Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. Se continúa navegando está a dar o seu consentimento para a aceptación das mencionadas cookies e a aceptación da nosa política de cookies. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal.


Valore esta páxina
Valore este contido

Canto se debe cotizar?

1. Cota

As cantidades que hai que ingresar á Seguridade Social, chamadas cotas, calcúlanse aplicando o tipo á base de cotización.


2. Base de cotización

A base de cotización neste réxime especial será a elixida polo traballador entre as bases mínima e máxima que lle corresponda.
Dende o 01 de xaneiro de 2021 ata o 31 de decembro de 2021 ambos os dous días inclusive, a base elixida situarase entre unha base mínima de cotización de 944,40 euros mensuais e unha base máxima de cotización de 4.070,10 euros mensuais.

Non obstante, existen as seguintes particularidades:

2.1. Traballadores menores de 47 anos de idade a 1 de xaneiro de 2021

A base de cotización dos traballadores autónomos que a partir do 1 de xaneiro de 2019, este día inclusive, fosen menores de 47 anos de idade, será a elixida por estes, dentro dos límites das bases mínima (944,40 euros mensuais) e máxima (4.070,10 euros mensuais).

2.2. Traballadores con 47 anos de idade a 1 de xaneiro de 2021

Igual elección poderán efectuar os traballadores autónomos que nesa data tivesen unha idade de 47 anos e a súa base de cotización no mes de decembro de 2020 fose igual ou superior a 2.052,00 euros mensuais ou causen alta neste réxime especial con posterioridade a esta data.

Os traballadores autónomos que, a 1 de xaneiro de 2021, teñan 47 anos de idade, se a súa base de cotización fose inferior a 2.052,00 euros mensuais en decembro de 2020, non poderán elixir unha base de contía superior a 2.077,80 euros mensuais, agás que exerciten a súa opción neste sentido antes do 30 de xuño de 2021, o que se producise efectos a partir do 1 de xullo do mesmo ano, ou que se trate do cónxuxe supérstite do titular do negocio que, como consecuencia do falecemento deste, tivese que poñerse á fronte deste e darse de alta neste réxime especial con 47 anos de idade, en cuxo caso non existirá a devandita limitación.

2.3. Traballadores con 48 ou máis anos de idade a 1 de xaneiro de 2021

A partir do 1 de xaneiro de 2021, este día inclusive, a base de cotización dos traballadores autónomos que teñan feito 48 anos ou máis estará comprendida entre as contías de 1.018,50 e 2.077,80 euros mensuais, salvo nos seguintes casos:

2.3.1. Cando se trate do cónxuxe supérstite do titular do negocio que, como consecuencia do falecemento deste, tivese que poñerse á fronte deste e darse de alta neste réxime especial con 45 ou máis anos de idade, en cuxo caso a elección de bases estará comprendida entre as contías de 944,40 e 2.077,80 euros mensuais.

2.3.2. Cando con anterioridade aos 50 anos, cotizasen en calquera dos  réximes da Seguridade Social 5 anos ou máis, se a última base de cotización acreditada fose:

A) Igual ou menor a 2.052,00, en cuxo caso poderán elixir unha base comprendida entre 944,40 e 2.077,80 euros mensuais.

B) Maior que 2.052,00, en cuxo caso poderán elixir unha base comprendida  entre  944,40 euros mensuais e o importe daquela, co tope da base máxima de cotización (4.070,10 euros mensuais).

Para estes efectos, considérase como última base de cotización acreditada, a última base pola que cotizase o traballador, feitos ou non os 50 anos de idade.

2.4. Traballadores con 48 ou 49 anos de idade no ano 2011

A partir do 1 de xaneiro de 2021, este día inclusive, os traballadores autónomos que, a 1 de xaneiro de 2011, tivesen 48 ou 49 anos de idade, e optasen por unha base de cotización superior a 2.052,00 euros mensuais, poderán cotizar por unha base comprendida entre 944,40 mensuais e o importe daquela co tope da base máxima de cotización (4.070,10 euros mensuais).

2.5. Outras particularidades distintas da idade
A partir do 1 de xaneiro de 2021, este día inclusive:

2.5.1. Traballadores dedicados á venda ambulante

A) Os traballadores dedicados á venda ambulante ou a domicilio (CNAE 4781, 4782, 4789 e 4799) poderán elixir como base mínima de cotización, a establecida con carácter xeral no réxime 944,40 euros mensuais ou unha base de cotización de 869,40 euros mensuais.

B) Os traballadores autónomos dedicados á venda a domicilio (CNAE 4799) poderán elixir como base mínima de cotización a establecida con carácter xeral no réxime 944,40 euros mensuais ou unha base de cotización de 519,30  euros mensuais.

C) Os socios traballadores de cooperativas de traballo asociado dedicados á venda ambulante, que perciban ingresos directamente dos compradores, poderán elixir como base mínima de cotización a establecida con carácter xeral no réxime 944,40 euros mensuais, ou unha base de 869,40 euros mensuais.

No suposto en que se acredite que a venda ambulante se realiza en mercados tradicionais ou mercados, con horario de venda inferior a 8 horas/día, poderase elixir entre cotizar por unha base de 944,40 euros mensuais ou unha base de 519,30  euros mensuais.

Esta elección de bases tamén será de aplicación  ás persoas que se dediquen de forma individual á venda ambulante en mercados tradicionais ou mercados ambulantes con horario de venda inferior a 8 horas ao día, sempre que non dispoñan de establecemento fixo propio, nin produzan os artigos ou produtos que vendan.

Estas bases mínimas unicamente poderán ser aplicadas polos traballadores ou socios traballadores cuxa actividade se limite exclusivamente á venda, non incluíndose aqueles casos nos que, ademais, se fabrican ou elaboran os produtos obxectos de venda.

Deberán cotizar en calquera caso polas continxencias de accidentes de traballo e enfermidades profesionais, aplicando sobre a base de cotización elixida, a tarifa de primas contida na disposición adicional cuarta da Lei 42/2006, do 28 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2007.

Os traballadores cuxa alta no Réxime Especial se practicase de oficio, como consecuencia, á súa vez, dunha baixa de oficio no Réxime Xeral da Seguridade Social ou noutro réxime de traballadores por conta allea, poderán optar, calquera que sexa a súa idade no momento de causar alta, entre manter a base de cotización pola que viña cotizando no réxime en que causaron baixa ou elixir unha base de cotización aplicando as regras xerais previstas, para tales efectos, neste Réxime Especial.

2.5.2. Base mínima para determinados traballadores autónomos:

A) Os traballadores autónomos que nalgún momento do ano 2020 e de xeito simultáneo contratasen ao seu servizo un número de traballadores por conta allea igual ou superior a 10, a base mínima de cotización para 2021 terá unha contía fixada en 1.214,10 euros mensuais.


B) Os traballadores autónomos incluídos neste réxime especial ao abeiro dos establecido no artigo 305.2, letras b) e e) do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, a excepción daqueles que causen alta inicial neste, durante os 12 primeiros meses da súa actividade a contar dende a data de efectos da devandita alta, terán unha base mínima de cotización de contía fixada para o ano 2021 en 1.214,10 euros mensuais.

2.5.3. Bases de cotización reducidas en supostos de pluriactividade:

Para os efectos do establecido no artigo 313 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, Real Decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro, a base de cotización pola que poderán optar os traballadores incluídos neste réxime especial nos casos de pluriactividade con xornada laboral a tempo completo ou a tempo parcial superior ao 50 por cento, serán durante o ano 2021:
A) Como tope mínimo:

1) Se a xornada laboral é a tempo completo será:
a) O 50% da base mínima de cotización, durante os primeiros 18 meses.
b) O 75% da base mínima de cotización, durante os seguintes 18 meses.

