Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Cotización

Suxeito responsable da obriga de cotizar

A cotización é a cargo do subscritor do convenio especial. Poderán actuar como substitutos dos traballadores que subscriban o convenio especial as persoas físicas ou xurídicas que asuman voluntariamente esta obriga con autorización expresa dos devanditos traballadores.

Base de cotización

No momento de subscribir o convenio especial, o interesado poderá elixir calquera das seguintes bases mensuais de cotización:

 • A base máxima de cotización por continxencias comúns do grupo de cotización da súa categoría profesional ou do Réxime, sempre que cotizase por ela 24 meses, consecutivos ou non, nos últimos 5 anos.

A opción do interesado que a elixira, esa base máxima poderá incrementarse en cada exercicio posterior á baixa no traballo na mesma porcentaxe en que se aumente a base máxima do grupo de cotización correspondente á súa categoría profesional.

 • Unha base media, que sexa o resultado de dividir por 12 a suma das bases por continxencias comúns polas que se efectuasen cotizacións, respecto do traballador solicitante do convenio especial, durante os doce meses consecutivos anteriores a aquel no que fose efectiva a baixa ou se extinguise a obriga de cotizar e que sexa superior á base mínima á que se refire o apartado seguinte.

De ter acreditado un período de cotización inferior a doce meses, esta base estará constituída polo resultado de multiplicar por 30 o cociente de dividir a suma das bases de cotización entre o número de días cotizados.

A opción do interesado que a elixira, esa base máxima poderá incrementarse en cada exercicio posterior á baixa no traballo na mesma porcentaxe en que se aumente a base máxima do grupo de cotización correspondente á súa categoría profesional.

 • A base mínima do tramo 1 da táboa xeral de bases de cotización do Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos. En tanto que a devandita base mínima non sexa superior á base de cotización mínima dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos vixente a 31 de decembro de 2022, a base mínima de cotización aplicable será esta última.

Non obstante, naqueles Réximes en que han de terse en conta, para os efectos de cotización, distintas categorías profesionais, as bases mínima ou máxima, sinaladas nos apartados anteriores, entenderanse referidas ás correspondentes ao grupo de cotización en que se encontre comprendida a categoría que tiña o traballador antes da baixa, sempre que sexan superiores á base mínima dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos.

 • Unha base de cotización que estea comprendida entre a base mínima e a base máxima aplicables ao subscritor.

Con posterioridade á subscrición do convenio cabe a posibilidade de:

 • Solicitar o cambio de base de cotización do convenio elixida no momento da subscrición.
 • Solicitar o incremento ou a renuncia ao devandito incremento na mesma porcentaxe en que aumente a base máxima de cotización do Réxime de Seguridade Social de que se trate.

Estes cambios poderán ser solicitados antes do 1º de outubro de cada ano, a través do servizo correspondente da SEDE electrónica. A opción ou renuncia producirá efectos o 1º de xaneiro do ano seguinte á presentación da solicitude.

Determinación da cota a ingresar

Aplicarase á base de cotización elixida polo interesado o tipo único de cotización vixente no Réxime Xeral (para o ano 2023, o 28,30%).

O resultado obtido multiplicarase polo coeficiente redutor que anualmente fixe a Orde de cotización. Para o ano 2023:

 • 0,94 para convenios subscritos con posterioridade a 1 de xaneiro de 1998
 • 0,77 para convenios subscritos con anterioridade a 1 de xaneiro de 1998

O produto que resulte constituirá a cota a ingresar.

Así mesmo, a partir do 1 de xaneiro de 2023, ingresarase a cota correspondente ao mecanismo de equidade interxeracional, que se determinará aplicando o tipo, que corresponda cada ano sobre a base de cotización inicial por continxencias comúns que corresponda.

Prevese unha aplicación progresiva da cotización do Mecanismo de Equidade Interxeracional, dende o 1 de xaneiro de 2023, ata o 31 de decembro de 2050, conforme á seguinte escala:

 • No ano 2023, será de 0,60 puntos porcentuais
 • No ano 2024, será de 0,70 puntos porcentuais
 • No ano 2025, será de 0,80 puntos porcentuais
 • No ano 2026, será de 0,90 puntos porcentuais
 • No ano 2027, será de 1 punto porcentual
 • No ano 2028, será de 1,10 puntos porcentuais
 • No ano 2029, será de 1,2 puntos porcentuais
 • Dende o ano 2030 ata 2050 manterase a mesma porcentaxe do 1,2

Prazo de ingreso

A cota ingresarase dentro do mes natural seguinte ao que a mesma estea referida, excepto cando o último Réxime inmediatamente anterior á inscrición do convenio sexa o Réxime Especial de Autónomos, no que a cota se ingresará dentro do mesmo mes ao que a esta se refira.

Incremento da base de cotización con posterioridade á subscrición do convenio especial

Con carácter xeral prodúcese na mesma porcentaxe que se incrementase a base mínima do Réxime Especial de Traballadores por Conta Propia ou Autónomos.

Non obstante, se o subscritor elixiu cotizar por calquera base de cotización, agás a base mínima, pode elixir que a súa base se revalorice conforme ao incremento que experimente cada ano a base máxima de cotización do Réxime de que se trate. No caso contrario, incrementarase conforme o exposto no parágrafo anterior.

A solicitude do incremento voluntario da base de cotización deberá realizarse a través do medio habilitado no apartado “Trámites e Xestións”, antes do 1 de outubro de cada ano, para que produza efectos dende 1º de xaneiro seguinte.

Complementary Content
${loading}