Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Avisos any 2022

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

20/01//2022- Butlletí de Notícies RED 2/2022

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 2/2022, que inclou els punts següents:

 • Publicació nova versió SILTRA 3.1.0
 • Incorporació de les dades de la capçalera de cobrament per finestreta al fitxer CEL (Consulta de l’estat de les liquidacions).
 • Actualització d’ofici de liquidacions de quotes. Procediment de tramesa d’informació.


03/02/2022 - Avís publicació nova versió SILTRA 3.1.0

AVÍS PUBLICACIÓ NOVA VERSIÓ SILTRA 3.1.0

Es  troba disponible a l'àrea de descàrrega la nova versió de SILTRA 3.1.0
Es recorda que no està operativa la descàrrega automàtica d’aquesta versió. Per actualitzar SILTRA a l’última versió 3.1.0, en aquesta ocasió i de manera excepcional, serà necessari descarregar manualment l’actualització del web de la Seguretat Social a la ruta següent: Sistema RED / Sistema de liquidació Directa / Programari / SILTRA.
Per a més informació, consulteu el BNR 02/2022


04/02/2022 Incidència Siltra 3.1.0.

Davant de les incidències que s’estan produint amb la nova versió de l’aplicació SILTRA 3.1.0, s’informa de les actuacions que cal dur a terme:

 • Missatge “Error indefinit en el procés de validació: For input string: “X”

Aquesta incidència impedeix que s’enviï el fitxer CRA i es produeix quan un NAF no està indicat correctament (“X” és l’últim dígit d’un NAF emplenat amb error).

 • Incidència de selecció de certificats

Aquest problema ve derivat de com el magatzem de Windows gestiona els certificats

Per resoldre la incidència caldrà que feu el següent:

 • Eliminar del magatzem de certificats de Windows tots els certificats expirats/revocats/invàlids.
 • Reanomenar l’àlies dels certificats que tinguin àlies duplicats.


09/02/2022: Suport prolongació activitat fixos discontinus turisme i comerç i hostaleria vinculats a aquest.

SUPORT PROLONGACIÓ ACTIVITAT FIXOS DISCONTINUS TURISME I COMERÇ I HOSTALERIA VINCULATS A AQUEST

              La disposició addicional cent vint-i-dosena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021 estableix amb caràcter indefinit   la bonificació del 50 per 100 de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes i conceptes de recaptació conjunta d’Atur, FOGASA i Formació Professional, corresponents als treballadors fixos discontinus dels sectors del turisme i del comerç i l’hostaleria vinculats a aquest que desenvolupin la seva activitat productiva durant els mesos de febrer, març i novembre de cada any.

              Per possibilitar el càlcul de l’esmentada peculiaritat durant els corresponents períodes del 2022, s’informa que ja es troben disponibles tant la comunicació de la CAUSA PECULIARITAT COTITZACIÓ 017 en el Codi de Compte de Cotització, quan escaigui, com la SITUACIÓ ADDICIONAL AFILIACIÓ 420 en els registres de relacions laborals dels treballadors afectats.


24/02/2022- Tramesa parts IT – Col·lectiu Artistes

Tramesa parts IT – Col·lectiu Artistes

Des del 23 de febrer de 2022, s’ha habilitat en el sistema RED (Xarxa on-line i Trameses) la tramesa dels informes d’Incapacitat Temporal dels treballadors inclosos en el col·lectiu d’artistes (Règim 0112).


04/03/2022 - Butlletí de Notícies RED 3/2022

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 3/2022, que inclou els punts següents:

 • Reial Decret Llei 2/2022, de 22 de febrer.
 • RDL 2/2022. Articles 1 i 2: Exempcions de l’obligació de cotitzar a favor dels treballadors autònoms.
 • RDL 2/2022. DA Primera i Segona: Transició als nous Erto dels art. 47 i 47 Bis de l’ET i beneficis en la cotització.
 • RDL 2/2022. DA Tercera: Prorroga de la vigència del Pla Mecuida.
 • RDL 2/2022. DA Quarta: Força major temporal en el supòsit d’empreses i persones treballadores afectades per l’erupció volcànica a la zona de Cumbre Vieja.
 • RDL 32/2021: Contractes de treball per circumstàncies de la producció.
 • RDL 32/2021: Contractes de treball per a la millora de l’ocupabilitat i la inserció laboral —Programes d’Activació per a l’Ocupació—.
 • RDL 32/2021: Contractes de treball per a la millora de l’ocupabilitat i la inserció laboral —Programes d’Activació per a l’Ocupació—.
 • Llei 21/2021: Reducció del 75 % quota empresarial per contingències comunes durant la situació d’IT d’empleats de la llar amb 62 anys.
 • Llei 21/2021: Reducció del 75 % quota empresarial per contingències comunes durant la situació d’IT d’empleats de la llar amb 62 anys.
 • Ordre PCM/1353/2021: Modificació de la disposició transitòria segona.
 • Ordre PCM/1353/2021: Sistema especial per a empleats de la llar. Aplicació article 14.2 .
 • Reial Decret 152/2022, de 22 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per al 2022.
 • Nou servei per sol·licitar el canvi de base de cotització en convenis especials a través del Sistema Red.
 • Cotització addicional en contractes de durada determinada inferior a 30 dies.
 • Nova versió de Siltra 3.1.2.
 • Validació de formats de fitxers Siltra 3.1.0. i 3.1.2.
 • Actualització versió de Siltra 3.1.2.


