Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Avisos any 2022

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

20/01//2022- Butlletí de Notícies RED 2/2022

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 2/2022, que inclou els punts següents:

 • Publicació nova versió SILTRA 3.1.0
 • Incorporació de les dades de la capçalera de cobrament per finestreta al fitxer CEL (Consulta de l’estat de les liquidacions).
 • Actualització d’ofici de liquidacions de quotes. Procediment de tramesa d’informació.


03/02/2022 - Avís publicació nova versió SILTRA 3.1.0

AVÍS PUBLICACIÓ NOVA VERSIÓ SILTRA 3.1.0

Es  troba disponible a l'àrea de descàrrega la nova versió de SILTRA 3.1.0
Es recorda que no està operativa la descàrrega automàtica d’aquesta versió. Per actualitzar SILTRA a l’última versió 3.1.0, en aquesta ocasió i de manera excepcional, serà necessari descarregar manualment l’actualització del web de la Seguretat Social a la ruta següent: Sistema RED / Sistema de liquidació Directa / Programari / SILTRA.
Per a més informació, consulteu el BNR 02/2022


04/02/2022 Incidència Siltra 3.1.0.

Davant de les incidències que s’estan produint amb la nova versió de l’aplicació SILTRA 3.1.0, s’informa de les actuacions que cal dur a terme:

 • Missatge “Error indefinit en el procés de validació: For input string: “X”

Aquesta incidència impedeix que s’enviï el fitxer CRA i es produeix quan un NAF no està indicat correctament (“X” és l’últim dígit d’un NAF emplenat amb error).

 • Incidència de selecció de certificats

Aquest problema ve derivat de com el magatzem de Windows gestiona els certificats

Per resoldre la incidència caldrà que feu el següent:

 • Eliminar del magatzem de certificats de Windows tots els certificats expirats/revocats/invàlids.
 • Reanomenar l’àlies dels certificats que tinguin àlies duplicats.


09/02/2022: Suport prolongació activitat fixos discontinus turisme i comerç i hostaleria vinculats a aquest.

SUPORT PROLONGACIÓ ACTIVITAT FIXOS DISCONTINUS TURISME I COMERÇ I HOSTALERIA VINCULATS A AQUEST

              La disposició addicional cent vint-i-dosena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021 estableix amb caràcter indefinit   la bonificació del 50 per 100 de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes i conceptes de recaptació conjunta d’Atur, FOGASA i Formació Professional, corresponents als treballadors fixos discontinus dels sectors del turisme i del comerç i l’hostaleria vinculats a aquest que desenvolupin la seva activitat productiva durant els mesos de febrer, març i novembre de cada any.

              Per possibilitar el càlcul de l’esmentada peculiaritat durant els corresponents períodes del 2022, s’informa que ja es troben disponibles tant la comunicació de la CAUSA PECULIARITAT COTITZACIÓ 017 en el Codi de Compte de Cotització, quan escaigui, com la SITUACIÓ ADDICIONAL AFILIACIÓ 420 en els registres de relacions laborals dels treballadors afectats.


24/02/2022- Tramesa parts IT – Col·lectiu Artistes

Tramesa parts IT – Col·lectiu Artistes

Des del 23 de febrer de 2022, s’ha habilitat en el sistema RED (Xarxa on-line i Trameses) la tramesa dels informes d’Incapacitat Temporal dels treballadors inclosos en el col·lectiu d’artistes (Règim 0112).


04/03/2022 - Butlletí de Notícies RED 3/2022

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 3/2022, que inclou els punts següents:

 • Reial Decret Llei 2/2022, de 22 de febrer.
 • RDL 2/2022. Articles 1 i 2: Exempcions de l’obligació de cotitzar a favor dels treballadors autònoms.
 • RDL 2/2022. DA Primera i Segona: Transició als nous Erto dels art. 47 i 47 Bis de l’ET i beneficis en la cotització.
 • RDL 2/2022. DA Tercera: Prorroga de la vigència del Pla Mecuida.
 • RDL 2/2022. DA Quarta: Força major temporal en el supòsit d’empreses i persones treballadores afectades per l’erupció volcànica a la zona de Cumbre Vieja.
 • RDL 32/2021: Contractes de treball per circumstàncies de la producció.
 • RDL 32/2021: Contractes de treball per a la millora de l’ocupabilitat i la inserció laboral —Programes d’Activació per a l’Ocupació—.
 • RDL 32/2021: Contractes de treball per a la millora de l’ocupabilitat i la inserció laboral —Programes d’Activació per a l’Ocupació—.
 • Llei 21/2021: Reducció del 75 % quota empresarial per contingències comunes durant la situació d’IT d’empleats de la llar amb 62 anys.
 • Llei 21/2021: Reducció del 75 % quota empresarial per contingències comunes durant la situació d’IT d’empleats de la llar amb 62 anys.
 • Ordre PCM/1353/2021: Modificació de la disposició transitòria segona.
 • Ordre PCM/1353/2021: Sistema especial per a empleats de la llar. Aplicació article 14.2 .
 • Reial Decret 152/2022, de 22 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per al 2022.
 • Nou servei per sol·licitar el canvi de base de cotització en convenis especials a través del Sistema Red.
 • Cotització addicional en contractes de durada determinada inferior a 30 dies.
 • Nova versió de Siltra 3.1.2.
 • Validació de formats de fitxers Siltra 3.1.0. i 3.1.2.
 • Actualització versió de Siltra 3.1.2.


11/02/2022- Variacions i correccions de dades per a usuaris del Sistema RED.

Variacions i correccions de dades per a usuaris del Sistema RED.
Com a continuació de l’avís publicat l’11 de novembre passat i BNR 7/2021 sobre el mateix assumpte, s’acompanya a continuació la taula actualitzada amb les noves dades la variació i la correcció de les quals es podrà fer per mitjà del Sistema RED fins a la confirmació de la liquidació.

TERMINIS RED

TERMINI NORMAL TERMINI AMPLIAT

Anotació jornades reals

Fins al dia 6 del mes següent a què corresponguin

Fins al dia 13 del mes següent a què corresponguin.

Inactivitat per ERTO o vaga

Fins al penúltim dia del mes següent a la FRV*

Fins a la confirmació de la liquidació
Vigent des de l’01.11.2021

CTP activitat en vaga/ERO

Fins al penúltim dia del mes següent a la FRV

Fins a la confirmació de la liquidació
Vigent des de l’01.11.2021

Inactivitat (no ERTO ni vaga)

Anotació al llarg de tot el mes de la DRV, 3 dies en termini.

Fins a la confirmació de la liquidació
Inactivitats 7, 8, 9 i A — en qualsevol moment.
Vigent des de l’01.11.2021

Reduccions de jornada/CTP

Anotació al llarg de tot el mes de la DRV, 3 dies en termini.

Fins a la confirmació de la liquidació
Vigent des de l’01.11.2021

TIPUS DE CONTRACTE/CTP

Anotació al llarg de tot el mes de la DRV, 3 dies en termini.

Fins a la confirmació de la liquidació
Vigent des de l’01.11.2021
Canvi de CTP retroactiu
En els tres primers dies del mes següent.
Fins a la confirmació de la liquidació
Vigent des de l’01.11.2021

Resta dades associades al contracte que es modifiquen per ATR45

Anotació al llarg de tot el mes de la DRV, 3 dies en termini.

Fins a la confirmació de la liquidació
Vigent des de l’01.11.2021
Ocupació

Anotació al llarg de tot el mes de la DRV, 3 dies en termini.

Fins a la confirmació de la liquidació
Ocupació C - en qualsevol moment
Vigent des de l’08.02.2022
Grup de cotització

Anotació al llarg de tot el mes de la DRV, 3 dies en termini.

Fins a la confirmació de la liquidació
Vigent des de l’08.02.2022
Indicatiu Grup de cotització diari
Si la variació es comunica dins dels tres primers dies del mes, podrà anar referida al dia 1 del mes anterior o al dia 1 del mateix mes; si la variació es comunica fora dels tres primers dies del mes, s’haurà de comunicar sempre com a data de variació la del dia 1 del mateix mes.
Fins a la confirmació de la liquidació
Vigent des de l’08.02.2022
La DRV sempre ha d’anar referida al dia 1 del mes

Categoria professional

Anotació al llarg de tot el mes de la DRV, 3 dies en termini.

