Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Reintegrament prestacions

Obligació de reintegrament

Les persones que hagin percebut indegudament prestacions de la Seguretat Social es trobaran en l'obligació de reintegrar-ne l'import.

Qui, per acció o omissió, hagi contribuït a possibilitar aquestes percepcions, en respondrà subsidiàriament amb els perceptors del reintegrament, llevat de bona fe provada.

L'obligació de reintegrament de l'import de les prestacions indegudament percebudes prescriurà als 4 anys, comptats a partir de la data de cobrament, o des que va ser possible exercir l'acció per exigir-ne la devolució, amb independència de la causa que va originar la percepció indeguda, inclosos els supòsits de revisió de les prestacions per error imputable a l'Entitat gestora.

Procediment judicial

El procediment està regulat en l'|art. 146 de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social (BOE 11/10):

 1. Les entitats, els òrgans o els organismes gestors, o el Fons de Garantia Salarial no podran revisar per ells mateixos els seus actes declaratius de drets en perjudici dels seus beneficiaris, i hauran de sol·licitar, si s'escau, la revisió davant el jutjat social competent, mitjançant l'oportuna demanda que s'adreçarà contra el beneficiari del dret reconegut.
 2. S'exceptuen del que disposa l'apartat anterior la rectificació d'errors materials o de fet i els aritmètics, així com les revisions motivades per la constatació d'omissions o inexactituds en les declaracions del beneficiari. S'exceptuen també les revisions dels actes en matèria de protecció per atur, i per cessament d'activitat dels treballadors autònoms, sempre que s'efectuïn dins el termini màxim d'un any des de la resolució administrativa o de l'òrgan gestor que no hagi estat impugnada, independentment del que disposa l'art. 147.
 3. L'acció de revisió a què fa referència l'apartat 1 prescriurà als 4 anys.
 4. La sentència que declari la revisió de l'acte impugnat serà immediatament executiva.

Procediment especial de descomptes

Competència:

La direcció provincial de l'entitat gestora, l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o l'Institut Social de la Marina (ISM), que té encomanada la gestió del  pagament de la prestació.

Àmbit d'aplicació:

 • Quan l'entitat gestora pot revisar directament l'acte de reconeixement de la prestació en constatar  omissions o inexactituds en les declaracions dels beneficiaris o quan es produeix una rectificació  d'errors materials o de fet i d'errors d'aritmètica.
 • Quan s'hagin produït cobraments indeguts derivats d'assenyalaments inicials de les pensions, pel que fa a titulars que ja percebien una altra pensió concurrent, a l'assignació de complements per mínims, a la revaloració de pensions, a les concurrències i al límit màxim.
 • Quan es produeixin cobraments indeguts per circumstàncies sobrevingudes previstes per una norma legal que alteren el règim jurídic de la prestació, motivant-ne l'extinció o modificació. 

Exclusions:

 • La compensació entre prestacions per incapacitat temporal i incapacitat permanent, percebudes en períodes coincidents, i entre les d'incapacitat permanent en cas de revisió de grau.
 • Les prestacions indegudament percebudes per desocupació.

Procediment:

Quan, com a conseqüència de la revisió del dret prèviament reconegut, en resultin prestacions indegudament percebudes i el deutor de les quals sigui, simultàniament, creditor d'alguna de les prestacions econòmiques gestionades per l'Entitat gestora que realitza la revisió, aquesta efectuarà els corresponents descomptes sobre aquestes prestacions per rescabalar-se del deute contret pel beneficiari, a no ser que el propi deutor opti per abonar el deute en un únic pagament.

 • Iniciació:

  S'inicia per acord de l'entitat gestora tan aviat com es té coneixement de l'existència del deute, el qual es notifica a l'interessat per a la seva deguda informació i, si ho desitja, comparegui i manifesti allò que li convé.

 • Instrucció:

  Es tramitarà en un sol expedient. Abans d'elaborar la proposta de resolució, es dóna audiència a l'interessat, i se li concedeix un termini de 15 dies, a comptar del dia següent al de la notificació, perquè presenti les al·legacions o documents pertinents.

  Si convé, es notificarà alhora una proposta de reintegrament del deute en la qual es fixaran les quantitats que cal descomptar en les successives mensualitats de les prestacions que li correspon percebre, per tal que la persona interessada manifesti la seva conformitat o, si escau, formuli propostes alternatives, sempre que d'aquestes en resultin quanties superiors a les que es deriven de les regles per a l'aplicació dels descomptes.