11/02/2022- Variacions i correccions de dades per a usuaris del Sistema RED.

Variacions i correccions de dades per a usuaris del Sistema RED.
Com a continuació de l’avís publicat l’11 de novembre passat i BNR 7/2021 sobre el mateix assumpte, s’acompanya a continuació la taula actualitzada amb les noves dades la variació i la correcció de les quals es podrà fer per mitjà del Sistema RED fins a la confirmació de la liquidació.

TERMINIS RED

TERMINI NORMAL TERMINI AMPLIAT

Anotació jornades reals

Fins al dia 6 del mes següent a què corresponguin

Fins al dia 13 del mes següent a què corresponguin.

Inactivitat per ERTO o vaga

Fins al penúltim dia del mes següent a la FRV*

Fins a la confirmació de la liquidació
Vigent des de l’01.11.2021

CTP activitat en vaga/ERO

Fins al penúltim dia del mes següent a la FRV

Fins a la confirmació de la liquidació
Vigent des de l’01.11.2021

Inactivitat (no ERTO ni vaga)

Anotació al llarg de tot el mes de la DRV, 3 dies en termini.

Fins a la confirmació de la liquidació
Inactivitats 7, 8, 9 i A — en qualsevol moment.
Vigent des de l’01.11.2021

Reduccions de jornada/CTP

Anotació al llarg de tot el mes de la DRV, 3 dies en termini.

Fins a la confirmació de la liquidació
Vigent des de l’01.11.2021

TIPUS DE CONTRACTE/CTP

Anotació al llarg de tot el mes de la DRV, 3 dies en termini.

Fins a la confirmació de la liquidació
Vigent des de l’01.11.2021
Canvi de CTP retroactiu
En els tres primers dies del mes següent.
Fins a la confirmació de la liquidació
Vigent des de l’01.11.2021

Resta dades associades al contracte que es modifiquen per ATR45

Anotació al llarg de tot el mes de la DRV, 3 dies en termini.

Fins a la confirmació de la liquidació
Vigent des de l’01.11.2021
Ocupació

Anotació al llarg de tot el mes de la DRV, 3 dies en termini.

Fins a la confirmació de la liquidació
Ocupació C - en qualsevol moment
Vigent des de l’08.02.2022
Grup de cotització

Anotació al llarg de tot el mes de la DRV, 3 dies en termini.

Fins a la confirmació de la liquidació
Vigent des de l’08.02.2022
Indicatiu Grup de cotització diari
Si la variació es comunica dins dels tres primers dies del mes, podrà anar referida al dia 1 del mes anterior o al dia 1 del mateix mes; si la variació es comunica fora dels tres primers dies del mes, s’haurà de comunicar sempre com a data de variació la del dia 1 del mateix mes.
Fins a la confirmació de la liquidació
Vigent des de l’08.02.2022
La DRV sempre ha d’anar referida al dia 1 del mes

Categoria professional

Anotació al llarg de tot el mes de la DRV, 3 dies en termini.

Fins a la confirmació de la liquidació
Vigent des de l’08.02.2022

Coeficient reductor de l'Edat de Jubilació

Anotació al llarg de tot el mes de la DRV, 3 dies en termini.

Fins a la confirmació de la liquidació
Vigent des de l’08.02.2022
SAA Al llarg de tot el mes de la FRV
SAA 420 prèvia fins i tot 60 dies i al llarg de tot el mes natural i fins al dia 3 del mes immediatament posterior, respectant la data que mecanitzi l’usuari
SAA 434 — al llarg de tot el mes natural i fins al penúltim dia del mes natural immediatament posterior, respectant la data que mecanitzi l’usuari.
Fins a la confirmació de la liquidació
Pròximament

SAA 001 — Al llarg de tot el mes de la DRV
SAA 002 i 433 — 3 dies.

