Cookiei buruzko oharra

Webgune honek cookieak erabiltzen ditu, erabiltzaile gisa esperientzia hobea izan dezazun. Cookieak ez dira erabiltzen informazio pertsonala jasotzeko. Informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu gure cookie-politika.

Ebaluatu orrialde hau
Ebaluatu eduki hau

Erregulazio Orokorra

Nork sinatu behar du?

 • Gizarte Segurantzaren Erregimenean baja hartzen duten langileak,eta beste edozeinetan ez daudenak.
 • Gizarte Segurantzako Sistemaren barnean dauden besteren konturako langile mugagabeak eta euren konturako langileak, betiere alta egoeran jarraitzen badute, 65 urte edo gehiago badituzte eta Gizarte Segurantzan kotizatzetik salbuetsita geratzeko beharrekoak diren kotizazio eraginkorreko urteak frogatzen badituzte.
 • Besteren edo norbere konturako jardueraren bat eteten duten enplegu edo jarduera aniztasun egoerako langile edo parekatuak.
 • Besteren edo norbere konturako jarduera eteten duten eta etete horren aurreko hamabi hilabeteetako batez bestekoa baino txikiagoa den kotizazio oinarria eragiten duten ordaindutako lanetarako kontratatzen diren langile edo parekatuak.
 • Ohiko lanbiderako ezintasun iraunkor osoa duten pentsiodunak, dagokion pentsioaren hasierako egunaren ondoren lanak egin badituzte, Gizarte Segurantzako Sistemaren Erregimenen baten barnean egon badira, eta aurreko egoeretako batean badaude.
 • Langabeziagatiko prestazioak edo laguntza jasotzen ari diren eta jasotzeari uzten dioten langileak.
 • Gaituak edo ezgaitasun iraunkor partziala dutela aitortutako pentsiodunak.
 • Epai irmoaren bidez pentsioa ezeztatzen zaien ezintasun iraunkor edo erretirodun pentsiodunak.
 • Pentsio bat eskatzeagatik baja hartu duten langileak, eta eskaera hori ezeztatu bazaie.

Eskaera egiteko modua eta epea

Hitzarmen berezia atal honetan ezarritako baliabideen bidez eskatuko da: “Trámites y Gestiones de Convenios Especiales”.

Eskabidea aurkezteko epea urtebetekoa izango da, eta honela kontatuko da:

Arrazoi kausatzailea Eskaera egiteko epearen zenbaketa
Zegozkien Erregimenean baja hartzen duten langileak edo antzekoak.
Gizarte Segurantzaren erregimenean baja hartu eta hurrengo egunetik aurrera.
Ohiko lanbiderako ezintasun iraunkor osoa duten pentsiodunak, pentsioa indarrean sartu ondoren Gizarte Segurantzako Sistemaren Erregimenen batean sartzea dakarten lanak egin dituztenak. Gizarte Segurantzaren erregimenean baja hartu eta hurrengo egunetik aurrera.
Besteren konturako langileak, erretiro malgukoak, kontratu mugagabekoak, alta hartzekoak eta 65 urte edo gehiago izateagatik kotizatu beharretik salbuetsiak, eta Gizarte Segurantzan kotizatzetik salbuetsita geratzeko beharrezkoak diren kotizazio urteak frogatzea. Kotizatzeko betebeharra amaitzen den egunetik aurrera.
Jarduera eteten duten langileak, enpresari berdinak edo beste batek kontratatzen dituztenak, etete horren aurreko hamabi hilabeteetako batez bestekoa baino txikiagoa den kotizazio oinarria eragiten duten ordaindutako lanetarako. Enpresari berarekin edo beste batekin kontratu berria egiten den egunetik aurrera.
Langabeziagatiko prestazio ekonomikoak jasotzen ari diren eta prestazio horiek jasotzeko eskubidea iraungitzen zaien langileak. Langabezia-prestazioa jasotzeko eskubidea iraungi edo langabezia-subsidioa jaso ez den egunaren biharamunetik aurrera.
Ezintasun iraunkorreko pentsiodunak, hobekuntzagatik berrikustearen ondorioz erabat gai deklaratzen direnak. Dagokion ebazpen administratibo edo judiziala irmoa den egunetik aurrera.
Epai irmoaren bidez pentsioa ezeztatzen zaien ezintasun iraunkor edo erretirodun pentsiodunak.
Dagokion ebazpen administratibo edo judiziala irmoa den egunetik aurrera.
Pentsio bat eskatzeagatik Araubidean baja hartzen duten langileak edo horiekin parekatutakoak, ondoren ebazpen administratibo edo judizial irmo baten bidez ukatzen zaizkienak. Dagokion ebazpen administratibo edo judiziala irmoa den egunetik aurrera. Erretiro-pentsio bat eskatzeagatik Gizarte Segurantzako erregimen batean baja eman bada, bajaren ondorioak gertatu eta hurrengo urtean egin beharko da eskaera.

