Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Regulación xeral

Quen pode subscribilo?

 • Os traballadores que causen baixa no Réxime da S. S. en que estean e non queden comprendidos en calquera outro.
 • Os traballadores por conta allea indefinidos e os traballadores por conta propia incluídos no Sistema da Seguridade Social, sempre que continúen en situación de alta, teñan 65 anos ou máis anos de idade e acrediten os anos de cotización efectiva necesarios que quedar exentos de cotizar á Seguridade Social.
 • Os traballadores ou asimilados en situación de pluriemprego ou de pluriactividade que cesen nalgunha das actividades por conta allea ou propia.
 • Os traballadores ou asimilados que cesen na súa actividade por conta propia ou allea e sexan contratados con remuneracións que dean lugar a unha base de cotización inferior á media dos doce meses inmediatamente anteriores a este cesamento.
 • Os pensionistas de incapacidade permanente total para a súa profesión habitual, que con posterioridade á data de efectos da correspondente pensión realizasen traballos e estivesen incluídos nalgún Réxime do Sistema de Seguridade Social e se atopen nunha das situacións anteriores.
 • Os traballadores que estean a percibir prestacións por desemprego ou o subsidio por desemprego e cesen na percepción destas.
 • Os pensionistas que fosen declarados capaces ou con incapacidade permanente parcial.
 • Os pensionistas de incapacidade permanente ou xubilación, a quen se anule a súa pensión en virtude de sentenza firme.
 • Os traballadores que causasen baixa a causa da solicitude dunha pensión e esta lles sexa denegada.

Forma e prazo de solicitude

A solicitude do Convenio Especial efectuarase a través dos medios habilitados no apartado: “Trámites y Gestiones de Convenios Especiales”.

O prazo para a presentación da solicitude será de 1 ano, que se computará da seguinte forma:

Motivo causante Cómputo do prazo de solicitude
Traballadores ou asimilados que causen baixa no Réxime no que estaban encadrados.
A partir do día seguinte á data de efectos da baixa no réxime da Seguridade Social en que estivese encadrado.
Pensionistas de incapacidade permanente total para a profesión habitual, que, con posterioridade á data de efectos da pensión, realizasen traballos determinantes da súa inclusión nalgún Réxime do Sistema da Seguridade Social. A partir do día seguinte á data de efectos da baixa no réxime da Seguridade Social en que estivese encadrado.
Traballadores por conta allea con xubilación flexible, con contrato indefinido, de alta e exentos da obriga de cotizar por ter cumpridos 65 ou máis anos e acreditar os anos de cotización efectiva necesarios para quedar exentos de cotizar á Seguridade Social. A partir da data en que se extinga a obriga de cotizar.
Traballadores ou asimilados que cesen na súa actividade e sexan contratados por este ou outro empresario con remuneracións que dean lugar a unha base de cotización inferior á media dos 12 meses inmediatamente anteriores a este cesamento. A partir da data de celebración do novo contrato co mesmo ou distinto empresario.
Traballadores que se encontren percibindo prestacións económicas por desemprego e se lles extinga o dereito a estas. A partir do día seguinte a aquel que se extinguise o dereito á prestación por desemprego ou en que se cesase na percepción do subsidio de desemprego.
Pensionistas de incapacidade permanente que sexan declarados plenamente capaces como consecuencia de revisión por melloría. A partir da data en que a correspondente resolución administrativa ou xudicial sexa firme.
Pensionistas de incapacidade permanente ou xubilación, a quen se anule a súa pensión en virtude de sentenza firme.
A partir da data en que a correspondente resolución administrativa ou xudicial sexa firme.
Traballadores ou asimilados que causen baixa no Réxime por solicitar unha pensión e posteriormente denégaselles por resolución administrativa ou xudicial firme. A partir da data da correspondente, a resolución administrativa ou xudicial sexa firme. Se se causase baixa nun réxime da Seguridade Social por causa da solicitude dunha pensión de xubilación, será necesario que a devandita solicitude se realizase dentro do ano seguinte para os efectos da baixa.

Requisitos

Para subscribir este convenio é necesario cumprir os seguintes requisitos:

 1. Solicitar a subscrición do convenio no prazo establecido no apartado “Forma e prazo de solicitude” e por algún dos medios establecidos no apartado “Trámites y Gestiones de Convenios Especiales”.
 2. Ter cuberto na data da solicitude un período mínimo de cotización de 1.080 días nos 12 anos inmediatamente anteriores á baixa no Réxime da Seguridade Social de que se trate. Para os efectos do cumprimento deste requisito:

Compútanse as seguintes cotizacións:

  • Cotizacións a calquera réxime, incluídos os días-cota por pagas extraordinarias.
  • Cotizacións a outro convenio especial.
  • Períodos de cotización efectiva por excedencias.
  • Días cotizados por prestación e subsidio desemprego para maiores de 52 anos.
  • Cotizacións noutro estado do Espazo Económico Europeo ou Convenio Bilateral que non se superpoñan e sexan anteriores.

Non se terán en conta:

  • Os días en que, sendo o traballador solicitante o obrigado ao cumprimento da obriga de cotizar, non estea ao día no pagamento das cotas anteriores á data de efectos do convenio.