* Data Real de Variació

11/03/2022- Nova versió SILTRA

NOVA VERSIÓ DE SILTRA:
 
S’informa que es troba disponible a l'àrea de descàrrega la nova versió de SILTRA 3.1.2

Es recorda que la nova versió 3.1.2 pot actualitzar-se automàticament des de la versió 3.0.0 o superior. Els usuaris que s’hi connectin des de les versions 2.3.2. o anteriors no podran actualitzar-la automàticament i cal que actualitzin manualment la versió en la ruta següent: Sistema RED/Sistema de liquidació Directa/Programari/SILTRA .

Aquesta versió soluciona diverses incidències detectades en la versió SILTRA 3.1.0. A l’apartat Notes sobre la versió 3.1.2. s’amplia aquesta informació.

17/03/2022- DA 4a RDL2/2022: ERTO erupció volcànica a la zona de Cumbre Vieja

DA 4a RDL2/2022: ERTO ERUPCIÓ VOLCÀNICA A LA ZONA DE CUMBRE VIEJA

Per a l’aplicació de les exempcions i les característiques de cotització de l’ERTO pels períodes de liquidació de març i, en principi, abril de 2022, respecte a empreses i persones treballadores de les Illes Canàries afectades per l’erupció volcànica registrada a la zona de Cumbre Vieja, a les que es fa referència en la DA 4a del RDL 2/2022, fins que estigui disponible la comunicació dels valors de CAUSA DE PECULIARITAT DE COTITZACIÓ i TIPUS D’INACTIVITAT per als períodes a què fa extensiva la mesura del citat RDL, segons el que s’informa al BNR 3/2022, caldrà informar, a través de CASIA -Sol·licitud de tràmit; Matèria: Afiliació, altes i baixes; Categoria: Variació de dades treballadors compte d’altri; Subcategoria: DR ERTO La Palma, de l’existència de l’ERTO i dels treballadors i períodes afectats per aquets expedients. Quan estigui disponible la presentació a través del Sistema RED de les corresponents CPC i valors TIPUS D’INACTIVITAT se n’informarà a l’afecte.

17/03/2022- Modificació termini anotació SAA 420

MODIFICACIÓ TERMINI ANOTACIÓ SAA 420

Es comunica que s’ha modificat el termini de comunicació de la SITUACIÓ ADDICIONAL AFILIACIÓ 420 – FIX DISCONTINU. TURISME. COMERÇ. HOSTALERIA. BONIFICACIÓ.

A partir d’avui 17.03.2022 es permetrà la seva anotació al llarg de tot el mes a què es refereixen, i durant el mes següent fins a la confirmació de la liquidació.


23/03/2022- RDL2/2022 DA1a: pròrroga ERTO RDL18/2021

RDL2/2022 DA1a: pròrroga ERTO RDL18/2021

S’informa que ja es troba disponible la presentació de declaracions responsables i comunicació dels valors del camp TIPUS D’INACTIVITAT corresponents al període de març del 2022 dels ERTO referits en el RDL18/2021, de 28 de setembre, prorrogats fins al 31 de març de conformitat amb el que es disposa a la Disposició addicional primera del RDL 2/2022, de 22 de febrer.


23/03/2022- Nova versió de SILTRA 3.1.3

Nova versió de SILTRA 3.1.3.

El dia d’avui, 23 de març, s’ha publicat una nova versió de SILTRA (versió 3.1.3).  Per problemes tècnics, no es pot oferir la descàrrega automàtica de la versió de SILTRA 3.1.3.

Aquesta versió conté les mateixes funcionalitats que la 3.1.2, però incorpora com a novetat la utilització del magatzem de certificats de Windows,  cosa que permet la descàrrega automàtica de futures versions de SILTRA.

Els usuaris que ja tenen instal·lada la versió 3.1.2, per poder actualitzar-se automàticament a  les versions  següents que es publiquin,  s’han de descarregar prèviament la versió 3.1.3.

Per actualitzar SILTRA a l’última versió 3.1.3 cal descarregar-se manualment l’actualització del web de la Seguretat Social a la ruta següent:
Sistema RED/Sistema de Liquidació Directa/Programari/SILTRA

Per a informació sobre la instal·lació d’actualitzacions, es pot dirigir al web de la Seguretat Social a la ruta següent:
Sistema RED/Sistema de Liquidació Directa/Documentació/Manuals d’Usuari/Manuals SILTRA.