Baldintzak

Hitzarmen hau sinatzeko, baldintza hauek bete behar dira:

 1. Hitzarmena “Eskaera egiteko modua eta epea” atalean ezarritako epean eta “Trámites y Gestiones de Convenios Especiales” atalean ezarritako bideetako bat erabiliz sinatzeko eskatzea.
 2. Eskaeraren datan, dagokion Gizarte Segurantzako Erregimenean bajaren aurreko hamabi urteetan gutxienez 1.080 eguneko kotizazio-aldia beteta izatea. Baldintza hau betetzeko:

Kotizazio hauek kontatuko dira:

  • Edozein erregimenetarako kotizazioak, aparteko ordainsariengatiko egun-kuotak barne.
  • Beste hitzarmen berezi baterako kotizazioak.
  • Eszedentziengatiko benetako kotizazio-aldiak.
  • 52 urtetik gorakoentzat langabezia-prestazio eta -subsidioengatik kotizatutako egunak.
  • Europako Esparru Ekonomikoaren beste herrialde bateko kotizazioak edo gainjartzen ez diren eta aurrekoak diren aldebiko hitzarmenak.

Ez dira kontuan hartuko:

  • Eskaera egiten duen langilea kotizatzeko obligazioa betetzeko behartua izanik, hitzarmena indarrean jarri den dataren aurreko kuotak ordainduta ez dituen egunak ez dira zenbatuko.

Pentsioa jasotzeko eskubidea edozein arrazoirengatik ezeztatu edo iraungi zaien ezintasun iraunkor eta erretiro egoerako pentsiodunen kasuan, gutxieneko kotizazio epe hori kotizatzeko obligazioa iraungi zen unean osatuta egon beharko da.

Arauz horrelaxe ezartzen denean, hitzarmen berezietan ez da eskatuko gutxieneko kotizazio epea.

Ondorioak

Hitzarmen bereziaren ondorioen datari dagokionez, bi epe bereizi behar dira eskaera aurkezten den unearen arabera:

 • Jarduera utzi eta hurrengo laurogeita hamar egun naturalen barruan aurkezten bada, edo hitzarmen berezia sinatzeak dakarren egoeran, interesdunak aukera izanen du hitzarmenak ondorioak izateko:
  • Eskaera aurkezten den unetik aurrera:
  • Kasuan kasuko araubidean baja hartu, jarduera utzi, gutxieneko kotizazioa ekarri edo prestazioak iraungi edo ukatzen diren egunaren biharamunetik. Aukera egiten ez bada, azken hori izango da ondorioen data.
 • 90 eguneko epean aurkezten ez bada, hitzarmenak eskaera aurkezten den egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

Kentzea

Gizarte Segurantzaren hitzarmen bereziak eten egingo du, kotizatzeko beharrari eta dagokion babesari dagokionez, eskatu duen langilea edo asimilatua jardunean dagoen aldietan, aldizkakoak zein etengabeak diren aldi horiek zehazten dutenean Gizarte Segurantzako Araubideetako baten aplikazio eremuan duten kokapena, baldin eta kotizazio oinarria hitzarmen berezian aplikatutako kotizazio oinarria baino txikiagoa bada, hitzarmen berezia sinatu zuenak hitzarmenak eten egitea edo indarrean jarraitzea nahi duela espresuki adierazten badu izan ezik.