2) Se a xornada laboral é a tempo parcial superior ao 50 por cento será:
a) O 75 % da base mínima de cotización, durante os primeiros 18 meses.
b) O 85 % da base mínima de cotización, durante os seguintes 18 meses.

B) Como tope máximo: As aplicables ao réxime.

A aplicación das medidas anteriores será incompatible con calquera outra bonificación ou redución establecida como medida de fomento do traballo autónomo, así como a devolución de cotas establecida no artigo 313 do TRLGSS.


3. Solicitude de cambio de base de cotización.

A) Solicitude de cambio de base de cotización:

Os traballadores por conta propia ou autónomos poderán cambiar ata catro veces ao ano a base de cotización, elixindo outra, dentro dos límites mínimo e máximo que lles resulten aplicables en cada exercicio, sempre que así o soliciten á Tesourería Xeral da Seguridade Social, cos seguintes efectos:
   a. 1 de abril, se a solicitude se formula entre o 1 de xaneiro e o 31 de marzo.
   b. 1 de xullo, se a solicitude se formula entre o 1 de abril e o 30 de xuño.
   c. 1 de outubro, se a solicitude se formula entre o 1 de xullo e o 30 de setembro.
   d. 1 de xaneiro do ano seguinte, se a solicitude se formula entre o 1 de outubro e  o 31 de decembro. 
Os traballadores autónomos que, no momento de abastecer efectos o cambio voluntario de base de cotización, reúnan as circunstancias de idade, condición, actividade, situación ou número de traballadores ao seu servizo a que se refire o artigo 43.2 da Lei 6/2017, do 24 de outubro de Reformas Urxente do Traballo Autónomo, só poderán elixir unha base que estea comprendida entre os límites mínimo e máximo establecidos especificamente para eles en cada exercicio pola respectiva Lei de Presupostos Xerais do Estado.


B) Solicitude de revalorización de base de cotización:

Sen prexuízo do indicado nos apartados anteriores, os traballadores autónomos que estean a cotizar por calquera das bases máximas deste réxime especial poderán solicitar que, mentres manteñan a súa situación de alta no devandito réxime, a súa base de cotización se incremente automaticamente na mesma porcentaxe en que se aumenten esas bases máximas.

Así mesmo, os traballadores autónomos que non estean a cotizar por calquera das bases máximas poderán solicitar que, mentres manteñan a súa situación de alta, a súa base de cotización se incremente automaticamente na mesma porcentaxe en que se aumenten as bases máximas de cotización deste réxime especial. En ningún caso a base de cotización elixida poderá ser superior ao límite máximo que puidese afectar o traballador.

Calquera das opcións anteriores que se exerciten simultaneamente coa alta neste réxime especial ou, posteriormente á alta, durante todo o ano natural, terán efectos dende o día 1 de xaneiro do ano seguinte á data de presentación da solicitude. A renuncia a estas opcións poderá realizarse, así mesmo, durante todo o ano natural, con efectos a partir do día 1 de xaneiro do ano seguinte a aquel no que se presente a solicitude.


4. Tipos de cotización.

Os tipos de cotización serán, a partir do 1 de xaneiro de 2021, os seguintes:

A) Réxime Especial dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos:

  1. Para as continxencias comúns, o 28,30 por cento.
  2. Para as continxencias profesionais, o 1,3 por cento.
  3. Por cesamento de actividade, o 0,90 por cento.
  4. Por medidas de formación, orientación profesional e promoción da actividade emprendedora, o 0,1 por cento.

B) Traballadores por conta propia agrarios:

Durante o ano 2021, os tipos de cotización por continxencias comúns serán os seguintes:

1. Cando o traballador optase por elixir como base de cotización unha base comprendida entre 944,40 euros mensuais e 1.133,40 euros mensuais, o tipo de cotización aplicable será o 18,75 por cento.

Se o traballador cotizase por unha base de cotización superior a 1.133,40 euros mensuais, á contía que exceda desta última seralle de aplicación o tipo de cotización do 26,50 por cento.

2. Respecto da mellora voluntaria da incapacidade temporal por continxencias comúns, o tipo de cotización que hai que aplicar á contía completa da base de cotización do interesado será do 3,30 por cento, ou o 2,80 por cento se o interesado está acollido á protección por continxencias profesionais ou por cesamento de actividade.

Para as continxencias de accidentes de traballo e enfermidades profesionais aplicaranse os tipos da tarifa de primas establecida na disposición adicional cuarta da Lei 42/2006 do 28 de decembro.

No suposto de que os interesados optasen para a cobertura da totalidade das continxencias profesionais, seguirase aboando, en concepto de cobertura das continxencias de incapacidade permanente e morte e supervivencia, unha cota resultante de aplicar sobre a base de cotización elixida o tipo do 1,00 por cento.

Igualmente, os traballadores incluídos neste Sistema Especial que non optasen por dar cobertura, no ámbito de protección dispensada, á totalidade das continxencias de accidentes de traballo e enfermidades profesionais, efectuarán unha cotización adicional equivalente ao 0,10 por cento, aplicado sobre a base de cotización elixida, para a finalización das prestacións previstas nos capítulos VII e IX do título II do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.

Para os traballadores que de forma voluntaria se acollan á cobertura de Cesamento de Actividade, o tipo de cotización aplicable será o 2,20 por cento.


5. Beneficios na cotización.

5.1. Exoneración de cotas segundo idade, incluídos os traballadores por conta propia do Réxime Especial de Traballadores do Mar. Art. 311 da Lei Xeral de Seguridade Social.

Os traballadores incluídos neste réxime especial quedarán exentos de cotizar á Seguridade Social, agás, por incapacidade temporal e por continxencias profesionais sempre que se encontren nalgún destes supostos:
a) Sesenta e cinco anos de idade e trinta e oito anos e seis meses de cotización.
b) Sesenta e sete anos, e trinta e sete anos de cotización

En todos os casos  citados, para os efectos do cómputo de anos de cotización non se tomarán en conta as partes proporcionais de pagas extraordinarias.

Se ao facer a idade correspondente a que se refire o apartado anterior o traballador non tivese cotizados o número de anos en cada caso requirido, a exención prevista neste artigo será aplicable a partir da data en que se acrediten os anos de cotización esixidos para cada suposto.

5.2. Reducións e bonificacións á Seguridade Social aplicables aos traballadores por conta propia.

5.2.1. Traballadores por conta propia por conciliación da vida profesional e familiar vinculada á contratación.

A) Os traballadores incluídos no Réxime Especial da Seguridade Social de Traballadores por Conta Propia ou Autónomos terán dereito, por un prazo de ata doce meses, a unha bonificación do 100 por cento da cota de autónomos por continxencias comúns, que resulte de aplicar á base media que tivese o traballador nos doce meses anteriores á data na que se acolla a esta medida, o tipo mínimo de cotización vixente en cada momento establecido no citado réxime especial nos seguintes supostos:

1) Por coidado de menores de doce anos que teñan o seu cargo.

2) Por ter ao seu cargo un familiar, por consanguinidade ou afinidade ata o segundo grao inclusive, en situación de dependencia, debidamente acreditada.

3) Por ter ao seu cargo un familiar, por consanguinidade ou afinidade ata o segundo grao inclusive, con parálise cerebral, enfermidade mental ou discapacidade intelectual cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33 por cento ou unha discapacidade física ou sensorial cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 65 por cento, cando a devandita discapacidade estea debidamente acreditada, sempre que o devandito familiar non desempeñe unha actividade retribuída.

No caso de que o traballador leve menos de 12 meses de alta no Réxime Especial da Seguridade Social de Traballadores por Conta Propia ou Autónomos, a base media de cotización calcularase dende a data de alta.