  Si en elaborar la proposta de reintegrament, l'entitat gestora dedueix que pot ser necessària l'ampliació del termini de 5 anys per cancel·lar el deute per poder garantir al pensionista l'import de la pensió no contributiva, se sol·licita documentació acreditativa dels rendiments de treball i de capital, per comprovar si reuneix els requisits per a l'ampliació del termini de reintegrament del deute. 

 • Terminació:

  Rebudes les al·legacions o documents, o transcorregut el termini sense que l'interessat es manifesti, es dicta resolució motivada, en untermini màxim de 3 mesos, a comptar de la data de l'acord que ha iniciat el procediment, amb menció expressa dels extrems següents:

  • Causes, període i quantia del deute.
  • Establiment de la nova quantia a percebre i data d'efectes econòmics.
  • Procedència i procediment per fer efectiu el reintegrament, l'import i els terminis del descompte.
  • Termini i òrgan davant el qual es pot interposar reclamació prèvia.
 • En el moment de notificar la resolució,  s'informa al deutor de la possibilitat d'abonar voluntàriament  l'import íntegre del deute en un únic termini, dins dels 30 dies següents al de la notificació. Acreditat el pagament, es lliurarà a la persona interessada un justificant.
 • Transcorregut el termini establert sense que s'hagi efectuat el pagament, s'aplicaran descomptes fixats en la resolució de l'Entitat gestora. No obstant això, el deutor podrà, en tot moment, abonar voluntàriament en un sol pagament la part del deute pendent d'amortitzar.
 • Quan el deutor interposa reclamació prèvia a la via judicial, l'entitat gestora realitza els tràmits següents: 
  • Si la reclamació s'estima en la seva totalitat i s'han iniciat els descomptes, s'abonen a l'interessat els imports descomptats.

  • Si s'estima només en part, i es manté un deute amb quantia diferent, la resolució ofereix la possibilitat de procedir a l'abonament voluntari de l'import íntegre del deute en un sol termini de 10 dies, a comptar des del dia següent al de la seva notificació. Transcorregut aquest termini sense  que s'hagi efectuat  el pagament, s'apliquen els descomptes  fixats a la resolució de l'entitat gestora.

  • Si es  desestima, s'efectua el descompte a la prestació si aquest encara no s'ha iniciat.

  •  Quan el deutor interposa demanda davant el Jutjat Social, l'entitat gestora:
   • Si l'acte del jutge paralitza el procediment, suspendrà els descomptes que s'estiguessin aplicant.

   • Si la sentència no confirma el deute, s'abonarà a la persona interessada els imports descomptats fins aquest moment.

   • Si la sentència confirma totalment o parcial el deute, els reintegraments s'efectuaran en els termes indicats a la pròpia sentència i, a manca de compliment voluntari, s'instarà l'execució judicial del deute. Amb caràcter previ, l'entitat gestora pot concedir, si escau, un termini de 10 dies  perquè el deutor manifesti la seva conformitat amb el manteniment dels descomptes. 

   • Quan no és possible aplicar el procediment per descompte o quan s'hagi aplicat, per defunció del deutor, extinció de la prestació sobre la que s'apliqui o per qualsevol altra causa no és possible seguir efectuant els descomptes per cancel·lar el deute en el termini corresponent, l'entitat gestora notifica a la TGSS  la resolució definitiva sobre la procedència del reintegrament i informa sobre la quantia pendent de pagament, perquè aquesta iniciï el procediment de gestió recaptatòria.

   Regles per a l'aplicació dels descomptes:

   1.- Si per al pagament del deute s'ha resolt l'aplicació de descomptes sobre les successives mensualitats de les prestacions que correspongui percebre al deutor, es tenen en compte els  percentatges següents:

   •  Entre el 21 i el 30 per cent de l'import total de la prestació o prestacions que es percebin degudament, quan la quantia d'aquesta prestació o prestacions sigui igual o superior a la meitat de la pensió màxima establerta en aquest moment.
   •  Entre el 15 i el 20 per cent, quan l'import de les prestacions que es percebin degudament no arribi a la meitat de la pensió màxima i sigui igual o superior a la pensió mínima de jubilació per a majors de 65 anys amb cònjuge a càrrec.
   • Entre el 10 i el 14 per cent, quan la quantia de les prestacions sigui inferior a la pensió mínima de jubilació establerta en el paràgraf anterior.
   • Aquests percentatges es poden incrementar quan a l'expedient consti manifestació de l'interessat en aquest sentit i quan, un cop iniciats els descomptes,  el deutor així ho sol·liciti voluntàriament per cancel·lar anticipadament el deute.

