Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Reintegrament prestacions

Obligació de reintegrament

Les persones que hagen percebut indegudament prestacions de la Seguretat Social tenen l'obligació de reintegrar el seu import.

Els que, per acció o omissió, hagen contribuït a possibilitar dites percepcions, respondran subsidiàriament amb els perceptors del reintegrament de les mateixes, a no ser que es demostre bona fe.

L'obligació de reintegrament de l'import de les prestacions indegudament percebudes prescriurà als 4 anys, comptats a partir de la data del seu cobrament, o des que va ser possible exercitar l'acció per exigir la seua devolució, amb independència de la causa que va originar la percepció indeguda, inclosos els supòsits de revisió de les prestacions per error imputable a l'Entitat gestora.

Procediment judicial

El procediment està regulat en l'|art. 146 de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, Reguladora de la Jurisdicció Social (BOE 11/10):

 1. Les entitats, els òrgans o els organismes gestors, o el Fons de Garantia Salarial no podran revisar per ells mateixos els seus actes declaratius de drets en perjuí dels seus beneficiaris, i hauran de sol·licitar, si escau, la revisió davant el jutjat social competent, mitjançant l'oportuna demanda que es dirigirà contra el beneficiari del dret reconegut.
 2. S'exceptuen del que disposa l'apartat anterior la rectificació d'errors materials o de fet i els aritmètics, així com les revisions motivades per la constatació d'omissions o inexactituds en les declaracions del beneficiari. S'exceptuen també les revisions dels actes en matèria de protecció per desocupació i per cessament d'activitat dels treballadors autònoms, sempre que s'efectuen dins del termini màxim d'un any des de la resolució administrativa o de l'òrgan gestor que no haja sigut impugnada, independentment del que disposa l'art. 147.
 3. L'acció de revisió a què fa referència l'apartat 1 prescriurà als 4 anys.
 4. La sentència que declare la revisió de l'acte impugnat serà immediatament executiva.

Procediment especial de descomptes

Competència:

La Direcció provincial de l'Entitat gestora, l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o l'Institut Social de la Marina (ISM), que tinguera encomanada la gestió del pagament de la prestació.

Àmbit d’aplicació:

 • Quan l'Entitat gestora puga revisar directament l'acte de reconeixement de la prestació en constatar-se omissions o inexactituds en les declaracions dels beneficiaris o quan es produïsca una rectificació d'errades materials o de fet i els aritmètics.
 • Quan s'hagen produït cobraments indeguts derivats d'assenyalaments inicials de les pensions, respecte de titulars que estigueren percebent altra pensió concurrent, assignació de complements per mínims, revaloració de pensions, concurrències i límit màxim.
 • Quan s'hagen produït cobraments indeguts per circumstàncies sobrevingudes previstes per una norma legal que alteren el règim jurídic de la prestació, motivant la seua extinció o modificació. 

Exclusions:

 • La compensació entre prestacions per incapacitat temporal i incapacitat permanent, percebudes en períodes coincidents, i entre les d'incapacitat permanent en els supòsits de revisió de grau.
 • Les prestacions indegudament percebudes per desocupació.

Procediment:

Quan, com a conseqüència de la revisió del dret prèviament reconegut, resulten prestacions indegudament percebudes i el seu deutor siga, simultàniament, creditor d'alguna de les prestacions econòmiques gestionades per l'entitat gestora que realitze la revisió, esta efectuarà els corresponents descomptes sobre les mencionades prestacions per a resarcir-se del deute contret pel beneficiari, llevat del supòsit en que el propi deutor opte per abonar el deute en un sol pagament.

 • Iniciació:

  S'inicia per acord de l'entitat gestora quan tinga coneixement de l'existència del deute, el qual es notificarà a l'interessat a fi que quede degudament informat i, si ho desitja, comparega i manifeste el que li convinga.

 • Instrucció:

  Es tramitarà en un sol expedient. Abans d'elaborar la proposta de resolució, es donarà audiència a l'interessat, concedint-li un termini de 15 dies, comptats a partir de l'endemà a aquell en què tinga lloc la notificació, perquè presente les al·legacions o documents pertinents.

  Si procedeix, es notificarà al mateix temps la proposta de reintegrament del deute on es fixaran les quantitats que es descomptaran en les successives mensualitats de les prestacions que li correspon percebre, a fi que l'interessat manifeste la seua conformitat o, en el seu cas, formule propostes alternatives, sempre que d'estes resulten quanties superiors a les que es deriven de les regles per a l'aplicació dels descomptes.

