Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Cotización

Subjecte responsable de l’obligació de cotitzar

La cotització és a càrrec del subscriptor del conveni especial. Poden actuar com a substituts dels treballadors que subscriguen el conveni especial les persones físiques o jurídiques que assumisquen voluntàriament esta obligació amb autorització expressa dels treballadors en qüestió.

Base de cotització

En el moment de subscriure el conveni especial l’interessat podrà elegir qualsevol de les bases mensuals de cotització següents:

 • La base màxima de cotització per contingències comunes del grup de cotització de la seua categoria professional o del Règim, sempre que haja cotitzat per esta base 24 mesos, consecutius o no, durant els cinc últims anys.

A opció de l'interessat que l'haguera triat, esta base màxima es pot incrementar en cada exercici posterior a la baixa de la feina en el mateix percentatge en què s'augmente la base màxima del grup de cotització corresponent a la seua categoria professional.

 • Una base mitjana, que siga el resultat de dividir per 12 la suma de les bases per contingències comunes per les quals s'hagen efectuat cotitzacions, respecte del treballador sol·licitador del conveni especial, durant els dotze mesos consecutius anteriors al mes en què haja tingut efecte la baixa o s'haja extingit l'obligació de cotitzar i que siga superior a la base mínima a què es refereix l'apartat següent.

En cas que tinga acreditat un període de cotització inferior a dotze mesos, esta base es constituirà pel resultat de multiplicar per 30 el quocient de dividir la suma de les bases de cotització entre el nombre de dies cotitzats.

A opció de l'interessat que l'haguera triat, esta base màxima es pot incrementar en cada exercici posterior a la baixa de la feina en el mateix percentatge en què s'augmente la base màxima del grup de cotització corresponent a la seua categoria professional.

 • La base mínima del tram 1 de la taula general de bases de cotització del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms. Mentre esta base mínima no siga superior a la base de cotització mínima dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms vigent el 31 de desembre de 2022, la base mínima de cotització aplicable serà esta última.

En aquells Règims en què s’han de tindre en compte, a l’efecte de cotització, diferents categories professionals, les bases mínima o màxima, assenyalades en els apartats anteriors, s’entendran referides a les corresponents al grup de cotització en què es trobe compresa la categoria que tenia el treballador abans de la baixa, sempre que siguen superiors a la base mínima dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

 • Una base de cotització que estiga compresa entre la base mínima i la base màxima aplicables al subscriptor.

Posteriorment a la subscripció del conveni, hi ha la possibilitat de:

 • Sol·licitar el canvi de base de cotització del conveni triada en el moment de la subscripció.
 • Sol·licitar l’increment o la renúncia a este increment en el mateix percentatge en què augmente la base màxima de cotització del Règim de Seguretat Social de què es tracte.

Estos canvis es poden sol·licitar abans del 1r d’octubre de cada any, a través del servei corresponent de la SEU electrònica. L’opció o renúncia assortirà efectes el 1r de gener de l’any següent a la presentació de la sol·licitud.

Determinació de la quota que cal ingressar

S’aplicarà a la base de cotització triada per l’interessat el tipus únic de cotització vigent en el Règim General (per a l’any 2023, el 28,30 %).

El resultat obtingut es multiplicarà pel coeficient reductor que anualment fixe l’Ordre de cotització. Per a l'any 2023:

 • 0,94 per a convenis subscrits després de l’1 gener de 1998
 • 0,77 per a convenis subscrits abans de l’1 de gener de 1998

El producte que resulte constituirà la quota per ingressar.

Així mateix, a partir de l’1 de gener de 2023, s’ingressarà la quota corresponent al mecanisme d’equitat intergeneracional, que es determinarà aplicant el tipus que corresponga cada any sobre la base de cotització inicial per contingències comunes que corresponga.

Es preveu una aplicació progressiva de la cotització del Mecanisme d’Equitat Intergeneracional, des de l’1 de gener de 2023 fins al 31 de desembre de 2050, d’acord amb l’escala següent:

 • L’any 2023, serà de 0,60 punts percentuals
 • L’any 2024, serà de 0,70 punts percentuals
 • L’any 2025, serà de 0,80 punts percentuals
 • L’any 2026, serà de 0,90 punts percentuals
 • L’any 2027, serà d’1 punt percentual
 • L’any 2028, serà de 1,10 punts percentuals
 • L’any 2029, serà de 1,2 punts percentuals
 • Des de l’any 2030 fins al 2050, es mantindrà el mateix percentatge de l’1,2

Termini d'ingrés

La quota s'ingressarà dins del mes natural següent al qual es refereix esta, excepte quan l'últim Règim immediatament anterior a la inscripció del conveni siga el Règim Especial d’Autònoms, cas en el qual la quota s'ingressarà dins del mateix mes al qual es referisca esta.

Increment de la base de cotització després de la subscripció del conveni especial

Amb caràcter general, es produeix en el mateix percentatge que s’haguera incrementat la base mínima del Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

No obstant això, si el subscriptor ha triat cotitzar per qualsevol base de cotització, excepte la base mínima, pot triar que la seua base es revaloritze conforme a l’increment que experimente cada any la base màxima de cotització del Règim de què es tracte. En cas contrari, s’incrementarà tal com exposa el paràgraf anterior.

La sol·licitud de l’increment voluntari de la base de cotització s’ha de fer a través del mitjà habilitat a l’apartat “Tràmits i Gestions”, abans de l’1 d’octubre de cada any, perquè tinga efectes des del 1r del gener següent.

Complementary Content
${loading}