Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Conveni especial per a treballadors que redueixin la seva jornada amb disminució proporcional del salari

Qui el pot subscriure?

Els treballadors per compte aliè o assimilats que d’acord amb els apartats 5 i 4.bis de l’article 37 del Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, o amb la legislació específica que reguli la seva prestació de serveis i a raó de la cura directa d’un menor de dotze anys, d’una persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial, o d’un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident o malaltia no puguin valer-se per ells mateixos, o en els casos de naixement de fills prematurs o que per qualsevol causa hagin de romandre hospitalitzats després del part, redueixin la seva jornada laboral, amb la disminució proporcional del salari.

Forma i termini

La sol·licitud del Conveni Especial es realitzarà per mitjà de la presentació del model corresponent (model TA-0040), davant la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o Administració de la mateixa corresponent al domicili del sol·licitant.

- S'obren dos terminis:

*  90 dies següents al cessament o situació determinant del conveni especial.

*  En qualsevol moment.

Requisits

No serà necessari acreditar període de cotització previ a la sol·licitud del Conveni.

Efectes

Si la sol·licitud del conveni especial es presentés dins dels noranta dies naturals següents a la data del cessament en l'activitat o en la situació que determini la subscripció del conveni especial, tindrà efecte des del dia següent al dia en què hagi tingut efecte la baixa en el Règim corresponent, llevat que el sol·licitant opti perquè l'efecte s'iniciï des de la presentació de la sol·licitud.

Si la sol·licitud del conveni s'hagués presentat fora del termini dels 90 dies, l'esmentat conveni tindrà efecte des del dia de la presentació de la sol·licitud.

Cotització

La base mensual de cotització es constituirà per la diferència entre les bases corresponents a la reducció de jornada i qualsevol de les bases triades per l'interessat.

Es podrà triar entre les bases de cotització següents:

- La base  màxima, sempre que hi hagi cotitzat almenys durant 24 mesos   en els darrers 5 anys, previs a la situació de jornada reduïda.

- La base  de cotització resultant de dividir per 12 les bases per contingències comunes cotitzades durant els dotze mesos consecutius immediatament anteriors a la situació de jornada reduïda.

- La base mínima de cotització per treballadors per Compte Propi o Autònoms.

- Una base de cotització intermèdia.

Coeficients aplicables per determinar la quota

Per determinar la quota a ingressar s’aplicaran sobre la quota íntegra (resultant d’aplicar a la base el tipus únic vigent), els coeficients reductors següents:

- Conveni especial per reducció de jornada per cura d’un familiar: 0,94
Conveni especial per reducció de jornada per cura d’un menor o persona amb discapacitat:

Si el Conveni s’hagués subscrit amb posterioritat a l’1 de gener de 1998: 0,94

Si el Conveni s’hagués subscrit amb anterioritat a l’1 de gener de 1998: 0,77

Altres

En allò no establert a l'article 21 de l'Ordre TAS/2865/2003 de 13 d'octubre, aquest conveni es regula per les normes generals.

Complementary Content
${loading}