B) A aplicación da bonificación recollida no apartado anterior estará condicionada á permanencia en alta no Réxime Especial da Seguridade Social de Traballadores por Conta Propia ou Autónomos e á contratación dun traballador, a tempo completo ou parcial, que deberá manterse durante todo o período do seu gozo. En todo caso, a duración do contrato deberá ser, polo menos, de 3 meses dende a data de inicio do gozo da bonificación.

O devandito traballador contratado será ocupado na actividade profesional que dá lugar á alta no Sistema de Seguridade Social do traballador autónomo.
Cando se extinga a relación laboral, mesmo durante o período inicial de 3 meses, o traballador autónomo poderá beneficiarse da bonificación se contrata outro traballador por conta allea no prazo máximo de 30 días.
O contrato a tempo parcial non poderá asinarse por unha xornada laboral inferior ao 50 por cento da xornada dun traballador a tempo completo comparable. Se a contratación é a tempo parcial, a bonificación prevista no apartado 1 deste artigo será do 50 por cento.

C) En caso de incumprimento do previsto no apartado anterior, o traballador autónomo estará obrigado a reintegrar o importe da bonificación gozada.

Non procederá o reintegro da bonificación cando a extinción estea motivada por causas obxectivas ou por despedimento disciplinario cando unha ou outro sexa declarado ou recoñecido como procedente, nin nos supostos de extinción causada por dimisión, morte, xubilación ou incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez do traballador ou por resolución durante o período de proba.

Cando proceda o reintegro, este quedará limitado exclusivamente á parte da bonificación gozada que estivese vinculada ao contrato cuxa extinción se tivese producido en supostos distintos aos previstos no parágrafo anterior.

En caso de non manterse no emprego ao traballador contratado durante, polo menos, 3 meses dende a data de inicio do gozo da bonificación, o traballador autónomo estará obrigado a reintegrar o importe da bonificación gozada, agás que, conforme o disposto no apartado anterior, se proceda a contratar outra persoa no prazo de 30 días.

En caso de que o menor que deu lugar á bonificación alcanzase a idade de doce anos con anterioridade á finalización do gozo da bonificación, esta poderase manter ata alcanzar o período máximo de 12 meses previsto, sempre que se cumpran o resto de condicións.

En todo caso, o traballador autónomo que se beneficie da bonificación deberá manterse en alta na Seguridade Social durante os seis meses seguintes ao vencemento do prazo de gozo desta. No caso contrario, o traballador autónomo estará obrigado a reintegrar o importe da bonificación gozada.

D) Só terán dereito á bonificación os traballadores autónomos que carezan de traballadores asalariados na data de inicio da aplicación da bonificación e durante os doce meses anteriores a esta. Non se tomará en consideración para os efectos anteriores, o traballador contratado mediante contrato de interinidade para a substitución do traballador autónomo durante os períodos de descanso por maternidade, paternidade, adopción ou acollemento tanto preadoptivo coma permanente ou simple, risco durante o embarazo ou risco durante a lactación natural.

E) Os beneficiarios da bonificación terán dereito ao seu gozo unha vez por cada un dos suxeitos causantes ao seu cargo sinalados no apartado 1, sempre que se cumpran o resto de requisitos.

F) A medida será compatible co resto de incentivos á contratación por conta allea, conforme a normativa vixente.

G) No non previsto expresamente, as contratacións realizadas ao abeiro do establecido rexeranse polo disposto no artigo 15.1.c) do Estatuto dos Traballadores e as súas normas de desenvolvemento.

H) O disposto nos apartados anteriores será tamén de aplicación, cando cumpran os requisitos neles establecidos, aos traballadores por conta propia que queden incluídos no grupo primeiro de cotización do Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar.

5.2.2. Bonificación por idade

A) Traballadores por conta propia ou autónomos: calquera idade.

A cotización á Seguridade Social dos traballadores por conta propia ou autónomos que causen alta inicial ou que non estivesen en situación de alta nos 2 anos inmediatamente anteriores, a contar dende a data de efectos da alta, no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos, efectuarase do seguinte xeito:

1. No caso de que se opte por cotizar pola base mínima que corresponda, poderán beneficiarse dunha redución na cotización por continxencias comúns durante os 12 primeiros meses inmediatamente seguintes á data para os efectos da alta, que consistirá nunha cota única mensual de 60 euros, que abranguerá tanto as continxencias comúns coma as continxencias profesionais, quedando estes traballadores excepcionados de cotizar por cesamento de actividade e por formación profesional. Desa cota de 60 euros, 51,50 euros corresponden a continxencias comúns e 8,50 euros por continxencias profesionais.

2. Alternativamente, aqueles traballadores por conta propia ou autónomos que, cumprindo os requisitos previstos no parágrafo anterior, optasen por unha base de cotización superior á mínima que lles corresponda, poderán aplicarse durante os 12 primeiros meses inmediatamente seguintes á data de efectos da alta, unha redución do 80 por cento sobre a cotización por continxencias comúns, sendo a cota a reducir a resultante de aplicar sobre a base mínima de cotización que corresponda o tipo mínimo de cotización vixente por continxencias comúns. 

Con posterioridade ao período inicial de 12 meses previsto nos dous parágrafos anteriores, e con independencia da base de cotización elixida, os traballadores por conta propia que gocen da medida prevista neste artigo, poderán aplicarse as seguintes reducións e bonificacións sobre a cota por continxencias comúns, sendo a cota que hai que reducir o resultado de aplicar á base mínima de cotización que corresponda o tipo mínimo de cotización vixente en cada momento por continxencias comúns, incluída a incapacidade temporal, por un período máximo de ata 12 meses, ata completar un período máximo de 24 meses tras a data de efectos da alta, segundo a seguinte escala:
1) Unha redución equivalente ao 50 por cento da cota durante os 6 meses seguintes ao período inicial previsto nos dous primeiros parágrafos deste apartado.
2) Unha redución equivalente ao 30 por cento da cota durante os 3 meses seguintes ao período sinalado no punto 1).
3) Unha bonificación equivalente ao 30 por cento da cota durante os 3 meses seguintes ao período sinalado no punto 2).

3. Nos supostos que o traballador por conta propia ou autónomo resida e desenvolva a súa actividade nun municipio en cuxo padrón municipal actualizado ao inicio da actividade consten menos de 5.000 habitantes, finalizado o período inicial de 12 meses de aplicación dos beneficios na cotización establecidos nos apartados anteriores, terá dereito durante os 12 meses seguintes a estes mesmos incentivos. Nestes casos non serán de aplicación as reducións e bonificacións para os 12 meses posteriores ao período inicial recollidas no apartado 2.

Para beneficiarse destas reducións durante os 12 meses seguintes ao período inicial, o traballador por conta propia ou autónomo, deberá:

1) Estar empadroado nun municipio de menos de 5.000 habitantes, segundo os datos oficiais do padrón en vigor no momento da alta no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos que causa o dereito ao incentivo considerado.

2) Estar dado de alta no Censo de Obrigados Tributarios da Axencia Estatal de Administración Tributaria ou das Facendas Forais, correspondendo o lugar de desenvolvemento da actividade declarada a un municipio cuxo padrón municipal sexa inferior a 5.000 habitantes.

3) Manter a alta na actividade autónoma ou por conta propia no antedito municipio nos dous anos seguintes á alta no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos que causa o dereito ao incentivo recollido nesta epígrafe; así como permanecer empadroado no mesmo municipio nos catro anos seguintes á devandita alta.

A Tesourería Xeral da Seguridade Social realizará o control desta redución para o cal o Instituto Nacional de Estatística e as Administracións Tributarias antes citadas deberán poñer a disposición deste Servizo Común os medios e a información necesarios que permitan comprobar o cumprimento dos requisitos esixidos para beneficiarse desta redución.