22/03/2022- Novetat FIER: Consulta autònoms per NAF

NOVETAT FIER: CONSULTA AUTÒNOMS PER NAF

S’informa que, a partir del 24 de març de 2022, el servei FIER inclourà a la pantalla d’inici dues opcions de cerca d’informació: tipus de cerca per “Empreses” o per “Autònoms”. D’aquesta manera, es podrà consultar la informació continguda al Fitxer INSS EMPRESES relativa als treballadors autònoms inclosos en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial del Mar.
La pantalla d’inici del FIER, quan s’opti pel formulari de cerca per “Autònoms”, mostrarà els camps obligatoris següents:


Finalment, s’informa que la nova versió del Manual d’usuari del FIER es pot consultar en l’apartat Manuales de usuarioSistema Red/ INSS/ Manuals d’usuari. Així mateix, es recorda que l’estructura del missatge FIE 2.0, el seu contingut i la descripció dels seus camps, així com els seus possibles valors, es troben recollits en el disseny de registre que es pot consultar en l’apartat Sistema Red/ INSS/ Instruccions Tècniques.

01/04/2022 - Butlletí de Notícies RED 4/2022

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 4/2022, que inclou els punts següents:

 • Ordre PCM/244/2022. Aspectes generals.
 • Ordre PCM/244/2022. Bases de cotització durant la suspensió o la reducció de jornada per Erto o mecanisme Red.
 • Ordre PCM/244/2022. Sistema especial per a treballadors per compte d’altri agraris. Períodes d’inactivitat. Article 14.2.
 • Ordre PCM/244/2022. Sistema especial per a empleats de la llar. Article 15.
 • Ordre PCM/244/2022. Contractes formatius en alternança. Disposició transitòria quarta.
 • Acord Consell de Ministres. Mecanisme Red agències de viatge.
 • Reial Decret Llei 5/2022, de 22 de març.
 • Reial Decret 1435/1985. Contracte laboral artístic de durada determinada.
 • Llei General de la Seguretat Social. Article 151.3
 • Reial Decret 2064/1996. Article 32.
 • Estatut dels treballadors. Art. 47.7 i Disposició Addicional Vint-i-Sisena.
 • Llei Orgànica d’Universitats. Identificació de contractes temporals.
 • Contractes de substitució. Actuacions en determinats supòsits.
 • Anotació del camp col·lectiu de treballadors en contractes formalitzats sense solució de continuïtat respecte d’un altre d’anterior.
 • Reial Decret Llei 4/2022. Ajornaments sector agrari.
 • Reial Decret Llei 6/2022. Ajornaments sector del transport i Règim Especial del Mar.
 •  

01/04/2022- Avís Tancament de Serveis

Avís Tancament de Serveis.

S’informa que per tasques de manteniment i actualització de les aplicacions, els serveis SLD i RED directe, així com el processament de fitxers de cotització, romandran tancats previsiblement fins al pròxim dia 4 de abril. Aquesta parada no afecta els serveis ni les remeses d’afiliació.


07/04/2022- Errors descàrrega informes aplicació: "Incapacitat Temporal Online"

ERROR DESCÀRREGA INFORMES APLICACIÓ “INCAPACITAT TEMPORAL ONLINE”

Actualment, la descàrrega dels informes de l’aplicació “Incapacitat Temporal Online”, ubicada en el Sistema RED Online, únicament funciona si s’hi accedeix a través del navegador Internet Explorer. Tanmateix, s’està treballant en una versió de l’aplicació que sigui compatible amb tots els navegadors. Aquesta nova versió estarà en funcionament, previsiblement, el mes de juny.

Mentre aquesta versió es troba disponible, hi ha una opció que permet utilitzar el navegador Internet Explorer i, per tant, descarregar els informes. Per a això cal accedir a la configuració del navegador Edge i, al menú de l’esquerra, seleccionar l’opció "Navegador predeterminat". Una vegada allà, en l’apartat “Compatibilitat d’Internet Explorer”, en el desplegable que hi ha al costat de l’opció “Permetre que Internet Explorer obri llocs a Microsoft Edge”, cal seleccionar “Mai”.

Imatge il·lustrativa


A més, per descarregar els informes cal que el lloc https://w2.seg-social.es estigui dins dels “Llocs de confiança” en l’apartat de “Seguretat” de les “Opcions d’Internet”. D’aquesta manera, en carregar el lloc a través d’Edge en el mode Internet Explorer, torna a sortir la finestra per a l’elecció del certificat, però ja no hi sortirà l’avís d’“Accés no autoritzat”.

imatge il·lustrativa

Finalment, es recomana la configuració següent per al producte de lectura de PDF (Adobe Reader):

imatge il·lustrativa

19/04/2022 - Termini de resposta enviaments TGSS

Termini de resposta enviaments TGSS

Es recorda que, tal com estableix l’article 18 del Reglament General sobre Cotització i Liquidació d’altres Drets de la Seguretat Social aprovat per RD 2064/1995 de 22 de desembre, la Tresoreria General de la Seguretat Social disposa d’un termini de 48 hores per emetre les respostes als enviaments presentats, per la qual cosa s’aconsella es tingui en consideració aquest termini en la planificació dels processos d’enviament de fitxers de bases  i recepció de respostes, especialment si desitja acollir-se a la modalitat de pagament de càrrec en compte o si realitza els enviaments en els últims dies del termini de presentació.