Hitzarmena sinatu duenak jakinarazi beharko du aipatutako etendura sortu duten jarduerak burutzen ari dela, aipatutako jarduerei ekin ondorengo hamar astegunetan. Hitzarmen Berezia eteteak ondorioak izango ditu lanean hasi aurreko egunetik aurrera. Aipatutako epea bukatu ondoren jakinarazten bada, etendurak ondorioak izango ditu bakarrik, jakinarazpena egiten den egunetik aurrera.

Hitzarmen berezia eten egin zuen arrazoia amaitzen denean, izenpetutako hitzarmenari berriro eutsi ahal izango zaio etendura sortu zuen zioa bukatu ondorengo egunetik aurrera, interesatuak Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiari edo horren Administrazioari jakinarazten badio, lana utzi zen ondorengo hilabete naturalaren barruan.

Iraungitzea

Hitzarmen berezia honako edozein arrazoirengatik iraungiko da: 

 • Interesduna, jarduera bat egiteagatik, Gizarte Segurantzaren Sistemaren aplikazio-eremuan barne hartuta geratzen delako eta dagokion kotizazio oinarri berria hitzarmen bereziaren kotizazio-oinarriaren berdina edo handiagoa delako.
 • Erretiro edo ezintasun iraunkorragatiko pentsiodun izaera hartzeagatik.
 • Ondoz-ondoko hiru hilerokoei edo txandakako bosti dagozkien kuotak ez ordaintzeagatik, ezinbesteko kasuan izan ezik.
 • Interesduna hiltzen denean

Existitzen diren hitzarmenak agindu berrira egokitzea

Gizarte Segurantzaren sisteman hitzarmen berezia arautzen duen urriaren 13ko TAS/2865/2003 Agindua indarrean jarri aurretik sinatutako hitzarmen bereziek aplikatu beharreko aurreko araudia izaten jarraituko dute. Hala ere, izenpetzaileek agindu berri honek araututako baten ordez aldatzea aukeratu ahal izango dute, bertan eskatutako baldintzak betetzen badituzte.

Hitzarmen berriak ondorioak izango ditu hori sinatzeko eskatu zen hilabetearen lehen egunetik aurrera.

Babes ekintza

Hitzarmen berezi honi loturiko babes ekintza hauei dagokiena izango da:

 • Erretiroa
 • Gaixotasun arruntetik edo lanekoa ez den istriputik eratorritako ezgaitasun iraunkorra, heriotza eta biziraupena
 • Gizarte zerbitzuak

Ebazpena

Diruzaintzak eskatzen den hitzarmen berezia egitea bidezkoa dela jakinarazteko, eskaera Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorraren erregistroan sartu eta hiru hilabeteko epea izango du. Aurreko paragrafoan ezarritako epean berariazko ebazpenik ematen ez bada, isiltasun administratiboaren bidez baietsi beharko da eskaera.

Eskaera egiteko behar den dokumentazioa

Alta eskaerekin batera (TA.0040 inprimakia) agiri hauek aurkeztu behar dira:

 • Eskatzaileak Gizarte Segurantzan duen identifikazio-agiriaren jatorrizkoa edo kopia (Nortasun Agiri Nazionala -IFZ- edo atzerriko nortasun txartela -AIZ-).
 • Pentsioa ukatu edo ezeztatuz gero, pentsioa deuseztatzeko ebazpen administratiboaren edo epai irmoaren jatorrizkoa eta fotokopia, edo pentsioa ukatzea, hurrenez hurren

Datuak aldatuz gero behar den dokumentazioari dagokionez, eskaerekin batera hitzarmen bereziaren aldaketa justifikatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko da.

Horren arabera, esate baterako, lan-jarduera bateratzeko hitzarmen-oinarriaren erregularizazioa eskatzen bada, harpidedunak egindako jardueraren kotizazio-oinarriaren nomina aurkeztu beharko du.

Hitzarmen berezian baja izanez gero aurkeztu beharreko dokumentazioari dagokionez, eskaerekin batera baja justifikatzen duen dokumentazioa aurkeztu behar da, borondatezko baja eskaera ez bada.

Complementary Content
${loading}