En caso de non cumprir os devanditos requisitos, o traballador por conta propia ou autónomo deberá reintegrar a totalidade das cantidades deixadas de ingresar pola aplicación do incentivo, a partir do día primeiro do mes seguinte en que quede acreditado tal incumprimento.

B) Traballadores por conta propia ou autónomos: mulleres menores de 35 anos e homes menores de 30.

No suposto de que os traballadores por conta propia sexan menores de 30 anos ou menores de 35 anos no caso de mulleres, e causen alta inicial ou non estivesen en situación de alta nos 2 anos inmediatamente anteriores a contar dende a data de efectos da alta, no Réxime Especial da Seguridade Social de Traballadores por Conta Propia ou Autónomos, poderán aplicarse ademais dos beneficios na cotización previstos no apartado anterior, unha bonificación adicional equivalente ao 30 por cento sobre a cota por continxencias comúns, nos 12 meses seguintes á finalización do período máximo de gozo destes, sendo a cota que bonificar a resultante de aplicar á base mínima de cotización que corresponda o tipo de cotización por continxencias comúns vixente en cada momento. Neste suposto a duración máxima do gozo dos beneficios na cotización será de 36 meses.

O período de baixa no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos, esixido nos apartados anteriores para ter dereito aos beneficios na cotización neles previstos en caso de reemprender unha actividade por conta propia, será de 3 anos cando os traballadores autónomos gozasen dos devanditos beneficios no seu anterior período de alta no citado réxime especial.

No suposto de que a data de efectos das altas a que se refiren os apartados anteriores non coincidise co día primeiro do respectivo mes natural, o beneficio correspondente ao devandito mes aplicarase de forma proporcional ao número de días de alta neste.

O disposto nos apartados anteriores será tamén de aplicación, cando cumpran os requisitos neles establecidos, aos traballadores por conta propia que queden incluídos no grupo primeiro de cotización do Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar e aos socios de sociedades laborais e aos socios traballadores de cooperativas de traballo asociado que queden encadrados no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos ou no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar, dentro do grupo primeiro de cotización.

O previsto nos apartados A e B resultará de aplicación aínda cando os beneficiarios desta medida, unha vez iniciada a súa actividade, empreguen traballadores por conta allea.

As bonificacións de cotas mencionadas financiaranse con cargo á correspondente partida presupostaria do Servizo Público de Emprego Estatal e as reducións de cotas soportaranse polo orzamento de ingresos da Seguridade Social, respectivamente.

Os beneficios nas cotizacións previstos neste artigo consistirán nunha bonificación no suposto de traballadores por conta propia ou autónomos inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil que cumpran cos requisitos establecidos no artigo 105 da Lei 18/2014, do 15 de outubro, de aprobación de medidas urxentes para o crecemento, a competitividade e a eficiencia, aplicándose a devandita bonificación nos mesmos termos que os incentivos previstos na epígrafe 5.2.2A, puntos 1, 2 e 3, tendo dereito así mesmo á bonificación adicional recollida na epígrafe 5.2.2B.

Finalizado o período máximo de gozo dos beneficios de cotización recollidos nos apartados A e B, procederá a cotización por todas as continxencias protexidas a partir do día primeiro do mes seguinte ao que se produza esa finalización.

C) Traballadores por conta propia agrarios: calquera idade.

A cotización á Seguridade Social dos traballadores por conta propia agrarios incluídos no Sistema Especial para Traballadores por Conta Propia Agrarios que causen alta inicial ou que non tivesen estado en situación de alta nos 2 anos inmediatamente anteriores, a contar dende a data de efectos da alta  no devandito sistema especial, efectuarase da seguinte forma:

1. No caso de que se opte por cotizar pola base mínima que corresponda, poderán beneficiarse dunha redución na cotización por continxencias comúns durante os 12 primeiros meses inmediatamente seguintes á data de efectos da alta, que consistirá nunha cota única mensual de 50 euros, correspondente a continxencias comúns, quedando estes traballadores excepcionados de cotizar por cesamento de actividade e formación profesional.
2. Alternativamente, aqueles traballadores por conta propia ou autónomos que, cumprindo os requisitos previstos no parágrafo anterior, optasen por unha base de cotización superior á mínima que lles corresponda, poderán aplicarse durante os 12 primeiros meses inmediatamente seguintes á data de efectos da alta, unha redución do 80 por cento sobre a cotización por continxencias comúns, sendo a cota que hai que reducir o resultado de aplicar á base mínima de cotización que corresponda o tipo mínimo de cotización vixente por continxencias comúns.

Con posterioridade ao período inicial de 12 meses previsto nun dos apartados anteriores, e con independencia da base de cotización elixida, os traballadores por conta propia que gocen da medida prevista neste artigo, poderán aplicarse as seguintes reducións e bonificacións sobre a cota por continxencias comúns, sendo a cota que hai que reducir o resultado de aplicar á base mínima de cotización que corresponda o tipo de cotización vixente en cada momento por continxencias comúns, por un período máximo de ata 12 meses, ata completar un período máximo de 24 meses tras a data de efectos da alta, segundo a seguinte escala:

a) Unha redución equivalente ao 50 por cento da cota durante os 6 meses seguintes ao período inicial previsto nos dous primeiros parágrafos deste apartado.

b) Unha redución equivalente ao 30 por cento da cota durante os 3 meses seguintes ao período sinalado na letra a).

c) Unha bonificación equivalente ao 30 por cento da cota durante os 3 meses seguintes ao período sinalado na letra b).

3. Nos supostos que o traballador por conta propia agrario resida e desenvolva a súa actividade nun municipio en cuxo padrón municipal actualizado ao inicio da actividade consten menos de 5.000 habitantes, finalizado o período inicial de 12 meses de aplicación dos beneficios na cotización establecidos nos apartados anteriores, terá dereito durante os 12 meses seguintes a estes mesmos incentivos. Nestes casos non serán de aplicación as reducións e bonificacións para os 12 meses posteriores ao período inicial recollidas no apartado 2.

Para beneficiarse destas medidas durante os 12 meses seguintes ao período inicial, o traballador por conta propia agrario, deberá:

1.º) Estar empadroado nun municipio de menos de 5.000 habitantes, segundo os datos oficiais do padrón en vigor no momento da alta no Sistema Especial para Traballadores por Conta Propia Agrarios que causa o dereito ao incentivo.

2.º) Estar dado de alta no Censo de Obrigados Tributarios da Axencia Estatal de Administración Tributaria ou das Facendas Forais, correspondendo o lugar de desenvolvemento da actividade declarada a un municipio cuxo padrón municipal sexa inferior a 5.000 habitantes.

3.º) Manter a alta na actividade autónoma ou por conta propia no antedito municipio nos dous anos seguintes á alta no Sistema Especial para Traballadores por Conta Propia Agrarios que causa o dereito ao incentivo; así como permanecer empadroado no mesmo municipio nos catro anos seguintes a devandita alta.

A Tesourería Xeral da Seguridade Social realizará o control desta redución para o cal o Instituto Nacional de Estatística e as Administracións Tributarias antes citadas deberán poñer a disposición deste Servizo Común os medios e a información necesarios que permitan comprobar o cumprimento dos requisitos esixidos para beneficiarse desta redución.

En caso de non cumprir os devanditos requisitos, o traballador por conta propia agrario deberá reintegrar a totalidade das cantidades deixadas de ingresar pola aplicación do incentivo, a partir do día primeiro do mes seguinte en que quede acreditado tal incumprimento.

C) Traballadores por conta propia agrarios: mulleres menores de 35 anos e homes menores de 30.

