Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Canto se debe cotizar?

Resultados de la búsqueda

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

A páxina á que intenta acceder non está dispoñible no idioma seleccionado. Desculpe as molestias.
Idiomas dispoñibles: Castellano

Base de cotización

A base de cotización neste réxime especial será a elixida polo traballador entre as bases mínima e máxima no seu tramo de rendementos.

Durante o ano 2024, a táboa xeral e a táboa reducida e as bases máximas e mínimas aplicables aos diferentes tramos de rendementos netos serán as seguintes:

Táboa de rendementos e bases de cotización 2024.
Táboa reducida
Tramos de rendementos netos 2024.
Euros/mes
Base mínima.
Euros/mes
Base máxima.
Euros/mes
Tramo 1 <= 670 735,29 816,98
Tramo 2 > 670 e <= 900 816,99 900
Tramo 3 > 900 e <1.166,70 872,55 1.166,70
Táboa de rendementos e bases de cotización 2024.
Táboa xeral
Tramos de rendementos netos 2024.
Euros/mes
Base mínima.
Euros/mes
Base máxima.
Euros/mes
Tramo 1 >= 1.166,70 e <=1.300 950,98 1.300
Tramo 2 > 1.300 e <= 1.500 960,78 1.500
Tramo 3 > 1.500 e <= 1.700 960,78 1.700
Tramo 4 > 1.700 e <= 1.850 1.045,75 1.850
Tramo 5 > 1.850 e <= 2.030 1.062,09 2.030
Tramo 6 > 2.030 e <= 2.330 1.078,43 2.330
Tramo 7 > 2.330 e <= 2.760 1.111,11 2.760
Tramo 8 > 2.760 e <= 3.190 1.176,47 3.190
Tramo 9 > 3.190 e <= 3.620 1.241,83 3.620
Tramo 10 > 3.620 e <= 4.050 1.307,19 4.050
Tramo 11 > 4.050 e <= 6.000 1.454,25 4.720,50
Tramo 12 > 6.000 1.732,03 4.720,50


Non obstante, existen as seguintes particularidades:

Persoas traballadoras autónomas cun cambio de base solicitado a 1 de xaneiro de 2024

A base de cotización dos traballadores que a 31 de decembro de 2023 solicitasen un cambio da súa base de cotización con efectos dende o 1 de xaneiro de 2024 será a solicitada sempre que se encontre nalgún dos tramos das táboas do apartado 1 e cumpra o establecido no Real Decreto-Lei 13/2022, do 26 de xullo, polo que se establece un novo sistema de cotización para os traballadores por conta propia ou autónomos e se mellora a protección por cesamento de actividade.

Familiares da persoa traballadora autónoma e societarios

Os familiares do traballador autónomo incluídos neste réxime especial ao abeiro do establecido no artigo 305.2.k) e os traballadores autónomos incluídos neste réxime especial ao abeiro do establecido nas letras b) e e) do artigo 305.2, artigos todos eles do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, non poderán elixir unha base de cotización mensual inferior a 1.000 euros durante o ano 2024. Para a aplicación desta base de cotización mínima abondará con ter figurado 90 días en alta neste réxime especial en calquera destes supostos.

Persoas traballadoras autónomas que a 31/12/2022 cotizasen por unha base superior á que lles correspondería polos seus rendementos e non a modificasen en 2023

Durante 2024 poderán manter a mesma base de cotización, ou unha inferior, aínda que os seus rendementos determinen a aplicación dunha base por debaixo da elixida.

Persoas traballadoras autónomas dedicadas á venda ambulante ou a domicilio

Os traballadores autónomos dedicados á venda ambulante (CNAE 4781 Comercio polo miúdo de produtos alimenticios, bebidas e tabaco en postos de venda e mercados; 4782 Comercio polo miúdo de produtos téxtiles, pezas de vestir e calzado en postos de venda e mercados e 4789 Comercio polo miúdo doutros produtos en postos de venda e mercados) poderán elixir cotizar por unha base equivalente a un 77 por cento da base mínima do tramo 1 da táboa reducida.

