Aviso Cookies

Este sitio web utiliza cookies para que vostede teña unha mellor experiencia de usuario. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Para máis información consulte a nosa política de cookies.

Valore esta páxina
Valore este contido

Prestacións incluídas no Convenio

Información xeral:

O Convenio aplícase ás seguintes prestacións:

En relación con España:

Ás seguintes prestacións do sistema español da Seguridade Social:

  • Prestacións económicas por maternidade.
  • Prestacións por incapacidade permanente, vellez, morte e supervivencia.
  • Prestacións de protección familiar.
  • Prestacións económicas por accidente de traballo e enfermidade profesional.
En relación con Uruguai:

Ás seguintes prestacións da Seguridade Social:

  • O réxime en materia de prestacións por maternidade.
  • Os réximes de xubilacións e pensións baseadas no sistema de repartición ou de capitalización individual.
  • O réxime en materia de accidentes de traballo e enfermidades profesionais.
Respecto a estas prestacións hai que ter en conta que:
  • Para adquirir as prestacións de carácter contributivo previstas no Convenio pódense sumar os períodos de seguro cumpridos en España e no Uruguai.
  • As prestacións económicas de carácter contributivo, agás a incapacidade temporal derivada de accidente de traballo e enfermidade profesional, poderanse percibir con independencia de que se resida ou se atope en España ou no Uruguai.
  • Cada país aboará as súas propias prestacións directamente ao beneficiario.
  • As persoas que reúnan os requisitos esixidos polas lexislacións de ambos os dous países para ter dereito a pensión contributiva, poderán percibila de cada un deles.

Maternidade

Recoñécea o país no que estea asegurada a beneficiaria, tendo en conta, se é preciso, os períodos de seguro do outro país.

Invalidez, Vellez e Supervivencia


1.- Pensións da Seguridade Social española e xubilacións e pensións do sistema de repartición do Uruguai.

Cada país avaliará por separado a solicitude de prestación na forma seguinte:

 • Comprobarase se o interesado alcanza dereito á prestación tendo en conta unicamente os períodos de seguro propios sen sumar os do outro país.
 • Así mesmo, calcularase a prestación sumando aos períodos de seguro propios os acreditados no outro país. Neste suposto, o importe da pensión non será íntegro, senón segundo a proporción existente entre os períodos de seguro cumpridos no país que a outorgue e a suma dos períodos de España e do Uruguai.
 • Compararanse as prestacións calculadas segundo o indicado nos apartados anteriores e cada país recoñecerá e aboará a prestación que sexa máis favorable ao interesado.
 • No suposto de pensión de xubilación da Seguridade Social española para a que se totalizasen períodos de seguro acreditados no Uruguai, a devandita totalización utilizarase igualmente para determinar a idade na que se pode acceder á pensión.
2.- Xubilacións e pensións do sistema de capitalización individual uruguaio:
 • Os traballadores afiliados a unha Administradora de Fondos de Aforro Previsional terán dereito a prestacións con cargo ao importe acumulado nas súas contas de capitalización individual.
 • Tales prestacións engadiranse ás prestacións a cargo do réxime de repartición uruguaio, se reúne os requisitos esixidos na lexislación uruguaia.

Accidente de Traballo e Enfermidade Profesional:

A prestación determinaraa o país a cuxa lexislación estivese suxeito o traballador na data na que se produciu o accidente ou na que se contraeu a enfermidade.

Complementary Content
${loading}