Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Situació assimilada a la de l'alta

Ocorre en determinats casos expressament establits per la llei en els quals, produït el cessament temporal o definitiu en l'activitat laboral, es considera que s'ha de conservar la situació d'alta real en què es trobava el treballador amb anterioritat al cessament. Estes assimilacions operen en qualsevol cas, respecte a les contingències que s'assenyalen i amb l'abast que en cada cas es determine.

La situació legal de desocupació, total i subsidiat, i la de desocupació involuntària una vegada esgotada la prestació contributiva o assistencial, sempre que es mantinga la inscripció com a desocupat en l'oficina d'ocupació.

L'excedència forçosa.

La situació d'excedència per a l'atenció de fills amb reserva de lloc de treball, en correspondència amb la legislació aplicable.

La suspensió del contracte de treball per servici o prestació social substitutòria.

El trasllat del treballador fora del territori nacional per indicació de l'empresa.

Subscripció d'un conveni especial en els seus diferents tipus.

Els períodes d'inactivitat entre feines de temporada.

Els períodes de presó conseqüència dels casos previstos a la Llei d'amnistia.

La situació dels treballadors que no es troben en alta ni en cap altra de les situacions assimilades, després d'haver prestat servicis en llocs de treball que oferiren risc de malaltia professional i només als efectes que se'ls puga declarar una incapacitat permanent deguda a la contingència esmentada.

Per als col·lectius d-artistes i professionals taurins, els dies que resulten cotitzats per l'aplicació de les normes que regulen la seua cotització, els quals tindran la consideració de dies cotitzats i en situació d'alta, encara que no es corresponguen amb els de la prestació de servicis.

Als únics efectes de conservació del dret a l'assistència sanitària, la situació de baixa dels treballadors per compte d'altre inclosos en el Règim de la Seguretat Social que corresponga, havent romàs o no en situació d'alta en este un mínim de noranta dies durant els tres-cents seixanta-cinc dies naturals immediatament anteriors al de la baixa.

Als únics efectes d'assistència sanitària, la situació dels treballadors acomiadats, inclosos en el corresponent Règim de la Seguretat Social, que tinguen pendent de resolució en la jurisdicció laboral demandada per acomiadament improcedent o nul.

Als efectes de la protecció per desocupació, es consideren situacions assimilades a l'alta les determinades per les normes específiques que regulen esta prestació.

En el Règim Especial Agrari, la situació de desplaçament a l'estranger per raó de treball.

En el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms, el període dels noranta dies naturals següents a l'últim dia del mes que es produïsca la baixa en el règim esmentat.

Els períodes de percepció de les ajudes destinats a fomentar el cessament anticipat en l'activitat agrària.

Totes les altres que determine el Ministeri de Treball i Immigració.

Complementary Content
${loading}