Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Reintegro prestacións

Obriga de reintegro

As persoas que teñan percibido indebidamente prestacións da Seguridade Social estarán obrigadas a reintegrar o seu importe.

As persoas que, por acción ou omisión, contribuíran a posibilitar estas percepcións, responderán subsidiariamente cos perceptores do reintegro das mesmas, agás boa fe probada.

A obriga de reintegro do importe das prestacións indebidamente percibidas prescribirá aos 4 anos, contados a partir da data do seu cobro, ou dende que foi posible exercitar a acción para esixir a súa devolución, con independencia da causa que orixinou a percepción indebida, incluídos os supostos de revisión das prestacións por erro imputable á Entidade xestora.

Procedemento xudicial

O procedemento encóntrase regulado no |art. 146 da Lei 36/2011, do 10 de outubro, reguladora da xurisdición social (BOE 11/10):

 1. As entidades, órganos ou organismos xestores, ou o Fondo de Garantía Salarial non poderán revisar en por si os seus actos declarativos de dereitos en prexuízo dos seus beneficiarios, debendo, se é o caso, solicitar a revisión ante o Xulgado do Social competente, mediante a oportuna demanda que se dirixirá contra o beneficiario do dereito recoñecido.
 2. Exceptúanse do disposto no apartado anterior a rectificación de erros materiais ou de feito e os aritméticos, así como as revisións motivadas pola constatación de omisións ou inexactitudes nas declaracións do beneficiario. Exceptúanse tamén as revisións dos actos en materia de protección por desemprego, e por cesamento de actividade dos traballadores autónomos, sempre que se efectúen dentro do prazo máximo dun ano dende a resolución administrativa ou do órgano xestor que non fose impugnada, sen prexuízo do disposto no art. 147.
 3. A acción de revisión á que se refire o apartado 1 prescribirá aos 4 anos.
 4. A sentenza que declare a revisión do acto impugnado será inmediatamente executiva.

Procedemento especial de descontos

Competencia:

A Dirección provincial da Entidade xestora, o Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) ou o Instituto Social da Mariña (ISM), que tivese encomendada a xestión do pagamento da prestación.

Ámbito de aplicación:

 • Cando a Entidade xestora poida revisar directamente o acto de recoñecemento da prestación ao constatarse omisións ou inexactitudes nas declaracións dos beneficiarios ou cando se produza unha rectificación de erros materiais ou de feito e os aritméticos.
 • Cando se produzan cobros indebidos derivados de sinalamentos iniciais das pensións, respecto de titulares que viñesen percibindo outra pensión concorrente, asignación de complementos por mínimos, revalorización de pensións, concorrencias e límite máximo.
 • Cando se produzan cobros indebidos por circunstancias sobrevidas previstas por unha norma legal que alteren o réxime xurídico da prestación, motivando a súa extinción ou modificación. 

Exclusións:

 • A compensación entre prestacións por incapacidade temporal e incapacidade permanente, percibidas en períodos coincidentes, e entre as de incapacidade permanente nos supostos de revisión de grao.
 • As prestacións indebidamente percibidas por desemprego.

Procedemento:

Cando, como consecuencia da revisión do dereito previamente recoñecido, resulten prestacións indebidamente percibidas e o debedor das mesmas sexa, simultaneamente, acredor dalgunha das prestacións económicas xestionadas pola Entidade xestora que realice a revisión, esta efectuará os correspondentes descontos sobre estas prestacións para resarcirse da débeda contraída polo beneficiario, agás no suposto en que o propio debedor opte por aboar a débeda nun só pagamento.

 • Iniciación:

  Iníciase por acordo da Entidade xestora tan pronto como teña coñecemento da existencia da débeda, o cal será notificado ao interesado a fin de que quede debidamente informado e, se o desexa, compareza e manifeste o que lle conveña.

 • Instrución:

  Tramitarase nun só expediente. Antes de elaborar a proposta de resolución, darase audiencia ao interesado, concedéndolle un prazo de 15 días, contados a partir do día seguinte a aquel en que teña lugar a notificación, para que presente as alegacións ou documentos pertinentes.

  Se procede, notificarase ao mesmo tempo proposta de reintegro da débeda na que se fixarán as cantidades a descontar nas sucesivas mensualidades das prestacións que lle corresponde percibir, a fin de que o interesado manifeste a súa conformidade ou, no seu caso, formule propostas alternativas, sempre que destas resulten contías superiores ás que se derivan das regras para a aplicación dos descontos.

