Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Situació assimilada a la de l'alta

Es produeix en determinats supòsits expressament tipificats per la llei, en els quals produït el cessament temporal o definitiu en l'activitat laboral, es considera que s'ha de conservar la situació d'alta en què es trobava el treballador amb anterioritat al cessament. Aquestes assimilacions operen en qualsevol cas, pel que fa a les contingències que s'assenyalin i amb l'abast que es determini en cada cas.

Situació legal de desocupació, total i subsidiada, i la d'atur involuntari o una vegada que la prestació contributiva o assistencial s'hagi esgotat, sempre que la inscripció com a desocupat es mantingui a l'Oficina d'Ocupació.

L'excedència forçosa.

La situació d'excedència per tenir cura dels fills amb reserva de lloc de feina, d'acord amb la legislació aplicable.

La suspensió del contracte de feina per servei militar o prestació social substitutòria.

El trasllat del treballador fora del territori nacional per part de l'empresa.

Subscripció d'un conveni especial en els seus diferents tipus.

Els períodes d'inactivitat entre feines de temporada.

Els períodes de presó soferts a conseqüència dels supòsits previstos a la Llei d'Amnistia.

La situació d'aquells treballadors que no estiguin d'alta en cap altra de les situacions assimilades després d'haver prestat serveis en llocs de feina que van oferir risc de malaltia professional i només a l'efecte que es pugui declarar una invalidesa permanent a causa d'aquesta contingència.

Per als col·lectius d'artistes i de professionals taurins, els dies que resultin cotitzats per aplicació de les normes que regulen la seva cotització, els quals tindran la consideració de dies cotitzats i en situació d'alta encara que no es corresponguin amb els de prestació de serveis.

Només a l'efecte de conservació del dret a l'assistència sanitària, la situació de baixa dels treballadors per compte d'altri inclosos al Règim de la Seguretat Social que correspongui, que hi hagin estat o no en situació d'alta un mínim de noranta dies durant els tres-cents seixanta-cinc dies naturals immediatament anteriors al de la baixa.

Només a l'efecte d'assistència sanitària, la situació dels treballadors acomiadats, inclosos en el corresponent Règim de la Seguretat Social, que tinguin pendent de resolució davant la jurisdicció laboral demandada per acomiadament improcedent o nul.

A l'efecte de la protecció per desocupació, es consideren situacions assimilades a l'alta les que determinen les normes específiques que regulen aquesta prestació.

En el Règim Especial Agrari, la situació de desplaçament a l'estranger per raó de feina.

En el Règim Especial de Treballadors per compte propi o Autònoms, el període dels noranta dies naturals següents al darrer dia del mes en què es produeixi la baixa en l'esmentat Règim.

Els períodes de percepció dels ajuts destinats a fomentar el cessament anticipat en l'activitat agrària.

Totes les altres que determini el Ministeri de Treball i Immigració.

Complementary Content
${loading}