Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Atenció de menors afectats per càncer o altra malaltia greu

Procediment

Procediment de la prestació per atenció de menors afectats per càncer o altra malaltia greu.

Informació general


Objecte:

És un subsidi que compensa la pèrdua d'ingressos que pateixen els treballadors progenitors, adoptants o acollidors, que redueixen la seua jornada de treball i el seu salari per a cuidar de manera directa, contínua i permanent del menor al seu càrrec, afectat per càncer o cap altra malaltia greu de les determinades legalment.

Quan s'inicia la prestació:

El dret a la prestació naix a partir del mateix dia en què s'inicia la reducció de jornada, sempre que la sol·licitud es formule en el termini de tres mesos des de la data en què es va produir la reducció.
Si la sol·licitud es presenta fora d'este termini, els efectes econòmics tenen una retroactivitat màxima de tres mesos.

Duració:

El període inicial de reconeixement serà d'un mes, prorrogable per períodes de dos mesos, quan subsistisca la necessitat d'estar a càrrec del menor, que s'haurà d'acreditar mitjançant declaració del facultatiu del Servei Públic de Salut (SPS) o òrgan de la Comunitat Autònoma corresponent responsable de l'assistència mèdica del menor.

Causants:

Fills o menor acollits, a càrrec del beneficiari, menors de 18 anys que precisen cura directa, contínua i permanent per:

 • Patir càncer o malaltia greu que requerisca ingrés hospitalari de llarga durada.
 • Precisen continuar amb el tractament mèdic al domicili després del diagnòstic i l'hospitalització.
Beneficiaris:

Els treballadors per compte d'altre o propi, qualsevol que fora el seu sexe, que reduïsquen la seua jornada de treball,  almenys en un 50%, de la duració,  per atendre al menor.

Quan els dos progenitors, adoptants o acollidors tinguen dret al subsidi, només se'l podrà reconéixer-ne a un.

Requisits:
 • Els progenitors, adoptants o acollidors, dins de cada unitat familiar, hauran d'estar afiliats i en alta en algun règim públic de la Seguretat Social o Mutualitat de Previsió Social establida pel col·legi professional corresponent.
 • Tindre el període de cotització exigit:
  Menors de 21 anys: no se'ls exigeix un període mínim de cotització
  Després de complir els 21 anys  i els menors de 26: 90 dies cotitzats dins dels 7 anys immediatament anteriors a la data de l'inici del descans o, alternativament,180 dies cotitzats al llarg de la vida laboral.
  Majors de 26 anys: 180 dies cotitzats dins dels 7 anys immediatament anteriors al moment de l'inici del descans o, alternativament, 360 dies cotitzats al llarg de la vida laboral.
 • Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.
Quanties:

Subsidi equivalent al 100% de la base reguladora establida per a la prestació d'incapacitat temporal derivada de contingències professionals, o la de contingències comuns quan no s'haja optat per la cobertura de les mateixes, aplicant el percentatge de reducció que experimente la jornada de treball.

Gestió / Pagament:

Ho durà a terme la corresponent entitat gestora o mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, amb la qual el treballador tinga coberta la contingència professional o, quan no hi haja cobertura de riscos professionals, amb la qual tinga cobertes les contingències comunes.

Més informació sobre pagaments 

Terminis:

L'Entitat Gestora o la mútua dictaran resolució expressa i notificaran, en el termini de trenta dies, contats des de la recepció de la sol·licitud.

Impresos i Documentació:

S'aportarà la sol·licitud en el model aprovat a tal efecte i els documents necessaris per a l'acreditació de la identitat i de les circumstàncies determinants del dret.

Suspensió/Extinció:

La prestació queda en suspens per qualsevol causa de suspensió de la relació laboral o, en cas d'alternança en la percepció del subsidi,
quan se li reconeix a l'altre progenitor. La prestació s'extingix per:

 • La incorporació plena del beneficiari al treball.
 • Cessament de la necessitat de l'atenció del menor.
 • Quan un dels progenitors cesse en la seua activitat laboral.
 • Quan el menor complisca el s 18 anys.
 • Per la defunció del menor o del beneficiari de la prestació.

Més informació sobre denegació, an·nulació, suspensió i extinció

Complementary Content
${loading}