Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu

Procediment

Procediment de la prestació per tenir cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.

Informació general


Objecte:

És un subsidi que compensa la pèrdua d'ingressos que pateixen els treballadors progenitors, adoptants o acollidors, que redueixen la seva jornada laboral i el seu salari per tenir cura de manera directa, contínua i permanent del menor al seu càrrec, afectat per càncer o una altra malaltia greu de les determinades legalment.

Quan s'inicia la prestació:

El dret a la prestació neix a partir del mateix dia en què s'inicia la reducció de jornada, sempre que la sol·licitud es formuli en el termini de tres mesos des de la data en què es va produir la reducció.
Si la sol·licitud es presenta fora d'aquest termini, els efectes econòmics tenen una retroactivitat màxima de tres mesos.

Durada:

El període inicial de reconeixement és d'un mes, prorrogable per períodes de dos mesos, quan subsisteixi la necessitat de tenir cura del menor, que cal acreditar mitjançant declaració del facultatiu del Servei Públic de Salut (SPS) o òrgan de la Comunitat Autònoma corresponent, responsable de l'assistència mèdica del menor.

Causants:

Fills o menors acollits, a càrrec del beneficiari i menors de 18 anys, a qui els calgui que se'n tingui cura directa, contínua i permanent pel fet de:

 • Patir càncer o una altra malaltia greu que requereix l'ingrés hospitalari de llarga durada, o
 • Els cal continuar el tractament mèdic en el domicili després del diagnòstic i l'hospitalització.
Beneficiaris:

Els treballadors per compte d'altri o pel seu compte, del gènere que sigui i que redueixen la seva jornada laboral,  almenys en un 50 % de la seva durada,  per tenir cura del menor.

Quan ambdós progenitors, adoptants o acollidors, tenen dret al subsidi, només se li pot reconèixer a un dels dos.

Requisits:
 • El progenitors, adoptants o acollidors, dins de cada unitat familiar, cal que estiguin afiliats i en situació d'alta en algun règim públic de la Seguretat Social o mutualitat de previsió social establerta pel col·legi professional corresponent.
 • Tenir el període de cotització exigit:
  Menors de 21 anys: no s'exigeix període mínim de cotització
  Complerts 21 anys  i menors de 26: 90 dies cotitzats dins dels 7 anys immediatament anteriors a la data de l'inici del descans o, alternativament,180 dies cotitzats al llarg de la vida laboral.
  Majors de 26 anys: 180 dies cotitzats durant els 7 anys immediatament anteriors a la data de l'inici del descans o, alternativament, 360 dies cotitzats durant tota la seva vida laboral.
 • Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.
Quanties:

Subsidi equivalent al 100% de la base reguladora establerta per a la prestació d'incapacitat temporal derivada de contingències professionals, o la de contingències comunes quan no s'ha optat per la seva cobertura, aplicant el percentatge de reducció que experimenti la jornada laboral.

Gestió/Pagament:

Es durà a terme per la corresponent entitat gestora o mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, amb la qual el treballador tingui coberta la contingència professional o, quan no hi hagi cobertura de riscos professionals, amb la qual tingui cobertes les contingències comunes.

Més informació sobre pagaments 

Terminis:

L'Entitat Gestora o la mútua dicten resolució expressa i la notifiquen en el termini de trenta dies, comptats des de la recepció de la sol·licitud.

Impresos i Documentació:

Cal presentar la sol·licitud en el model aprovat a aquest efecte i els documents necessaris per acreditar la identitat i les circumstàncies determinants del dret.

Suspensió/Extinció:

La prestació queda en suspens per qualsevol causa de suspensió de la relació laboral o, en cas d'alternança en la percepció del subsidi,
quan se li reconeix a l'altre progenitor. La prestació s'extingeix per:

 • La incorporació plena del beneficiari a la feina.
 • Quan cessa la necessitat de tenir cura del menor.
 • Quan un dels progenitors cessa en la seva activitat laboral.
 • Quan el menor compleix 18 anys.
 • Mort del menor o del beneficiari de la prestació.

Més informació sobre denegació, anul·lació, suspensió i extinció

Complementary Content
${loading}