26/04/2022 - Butlletí de Notícies RED 5/2022

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 5/2022, que inclou els punts següents:

 • Ordre PCM/121/2022 de 24 de Febrer, modificació de la Disposició Transitòria Segona de l’Ordre PCM/1353/2021.

09/05/2022- Incidència CASIA

Incidència CASIA

S’ha produït un problema en l’accés a determinats serveis entre els quals es troba CASIA. Estem treballant per solucionar-lo com més aviat millor


09/05/2022- Incidència CASIA esmenada

Incidència CASIA esmenada

La incidència produïda en l’accés a determinats serveis de l’Oficina Virtual ha quedat solucionada a partir de les 13:30.

13/05/2022- Avís Servei telefònic

Avís Servei telefònic
A causa de circumstàncies alienes a aquesta Tresoreria General, és possible que durant el divendres 13 de maig el servei d’atenció telefònica pugui no ser prestat amb normalitat. Lamentem les molèsties que poguessin ocasionar-se.

13/05/2022 - Butlletí de Notícies RED 6/2022

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 6/2022, que inclou els punts següents:

 • Sistema de Liquidació Directa: Ampliació a Règim Especial de la Mineria del Carbó.
 • Càlcul dels beneficis en la cotització a la Seguretat Social aplicables als expedients de Regulació d’Ocupació i al mecanisme Red.
 • Sistema Especial d'Empleats de la Llar. Admissibilitat contracte 300 -Indefinit fix discontinu.
 • Llei Orgànica d’Universitats Identificació de contractes temporals. Contractes de treball.
 • Contractes de Substitució. Actuacions en determinats supòsits

26/05/2022- Avís Servei telefònic

Avís Servei telefònic
A causa de circumstàncies alienes a aquesta Tresoreria General, és possible que durant el dijous 26 de maig el servei d’atenció telefònica pugui no ser prestat amb normalitat. Lamentem les molèsties que poguessin ocasionar-se

01/06/2022- Avís tancament de Serveis

Avís tancament de serveis.

Amb motiu de la implantació de noves funcionalitats en el Sistema de Liquidació Directa, es comunica que es tancaran des del dia d’avui, 1 de juny, els serveis de RED Directo i SLD, previsiblement durant dos dies. Durant aquest temps no es processaran fitxers. Aquesta parada no afecta els fitxers ni els serveis d’afiliació, que romandran oberts. S’informarà per aquesta mateixa via de l’obertura dels serveis.


03/06/2022- Obertura RED Directo i SLD

Obre RED Directo i SLD

S’obriran aquest matí els serveis de RED Directo i SLD i es comencen a processar els fitxers.

3/06/2022- Avís Servei telefònic

Avís Servei telefònic

A causa de circumstàncies alienes a aquesta Tresoreria General, és possible que durant el dilluns 13 de juny el servei d’atenció telefònica pugui no ser prestat amb normalitat. Lamentem les molèsties que poguessin ocasionar-se.

24/06/2022-Transformació de contractes amb col·lectiu del treballador

Des de la posada en funcionament dels valors del camp COL·LECTIU DEL TREBALLADOR 967 – Circumstàncies producció imprevisibles i 968 – circumstàncies producció previsibles, a l’anotació dels contractes 402 i 502, en el cas de realitzar la transformació dels esmentats contractes en indefinits (x09 i x89), era necessari realitzar moviments de baixa i alta.

S’han realitzat les modificacions necessàries perquè l’esmentada transformació pugui realitzar-se mitjançant una variació de contracte.

Per les particularitats del camp COL·LECTIU DEL TREBALLADOR, una vegada realitzada la transformació, el nou contracte indefinit mantindrà el valor de l’esmentat camp que tingués anotat el contracte temporal, circumstància que s’haurà de tenir en compte per a qualsevol modificació posterior que es realitzi al contracte indefinit.


08/07/2022- Tall Processat Fitxers d’Afiliació

TALL PROCESSAT FITXERS D’AFILIACIÓ

S’informa que per problemes tècnics no es processaran fitxers d’afiliació (AFI) ni avui dia 08.07.2022 ni durant el cap de setmana.

Els fitxers podran ser enviats a aquesta TGSS, però no es processaran fins dilluns.


14/07/2022- No enviament de Resposta Automàtica per les Bústies Acredita

No enviament de Resposta Automàtica per les Bústies Acredita

Com a conseqüència d’un problema informàtic, les Bústies Acredita estaven generant respostes automàtiques en bucle. Per aquesta raó, el procediment de Resposta Automàtica de les Bústies Acredita, de moment, s’ha paralitzat. Quan se solucioni la incidència, es comunicarà per aquesta mateixa via. Mentrestant, els usuaris de les autoritzacions RED poden continuar enviant incidències a les Bústies Acredita i aquestes se solucionaran per la Direcció Provincial corresponent amb normalitat.