No caso de pensionistas de incapacidade permanente ou xubilación, aos cales se lles anulase ou extinguise por calquera causa o dereito á pensión, este período mínimo de cotización deberá estar cuberto no momento en que se extinguiu a obriga de cotizar.

Non será esixible o período mínimo de cotización nos convenios especiais cando regulamentariamente así se estableza.

Efectos

En canto á data dos efectos do convenio especial, hai que distinguir dous prazos en función do momento no que se presente a solicitude:

 • Se se presenta dentro dos noventa días naturais seguintes á data do cesamento na actividade ou na situación que determine a subscrición do convenio especial, o interesado poderá optar porque o convenio produza efectos:
  • Dende a data da presentación da solicitude.
  • Dende o día seguinte a aquel en que producise efectos a baixa no Réxime correspondente, cesación da actividade, situación determinante da cotización inferior, ou extinción ou denegación de prestacións. De non se efectuar opción, esta última será a data de efectos.
 • Se se presenta fóra do prazo dos 90 días, este producirá efectos dende o día da presentación da solicitude.

Suspensión

O convenio especial coa Seguridade Social quedará suspendido, respecto da obriga de cotizar e a protección correspondente, durante os períodos de actividade do traballador ou asimilado que o subscribise cando estes, tanto se teñen un carácter continuo coma descontinuo, determinen o seu encadramento no campo de aplicación dalgún dos Réximes da Seguridade Social, sempre que a base de cotización a este sexa inferior á base de cotización aplicada no convenio especial, agás que o subscritor do convenio especial manifeste expresamente a súa vontade de que o convenio se extinga ou que esta siga vixente.

A realización das actividades que dean lugar a esta suspensión haberá de ser comunicada, polo subscritor do convenio, dentro dos dez días naturais seguintes á citada continuación de actividades, producindo efectos a suspensión do convenio especial dende o día anterior ao da incorporación ao traballo. Se se notificase despois deste prazo, a suspensión unicamente producirá efectos dende a data de comunicación.

Finalizada a causa determinante da suspensión do convenio especial, poderá continuarse a efectividade do convenio que se tiña subscrito dende o día seguinte a aquel en que se finalizou a causa da suspensión, se o interesado efectúa comunicación ao respecto á TGSS, dentro do mes natural seguinte a aquel en que se produciu o cesamento no traballo.

Extinción

O convenio especial extinguirase por calquera das seguintes causas: 

 • Quedar o interesado comprendido, pola realización dunha actividade no campo de aplicación dun Réxime de Seguridade Social e a base de cotización que corresponda sexa igual ou superior á base de cotización do convenio especial.
 • Por adquirir a condición de pensionista por xubilación ou de incapacidade permanente.
 • Por falta de aboamento das cotas correspondentes a tres mensualidades consecutivas ou a cinco alternativas, agás causa de forza maior.
 • Por falecemento do interesado

Adaptación dos convenios existentes á nova orde

Os convenios especiais subscritos con anterioridade á entrada en vigor da Orde TAS/2865/2003, do 13 de outubro, pola que se regulamenta o convenio especial no Sistema da Seguridade Social, seguirán rexéndose pola normativa anterior que lles sexa de aplicación. Non obstante, os subscritores poderán optar por substituílos por algún dos regulamentados nesta Orde, sempre que reúnan os requisitos establecidos nela.

O novo convenio producirá efectos a partir do día primeiro do mes en que se solicitase a súa subscrición.

Acción protectora

A acción protectora dispensada por este Convenio Especial será a correspondente a:

 • Xubilación
 • Incapacidade permanente, morte e supervivencia, derivadas de enfermidade común e accidente non laboral
 • Servizos sociais

Resolución

A notificación pola Tesourería sobre a procedencia de celebrar o convenio especial solicitado deberá producirse dentro dos tres meses seguintes á data en que a solicitude tivese entrada no rexistro da Tesourería Xeral da Seguridade Social. A falta de resolución expresa no prazo previsto no parágrafo anterior terá como efecto a estimación da respectiva solicitude por silencio administrativo.

Documentación necesaria para a solicitude

As solicitudes de alta (Formulario TA.0040) han de ir acompañadas da seguinte documentación:

 • Orixinal ou copia do documento identificativo do solicitante na Seguridade Social (Documento Nacional de Identidade -NIF- ou tarxeta de identidade de estranxeiro -NIE-).
 • En caso de denegación ou anulación da pensión, orixinal e fotocopia da resolución administrativa ou sentenza firme de anulación da pensión, ou denegación da pensión, respectivamente

En relación coa documentación necesaria no suposto de variación de datos, as solicitudes han de ir acompañadas da documentación que xustifique a variación no convenio especial de que se trate.

Así, por exemplo, se se solicita a regularización da base convenio por compatibilizar actividade laboral, o subscritor deberá achegar a nómina na que figure a base de cotización pola actividade realizada.

Respecto á documentación que se debe achegar no suposto de baixa no convenio especial, as solicitudes han de ir acompañadas da documentación que xustifique a baixa, salvo que se trate dunha solicitude de baixa voluntaria.

Complementary Content
${loading}