prestació podrà optar per obtenir tota la prestació pendent per percebre segons el que estableix la regla segona següent.

Segona. L’òrgan gestor podrà abonar mensualment l’import de la prestació per cessament d’activitat per compensar la cotització del treballador a la Seguretat Social i, en aquest supòsit:

A) La quantia a abonar, calculada en dies complets de prestació, serà fixa i correspondrà a l’import de l’aportació íntegra del treballador a la Seguretat Social en el moment de l’inici de l’activitat sense considerar futures modificacions.

B) L’abonament el farà mensualment l’entitat o organisme gestor al treballador, prèvia comprovació que es manté d’alta a la Seguretat Social el mes corresponent.

La percepció de la prestació en un pagament únic serà compatible amb altres ajuts que poguessin obtenir-se per a la promoció del treball autònom, bé amb caràcter individual o bé a través de la constitució d’una societat de capital.

La no afectació de la quantitat percebuda a la realització de l’activitat per a la qual s’hagi concedit serà considerada pagament indegut als efectes previstos a l’article 31 del Reial Decret 1541/2011, de 31 d’octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2010, de 5 d’agost, per la qual s’estableix un sistema específic de protecció per cessament d’activitat dels treballadors autònoms. A aquests efectes, s’entendrà, tret que s’acrediti el contrari, que no ha existit afectació quan el treballador, en el termini d’un mes, no hagi acreditat els extrems indicats anteriorment.


5.3. Socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant.

Els socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant que hagin quedat inclosos en el Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms en aplicació del que estableix l'article 120.Quatre.8 de la Llei 2/2008, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l'any 2009, tindran dret, durant l'any 2019, a una reducció del 50 per cent de la quota a ingressar.

També tindran dret a aquesta reducció els socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant que hagin iniciat l'activitat i quedat inclosos en el règim especial esmentat a partir de l'1 de gener del 2009.

La reducció s’aplicarà sobre la quota que resulti d’aplicar sobre la base mínima permesa el tipus de cotització vigent en el Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms.


5.4. Devolució de cotitzacions en Situació de pluriactivitat.

5.4.1. Cotització simultània.

Als treballadors autònoms que, a raó del seu treball per compte d'altri, desenvolupat simultàniament, cotitzin, respecte de les contingències comunes, en règim de pluriactivitat, i ho facin l’any 2019 i tenint en compte tant les aportacions empresarials com les corresponents al treballador en el Règim General de la Seguretat Social que correspongui per la seva activitat per compte d’altri, així com les efectuades en el Règim Especial per una quantia igual o superior a 13.822,06 euros anuals, tindran dret a una devolució del 50 per cent de l'excés en què les seves cotitzacions ingressades superin la quantia esmentada, fins al límit del 50 per cent de les quotes ingressades en el Règim Especial, a raó de la seva cotització per les contingències comunes de cobertura obligatòria.

En aquest supòsit, la Tresoreria General de la Seguretat Social abonarà el reintegrament que en cada cas correspongui abans de l’1 de maig de l’exercici següent, tret de quan es presentin especialitats en la cotització que impedeixin d’efectuar-lo en aquell termini o calgui que l’interessat aporti dades; en aquest cas el reintegrament es farà posteriorment a aquesta data.

5.4.2. Inici de pluriactivitat en aquest Règim Especial.

Els treballadors  que es donin d'alta per primera vegada en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms i iniciïn una situació de pluriactivitat a partir de l'entrada en vigor d'aquesta norma podran triar, com a base de cotització en aquell moment, la compresa entre el 50% de la base mínima de cotització establerta anualment amb caràcter general en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat durant els primers divuit mesos i el 75% durant els divuit mesos següents, fins a les bases màximes establertes per a aquest Règim Especial. En els supòsits de treballadors en situació de pluriactivitat en què l'activitat laboral per compte d'altri sigui a temps parcial amb una jornada a partir del 50% de la corresponent a un treballador amb jornada a temps complet comparable, podran triar en el moment de l'alta, com a base de cotització, la compresa entre el 75% de la base mínima de cotització establerta anualment amb caràcter general en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat durant els primers divuit mesos i el 85% durant els divuit mesos següents, fins a les bases màximes establertes per a aquest Règim Especial.

5.5. Compatibilitat de la realització de feines per compte propi amb la percepció d’una pensió de jubilació contributiva.

5.5.1. La quantia de la pensió de jubilació compatible amb el treball serà equivalent al 50 per cent de l'import resultant en el reconeixement inicial, una vegada aplicat, si escau, el límit màxim de pensió pública, o del límit que s'estigui percebent, en el moment d'inici de la compatibilitat amb el treball, exclòs, en tot cas, el complement per mínims, independentment de la jornada laboral o l'activitat que dugui a terme el pensionista.

No obstant això, si l’activitat es fa per compte propi i s’acredita tenir contractat, almenys, un treballador per compte d’altri, la quantia de la pensió compatible amb la feina arribarà al 100 per cent.

La pensió es revalorarà en la seva integritat en els termes establerts per a les pensions del sistema de la Seguretat Social. No obstant això, sempre que es mantingui la feina compatible, l’import de la pensió més les revaloracions acumulades es reduirà en un 50 per cent, excepte en el supòsit de realització de feines per compte propi en els termes assenyalats en el paràgraf anterior.

5.5.2. Un cop acabada la relació laboral per compte d’altri, es restablirà la percepció íntegra de la pensió de jubilació. Es produirà un restabliment igual en el cas de cessament en l’activitat per compte propi quan no es donin les circumstàncies assenyalades en el segon paràgraf de l’apartat.

5.6. Bonificació per la contractació de familiars del treballador autònom.

La contractació indefinida per part del treballador autònom com a treballadors per compte d’altri del seu cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclòs, donarà dret a una bonificació en la quota empresarial per contingències comunes del 100 per 100 durant un període de 12 mesos.

Per poder acollir-se a aquesta bonificació serà necessari que el treballador autònom no hagués extingit contractes de treball, bé per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que hagin estat declarats judicialment improcedents, bé per acomiadaments col·lectius que hagin estat declarats no ajustats a Dret, en els dotze mesos anteriors a la celebració del contracte que dona dret a la bonificació prevista.

L’ocupador haurà de mantenir el nivell d’ocupació en els sis mesos posteriors a la celebració dels contractes que donen dret a la bonificació esmentada. A efectes d’examinar el nivell d’ocupació i el seu manteniment, no es tindran en compte les extincions de contractes de treball per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que no hagin estat declarats improcedents, els acomiadaments col·lectius que no hagin estat declarats no ajustats a Dret, així com les extincions causades per dimissió, mort o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa dels treballadors o per l’expiració del temps convingut o realització de l’obra o servei objecte del contracte, o per resolució durant el període de prova.

La bonificació de quotes es finançarà amb càrrec a la corresponent partida pressupostària del Servei Públic d’Ocupació Estatal.

La Inspecció de Treball i Seguretat Social, en exercici de les competències que li atribueix la Llei 23/2015, de 21 de juliol, Ordenadora del Sistema d’Inspecció de Treball i Seguretat Social, comprovarà si es compleixen les condicions que regulen les bonificacions a què es refereix la present disposició addicional.

5.7. Baixa en l’Activitat a causa de Violència de Gènere
Les treballadores per compte propi que causin baixa en la seva activitat amb causa en la violència de gènere tenen dret que un termini de SIS mesos se’ls consideri com de cotització efectiva, i la seva situació serà considerada com d’assimilació a la de l’alta. (Art. 21 Llei Orgànica 1/2004 Mesures de Protecció Integral contra la violència de gènere).


Complementary Content
${loading}