  Se ao elaborar a proposta de reintegro, a Entidade xestora deduce que pode ser necesaria a ampliación do prazo de 5 anos para cancelar a débeda para poder garantir ao pensionista o importe da pensión non contributiva, solicitarase documentación acreditativa dos rendementos de traballo e de capital, co obxecto de comprobar se reúne os requisitos para a ampliación do prazo de reintegro da débeda. 

 • Terminación:

  Recibidas as alegacións ou documentos ou transcorrido o prazo sen que o interesado se manifeste, ditarase resolución motivada, nun prazo máximo de 3 meses, contados a partir da data do acordo que iniciase o procedemento, con mención expresa dos seguintes extremos:

  • Causas, período e contía da débeda.
  • Fixación da nova contía a percibir e data de efectos económicos.
  • Procedencia e procedemento para facer efectivo o reintegro, importe e prazos do desconto.
  • Prazo e órgano ante o que se pode interpoñer reclamación previa.
 • Ao notificar a resolución, informarase ao debedor da posibilidade de aboar voluntariamente o importe íntegro da débeda nun só prazo, dentro dos 30 días seguintes ao da notificación. Acreditado o pagamento, entregarase ao interesado un xustificante do mesmo.
 • Transcorrido o prazo sinalado sen que se efectuase o pagamento, aplicaranse os descontos fixados na resolución da Entidade xestora. Non obstante, o debedor poderá, en todo tempo, aboar voluntariamente nun só pagamento a parte de débeda pendente de amortizar.
 • Cando o debedor interpoña reclamación previa á vía xudicial, a Entidade xestora realizará os trámites seguintes: 
  • Se a reclamación fose estimada na súa totalidade e se iniciasen os descontos, aboará ao interesado os importes descontados.

  • Se fose estimada só en parte manténdose unha débeda con contía distinta, a resolución ofrecerá a posibilidade de proceder ao aboamento voluntario do importe íntegro da débeda nun só prazo de 10 días, a contar dende o día seguinte ao da súa notificación. Transcorrido o prazo sinalado sen que se efectuase o pagamento, aplicaranse os descontos fixados na resolución da Entidade xestora.

  • Se fose desestimada, efectuará o desconto na prestación se este non se tivese iniciado xa.

  •  Cando o debedor interpoña demanda ante o Xulgado do Social, a Entidade xestora:
   • Se o auto do xuíz paraliza o procedemento, suspenderá os descontos que se viñeran aplicando.

   • Se a sentenza non confirma a débeda, aboará ao interesado os importes descontados ata ese momento.

   • Se a sentenza confirma total ou parcialmente a débeda, os reintegros efectuaranse nos termos indicados na propia sentenza e, en defecto de cumprimento voluntario, instará a execución xudicial da débeda. Con carácter previo, a Entidade xestora poderá conceder, no seu caso, un prazo de 10 días para que o debedor manifeste a súa conformidade co mantemento dos descontos. 

   • Cando non sexa posible aplicar o procedemento por desconto ou cando téndose aplicado o mesmo, por falecemento do debedor, extinción da prestación sobre a que se aplicara ou por calquera outra causa, non fose posible seguir efectuando os descontos para cancelar a débeda no prazo correspondente, a Entidade xestora notificará á TGSS  a resolución definitiva sobre a procedencia do reintegro e informará sobre a contía pendente de pagamento, para que esta inicie o procedemento de xestión recadatoria.

   Regras para a aplicación dos descontos:

   1.- Se para o pagamento da débeda se resolvese a aplicación de descontos sobre as sucesivas mensualidades das prestacións que corresponda percibir ao debedor, teranse en conta as seguintes porcentaxes:

   •  Entre o 21 e o 30 por cento do importe total da prestación ou prestacións que se estean a percibir debidamente, cando a contía desta prestación ou prestacións sexa igual ou superior á metade da pensión máxima establecida nese momento.
   •  Entre o 15 e o 20 por cento, cando o importe das prestacións que se estean a percibir debidamente non alcance a metade da pensión máxima e sexa igual ou superior á pensión mínima de xubilación para maiores de 65 anos con cónxuxe a cargo.
   • Entre o 10 e o 14 por cento, cando a contía das prestacións sexa inferior á pensión mínima de xubilación establecida no parágrafo anterior.
   • Estas porcentaxes poderán ser incrementadas cando no expediente conste manifestación do interesado en tal sentido e cando, unha vez iniciados os descontos, voluntariamente o debedor o solicite a fin de cancelar anticipadamente a débeda.

