Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulte la nostra política de cookies.

Valore esta pàgina
Valore este contingut

Prestacions incloses en el Conveni

Informació general:

El Conveni s'aplica a les prestacions següents:

Pel que fa a Espanya:

A les prestacions del sistema espanyol de la Seguretat Social següents:

  • Prestacions econòmiques per maternitat.
  • Prestacions per incapacitat permanent, vellesa, mort i supervivència.
  • Prestacions de protecció familiar.
  • Prestacions econòmiques per accident laboral i malaltia professional.
Pel que fa a l'Uruguai:

A les prestacions de la Seguretat Social següents:

  • El règim en matèria de prestacions per maternitat.
  • Els règims de jubilacions i pensions basades en el sistema de repartiment o de capitalització individual.
  • El règim aplicable en matèria d'accidents laborals i malalties professionals.
Respecte d'estes prestacions cal tindre en compte que:
  • Per a accedir a les prestacions de caràcter contributiu recollides en el Conveni, es poden sumar els períodes d'assegurança complits a Espanya i a l'Uruguai.
  • Les prestacions econòmiques de caràcter contributiu, excepte les d'incapacitat temporal derivada d'accident laboral i malaltia professional, es podran percebre tant si l'interessat resideix o es troba a Espanya com a l'Uruguai.
  • Cada país abonarà les seues pròpies prestacions directament al beneficiari.
  • Les persones que reunisquen els requisits exigits per les legislacions dels dos països per tindre dret a pensió contributiva, la podran percebre de cada un.

Maternitat

La reconeix el país on està assegurada la beneficiària, tenint en compte, si cal, els períodes d'assegurança a l'altre país.

Invalidesa, Vellesa i Supervivència


1.- Pensions de la Seguretat Social espanyola i jubilacions i pensions del sistema de repartiment de l'Uruguai.

Cada país examinarà per separat la sol·licitud de prestació en la forma següent:

 • Es comprovarà si l'interessat té dret a la prestació tenint en compte, únicament, els períodes d'assegurança propis sense sumar els de l'altre país.
 • Així mateix, es calcularà la prestació sumant als períodes d'assegurança pròpia els acreditats en l'altre país. En este supòsit, l'import de la prestació no serà íntegre, sinó que representarà la proporció entre els períodes d'assegurança complits al país que l'atorgue i la suma dels períodes d'Espanya i l'Uruguai.
 • Es compararan les prestacions calculades segons el que indiquen els apartats anteriors i cada país reconeixerà i abonarà la prestació que siga més favorable a l'interessat.
 • En el supòsit de pensió de jubilació de la Seguretat Social espanyola, per a la qual s'hagen totalitzat períodes d'assegurança acreditats a l'Uruguai, esta totalització s'utilitzarà per a determinar l'edat en què es pot accedir a la pensió.
2.- Jubilacions i pensions del sistema de capitalització individual uruguaià:
 • Els treballadors afiliats a una Administradora de Fons d'Estalvi de Previsió tindran dret a prestacions amb càrrec a l'import acumulat als seus comptes de capitalització individual.
 • Eixes prestacions s'afegiran a les prestacions a càrrec del règim de repartiment uruguaià, si es complixen els requisits exigits per la legislació d'Uruguai.

Accident Laboral i Malaltia Professional:

Determinarà la prestació el país la legislació del qual era aplicable al treballador en la data en què es va produir l'accident o es va contraure la malaltia.

Complementary Content
${loading}