Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Convenio Especial para a cotización adicional dos traballadores de Axencias de Aduanas afectados pola incorporación de España ao Mercado Único Europeo

Pode enlazar a sección Trámites e Xestións para ver unha versión simplificada.

Requisitos

Encontrarse en alta ao servizo dunha axencia de aduanas o 01-01-1992 e ter unha baixa nesta no período abranguido entre o 1 de xaneiro e o 31 de outubro de 1993.

Encontrarse en alta ou en situación asimilada á de alta nalgún réxime da Seguridade Social na data de presentación da solicitude do convenio especial e cotizar, se é o caso, por unha base inferior á que tivese correspondido, nesa mesma data e debidamente actualizada, de ter mantido os seus postos de traballo nas devanditas empresas.

Non ter adquirido a condición de pensionista de xubilación ou de incapacidade permanente, con anterioridade ao 01-01-2008, en calquera réxime do sistema da Seguridade Social ou noutro réxime público de protección social.

Forma e prazo de solicitude

A solicitude do Convenio Especial efectuarase mediante a presentación do modelo correspondente (modelo TA-0040) e a acreditación de encontrarse de alta nunha axencia de aduanas o 01-01-1992 e ter unha baixa entre o 1 de xaneiro e o 31 de outubro de 1993, ante a Dirección Provincial da Tesouraría Xeral da Seguridade Social ou Administración desta.

As solicitudes poderanse presentar:

- Antes do 31-01-2010

- En calquera momento en que cumpra os requisitos.

Efectos

Producirá efecto:

Dende o 01-01-2008, se a solicitude de subscrición se presenta dentro dos tres meses naturais seguintes ao da entrada en vigor do Real Decreto (ata 31-01-2010).

Dende o día primeiro do mes seguinte ao da presentación da solicitude, de efectuarse esta fóra do prazo sinalado anteriormente.

Causas Extinción/Suspensión

Causa de suspensión:

Durante os períodos en que a cotización á Seguridade Social, por outra actividade, supere a que tivese correspondido aos seus postos de traballo nas axencias de aduanas, unha vez actualizadas.

Causa de extinción:

Por calquera das causas previstas nos parágrafos b) a e) do Artigo 10.2 da Orde TAS/2865/2003, do 13 de outubro.

Quen pode subscribilo?

Os traballadores que perderon o seu traballo no proceso de reestruturación de empresas do sector de axencias de aduanas como consecuencia da incorporación de España ao Mercado Único Europeo (acontecida o 01-01-1993).

Complementary Content
${loading}