14/07/2022 - Butlletí de Notícies RED 7/2022

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 7/2022, que inclou els punts següents:

 • Contractes fixos periòdics. Informació del SEPE i de la Direcció General de Treball.
 • Treballadors rellevistes. Modificacions en l'àmbit de cotització.
 • Oficina virtual del Sistema Red. Accés a Serveis de verificació de documents.


18/07/2022- Nous Tràmits Casia

Nous Tràmits Casia

En el servei per a l’atenció a l’Autoritzat RED “CASIA (Coordinació, Atenció i Suport Integral en Autoritzat RED)” s’han inclòs els següents nous tràmits:

 • Matèria Afiliació, altes i baixes: les variacions de dades indicades podran sol·licitar-se per Casia una vegada hagi transcorregut el termini disponible en RED per a la seva comunicació:
  • Grup de cotització
  • Categoria Professional
  • Relació Laboral de Caràcter Especial
  • Exclusió cotització
  • Relleu
  • Causa substitució
  • Inactivitat_CTP_Activitat Vaga/ERO
  • Situacions Addicionals d'Afiliació
  • Pèrdua de Beneficis
  • Altres Dades de la Relació Laboral
  • Sol·licitud de Comunicació d’ERTO Fora de Termini RED.
 • S’amplia també el catàleg Casia als següents tràmits que no poden realitzar-se a través de les funcionalitats del Sistema RED:
  • Sol·licitud d’Anotació de Salaris de Tramitació
  • Sol·licitud de Distribució de límits de cotització per pluriocupació
 • S’han suprimit els següents Tràmits relatius a ERTO existents fins ara:
  • ERTO i situacions Especials 406
  • Aportar documentació de l’Existència d’ERTO

31/08/2022 — Avís tancament de serveis.

Avís tancament de serveis.

Amb motiu de la implantació de noves funcionalitats en el Sistema de Liquidació Directa, es comunica que es tancaran des de demà, 1 de setembre, els serveis de RED Directo i SLD, previsiblement durant dos dies. Durant aquest temps no es processaran fitxers. Aquesta parada no afecta els fitxers ni els serveis d’afiliació, que romandran oberts. S’informarà per aquesta mateixa via de l’obertura dels serveis.


1/9/2022 — Nou servei a SEDESS — Sol·licitud de reintegrament de prestació per incapacitat temporal abonada en règim de pagament delegat i no deduïda als butlletins de cotització

Nou servei a SEDESS — Sol·licitud de reintegrament de prestació per incapacitat temporal abonada en règim de pagament delegat i no deduïda als butlletins de cotització

S’informa de la creació d’un nou servei a la Seu Electrònica de la Seguretat Social per a la tramitació mitjançant registre electrònic. Es tracta del tràmit Sol·licitud de reintegrament de prestació per incapacitat temporal abonada en règim de pagament delegat i no deduïda als butlletins de cotització que es troba ubicat en l’apartat “Empreses”, dins del subapartat “Prestacions”.
Per mitjà de l’esmentat servei, les empreses que col·laboren obligatòriament en el pagament delegat de la prestació d’incapacitat temporal segons l’article 102.1.b del TRLGSS, poden annexar la sol·licitud de reintegrament de la prestació d’incapacitat temporal abonada en pagament delegat que no hagi estat deduïda als butlletins de cotització. La província de tràmit és aquella on tingui el seu domicili l’empresa que en sol·licita el reintegrament.


02/09/2022 — Serveis SLD

Serveis SLD

S’informa que, desprès del tancament iniciat ahir, dia 1 de setembre, ja tornen a estar oberts els serveis RED Directo i SLD i s’estan processant els fitxers.

25/10/2022 - Butlletí de Notícies RED 9/2022

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 9/2022, que inclou els punts següents

 • Contractes de substitució bonificats RDL 11/1998. Aclariment Declaració Responsable Relació Familiar.
 • Contractes esportistes professionals.
 • Contractes d’accés de personal investigador doctor Llei 17/2022.
 • Nous tràmits disponibles en CASIA.
 • Publicació nova versió SILTRA 3.1.4.


21/10/2022- Nova versió de SILTRA 3.1.4.

Nova versió de SILTRA 3.1.4.

S’informa que el pròxim dia 25 d’octubre es publicarà una nova versió de SILTRA, (versió 3.1.4).
Aquesta versió conté les mateixes funcionalitats que la 3.1.3 però incorpora una correcció que soluciona un problema de connexió amb la TGSS si s’utilitza la versió de Java 8 update 351.