  Si en elaborar la proposta de reintegrament, l'entitat gestora dedueix que pot ser necessària l'ampliació del termini de 5 anys per cancel·lar el deute per poder garantir al pensionista l'import de la pensió no contributiva, es sol·licitarà documentació acreditativa dels rendiments de treball i de capital, per tal de comprovar si reuneix els requisits per a l'ampliació del termini de reintegrament del deute. 

 • Termini:

  Rebudes les al·legacions o documents o transcorregut el termini sense que l'interessat es manifeste, es dictarà resolució motivada, en un termini màxim de 3 mesos, comptats a partir de la data de l'acord que haja iniciat el procediment, amb menció expressa dels següents extrems:

  • Causes, període i quantia del deute.
  • Fixació de la nova quantia que es percebrà i data d'efectes econòmics.
  • Procedència i procediment per fer efectiu el reintegrament, import i terminis del descompte.
  • Termini i òrgan en el que es pot interposar reclamació prèvia.
 • En notificar la resolució, s' informarà el deutor de la possibilitat d'abonar voluntàriament l'import íntegre del deute en un sol termini, dins dels 30 dies següents al de la notificació. Acreditat el pagament, es lliurarà a l'interessat el seu justificant.
 • Transcorregut el termini assenyalat sense que s'haja efectuat el pagament, s'aplicaran els descomptes fixats a la resolució de l'entitat gestora. No obstant això, el deutor podrà, en tot moment, abonar voluntàriament en un sol pagament la part del deute pendent d'amortitzar.
 • Quan el deutor interpose reclamació prèvia a la via judicial, l'Entitat gestora realitzarà els tràmits següents: 
  • Si la reclamació fora estimada totalment i els descomptes s'hagueren iniciat, abonarà els imports descomptats a l'interessat.

  • Si fora només estimada en part mantenint-se un deute amb quantia distinta, la resolució oferirà la possibilitat de procedir a l'abonament voluntari de l'import íntegre del deute en un sol termini de 10 dies, que es comptaran des de l'endemà al de la seua notificació. Si trascorregut este termini no s'ha efectuat el pagament, s'aplicaran els descomptes fixats a la resolució de l'entitat gestora.

  • Si fora desestimada, efectuarà el descompte en la prestació si este no s'haguera iniciat ja.

  •  Quan el deutor interpose demanda en el Jutjat del Social, l'entitat gestora:
   • Si la interlocutòria del jutge paralitza el procediment, suspendrà els descomptes que es vinguessen aplicant.

   • Si la sentència no confirma el deute, abonarà a l'interessat els imports descomptats fins este moment.

   • Si la sentència confirma total o parcialment el deute, els reintegraments s'efectuaran en els termes indicats en la pròpia sentència i, en defecte de compliment voluntari, instarà l'execució judicial del deute. Amb caràcter previ, l'entitat gestora podrà concedir, en el seu cas, un termini de 10 dies perquè el deutor manifeste la seua conformitat amb el manteniment dels descomptes. 

   • Quan no siga possible aplicar el procediment per descompte o quan havent-se aplicat, per defunció del deutor, extinció de la prestació sobre la que s'aplicaria o per qualsevol altra causa, no fora possible continuar efectuant els descomptes per cancel·lar el deute en el termini corresponent, l'Entitat gestora notificarà a la TGSS  la resolució definitiva sobre la procedència del reintegrament i informarà sobre la quantia pendent de pagament, perquè esta inicie el procediment de gestió recaptatòria.

   Regles per a l'aplicació dels descomptes:

   1.- Si per al pagament del deute s'haguera resolt l'aplicació de descomptes sobre les successives mensualitats de les prestacions que li corresponga percebre el deutor, es tindran en compte els següents percentatges:

   •  Entre el 21% i el 30% de l'import total de la prestació o prestacions que s'estiguen percebent degudament, quan la quantia de l'esmentada prestació o prestacions siga igual o superior a la meitat de la pensió màxima establerta en ixe moment.
   •  Entre el 15% i el 20%, quan l'import de les prestacions que s'estiguen percebent degudament no arribe a la meitat de la pensió màxima i siga igual o superior a la pensió mínima de jubilacióper a majors de 65 anys amb cònjuge a càrrec.
   • Entre el 10% i el 14% quan la quantia de les prestacions siga inferior a la pensió mínima de jubilació establerta al paràgraf anterior.
   • Estos percentatges podran incrementar-se quan en l'expedient conste manifestació de l'interessat en este sentit i quan, una vegada iniciats els descomptes, voluntàriament el deutor ho sol·licite per a cancel·lar anticipadament el deute.

