Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Regulació general

Qui el pot subscriure?

 • Els treballadors que siguin baixa en el Règim de la S. S. en què estiguin i no estiguin inclosos en qualsevol altre.
 • Els treballadors per compte d’altri indefinits i els treballadors per compte propi inclosos en el Sistema de la Seguretat Social, sempre que continuïn en situació d'alta, tinguin 65 anys o més i acreditin els anys de cotització efectiva necessaris per quedar exempts de cotitzar a la Seguretat Social.
 • Els treballadors o assimilats en situació de pluriocupació o de pluriactivitat que cessin en alguna de les activitats per compte d'altri o pel seu compte.
 • Els treballadors o assimilats que cessin en la seva activitat per compte propi o d'altri i siguin contractats amb remuneracions que donin lloc a una base de cotització inferior a la mitjana dels dotze mesos immediatament anteriors a l'esmentat cessament.
 • Els pensionistes d'incapacitat permanent total per a la seva professió habitual que, amb posterioritat a la data d'efecte de la pensió corresponent, hagin realitzat treballs i hagin estat inclosos en algun Règim del Sistema de Seguretat Social i es trobin en una de les situacions anteriors.
 • Els treballadors que percebin prestacions per desocupació o el subsidi per desocupació i cessin en la percepció d'aquestes prestacions.
 • Els pensionistes que hagin estat declarats capaços o amb incapacitat permanent parcial.
 • Els pensionistes d'incapacitat permanent o jubilació, als quals s'anul·li la pensió en virtut d'una sentència ferma.
 • Els treballadors que siguin baixa per raó d'una sol·licitud de pensió i se'ls hi hagi denegat.

Forma i termini de sol·licitud

La sol·licitud del Conveni Especial s’efectuarà a través dels mitjans habilitats a l’apartat: “Trámites y Gestiones de Convenios Especiales”.

El termini per a la presentació de la sol·licitud és d’1 any, que es computarà d’aquesta manera:

Motiu causant Còmput del termini de sol·licitud
Treballadors o assimilats que causin baixa en el Règim en què estaven enquadrats.
A partir de l’endemà de la data d’efectes de la baixa en el règim de la Seguretat Social en què estigués enquadrat.
Pensionistes d’incapacitat permanent total per a la professió habitual que, després de la data d’efectes de la pensió, hagin realitzat treballs determinants de la seva inclusió en algun Règim del Sistema de la Seguretat Social. A partir de l’endemà de la data d’efectes de la baixa en el règim de la Seguretat Social en què estigués enquadrat.
Treballadors per compte d’altri amb jubilació flexible, amb contracte indefinit, d’alta i exempts de l’obligació de cotitzar per tenir complerts 65 anys o més i acreditar els anys de cotització efectiva necessaris per quedar exempts de cotitzar a la Seguretat Social. A partir de la data en què s’extingeixi l’obligació de cotitzar.
Treballadors o assimilats que cessin en la seva activitat i siguin contractats pel mateix empresari o un altre amb remuneracions que donin lloc a una base de cotització inferior a la mitjana dels dotze mesos immediatament anteriors a aquest cessament. A partir de la data de subscripció del nou contracte amb el mateix empresari o un de diferent.
Treballadors que es trobin percebent prestacions econòmiques per desocupació i se’ls hi extingeixi el dret. A partir de l’endemà d’aquell en què s’hagi extingit el dret a la prestació per desocupació o en què s’hagi cessat en la percepció del subsidi per desocupació.
Pensionistes d’incapacitat permanent que siguin declarats plenament capaços com a conseqüència de revisió per millora. A partir de la data en què la resolució administrativa o judicial corresponent sigui ferma.
Pensionistes d'incapacitat permanent o jubilació als quals s'anul·li la pensió en virtut d'una sentència ferma.
A partir de la data en què la resolució administrativa o judicial corresponent sigui ferma.
Treballadors o assimilats que causin baixa en el Règim per haver sol·licitat una pensió i, posteriorment, se’ls denega per resolució administrativa o judicial ferma. A partir de la data en què la corresponent resolució administrativa o judicial sigui ferma. Si s’ha causat baixa en un règim de la Seguretat Social a causa de la sol·licitud d’una pensió de jubilació, caldrà que aquesta sol·licitud s’hagi realitzat dins de l’any següent al d’efectes de la baixa.

Requisits

Per subscriure aquest conveni cal complir els requisits següents:

 1. Sol·licitar la subscripció del conveni en el termini establert a l’apartat “Forma i termini de sol·licitud” i per algun dels mitjans establerts a l’apartat “Trámites y Gestiones de Convenios Especiales”.
 2. Tenir cobert, a la data de la sol·licitud, un període mínim de cotització de 1.080 dies en els dotze anys immediatament anteriors a la baixa en el Règim de la Seguretat Social de què es tracti. A l’efecte del compliment d’aquest requisit:

Es computen les cotitzacions següents:

  • Cotitzacions a qualsevol règim, inclosos els dies-quota per pagues extraordinàries.
  • Cotitzacions a un altre conveni especial.
  • Períodes de cotització efectiva per excedències.
  • Dies cotitzats per prestació i subsidi per desocupació per a majors de 52 anys.
  • Cotitzacions en un altre estat de l’Espai Econòmic Europeu o Conveni Bilateral que no se superposin i siguin anteriors.

No es tenen en compte:

  • Els dies en què, tot i ser el treballador sol·licitant l'obligat al compliment de l'obligació de cotitzar, no estigui al corrent en el pagament de les quotes anteriors a la data d'efecte del conveni.