No suposto de que os traballadores por conta propia agrarios sexan menores de 30 anos ou menores de 35 anos no caso de mulleres, e causen alta inicial ou non estivesen en situación de alta nos 2 anos inmediatamente anteriores a contar dende a data de efectos da alta, no Réxime Especial da Seguridade Social de Traballadores por Conta Propia ou Autónomos, poderán aplicarse ademais os beneficios na cotización previstos nos apartados anteriores, unha bonificación adicional equivalente ao 30 por cento sobre a cota por continxencias comúns, nos 12 meses seguintes á finalización do período máximo de gozo destes, sendo a cota a bonificar a resultante de aplicar á base mínima de cotización que corresponda o tipo de cotización por continxencias comúns vixentes en cada momento. Neste suposto a duración máxima do gozo dos beneficios na cotización será de 36 meses.

O período de baixa no Sistema Especial para Traballadores por Conta Propia Agrarios esixido nos apartados anteriores para ter dereito aos beneficios na cotización neles previstos en caso de reemprender unha actividade por conta propia, será de 3 anos cando os traballadores autónomos gozasen dos devanditos beneficios no seu anterior período de alta no citado réxime especial.

No suposto de que a data de efectos das altas a que se refiren os apartados anteriores  non coincidise co día primeiro do respectivo mes natural, o beneficio correspondente ao devandito mes aplicarase de forma proporcional ao número de días de alta neste.

O previsto nestes apartados resultará de aplicación aínda cando os beneficiarios desta medida, unha vez iniciada a súa actividade, empreguen traballadores por conta allea, dentro dos límites previstos no artigo 324 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.

As bonificacións de cotas financiaranse con cargo á correspondente partida presupostaria do Servizo Público de Emprego Estatal e as reducións de cotas serán soportadas polo orzamento de ingresos da Seguridade Social e as Mutuas Colaboradoras coa Seguridade Social, respectivamente

Os beneficios nas cotizacións consistirán nunha bonificación no suposto de traballadores por conta propia ou autónomos inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil que cumpran cos requisitos establecidos no artigo 105 da Lei 18/2014, do 15 de outubro, de aprobación de medidas urxentes para o crecemento, a competitividade e a eficiencia, aplicándose a devandita bonificación nos mesmos termos que os incentivos previstos na epígrafe 5.2.2.C, puntos 1, 2 e 3, e tendo dereito así mesmo á bonificación adicional recollida na epígrafe 5.2.2.D.

Finalizado o período máximo de gozo dos beneficios de cotización, procederá a cotización por todas as continxencias protexidas a partir do día primeiro do mes seguinte ao que se produza esa finalización.


5.2.3. Persoas cun grao de discapacidade maior ou igual ao 33%, vítimas de violencia de xénero e vítimas do terrorismo.

A) Traballadores por conta propia ou autónomos

A cotización á Seguridade Social dos traballadores por conta propia ou autónomos cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por cento, vítimas de violencia de xénero e vítimas as de terrorismo que causen alta inicial ou que non estivesen en situación de alta nos 2 anos inmediatamente anteriores, a contar dende a data de efectos da alta, no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos, efectuarase da seguinte forma:

1. No caso de que se opte por cotizar pola base mínima que corresponda, poderán beneficiarse dunha redución sobre a cotización por continxencias comúns durante os 12 primeiros meses inmediatamente seguintes á data de efectos da alta, que consistirá nunha cota única mensual de 60 euros, que abranguerá tanto as continxencias comúns coma as continxencias profesionais, quedando estes traballadores excepcionados de cotizar por cesamento de actividade e por formación profesional. Desa cota de 60 euros, 51,50 euros corresponden a continxencias comúns e 8,50 euros por continxencias profesionais.

2. Alternativamente, aqueles traballadores por conta propia ou autónomos que, cumprindo os requisitos previstos no parágrafo anterior, optasen por unha base de cotización superior á mínima que lles corresponda, poderán aplicarse durante os 12 primeiros meses inmediatamente seguintes á data de efectos da alta, unha redución sobre a cota por continxencias comúns, sendo a cota que hai que reducir o 80 por cento do resultado de aplicar á base mínima de cotización que corresponda o tipo mínimo de cotización vixente en cada momento, incluída a incapacidade temporal.

Con posterioridade ao período inicial de 12 meses previsto nos dous parágrafos anteriores, e con independencia da base de cotización elixida, os traballadores por conta propia que gocen da medida prevista neste artigo poderán aplicarse unha bonificación sobre a cota por continxencias comúns, sendo a cota que hai que bonificar o 50 por cento do resultado de aplicar á base mínima de cotización que corresponda o tipo mínimo de cotización vixente en cada momento, incluída a incapacidade temporal, por un período máximo de ata 48 meses, ata completar un período máximo de 5 anos dende a data de efectos da alta.

3. Nos supostos que o traballador por conta propia ou autónomo resida e desenvolva a súa actividade nun municipio en cuxo padrón municipal actualizado ao inicio da actividade consten menos de 5.000 habitantes, finalizado o período inicial de 12 meses de aplicación de reducións nas cotas por continxencias comúns, incluída a incapacidade temporal, establecidas nos dous primeiros parágrafos deste apartado, terá dereito durante os 12 meses seguintes a estes mesmos incentivos. Nestes casos a aplicación da bonificación polo 50 por cento, prevista no parágrafo anterior, aplicarase, unha vez transcorridos os 24 meses iniciais, durante un período máximo de ata 36 meses, ata completar un período máximo de 5 anos dende a data de efectos da alta.

Para beneficiarse destas reducións durante os 12 meses seguintes ao período inicial, o traballador por conta propia ou autónomo, deberá:

A) Estar empadroado nun municipio de menos de 5.000 habitantes, segundo os datos oficiais do padrón en vigor no momento da alta no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos que causa o dereito ao incentivo considerado.
B) Estar dado de alta no Censo de Obrigados Tributarios da Axencia Estatal de Administración Tributaria ou das Facendas Forais, correspondendo o lugar de desenvolvemento da actividade declarada a un municipio cuxo padrón municipal sexa inferior a 5.000 habitantes.
C) Manter a alta na actividade autónoma ou por conta propia no antedito municipio nos dous anos seguintes á alta no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos que causa o dereito ao incentivo considerado; así como permanecer empadroado no mesmo municipio nos catro anos seguintes á devandita alta.

A Tesourería Xeral da Seguridade Social realizará o control desta redución para o cal o Instituto Nacional de Estatística e as Administracións Tributarias antes citadas deberán poñer a disposición deste Servizo Común os medios e a información necesarios que permitan comprobar o cumprimento dos requisitos esixidos para beneficiarse desta redución.

En caso de non cumprir os devanditos requisitos, o traballador por conta propia ou autónomo deberá reintegrar a totalidade das cantidades deixadas de ingresar pola aplicación do incentivo, a partir do día primeiro do mes seguinte en que quede acreditado tal incumprimento.

O período de baixa no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos, esixido no apartado anterior para ter dereito aos beneficios na cotización nel previstos en caso de reemprender unha actividade por conta propia, será de 3 anos cando os traballadores autónomos gozasen dos devanditos beneficios no seu anterior período de alta no citado réxime especial.

No suposto de que a data para os efectos das altas a que se refiren as epígrafes anteriores non coincidise co día primeiro do respectivo mes natural, o beneficio correspondente ao devandito mes aplicarase de forma proporcional ao número de días de alta neste.

O disposto nos apartados anteriores será tamén de aplicación, cando cumpran os requisitos neles establecidos, aos traballadores por conta propia que queden incluídos no grupo primeiro de cotización do Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar e aos socios de sociedades laborais e aos socios traballadores de cooperativas de traballo asociado que queden encadrados no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos ou no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar, dentro do grupo primeiro de cotización.

O previsto nesta epígrafe resultará de aplicación aínda cando os beneficiarios desta medida, unha vez iniciada a súa actividade, empreguen traballadores por conta allea.

As bonificacións de cotas previstas nesta epígrafe financiaranse con cargo á correspondente partida presupostaria do Servizo Público de Emprego Estatal e as reducións de cotas soportaranse polo orzamento de ingresos da Seguridade Social, respectivamente.