Els usuaris que ja han actualitzat les seves instal·lacions a aquesta versió de la màquina virtual de Java (update 351) i tenen instal·lada la versió 3.1.3 o anterior, s’hauran de descarregar manualment la versió 3.1.4.

Els usuaris amb la versió 3.1.3 i versió de la màquina virtual de Java anterior a l’update 351 podran actualitzar-se automàticament.

La versió 3.1.4 pot descarregar-se manualment del web de la Seguretat Social a la ruta següent:
Sistema RED/Sistema de Liquidació Directa/Programari/SILTRA

Per a informació sobre la instal·lació d’actualitzacions, es pot dirigir al web de la Seguretat Social a la ruta següent:
Sistema RED/Sistema de Liquidació Directa/Documentació/Manuals d’Usuari/Manuals SILTRA

Les possibles casuístiques que es poden produir a les instal·lacions dels autoritzats es recullen a la taula següent:

Versió de SILTRA Versió màquina virtual de Java
Es pot actualitzar automàticament
Acció a realitzar
3.1.2 o anterior Java 8 update 341 o anterior No
(problema de les descàrregues automàtiques resolt en la versió 3.1.3)
Descarregar-se manualment la versió 3.1.4 del web de la Seguretat Social en la ruta següent:
Sistema RED/Sistema de Liquidació Directa/Programari/SILTRA
3.1.2 o anterior Java 8 update 351
No
3.1.3 Java 8 update 351
No
3.1.3
Java 8 update 341 o anterior
Poden optar per actualitzar la versió 3.1.4 de manera automàtica o manual

28/11/2022: Nou servei de “Consulta/Modificació delegació recepció comunicacions d’ofici” en Gestió d’Usuaris d’Autoritzacions RED

S’informa que, a fi de facilitar la gestió dels missatges dipositats a la bústia RED de l’usuari principal, s’ha creat a l’Oficina Virtual del Sistema RED, dins de l’apartat “Gestió d’Usuaris” situat a la pestanya de “Gestió d’Autoritzacions”, un nou servei anomenat “Consulta/Modificació delegació recepció comunicacions d’ofici”. Mitjançant aquest nou servei, l’usuari principal pot delegar a les bústies RED de qualsevol dels seus usuaris secundaris la recepció dels missatges que se li remetin d’ofici a través d’aquest sistema des dels organismes i entitats de l’Administració de la Seguretat Social; l’usuari principal seguirà rebent els missatges a la seva mateixa bústia RED i no en pot delegar la recepció dels missatges que es produeixin com a resposta a una acció que ell mateix hagi realitzat prèviament en aquest sistema.

Per això els missatges d’ofici la recepció dels quals s’ha definit com a delegable s’han agrupat en les matèries següents:

 • AFI: comunicacions emeses per la TGSS en matèria d’Afiliació.

 • COT: comunicacions emeses per la TGSS en matèria de Cotització.

 • INSS: comunicacions emeses per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) sobre processos d’IT.

 • FIE: remissió del Fitxer de l’INSS per a l’Empresa.

L’usuari principal pot delegar la recepció dels missatges de totes o d’algunes de les matèries, de manera independent, i al mateix usuari secundari o a diferents usuaris secundaris segons els principis que només es permetrà un únic receptor per cada matèria i que la delegació afectarà tots els missatges classificats dins de cadascuna de les matèries en les quals s’han establert les comunicacions delegables; el canvi d’usuari receptor té efectes des de les 0 hores de l’endemà de la sol·licitud.

La taula de relació entre missatges i matèries es pot consultar en menús desplegables accessibles des del mateix servei i en la descripció d’aquest servei que s’ha inclòs en la nova versió del Manual Gestió Autoritzacions que es troba actualitzat i a disposició dels usuaris en la ruta següent de la pàgina web: Inici / Informació útil / Sistema RED / Incorporació Sistema RED. Autoritzacions / Documentació / Manuals Usuari.

22/11/2022- Nova aplicació gestió online de Comunicats d’Incapacitat Temporal (INCAWEB)

NOVA APLICACIÓ GESTIÓ EN LÍNIA DE COMUNICATS D’INCAPACITAT TEMPORAL (INCAWEB)

S’informa que, a partir del 23 de novembre de 2022, hi haurà disponible una nova versió de l’aplicació “GESTIÓ ONLINE DE COMUNICATS D’INCAPACITAT TEMPORAL” (INCAWEB), ubicada en el sistema RED En línia. Aquesta nova versió:

 • És compatible amb tots els navegadors d’internet.
 • Permet la descàrrega en format PDF dels informes generats per l’enregistrament de comunicats de baixa, confirmació i alta d’Incapacitat Temporal.