Fins a la confirmació de la liquidació
Vigent des de l’08.02.2022

Coeficient reductor de l'Edat de Jubilació

Anotació al llarg de tot el mes de la DRV, 3 dies en termini.

Fins a la confirmació de la liquidació
Vigent des de l’08.02.2022
SAA Al llarg de tot el mes de la FRV
SAA 420 prèvia fins i tot 60 dies i al llarg de tot el mes natural i fins al dia 3 del mes immediatament posterior, respectant la data que mecanitzi l’usuari
SAA 434 — al llarg de tot el mes natural i fins al penúltim dia del mes natural immediatament posterior, respectant la data que mecanitzi l’usuari.
Fins a la confirmació de la liquidació
Pròximament

SAA 001 — Al llarg de tot el mes de la DRV
SAA 002 i 433 — 3 dies.

* Data Real de Variació

11/03/2022- Nova versió SILTRA

NOVA VERSIÓ DE SILTRA:
 
S’informa que es troba disponible a l'àrea de descàrrega la nova versió de SILTRA 3.1.2

Es recorda que la nova versió 3.1.2 pot actualitzar-se automàticament des de la versió 3.0.0 o superior. Els usuaris que s’hi connectin des de les versions 2.3.2. o anteriors no podran actualitzar-la automàticament i cal que actualitzin manualment la versió en la ruta següent: Sistema RED/Sistema de liquidació Directa/Programari/SILTRA .

Aquesta versió soluciona diverses incidències detectades en la versió SILTRA 3.1.0. A l’apartat Notes sobre la versió 3.1.2. s’amplia aquesta informació.

17/03/2022- DA 4a RDL2/2022: ERTO erupció volcànica a la zona de Cumbre Vieja

DA 4a RDL2/2022: ERTO ERUPCIÓ VOLCÀNICA A LA ZONA DE CUMBRE VIEJA

Per a l’aplicació de les exempcions i les característiques de cotització de l’ERTO pels períodes de liquidació de març i, en principi, abril de 2022, respecte a empreses i persones treballadores de les Illes Canàries afectades per l’erupció volcànica registrada a la zona de Cumbre Vieja, a les que es fa referència en la DA 4a del RDL 2/2022, fins que estigui disponible la comunicació dels valors de CAUSA DE PECULIARITAT DE COTITZACIÓ i TIPUS D’INACTIVITAT per als períodes a què fa extensiva la mesura del citat RDL, segons el que s’informa al BNR 3/2022, caldrà informar, a través de CASIA -Sol·licitud de tràmit; Matèria: Afiliació, altes i baixes; Categoria: Variació de dades treballadors compte d’altri; Subcategoria: DR ERTO La Palma, de l’existència de l’ERTO i dels treballadors i períodes afectats per aquets expedients. Quan estigui disponible la presentació a través del Sistema RED de les corresponents CPC i valors TIPUS D’INACTIVITAT se n’informarà a l’afecte.

17/03/2022- Modificació termini anotació SAA 420

MODIFICACIÓ TERMINI ANOTACIÓ SAA 420

Es comunica que s’ha modificat el termini de comunicació de la SITUACIÓ ADDICIONAL AFILIACIÓ 420 – FIX DISCONTINU. TURISME. COMERÇ. HOSTALERIA. BONIFICACIÓ.

A partir d’avui 17.03.2022 es permetrà la seva anotació al llarg de tot el mes a què es refereixen, i durant el mes següent fins a la confirmació de la liquidació.


23/03/2022- RDL2/2022 DA1a: pròrroga ERTO RDL18/2021

RDL2/2022 DA1a: pròrroga ERTO RDL18/2021

S’informa que ja es troba disponible la presentació de declaracions responsables i comunicació dels valors del camp TIPUS D’INACTIVITAT corresponents al període de març del 2022 dels ERTO referits en el RDL18/2021, de 28 de setembre, prorrogats fins al 31 de març de conformitat amb el que es disposa a la Disposició addicional primera del RDL 2/2022, de 22 de febrer.


23/03/2022- Nova versió de SILTRA 3.1.3

Nova versió de SILTRA 3.1.3.