O establecido no presente apartado será tamén de aplicación aos socios traballadores de cooperativas de traballo asociado dedicadas á venda ambulante que perciben os seus ingresos directamente dos compradores.

Socios traballadores de cooperativas de traballo asociado dedicados á venda ambulante

Os socios traballadores de cooperativas de traballo asociado dedicados á venda ambulante que quedasen incluídos no Réxime Especial dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos en aplicación do establecido no artigo 120.catro.8 da Lei 2/2008 do 23 de decembro, de Presupostos xerais do Estado para o ano 2009, terán dereito, durante o ano 2024, a unha redución do 50 por cento da cota que hai que ingresar.

Tamén terán dereito a esta redución os socios traballadores de cooperativas de traballo asociado dedicados á venda ambulante que iniciasen a súa actividade e quedasen incluídos no citado réxime especial dende o 1 de xaneiro de 2009.

A redución aplicarase sobre a cota que resulte de aplicar sobre a base mínima elixida, o tipo de cotización vixente no Réxime Especial dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos. Esta redución non será de aplicación se o traballador autónomo elixise unha base superior á base mínima.

Pluriactividade

Os traballadores autónomos que coticen en réxime de pluriactividade, e o fagan durante o ano 2024, tendo en conta tanto as cotizacións efectuadas neste réxime especial coma as achegas empresariais e as correspondentes ao traballador no réxime de Seguridade Social que corresponda pola súa actividade por conta allea, terán dereito ao reintegro do 50 por cento do exceso en que as súas cotizacións por continxencias comúns superen a contía de 16.030,82 euros, co tope do 50 por cento das cotas ingresadas neste réxime especial en razón da súa cotización polas continxencias comúns.

En tales supostos, a Tesourería Xeral da Seguridade Social procederá a aboar o reintegro que en cada caso corresponda, nun prazo máximo de catro meses desde a regularización prevista no artigo 308.1.c) do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, salvo cando concorran especialidades na cotización que impidan efectualo nese prazo ou resulte necesaria a achega de datos por parte do interesado, en cuxo caso o reintegro se realizará con posterioridade a este.

Membros de vida consagrada da Igrexa Católica

Aos membros de institutos de vida consagrada da Igrexa Católica, incluídos neste réxime especial en virtude do Real decreto 3325/1981, de 29 de decembro, pola que se incorpora ao Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos aos relixiosos de Dereito diocesano da Igrexa Católica, e da Orde TAS/820/2004, de 12 de marzo, pola que se incorpora ao Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta propia ou Autónomos os relixiosos da Igrexa Católica, non se lles aplicará a cotización en función dos rendementos da actividade económica ou profesional.

En calquera caso, deberán elixir a súa base de cotización mensual nun importe igual ou superior á base mínima do tramo 3 da táboa reducida de bases de cotización.

As bases de cotización mensuais elixidas por eles non serán obxecto de regularización, ao non cotizar en función de rendementos.

Tampouco será esixible a cobertura da continxencia por incapacidade temporal, das continxencias de accidente de traballo e enfermidade profesional, polo cesamento de actividade e por formación profesional.

O tipo de cotización aplicable á base de cotización dos membros de institutos de vida consagrada da Igrexa Católica incluídos no Réxime Especial de Traballadores por Conta Propia ou Autónomos será o 27,15 por cento, do que o 26,51 por cento corresponde á cobertura de continxencias comúns, excluída a incapacidade temporal, e o 0,64 por cento, ás continxencias profesionais correspondentes a incapacidade permanente e a morte e supervivencia, non estando cuberta a protección por cesamento de actividade, sempre que os devanditos institutos conten coa autorización da Seguridade Social para colaborar na xestión da prestación económica de incapacidade temporal.

Naqueles supostos nos que os devanditos institutos non conten coa cita autorización, o tipo de cotización aplicable á base de cotización será 28.30% que corresponde á cobertura de continxencias comúns, non sendo esixible a cobertura das continxencias de accidente de traballo e enfermidade profesional, así como cesamento de actividade e formación profesional.

Complementary Content
${loading}