En el cas de pensionistes d'incapacitat permanent o jubilació als quals s'hagués anul·lat o extingit per qualsevol causa el dret a la pensió, aquest període mínim de cotització ha d'estar cobert en el moment en què s'extingeixi l'obligació de cotitzar.

No serà exigible el període mínim de cotització en els convenis especials quan reglamentàriament així s'estableixi.

Efecte

Quant a la data dels efectes del conveni especial, cal distingir dos terminis en funció del moment en què es presenti la sol·licitud:

 • Si es presenta dins dels noranta dies naturals següents a la data del cessament en l’activitat o en la situació que determini la subscripció del conveni especial, l’interessat podrà optar perquè el conveni tingui efecte:
  • Des de la data de la presentació de la sol·licitud.
  • Des del dia següent a aquell en què hagi produït efectes la baixa en el Règim corresponent, cessament de l’activitat, situació determinant de la cotització inferior o extinció o denegació de prestacions. En cas que no s’efectuï opció, aquesta darrera serà la data d’efectes.
 • Si es presenta fora del termini dels 90 dies, l'esmentat conveni tindrà efecte des del dia de la presentació de la sol·licitud.

Suspensió

El conveni especial amb la Seguretat Social quedarà suspès, respecte de l'obligació de cotitzar i la protecció corresponent, durant els períodes d'activitat del treballador o assimilat que l'hagués subscrit quan aquests, tant si tenen un caràcter continu com discontinu, determinin el seu enquadrament en el camp d'aplicació d'algun dels Règims de la Seguretat Social, sempre que la base de cotització a aquest sigui inferior a la base de cotització aplicada en el conveni especial, llevat que el subscriptor del conveni especial manifesti expressament la seva voluntat que el conveni s'extingeixi o que continuï vigent.

La realització de les activitats que donin lloc a aquesta suspensió l’ha de comunicar el subscriptor del conveni, dins dels deu dies naturals següents a l'esmentada represa d'activitats. La suspensió del conveni especial tindrà efecte des del dia anterior al de la incorporació a la feina. Si es notifica després d’aquest termini, la suspensió només tindrà efecte des de la data de comunicació.

Un cop finalitzada la causa determinant de la suspensió del conveni especial, es podrà reprendre l'efectivitat del conveni que es tenia subscrit des del dia següent al dia en què es va finalitzar la causa de la suspensió, si l'interessat fa una comunicació sobre això a la TGSS dins del mes natural següent al mes en què es va produir el cessament en el treball.

Extinció

El conveni especial s'extingeix per una de les causes següents: 

 • Perquè l'interessat queda comprès, per la realització d’una activitat, en el camp d'aplicació del Sistema de la Seguretat Social i la nova base de cotització que correspongui és igual o superior a la base de cotització del conveni especial.
 • Perquè adquireix la condició de pensionista per jubilació o d’incapacitat permanent.
 • Per manca d'abonament de les quotes corresponents a tres mensualitats consecutives o a cinc d'alternatives, llevat de força major.
 • Per defunció de l'interessat

Adaptació dels convenis existents a la nova ordre

Els convenis especials subscrits abans de l’entrada en vigor de l’Ordre TAS/2865/2003, de 13 d’octubre, per la qual es regula el conveni especial en el Sistema de la Seguretat Social es continuaran regint per la normativa anterior que els sigui aplicable. Tanmateix, els subscriptors poden optar per substituir-los per algun dels regulats en aquesta nova ordre, sempre que reuneixin els requisits que s’hi estableixen.

El nou conveni tindrà efecte a partir del dia primer del mes en què se n’hagués sol·licitat la subscripció.

Acció protectora

L’acció protectora dispensada per aquest conveni especial és la corresponent a:

 • Jubilació
 • Incapacitat permanent i mort i supervivència, derivades de malaltia comuna i accident no laboral
 • Serveis socials

Resolució

La notificació per la Tresoreria sobre la procedència de subscriure el conveni especial sol·licitat s’ha de produir dins dels tres mesos següents a la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre de la Tresoreria General de la Seguretat Social. La manca de resolució expressa en el termini previst al paràgraf anterior té com a efecte l’estimació de la respectiva sol·licitud per silenci administratiu.

Documentació necessària per a la sol·licitud

Les sol·licituds d’alta (Formulari TA.0040) han d’anar acompanyades de la documentació següent:

 • Original o còpia del document identificatiu del sol·licitant en la Seguretat Social (Document Nacional d’Identitat —NIF— o targeta d’identitat d’estranger —NIE).
 • En cas de denegació o anul·lació de la pensió, original i fotocòpia de la resolució administrativa o sentència ferma d’anul·lació de la pensió, o denegació de la pensió, respectivament.

En relació amb la documentació necessària en el supòsit de variació de dades, les sol·licituds han d’anar acompanyades de la documentació que justifiqui la variació en el conveni especial de què es tracti.

Així doncs, per exemple, si se sol·licita la regularització de la base conveni per compatibilitzar activitat laboral, el subscriptor haurà d’aportar la nòmina en la qual figuri la base de cotització per l’activitat exercida.

Respecte a la documentació que cal aportar en el supòsit de baixa en el conveni especial, les sol·licituds han d’anar acompanyades de la documentació que justifiqui la baixa, tret que es tracti d’una sol·licitud de baixa voluntària.

Complementary Content
${loading}