   A estos efectes, l'import de la prestació o prestacions que percep el deutor s'entén referit a la quantia bruta.

   2.- Si el deutor percebera diverses prestacions de la Seguretat Social:

   •  Els descomptes s'aplicaran de forma preferent en la prestació en què es va originar el deute.
   • Si la quantia de la prestació en la qual es va originar el deute fora inferior a l'import del descompte, este s'aplicarà en totes les prestacions percebudes en proporció a la seua quantia, garantint-se l'import de les pensions no contributives entre totes estes.

   Termini per a la cancel·lació del deute:

   1.- Quan l'aplicació dels percentatges esmentats no permeta cancel·lar la totalitat del deute en un termini màxim de 5 anys, comptats a partir de la data en què haja de tindre efecte el descompte, l'entitat gestora incrementarà l'import dels descomptes en la quantitat necessària que permeta el seu reintegrament en el mencionat termini.

   2.- Quan, una vegada aplicats els descomptes que corresponguen, al pensionista li resulte un import net de pensió a percebre inferior a la quantia, en còmput anual, de les pensions de jubilació i invalidesa no contributives, l'entitat gestora:

   • Si el pensionista no percep rendiments de capital o treball personal que excedeixen el límit d'ingressos fixat per al reconeixement dels complements per a les pensions contributives inferiors a la mínima, ampliarà el termini de 5 anys per cancel·lar el deute en el temps que fora necessari per garantir, com a mínim, la quantia corresponent a les pensions no contributives. Amb este fi, es computaran els rendiments de l'any anterior.
   • Si els rendiments del pensionista superaren el límit establert:
    • S'efectuarà un nou càlcul dels descomptes per cancel·lar el deute en un termini màxim de 5 anys, a comptar des del moment en què es dicte una nova resolució, sent els efectes econòmics del dia 1 del mes següent a la seua data. 

    • No obstant, si el termini que li faltara a l'interessat per reintegrar el deute fora inferior a 5 anys, no es modificarà la resolució inicial.

   3.- No serà d'aplicació l'ampliació del termini de 5 anys per cancel·lar el deute:

   Quan el pensionista deutor no perceba ingressos superiors al límit establert i l'import brut de la pensió o pensions contributives que perceba siga inferior o igual a l'import de les pensions no contributives. En este cas, l'entitat gestora notificarà a la TGSS la resolució on es faça constar este extrem i l'import del deute pendent, a fi que per esta s'inicie el procediment general de gestió recaptatòria.

   4.- No serà d'aplicació la garantia de l'import de les pensions no contributives als perceptors de prestacions periòdiques.

   Reconeixement de noves prestacions a favor del deutor:

   • Quan es reconega una nova prestació al deutor de prestacions indegudes, per al reintegrament de les quals s'hagueren aplicat les regles del procediment de descompte:
    • Es podrà cancel·lar tot o part del deute anteriorment declarat a càrrec de la quantia que haja d'abonar-se en concepte de primer pagament, respectant en qualsevol cas l'import de la quantia d'una mensualitat de la nova prestació.

    • Si continuaren existint imports pendents de reintegrament, s'efectuarà un nou càlcul tenint en compte la nova prestació reconeguda, podent-se aplicar el descompte que procedisca en les mensualitats successives.

    • Amb el reconeixement de la nova prestació, es notificarà a l'interessat el nou descompte que es produirà, per si, si així ho desitja, procedeix a l'abonament voluntari de l'import del deute pendent, dins dels 30 dies següents al de la notificació de la resolució.

    • Quan, per al reintegrament del deute s'estiguera aplicant el procediment general establert a l'|art.  102 del Reglament general de recaptació dels recursos del Sistema de la Seguretat Social, l'entidad gestora:
     • Abans d'emetre la corresponent resolució, informarà la TGSS sobre el reconeixement de la nova prestació.

     • Si per al reintegrament del deute haguera pogut aplicar-se el procediment de descompte i la Tresoreria no haguera iniciat el corresponent procediment executiu, sol·licitarà a esta la possibilitat de paralitzar les seues actuacions, per a que es realitzen els descomptes sobre la nova prestació tenint en compte el procediment especial.

     Complementary Content
     ${loading}