   A aquests efectes, l'import de la prestació o prestacions que percep el deutor es considera referit a la quantia bruta.

   2.- Si el deutor percep diverses prestacions de la Seguretat Social:

   •  Els descomptes s'apliquen de forma preferent a la prestació en què s'ha originat el deute.
   • Si la quantia de la prestació en què s'ha originat el deute  és inferior a l'import del descompte, aquest s'aplica a totes les prestacions percebudes en proporció a la seva quantia, i es garanteix l'import de les pensions no contributives entre totes.

   Termini per a la cancel·lació del deute:

   1.- Quan l'aplicació dels percentatges esmentats no permet cancel·lar la totalitat del deute en un termini màxim de 5 anys , a comptar de la data en què ha d'esdevenir efectiu el descompte, l'entitat gestora incrementa l'import dels descomptes en la quantitat necessària que en permeti el reintegrament en aquest termini.

   2.- Quan, un cop aplicats els descomptes que corresponen, al pensionista li resulta un import net de pensió a percebre inferior a la quantia, en còmput anual, de les pensions de jubilació  i invalidesa no contributives, l'Entitat gestora:

   • Si el pensionista no percep rendiments de capital o de treball personal que excedeixen el límit d'ingressos fixat per al reconeixement dels complements per a les pensions contributives inferiors a la mínima, s'amplia el termini de 5 anys per cancel·lar el deute pel temps que calgui per garantir, com a mínim, la quantia corresponent a les pensions no contributives. Amb aquest objectiu, es computaran els rendiments de l'any anterior.
   • Si els rendiments del pensionista superessin el límit establert:
    • S'efectua un nou càlcul dels descomptes per cancel·lar el deute en un termini màxim de 5 anys, a comptar des del moment en què es dicta nova resolució, amb els efectes econòmics del dia 1 del mes següent a la data de la resolució. 

    • No obstant això, si el termini que li faltés a la persona interessada per reintegrar el deute fos inferior a 5 anys, no es modificarà la resolució inicial.

   3.- No s'aplica l'ampliació del termini de 5 anys per cancel·lar el deute:

   Quan el pensionista deutor no percep ingressos superiors al límit establert i l'import brut de la pensió o pensions contributives que percep sigui inferior o igual a l'import de les pensions no contributives. En aquest cas, l'entitat gestora notifica a la TGSS la resolució on es fa constar aquest extrem i l'import del deute pendent, perquè aquesta iniciï el procediment general de gestió recaptatòria.

   4.- No s'aplica la garantia de l'import de les pensions no contributivesals perceptors de prestacions periòdiques.

   Reconeixement de noves prestacions a favor del deutor:

   • Quan es reconeix  una nova prestació al deutor de prestacions indegudes, per al reintegrament de la qual s'hagin aplicat les regles del procediment de descompte:
    • Es pot cancel·lar tot o part del deute anteriorment declarat amb càrrec a la quantia que s'ha d'abonar en concepte de primer pagament, i es respecta en tot cas l'import de la quantia d'una mensualitat de la nova prestació.

    • Si continuen existint imports pendents de reintegrament, s'efectua un nou càlcul tenint en compte la nova prestació reconeguda, i es pot aplicar el descompte que procedeix a les mensualitats successives.

    • Amb el reconeixement de la nova prestació, es notifica a l'interessat el nou descompte que es farà, de manera que, si així ho desitja, procedeixi a l'abonament voluntari de l'import del deute pendent, en el termini de 30 dies següents al de la notificació de la resolució.

    • Quan, per al reintegrament del deute, s'estigui aplicant el procediment general establert a l' |art.  102 del Reglament general de recaptació dels recursos del sistema de la Seguretat Social, l'entitat gestora:
     • Abans d'emetre la resolució corresponent, informa a la TGSS sobre el reconeixement de la nova prestació.

     • Si per al reintegrament del deute s'hagués pogut aplicar el procediment de descompte i la Tresoreria no hagués iniciat el procediment executiu corresponent, li sol·licita  la possibilitat de paralitzar les seves actuacions, perquè s'efectuïn els descomptes sobre la nova prestació, tot i tenint en compte el procediment especial.

     Complementary Content
     ${loading}