Finalizado o período máximo de gozo dos beneficios de cotización considerados, procederá a cotización por todas as continxencias protexidas a partir do día primeiro do mes seguinte ao que se produza esa finalización.

O disposto nesta epígrafe será tamén de aplicación, a opción dos interesados, nos supostos de traballadores autónomos que estando de alta neste réxime especial lles sobreveña unha discapacidade nun grao igual ou superior ao 33 por cento.

En tal caso, a aplicación das medidas previstas neste artigo produciranse a partir do día primeiro do mes seguinte ao que se tal elección se realice.

B) Traballadores por conta propia agrarios

A cotización á Seguridade Social dos traballadores por conta propia agrarios incluídos no Sistema Especial para Traballadores por Conta Propia Agrarios cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por cento, vítimas de violencia de xénero e as vítimas de terrorismo, que causen alta inicial ou que non estivesen en situación de alta nos 2 anos inmediatamente anteriores, a contar dende a data de efectos da alta  no devandito Sistema Especial, efectuarase da seguinte forma:

1. No caso de que se opte por cotizar pola base mínima que corresponda, poderán beneficiarse dunha redución na cotización por continxencias comúns durante os 12 primeiros meses inmediatamente seguintes á data de efectos da alta, que consistirá nunha cota única mensual de  50 euros, correspondente a continxencias comúns, quedando estes traballadores excepcionados de cotizar por cesamento de actividade e formación profesional.

2. Alternativamente, aqueles traballadores por conta propia ou autónomos que, cumprindo os requisitos previstos no parágrafo anterior, optasen por unha base de cotización superior á mínima que lles corresponda, poderán aplicarse durante os 12 primeiros meses inmediatamente seguintes á data de efectos da alta, unha redución do 80 por cento sobre a cotización por continxencias comúns, sendo a cota que hai que reducir o resultado de aplicar á base mínima de cotización que corresponda o tipo mínimo de cotización vixente por continxencias comúns.

Con posterioridade ao período inicial de 12 meses previsto nos dous parágrafos anteriores, e con independencia da base de cotización elixida, os traballadores por conta propia que gocen da medida prevista neste artigo poderán aplicarse unha bonificación sobre a cota por continxencias comúns, sendo a cota que hai que bonificar o 50 por cento do resultado de aplicar á base mínima de cotización que corresponda o tipo de cotización por continxencias comúns vixente en cada momento, por un período máximo de ata 48 meses, ata completar un período máximo de 5 anos dende a data de efectos da alta.

3. Nos supostos que o traballador por conta propia agrario resida e desenvolva a súa actividade nun municipio en cuxo padrón municipal actualizado ao inicio da actividade consten menos de 5.000 habitantes, finalizado o período inicial de 12 meses de aplicación dos beneficios na cotización establecidos nos apartados anteriores, terá dereito durante os 12 meses seguintes a estes mesmos incentivos. Nestes casos a aplicación da bonificación polo 50 por cento, prevista no apartado anterior, aplicarase unha vez transcorridos os 24 meses iniciais, durante un período máximo de ata 36 meses, ata completar un período máximo de 5 anos dende a data de efectos da alta.

Para beneficiarse destas medidas durante os 12 meses seguintes ao período inicial, o traballador por conta propia agrario, deberá:

1.º) Estar empadroado nun municipio de menos de 5.000 habitantes, segundo os datos oficiais do padrón en vigor no momento da alta no Sistema Especial para Traballadores por Conta Propia Agrarios que causa o dereito ao incentivo.

2.º) Estar dado de alta no Censo de Obrigados Tributarios da Axencia Estatal de Administración Tributaria ou das Facendas Forais, correspondendo o lugar de desenvolvemento da actividade declarada a un municipio cuxo padrón municipal sexa inferior a 5.000 habitantes.

3.º) Manter a alta na actividade autónoma ou por conta propia no antedito municipio nos dous anos seguintes á alta no Sistema Especial para Traballadores por Conta Propia Agrarios que causa o dereito ao incentivo; así como permanecer empadroado no mesmo municipio nos catro anos seguintes a devandita alta.

A Tesourería Xeral da Seguridade Social realizará o control desta redución para o cal o Instituto Nacional de Estatística e as Administracións Tributarias antes citadas deberán poñer a disposición deste Servizo Común os medios e a información necesarios que permitan comprobar o cumprimento dos requisitos esixidos para beneficiarse desta redución.

En caso de non cumprir os devanditos requisitos, o traballador por conta propia agrario deberá reintegrar a totalidade das cantidades deixadas de ingresar pola aplicación do incentivo, a partir do día primeiro do mes seguinte en que quede acreditado tal incumprimento.

O período de baixa no Sistema Especial para Traballadores por Conta Propia Agrarios esixido nos apartados anteriores para ter dereito aos beneficios na cotización neles previstos en caso de reemprender unha actividade por conta propia, será de 3 anos cando os traballadores autónomos agrarios gozasen dos devanditos beneficios no seu anterior período de alta no citado sistema especial.

No suposto de que a data de efectos das altas a que se refiren os apartados anteriores non coincidise co día primeiro do respectivo mes natural, o beneficio correspondente ao devandito mes aplicarase de forma proporcional ao número de días de alta neste.

Este beneficio resultará de aplicación aínda cando os beneficiarios desta medida, unha vez iniciada a súa actividade, empreguen traballadores por conta allea, dentro dos límites previstos no artigo 324 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.

As bonificacións de cotas financiaranse con cargo á correspondente partida presupostaria do Servizo Público de Emprego Estatal e as reducións de cotas serán soportadas polo orzamento de ingresos da Seguridade Social e polas Mutuas Colaboradoras coa Seguridade Social, respectivamente.

Finalizado o período máximo de gozo dos beneficios de cotización, procederá a cotización por todas as continxencias protexidas a partir do día primeiro do mes seguinte ao que se produza esa finalización.

O disposto neste apartado será tamén de aplicación, a opción dos interesados, nos supostos de traballadores autónomos que estando de alta neste réxime especial lles sobreveña unha discapacidade.

En tal caso, a aplicación das medidas previstas produciranse a partir do día primeiro do mes seguinte ao que se tal elección se realice.


5.2.4. Familiares colaboradores de traballadores autónomos

O cónxuxe, parella de feito e familiares de traballadores autónomos por consanguinidade ou afinidade ata o segundo grao inclusive e, se é o caso, por adopción, que se incorporen ao Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos, sempre e cando non estivesen dados de alta neste nos 5 anos inmediatamente anteriores, e colaboren con eles mediante a realización de traballos na actividade de que se trate, incluíndo os dos traballadores por conta propia do Réxime Especial dos Traballadores do Mar, a partir da entrada en vigor desta lei, terán dereito a unha bonificación durante os 24 meses seguintes á data de efectos da alta, equivalente ao 50 por cento durante os primeiros 18 meses e ao 25 por cento durante os 6 meses seguintes, da cota que resulte de aplicar sobre a base mínima o tipo correspondente de cotización vixente en cada momento no Réxime Especial, ou Sistema Especial, se é o caso, de traballo por conta propia que corresponda.

Para os efectos do establecido no parágrafo anterior, considerarase parella de feito a constituída, con análoga relación de afectividade á conxugal, polos que, non achándose impedidos para casar, non teñan vínculo matrimonial con outra persoa e acrediten, mediante o correspondente certificado de empadroamento, unha convivencia estable e notoria e cunha duración ininterrompida non inferior a cinco anos. A existencia de parella de feito acreditarase mediante certificación da inscrición nalgún dos rexistros específicos existentes nas comunidades autónomas ou concellos do lugar de residencia ou mediante documento público no que conste a constitución desta parella.

