Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Situación asimilada á de alta

Ten lugar en determinados supostos expresamente establecidos pola lei, nos que, producido o cesamento temporal ou definitivo na actividade laboral, se estima que se debe conservar a situación de alta na que se atopaba o traballador con anterioridade ao cesamento. Tales asimilacións operan en calquera caso, respecto ás continxencias que se sinalen e co alcance que en cada caso se determine.

Situación legal de desemprego, total e subsidiado, e a de paro involuntario unha vez esgotada a prestación contributiva ou asistencial, sempre que se manteña a inscrición como desempregado na Oficina de Emprego.

A excedencia forzosa.

A situación de excedencia para o coidado de fillos con reserva de posto de traballo, de acordo coa lexislación aplicable.

A suspensión do contrato de traballo por servizo militar ou prestación social substitutiva.

O traslado do traballador pola empresa fóra do territorio nacional.

Subscrición dun convenio especial nos seus diferentes tipos.

Os períodos de inactividade entre traballos de tempada.

Os períodos de prisión sufridos como consecuencia dos supostos contemplados na Lei de Amnistía.

A situación daqueles traballadores que non se atopen en alta ni en ningunha outra das situacións asimiladas despois de prestar servizos en postos de traballo que ofreceron risco de enfermidade profesional e aos únicos efectos de que poida declararse unha invalidez permanente debida a esta continxencia.

Para os colectivos de artistas e de profesionais taurinos, os días que resulten cotizados por aplicación das normas que regulan a súa cotización, os cales terán a consideración de días cotizados e en situación de alta aínda que no se correspondan cos de prestación de servizos.

Aos únicos efectos de conservación do dereito á asistencia sanitaria, a situación de baixa dos traballadores por conta allea incluídos no Réxime da Seguridade Social que corresponda, tendo permanecido ou non en situación de alta no mesmo un mínimo de noventa días durante os trescentos sesenta e cinco días naturais inmediatamente anteriores ao da baixa.

Aos únicos efectos de asistencia sanitaria, a situación dos traballadores despedidos, incluídos no correspondente Réxime da Seguridade Social , que teñan pendente de resolución ante a xurisdicción laboral demandada por despido improcedente ou nulo.

Aos efectos da protección por desemprego, considéranse situacións asimiladas á alta as determinadas polas normas específicas que regulan esta prestación.

No Réxime Especial Agrario, a situación de desprazamento ao estranxeiro por razón de traballo.

No Réxime Especial de Traballadores por Conta Propia ou Autónomos, o período dos noventa días naturais seguintes ao último día do mes no que se produza a baixa neste Réxime.

Os períodos de percepción das axudas destinadas a fomentar o cesamento anticipado na actividade agraria.

Todas aquelas outras que determine o Ministerio de Traballo e Inmigración.

Complementary Content
${loading}