El dia d’avui, 23 de març, s’ha publicat una nova versió de SILTRA (versió 3.1.3).  Per problemes tècnics, no es pot oferir la descàrrega automàtica de la versió de SILTRA 3.1.3.

Aquesta versió conté les mateixes funcionalitats que la 3.1.2, però incorpora com a novetat la utilització del magatzem de certificats de Windows,  cosa que permet la descàrrega automàtica de futures versions de SILTRA.

Els usuaris que ja tenen instal·lada la versió 3.1.2, per poder actualitzar-se automàticament a  les versions  següents que es publiquin,  s’han de descarregar prèviament la versió 3.1.3.

Per actualitzar SILTRA a l’última versió 3.1.3 cal descarregar-se manualment l’actualització del web de la Seguretat Social a la ruta següent:
Sistema RED/Sistema de Liquidació Directa/Programari/SILTRA

Per a informació sobre la instal·lació d’actualitzacions, es pot dirigir al web de la Seguretat Social a la ruta següent:
Sistema RED/Sistema de Liquidació Directa/Documentació/Manuals d’Usuari/Manuals SILTRA.

22/03/2022- Novetat FIER: Consulta autònoms per NAF

NOVETAT FIER: CONSULTA AUTÒNOMS PER NAF

S’informa que, a partir del 24 de març de 2022, el servei FIER inclourà a la pantalla d’inici dues opcions de cerca d’informació: tipus de cerca per “Empreses” o per “Autònoms”. D’aquesta manera, es podrà consultar la informació continguda al Fitxer INSS EMPRESES relativa als treballadors autònoms inclosos en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial del Mar.
La pantalla d’inici del FIER, quan s’opti pel formulari de cerca per “Autònoms”, mostrarà els camps obligatoris següents:


Finalment, s’informa que la nova versió del Manual d’usuari del FIER es pot consultar en l’apartat Manuales de usuarioSistema Red/ INSS/ Manuals d’usuari. Així mateix, es recorda que l’estructura del missatge FIE 2.0, el seu contingut i la descripció dels seus camps, així com els seus possibles valors, es troben recollits en el disseny de registre que es pot consultar en l’apartat Sistema Red/ INSS/ Instruccions Tècniques.

01/04/2022- Avís Tancament de Serveis

Avís Tancament de Serveis.

S’informa que per tasques de manteniment i actualització de les aplicacions, els serveis SLD i RED directe, així com el processament de fitxers de cotització, romandran tancats previsiblement fins al pròxim dia 4 de abril. Aquesta parada no afecta els serveis ni les remeses d’afiliació.


07/04/2022- Errors descàrrega informes aplicació: "Incapacitat Temporal Online"

ERROR DESCÀRREGA INFORMES APLICACIÓ “INCAPACITAT TEMPORAL ONLINE”

Actualment, la descàrrega dels informes de l’aplicació “Incapacitat Temporal Online”, ubicada en el Sistema RED Online, únicament funciona si s’hi accedeix a través del navegador Internet Explorer. Tanmateix, s’està treballant en una versió de l’aplicació que sigui compatible amb tots els navegadors. Aquesta nova versió estarà en funcionament, previsiblement, el mes de juny.

Mentre aquesta versió es troba disponible, hi ha una opció que permet utilitzar el navegador Internet Explorer i, per tant, descarregar els informes. Per a això cal accedir a la configuració del navegador Edge i, al menú de l’esquerra, seleccionar l’opció "Navegador predeterminat". Una vegada allà, en l’apartat “Compatibilitat d’Internet Explorer”, en el desplegable que hi ha al costat de l’opció “Permetre que Internet Explorer obri llocs a Microsoft Edge”, cal seleccionar “Mai”.

Imatge il·lustrativa


A més, per descarregar els informes cal que el lloc https://w2.seg-social.es estigui dins dels “Llocs de confiança” en l’apartat de “Seguretat” de les “Opcions d’Internet”. D’aquesta manera, en carregar el lloc a través d’Edge en el mode Internet Explorer, torna a sortir la finestra per a l’elecció del certificat, però ja no hi sortirà l’avís d’“Accés no autoritzat”.

imatge il·lustrativa

Finalment, es recomana la configuració següent per al producte de lectura de PDF (Adobe Reader):

imatge il·lustrativa

Complementary Content
${loading}