5.2.5. Traballadores autónomos de Ceuta e Melilla.

Os traballadores encadrados no Réxime Especial de Traballadores da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos dedicados a actividades encadradas nos sectores de Agricultura, Pesca e Acuicultura; Industria, agás Enerxía e Auga; Comercio; Turismo; Hostalaría e resto de servizos, agás o Transporte Aéreo, Construción de Edificios, Actividades Financeiras e de Seguros e Actividades Inmobiliarias, que residan e exerzan a súa actividade nas Cidades de Ceuta e Melilla, terán dereito a unha bonificación do 50 por cento nas súas achegas ás cotas da Seguridade Social por continxencias comúns.

5.2.6. Redución de cotas a favor de determinados familiares do titular da explotación agraria.

No suposto de persoas incorporadas á actividade agraria que queden incluídas no Réxime Especial dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos a través do Sistema Especial para Traballadores por Conta Propia Agrarios, que teñan cincuenta ou menos anos de idade no momento da devandita incorporación e sexan cónxuxes ou descendentes do titular da explotación agraria, sempre que este se encontre dado de alta nos citados Réxime e Sistema Especial, aplicarase, sobre a cotización por continxencias comúns de cobertura obrigatoria, unha redución equivalente ao 30 por cento da cota que resulte de aplicar á base mínima de cotización que corresponda, o tipo do 18,75 por cento.

A redución de cotas establecida no parágrafo anterior terá unha duración de cinco anos computados dende a data para os efectos da obriga de cotizar e será incompatible coa redución e bonificación para os novos traballadores incluídos no Réxime Especial dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos prevista nos artigos 31 e 32 da presente lei.

A redución sempre que se cumpran as condicións nel establecidas será igualmente de aplicación ao cónxuxe do titular dunha explotación agraria que se constitúa en titular desta en réxime de titularidade compartida, agás que viñese gozando da redución prevista no apartado 1, en cuxo caso se seguirá percibindo esta ata a súa extinción.

5.2.7. Traballadores autónomos durante o descanso por maternidade, paternidade, adopción, garda con fins de adopción, acollemento, risco durante o embarazo ou risco durante a lactación natural.

Á cotización dos traballadores por conta propia ou autónomos incluídos no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos ou como traballadores por conta propia no grupo primeiro de cotización do Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar, durante os períodos de descanso por nacemento, adopción, garda con fins de adopción, acollemento, risco durante o embarazo ou risco durante a lactación natural, sempre que este período teña unha duración de polo menos un mes, seralle de aplicación unha bonificación do 100 por cento da cota de autónomos, que resulte de aplicar á base media que tivese o traballador nos doce meses anteriores á data na que se acolla a esta medida, o tipo de cotización establecido como obrigatorio para traballadores incluídos no réxime especial de Seguridade Social que corresponda por razón da súa actividade por conta propia.

No caso de que o traballador leve menos de 12 meses de alta no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos ou como traballador por conta propia incluído no grupo primeiro de cotización do Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar, a base media de cotización calcularase dende a data de alta.

Esta bonificación será compatible coa establecida no Real Decreto-Lei 11/1998, do 4 de setembro.

5.2.8. Traballadoras autónomas que se reincorporen ao traballo en determinados supostos.

As traballadoras incluídas no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos ou como traballadoras por conta propia no grupo primeiro de cotización do Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores do Mar, que, despois de cesar a súa actividade por nacemento de fillo ou filla, adopción, garda con fins de adopción, acollemento e tutela, nos termos legalmente establecidos, volvan realizar unha actividade por conta propia dentro dos dous anos inmediatamente seguintes á data efectiva do cesamento, terán dereito a unha bonificación en virtude da cal a súa cota por continxencias comúns e continxencias profesionais, quedará fixada na contía de 60 euros mensuais durante os 12 meses inmediatamente seguintes á data da súa reincorporación ao traballo, sempre que opten por cotizar pola base mínima establecida con carácter xeral no réxime especial que corresponda por razón da actividade por conta propia.

Aquelas traballadoras por conta propia ou autónomas que, cumprindo cos requisitos anteriores, optasen por unha base de cotización superior á mínima indicada no parágrafo anterior, poderán aplicarse durante o período antes indicado unha bonificación do 80 por cento sobre a cotización por continxencias comúns, sendo a cota a reducir o resultante de aplicar á base mínima de cotización que corresponda o tipo de cotización por continxencias comúns vixente en cada momento.


5.2.9. Pagamento único da prestación por cesamento de actividade.

Os que sexan titulares do dereito á prestación por cesamento de actividade, e teñan pendente de percibir un período de, polo menos, seis meses, poderán percibir dunha soa vez o valor actual do importe da prestación, cando acrediten ante o órgano xestor que van realizar unha actividade profesional como traballadores autónomos ou destinen o 100 por cento do seu importe a realizar unha achega ao capital social dunha entidade mercantil de nova constitución ou constituída no prazo máximo de 12 meses anteriores á achega, sempre que vaian posuír o control efectivo desta, conforme ao previsto pola disposición adicional vixésimo sétima do texto refundido da Lei Xeneral da Seguridade Social e a exercer nela unha actividade profesional, encadrado como traballadores por conta propia no Réxime Especial da Seguridade Social correspondente por razón da súa actividade.

O beneficiario que desexe percibir a súa prestación dunha soa vez poderá solicitarllo ao órgano xestor, acompañando á solicitude memoria explicativa sobre o proxecto de investimento a realizar e actividade a desenvolver, así como canta documentación acredite a viabilidade do proxecto.

O órgano xestor, tendo en conta a viabilidade do proxecto a realizar, recoñecerá o dereito no prazo de trinta días contados dende a solicitude do pagamento único. Contra a decisión do órgano xestor poderase reclamar nos termos do artigo 19 da Lei 32/2010, do 5 de agosto, pola que se establece un sistema específico de protección por cesamento de actividade dos traballadores autónomos.

A solicitude do aboamento da prestación por cesamento de actividade, en todo caso deberá ser de data anterior á data de incorporación do beneficiario á sociedade ou á de inicio da actividade como traballador autónomo, considerando que tal inicio coincide coa data que como tal figura na solicitude de alta do traballador na Seguridade Social.

Unha vez percibida a prestación polo seu valor actual, o beneficiario deberá iniciar, no prazo máximo dun mes, a actividade para cuxa realización se lle concedese e darse de alta como traballador por conta propia no correspondente réxime especial da Seguridade Social, ou acreditar, se é o caso, que está en fase de iniciación.

O aboamento da prestación realizarase dunha soa vez polo importe que corresponda ás achegas ao capital social ou ao investimento necesario para desenvolver a actividade como traballadores autónomos, incluídas as cargas tributarias para o inicio da actividade.

En ambos os dous casos, os que perciban o pagamento único da prestación por cesamento de actividade poderán destinar esta aos gastos de constitución e posta en funcionamento dunha entidade, así como ao pagamento das taxas e tributos. Poderán, ademais, destinar ata o 15 por cento da contía da prestación capitalizada ao pagamento de servizos específicos de asesoramento, formación e información relacionados coa actividade a emprender.

Aboarase como pagamento único a contía da prestación, calculada en días completos, da que se deducirá o importe relativo ao xuro legal do diñeiro.

O órgano xestor, por solicitude dos beneficiarios desta medida, poderá destinar todo ou parte do pagamento único da prestación por cesamento de actividade a cubrir os custos de cotización á Seguridade Social. En tal caso, haberá que aterse ás seguintes regras:

Primeira. Se non se obtén a prestación polo seu importe total, o importe restante poderase obter conforme ao establecido na regra segunda seguinte.

Así mesmo, o beneficiario da prestación poderá optar por obter toda a prestación pendente por percibir conforme ao establecido na regra segunda seguinte.