Així mateix, s’ha elaborat un nou Manual d’Usuari titulat Manual d’Usuari de la nova aplicació de Gestió Online de Comunicats d’Incapacitat Temporal, en el qual s’expliquen les funcionalitats d’aquesta nova versió i que està disponible a l’apartat Sistema Red / INSS / Manuals d’usuari.28/11/22- Avís Servei telefònic

Avís Servei telefònic
A causa de circumstàncies alienes a aquesta Tresoreria General, és possible que durant el dilluns 28 de novembre el servei d’atenció telefònica pugui no ser prestat amb normalitat. Lamentem les molèsties que poguessin ocasionar-se.

12/12/2022- Correcció incidències nova aplicació gestió online de comunicats d’incapacitat temporal (INCAWEB)

Correcció incidències nova aplicació gestió online de comunicats d’incapacitat temporal (INCAWEB)

S’informa que, des d’aquest matí, hi ha en funcionament una nova versió de l’aplicació “GESTIÓ ONLINE DE COMUNICATS D’INCAPACITAT TEMPORAL” (INCAWEB) que corregeix totes les incidències detectades fins ara. A fi que aquesta nova versió funcioni correctament, es recomana als usuaris de les autoritzacions RED que netegin les memòries cau dels navegadors que utilitzin.

Aquells usuaris que detectin noves incidències en l’aplicació les han de comunicar a l’Institut Nacional de la Seguretat Social a través de la bústia it.inss-sscc.area-pago-delegado@seg-social.es o a través de les línies telefòniques 901 50 20 50 i 91 541 02 91, marcant l’opció 1.2 “Per a incidències amb comunicats mèdics d’IT en el Sistema RED o Sistema de Liquidació Directa”.

15/12/2022- Avís Tancament de Serveis

Avís tancament de Serveis 

S’informa que, a conseqüència d’una incidència sobrevinguda en els programes informàtics, es produirà una interrupció temporal en els serveis en línia del Sistema RED, RED Directo i Sistema de Liquidació Directa. S’informarà oportunament del moment en què es restablirà el servei.


28/12/2022 - Butlletí de Notícies RED 10/2022

Es pot consultar a l'àrea de Notícies RED el Butlletí de Notícies RED 10/2022, que inclou els punts següents:

 • Llei 12/2022. Reduccions de quotes per les contribucions empresarials als plans d’ocupació.
 • Llei 31/2022. Mecanisme d’equitat intergeneracional (MEI).
 • Llei 31/2022. Reducció de quotes de la Seguretat Social a les províncies de Conca, Sòria i Terol. Treballadors per compte d’altri.
 • Llei 31/2022. Cotització reduïda a la Seguretat Social a les províncies de Conca, Sòria i Terol. Treballadors per compte propi.
 • Reial decret llei 16/2022. Sistema especial per a empleats de la llar.
 • Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre.
 • Actualització bases normalitzades de mineria del carbó exercici 2022.
 • Reial decret 504/2022. Classificació nacional d’ocupacions.
 • Instruccions per a l’assignació del número de Seguretat Social i l’alta d’investigadors de nacionalitat estrangera que es contractin partint dels tipus de contracte que regula la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.
 • Contracte formatiu en alternança (art.11.2 RDL 2/2015).
 • Mecanisme d’equitat intergeneracional (MEI). Actuacions específiques que han de fer les mútues col·laboradores.

16/12/2022 - Obertura serveis

Una vegada solucionada la incidència, avui, 16 de desembre, s’han obert els serveis en línia del Sistema RED, RED Directe i Sistema de Liquidació Directa.

29/12/2022- Esmena incidències detectades en l’aplicació de gestió en línia de comunicats d’incapacitat temporal (INCAWEB)

Esmena incidències detectades en l’aplicació de gestió en línia de comunicats d’incapacitat temporal (INCAWEB)

S’informa que a partir d’avui ja estan corregides totes les incidències detectades fins ara en l’aplicacó de “GESTIÓ EN LÍNIA DE COMUNICATS D’INCAPACITAT TEMPORAL” (INCAWEB).
En qualsevol cas, es recorda que aquells usuaris que detectin noves incidències en l’aplicació les poden comunicar a l’Institut Nacional de la Seguretat Social a través de la bústia it.inss-sscc.area-pago-delegado@seg-social.es o a través de les línies telefòniques 901 50 20 50 i 91 541 02 91, marcant l’opció 1.2 “Per a incidències amb comunicats mèdics d’IT en el Sistema RED o Sistema de Liquidació Directa”.


30/12/2022- Fe d’errates del Butlletí de Notícies RED 10/2022

Es troba disponible en l’àrea de Notícies RED una Fe d’errates del Butlletí de Notícies RED 10/2022.

Complementary Content
${loading}