Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Cotización

Subjecte responsable de l’obligació de cotitzar

La cotització és a càrrec del subscriptor del conveni especial. Poden actuar com a substituts dels treballadors que subscriguin el conveni especial les persones físiques o jurídiques que assumeixin voluntàriament aquesta obligació amb autorització expressa dels treballadors en qüestió.

Base de cotització

En el moment de subscriure el conveni especial l'interessat pot triar qualsevol de les bases mensuals de cotització següents:

 • La base màxima de cotització per contingències comunes del grup de cotització de la seva categoria professional o del Règim, sempre que hagi cotitzat per aquesta base 24 mesos, consecutius o no, durant els cinc últims anys.

A opció de l'interessat que l'hagués triat, aquesta base màxima es pot incrementar en cada exercici posterior a la baixa de la feina en el mateix percentatge en què s'augmenti la base màxima del grup de cotització corresponent a la seva categoria professional.

 • Una base mitjana, que sigui el resultat de dividir per 12 la suma de les bases per contingències comunes per les quals s'hagin efectuat cotitzacions, respecte del treballador sol·licitador del conveni especial, durant els dotze mesos consecutius anteriors al mes en què hagi tingut efecte la baixa o s'hagi extingit l'obligació de cotitzar i que sigui superior a la base mínima a què es refereix l'apartat següent.

En cas de tenir acreditat un període de cotització inferior a dotze mesos, aquesta base es constituirà pel resultat de multiplicar per 30 el quocient de dividir la suma de les bases de cotització entre el nombre de dies cotitzats.

A opció de l'interessat que l'hagués triat, aquesta base màxima es pot incrementar en cada exercici posterior a la baixa de la feina en el mateix percentatge en què s'augmenti la base màxima del grup de cotització corresponent a la seva categoria professional.

 • La base mínima del tram 1 de la taula general de bases de cotització del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms. Mentre aquesta base mínima no sigui superior a la base de cotització mínima dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms vigent el 31 de desembre de 2022, la base mínima de cotització aplicable serà aquesta última.

No obstant això, en aquells Règims en què cal tenir en compte, a l’efecte de cotització, diferents categories professionals, les bases mínima o màxima assenyalades als apartats anteriors s’entenen referides a les corresponents al grup de cotització en què es trobi compresa la categoria que tenia el treballador abans de la baixa, sempre que siguin superiors a la base mínima dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

 • Una base de cotització que estigui compresa entre la base mínima i la base màxima aplicables al subscriptor.

Posteriorment a la subscripció del conveni, hi ha la possibilitat de:

 • Sol·licitar el canvi de base de cotització del conveni triada en el moment de la subscripció.
 • Sol·licitar l’increment o la renúncia a aquest increment en el mateix percentatge en què augmenti la base màxima de cotització del Règim de Seguretat Social de què es tracti.

Aquests canvis es poden sol·licitar abans del 1r d’octubre de cada any, a través del servei corresponent de la SEU electrònica. L’opció o renúncia assortirà efectes el 1r de gener de l’any següent a la presentació de la sol·licitud.

Determinació de la quota que cal ingressar

S’aplicarà a la base de cotització triada per l’interessat el tipus únic de cotització vigent en el Règim General (per a l’any 2023, el 28,30%).

El resultat obtingut es multiplicarà pel coeficient reductor que anualment fixi l’Ordre de cotització. Per a l'any 2023:

 • 0,94 per a convenis subscrits després de l’1 gener de 1998
 • 0,77 per a convenis subscrits abans de l’1 de gener de 1998

El producte que resulti constituirà la quota per ingressar.

Així mateix, a partir de l’1 de gener de 2023, s’ingressarà la quota corresponent al mecanisme d’equitat intergeneracional, que es determinarà aplicant el tipus que correspongui cada any sobre la base de cotització inicial per contingències comunes que correspongui.

Es preveu una aplicació progressiva de la cotització del Mecanisme d’Equitat Intergeneracional, des de l’1 de gener de 2023 fins al 31 de desembre de 2050, d’acord amb l’escala següent:

 • L’any 2023, serà de 0,60 punts percentuals
 • L’any 2024, serà de 0,70 punts percentuals
 • L’any 2025, serà de 0,80 punts percentuals
 • L’any 2026, serà de 0,90 punts percentuals
 • L’any 2027, serà d’1 punt percentual
 • L’any 2028, serà de 1,10 punts percentuals
 • L’any 2029, serà de 1,2 punts percentuals
 • Des de l’any 2030 fins al 2050, es mantindrà el mateix percentatge de l’1,2

Termini d'ingrés

La quota s'ingressarà dins del mes natural següent al qual es refereix aquesta, excepte quan l'últim Règim immediatament anterior a la inscripció del conveni sigui el Règim Especial d’Autònoms, cas en què la quota s'ingressarà dins del mateix mes al qual es refereixi aquesta.

Increment de la base de cotització després de la subscripció del conveni especial

Amb caràcter general, es produeix en el mateix percentatge que s’hagués incrementat la base mínima del Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

No obstant això, si el subscriptor ha triat cotitzar per qualsevol base de cotització, excepte la base mínima, pot triar que la seva base es revaloritzi conforme a l’increment que experimenti cada any la base màxima de cotització del Règim de què es tracti. En cas contrari, s’incrementarà tal com exposa el paràgraf anterior.

La sol·licitud de l’increment voluntari de la base de cotització s’ha de fer a través del mitjà habilitat a l’apartat “Tràmits i Gestions”, abans de l’1 d’octubre de cada any, perquè tingui efectes des del 1r del gener següent.

Complementary Content
${loading}