   A estes efectos, o importe da prestación ou prestacións que percibe o debedor enténdese referido á contía bruta.

   2.- Se o debedor percibise varias prestacións da Seguridade Social:

   •  Os descontos aplicaranse de forma preferente na prestación en que se orixinou a débeda.
   • Se a contía da prestación en que se orixinou a débeda fose inferior ao importe do desconto, este aplicarase en todas as prestacións percibidas en proporción á súa contía, garantíndose o importe das pensións non contributivas entre todas elas.

   Prazo para a cancelación da débeda:

   1.- Cando a aplicación das porcentaxes citadas non permita cancelar a totalidade da débeda nun prazo máximo de 5 anos, contados a partir da data en que haxa de producir efecto o desconto, a Entidade xestora incrementará o importe dos descontos na cantidade necesaria que permita o seu reintegro neste prazo.

   2.- Cando, unha vez aplicados os descontos que correspondan, ao pensionista lle resulte un importe neto de pensión a percibir inferior á contía, en cómputo anual, das pensións de xubilación e invalidez non contributivas, a Entidade xestora:

   • Se o pensionista non percibe rendementos de capital ou traballo persoal que excedan o límite de ingresos fixado para o recoñecemento dos complementos para as pensións contributivas inferiores á mínima, ampliará o prazo de 5 anos para cancelar a débeda no tempo que fose necesario para garantir, como mínimo, a contía correspondente ás pensións non contributivas. A tal fin, computaranse os rendementos do ano anterior.
   • Se os rendementos do pensionista superasen o límite establecido:
    • Efectuarase un novo cálculo dos descontos para cancelar a débeda nun prazo máximo de 5 anos, a contar dende o momento en que se dite nova resolución, sendo os efectos económicos do día 1 do mes seguinte á data da mesma. 

    • Non obstante, se o prazo que lle faltase ao interesado para reintegrar a débeda fose inferior a 5 anos, non se modificará a resolución inicial.

   3.- Non será de aplicación a ampliación do prazo de 5 anos para cancelar a débeda:

   Cando o pensionista debedor non perciba ingresos superiores ao límite establecido e o importe bruto da pensión ou pensións contributivas que perciba, sexa inferior ou igual ao importe das pensións non contributivas. Neste caso, a Entidade xestora notificará á TGSS a resolución onde se faga constar este extremo e o importe da débeda pendente, a fin de que por esta se inicie o procedemento xeral de xestión recadatoria.

   4.- Non será de aplicación a garantía do importe das pensións non contributivas aos perceptores de prestacións periódicas.

   Recoñecemento de novas prestacións en favor do debedor:

   • Cando se recoñeza unha nova prestación ao debedor de prestacións indebidas, para cuxo reintegro se aplicasen as regras do procedemento de desconto:
    • Poderase cancelar todo ou parte da débeda anteriormente declarada con cargo á contía que deba ser aboada en concepto de primeiro pagamento, respectando en todo caso o importe da contía dunha mensualidade da nova prestación.

    • Se continuasen existindo importes pendentes de reintegro, efectuarase un novo cálculo tendo en conta a nova prestación recoñecida, podéndose aplicar o desconto que proceda nas mensualidades sucesivas.

    • Co recoñecemento da nova prestación, notificarase ao interesado o novo desconto que se vai producir, co obxecto de que, se así o desexa, proceda ao aboamento voluntario do importe da débeda pendente, dentro dos 30 días seguintes ao da notificación da resolución.

    • Cando, para o reintegro da débeda, se estivese aplicando o procedemento xeral establecido no |art.  102 do Regulamento xeral de recadación dos recursos do Sistema da Seguridade Social, a Entidade xestora:
     • Antes de emitir a correspondente resolución, informará á TGSS sobre o recoñecemento da nova prestación.

     • Se para o reintegro da débeda puidese aplicarse o procedemento de desconto e a Tesourería non tivese iniciado o correspondente procedemento executivo, solicitará a esta a posibilidade de paralizar as súas actuacións, co obxecto de que se realicen os descontos sobre a nova prestación tendo en conta o procedemento especial.

     Complementary Content
     ${loading}