Segunda. O órgano xestor poderá aboar mensualmente o importe da prestación por cesamento de actividade para compensar a cotización do traballador á Seguridade Social, e neste suposto:

A) A contía a aboar, calculada en días completos de prestación, será fixa e corresponderá ao importe da achega íntegra do traballador á Seguridade Social no momento do inicio da actividade sen considerar futuras modificacións.

B) O aboamento realizarase mensualmente pola entidade ou organismo xestor ao traballador, logo de comprobar se se mantén en alta na Seguridade Social no mes correspondente.

A percepción da prestación nun pagamento único será compatible con outras axudas que para a promoción do traballo autónomo puidesen obterse, ben con carácter individual ou ben a través da constitución dunha sociedade de capital.

A non afectación da cantidade percibida á realización da actividade para a que se concedese será considerada pagamento indebido para os efectos previstos no artigo 31 do Real Decreto 1541/2011, do 31 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 32/2010, do 5 de agosto, pola que se establece un sistema específico de protección por cesamento de actividade dos traballadores autónomos. Para estes efectos, entenderase, salvo proba en contrario, que non existiu afectación cando o traballador, no prazo dun mes, non acredite os extremos indicados anteriormente.


5.3. Socios traballadores de cooperativas de traballo asociado dedicados á venda ambulante.

Os socios traballadores de cooperativas de traballo asociado dedicados á venda ambulante que quedasen incluídos no Réxime Especial dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos en aplicación do establecido no artigo 120.Catro.8 da Lei 2/2008 do 23 de decembro, de Presupostos xerais do Estado para o ano 2009, terán dereito, durante o ano 2019, a unha redución do 50 por cento da cota que hai que ingresar.

Tamén terán dereito a esta redución os socios traballadores de cooperativas de traballo asociado dedicados á venda ambulante que iniciasen a súa actividade e quedasen incluídos no citado réxime especial a partir do 1 de xaneiro de 2009.

A redución aplicarase sobre a cota que resulte de aplicar sobre a base mínima permitida o tipo de cotización vixente no Réxime Especial dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos.


5.4. Devolución de cotizacións en Situación de pluriactividade.

5.4.1. Cotización simultánea.

Para os traballadores autónomos que, en razón do seu traballo por conta allea, desenvolvido simultaneamente, respecto de continxencias comúns, en réxime de pluriactividade e o fagan no ano 2019 e tendo en conta tanto as achegas empresariais coma as correspondentes ao traballador no Réxime Xeral da Seguridade Social que corresponda pola súa actividade por conta allea, así como as efectuadas no Réxime Especial por unha contía igual ou superior a 13.822,06 euros, terán dereito a unha devolución do 50 por cento do exceso en que as súas cotizacións superen a mencionada contía, co tope do 50 por cento das cotas ingresadas no citado Réxime Especial, en razón da súa cotización polas continxencias comúns de cobertura obrigatoria.

En tal suposto, a Tesourería Xeral da Seguridade Social procederá a aboar o reintegro que en cada caso corresponda antes do 1 de maio do exercicio seguinte, salvo cando concorran especialidades na cotización que impidan efectualo nese prazo ou resulte necesaria a achega de datos por parte do interesado, en cuxo caso o reintegro se realizará con posterioridade a esa data.

5.4.2. Inicio de pluriactividade neste Réxime Especial.

Os traballadores  que causen alta por primeira vez no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta propia ou Autónomos e con motivo desta inicien unha situación de pluriactividade a partir da entrada en vigor desta norma, poderán elixir como base de cotización nese momento, a comprendida entre o 50 por cento da base mínima de cotización establecida anualmente con carácter xeral na Lei de Orzamentos Xerais do Estado durante os primeiros dezaoito meses, e o 75 por cento durante os seguintes dezaoito meses, ata as bases máximas establecidas para este Réxime Especial. Nos supostos de traballadores en situación de pluriactividade en que a actividade laboral por conta allea o fose a tempo parcial, cunha xornada a partir do 50 por cento da correspondente á dun traballador con xornada a tempo completo comparable, poderase elixir no momento da alta, como base de cotización a comprendida entre o 75 por cento da base mínima de cotización establecida anualmente con carácter xeral na Lei de Orzamentos Xerais do Estado durante os primeiros dezaoito meses, e o 85 por cento durante os seguintes dezaoito meses, ata as bases máximas establecidas para este Réxime Especial.

5.5. Compatibilidade da realización de traballos por conta propia coa percepción dunha pensión de xubilación contributiva.

5.5.1. A contía da pensión de xubilación compatible co traballo será equivalente ao 50 por cento do importe resultante no recoñecemento inicial, unha vez aplicado, se procede, o límite máximo de pensión pública, ou do que se estea a percibir, no momento de inicio da compatibilidade co traballo, excluído, en todo caso, o complemento por mínimos, calquera que sexa a xornada laboral ou a actividade que realice o pensionista.

Non obstante, se a actividade se realiza por conta propia e se acredita ter contratado, polo menos, a un traballador por conta allea, a contía da pensión compatible co traballo acadará o 100 por cento.

A pensión revalorizarase na súa integridade nos termos establecidos para as pensións do sistema da Seguridade Social. Non obstante, en tanto se manteña o traballo compatible, o importe da pensión máis as revalorizacións acumuladas reducirase nun 50 por cento, agás no suposto de realización de traballos por conta propia nos termos sinalados no parágrafo anterior.

5.5.2. Finalizada a relación laboral por conta allea, restablecerase o percibo íntegro da pensión de xubilación. Igual restablecemento producirase no caso de cesamento na actividade por conta propia cando non se desen as circunstancias sinaladas no parágrafo segundo do apartado.

5.6. Bonificación pola contratación de familiares do traballador autónomo.

A contratación indefinida por parte do traballador autónomo como traballadores por conta allea do seu cónxuxe, ascendentes, descendentes e demais parentes por consanguinidade ou afinidade, ata o segundo grao inclusive, dará dereito a unha bonificación na cota empresarial por continxencias comúns do 100 por 100 durante un período de 12 meses.

Para poder acollerse a esta bonificación será necesario que o traballador autónomo non extinguise contratos de traballo, ben por causas obxectivas ou por despedimentos disciplinarios que fosen declarados xudicialmente improcedentes, ben por despedimentos colectivos que fosen declarados non axustados a Dereito, nos doce meses anteriores á celebración do contrato que dá dereito á bonificación prevista.

O empregador deberá manter o nivel de emprego nos seis meses posteriores á celebración dos contratos que dan dereito á citada bonificación. Para os efectos de examinar o nivel de emprego e o seu mantemento, non se terán en conta as extincións de contratos de traballo por causas obxectivas ou por despedimentos disciplinarios que non fosen declarados improcedentes, os despedimentos colectivos que non fosen declarados non axustados a Dereito, así como as extincións causadas por dimisión, morte ou incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez dos traballadores ou pola expiración do tempo convido ou realización da obra ou servizo obxecto do contrato, ou por resolución durante o período de proba.

A bonificación de cotas financiarase con cargo á correspondente partida presupostaria do Servizo Público de Emprego Estatal.

A Inspección de Traballo e Seguridade Social, en exercicio das competencias, que lle atribúe a Lei 23/2015, do 21 de xullo, Ordenadora del Sistema de Inspección de Traballo e Seguridade Social procederá á comprobación do cumprimento das condicións que regulamentan as bonificacións a que se refire a presente disposición adicional.

5.7. Baixa na Actividade por causa de Violencia de Xénero
As traballadoras por conta propia que causen baixa na súa actividade con causa na violencia de xénero teñen dereito a que un prazo de SEIS meses se lles considere como de cotización efectiva, sendo considerada a súa situación como de asimilación á da alta. (Art. 21 Lei Orgánica 1/2004 Medidas de Protección Integral contra a violencia de xénero).


Complementary Content
${loading}