Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Valori aquesta pàgina
Valori aquest contingut

Prestacions incloses al conveni

Informació general:

El Conveni s'aplica a les prestacions següents:

En relació amb Espanya:

A les prestacions del sistema espanyol de la Seguretat Social següents:

  • Prestacions econòmiques per maternitat.
  • Prestacions per incapacitat permanent, vellesa, mort i supervivència.
  • Prestacions de protecció familiar.
  • Prestacions econòmiques per accident de treball i malaltia professional.
En relació amb Uruguai:

A les prestacions de la Seguretat Social següents:

  • El règim aplicable en matèria de prestacions per maternitat
  • Els règims de jubilacions i pensions basades en el sistema de repartiment o de capitalització individual.
  • El règim aplicable en matèria d'accidents de treball i malalties professionals.
Respecte d'aquestes prestacions cal tenir en compte que:
  • Per accedir a les prestacions de caràcter contributiu recollides al Conveni, es poden sumar els períodes d'assegurança complerts a Espanya i a l'Uruguai.
  • Les prestacions econòmiques de caràcter contributiu, excepte les d'incapacitat temporal derivada d'accident de treball i malaltia professional, es podran percebre tant si l'interessat resideix o es troba a Espanya com a l'Uruguai.
  • Cada país abonarà les seves pròpies prestacions directament al beneficiari.
  • Les persones que reuneixin els requisits exigits per les legislacions dels dos països per tenir dret a pensió contributiva, la podran percebre de cada un.

Maternitat

La reconeix el país on està assegurada la beneficiària, tenint en compte, si cal, els períodes d'assegurança a l'altre país.

Invalidesa, Vellesa i Supervivència


1.- Pensions de la Seguretat Social espanyola i jubilacions i pensions del sistema de repartiment de l'Uruguai.

Cada país examinarà separadament la sol·licitud de prestació de la manera següent:

 • Es comprovarà si l'interessat té dret a la prestació tenint en compte únicament els períodes d'assegurança propis, sense sumar els de l'altre país.
 • Així mateix, es calcularà la prestació sumant als períodes d'assegurança propis els acreditats a l'altre país. En aquest supòsit, l'import de la prestació no serà íntegre, sinó que representarà la proporció entre els períodes d'assegurança complerts al país que l'atorgui i la suma dels períodes d'Espanya i l'Uruguai.
 • Es compararan les prestacions calculades segons el que indiquen els apartats anteriors i cada país reconeixerà i abonarà la prestació que sigui més favorable a l'interessat.
 • En el supòsit de pensió de jubilació de la Seguretat Social espanyola, per a la qual s'hagin totalitzat períodes d'assegurança acreditats a l'Uruguai, aquesta totalització s'utilitzarà per determinar l'edat en què es pot accedir a la pensió.
2.- Jubilacions i pensions del sistema de capitalització individual uruguaià:
 • Els treballadors afiliats a una Administradora de Fons d'Estalvi de Previsió tindran dret a prestacions amb càrrec a l'import acumulat als seus comptes de capitalització individual.
 • Aquestes prestacions s'afegiran a les prestacions a càrrec del règim de repartiment uruguaià, si es compleixen els requisits exigits per la legislació d'Uruguai.

Accident de Treball i Malaltia Professional:

Determinarà la prestació el país la legislació del qual era aplicable al treballador en la data en què es va produir l'accident o es va contraure la malaltia.

Complementary Content
${loading}