Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Valore esta pàgina
Valore este contingut

Prestacions incloses en el Conveni

Informació general:

El Conveni s'aplica:

Pel que fa a Espanya:

A les prestacions del Sistema Contributiu de la Seguretat Social i del Règim de Classes Passives de l'Estat següents:

 • Prestacions de jubilació o retir.
 • Prestacions d'incapacitat permanent o inutilitat no derivades d'accident laboral o malaltia professional.
 • Prestacions de mort i supervivència no derivades d'accident laboral o malaltia professional.

Pel que fa al Japó:

 • Pensió nacional (excepte el Fons de Pensió Nacional).
 • Assegurança de Pensions dels Assalariats (excepte el Fons de Pensions dels Assalariats).
 • Pensió de la Mútua de Funcionaris Nacionals.
 • Pensió de la Mútua de Funcionaris Locals i Personal d'Estatus Similar (excepte el sistema de pensions per a membres elegits de les corporacions locals).
 • Pensió de la Mútua del Personal de Col·legis Privats.

Respecte d'estes prestacions cal tindre en compte que:

Per a accedir a les prestacions de caràcter contributiu previstes en el Conveni, es poden sumar els períodes d'assegurança complits a Espanya i al Japó, sempre que no se superposen.

Les prestacions econòmiques de caràcter contributiu es podran percebre tant si l'interessat residix o es troba a Espanya com al Japó. Hi ha una excepció de la legislació japonesa per a l'adquisició de la Pensió Bàsica de Discapacitat o de la Pensió Bàsica de Supervivència per a les quals s'exigix, si l'interessat és major de 60 anys i menor de 65 anys, la residència habitual al Japó en la data del primer examen mèdic o de la seua defunció.

Cada país abonarà les seues prestacions al beneficiari.

Les persones que reunisquen els requisits exigits per les legislacions dels dos països per a tindre dret a pensió contributiva, la podran percebre de cada un.

Prestacions de Jubilació, Incapacitat Permanent i Mort i Supervivència de la Seguretat Social espanyola.

La Institució espanyola examina la sol·licitud de prestació de la manera següent:

 • Comprovarà si l'interessat té dret a la prestació tenint en compte exclusivament els períodes d'assegurança espanyola.
 • Així mateix, calcularà la prestació sumant als períodes d'assegurança propis els acreditats al Japó, sempre que no se superposen (pensió teòrica). En este supòsit, l'import de la prestació no serà íntegre, sinó que representarà la proporció existent entre els períodes d'assegurança complits a Espanya i la suma dels períodes espanyols i japonesos (pensió prorrata).
 • Hi ha una excepció per als casos en què la duració total dels períodes amb seguretat acreditats a Espanya siga inferior a un any. En estos casos, la Institució competent espanyola no reconeixerà cap prestació.
 • Es compararan les prestacions calculades segons allò que s'ha indicat en els apartats anteriors i la Institució competent espanyola reconeixerà i abonarà la prestació que siga més favorable a l'interessat.

Per al reconeixement i càlcul de la pensió es tindrà en compte:

 • La Institució espanyola considerarà que el treballador es troba sotmés a la seua legislació si en el moment del fet causant està assegurat al Japó o rep una pensió japonesa basada en els seus propis períodes d'assegurança. El mateix criteri s'aplicarà per al reconeixement de les pensions de supervivència, respecte a la condició d'assegurat o de pensionista del mort.
 • Si per al reconeixement d'una prestació s'exigix el compliment d'alguns períodes d'assegurança immediatament anteriors al fet causant d'eixa prestació, este requisit també es considerarà complit si l'interessat l'acredita en el període immediatament anterior al reconeixement de la prestació del Japó.
 • Les clàusules de reducció, suspensió o supressió previstes per la legislació espanyola per al cas dels pensionistes que exercisquen una activitat laboral els seran aplicables encara que esta activitat laboral tinga lloc al Japó.
 • Si per a reconéixer la pensió espanyola s'han hagut de sumar períodes d'assegurança japonesos, el càlcul es farà partint de les bases de cotització reals acreditades per l'assegurat a Espanya durant els anys immediatament anteriors al pagament de l'última cotització a la Seguretat Social espanyola. La quantia obtinguda s'incrementarà segons les revaloracions establides anualment fins a la data del fet causant per a les prestacions de la mateixa naturalesa.
 • Per a accedir als beneficis de determinats règims especials (per exemple, treballadors del Mar o Mineria del Carbó), només es tindran en compte els períodes d'assegurança japonesos cotitzats en una professió o ocupació igual.
 • En el supòsit de pensió de jubilació de la Seguretat Social espanyola, per a la qual s'hagen totalitzat períodes d'assegurança acreditats al Japó, eixa totalització s'utilitzarà per a determinar l'edat en què es pot accedir a la pensió.

Prestacions del Sistema de Pensions japonés.

 • Es preveu la totalització amb períodes d'assegurança espanyols quan una persona no dispose de períodes suficients per a tindre dret a prestacions japoneses i sempre que estos períodes no se superposen.
 • S'exclouen de la possibilitat de totalització les pensions complementàries per a determinades ocupacions, d'acord amb els sistemes de pensions de les mútues, i també el pagament a preu fet equivalent al reintegrament de les cotitzacions.
 • Quan la legislació japonesa requerisca, per a tindre dret a prestacions d'incapacitat o a prestacions de supervivència (excepte les prestacions a preu fet equivalents al reintegrament de les cotitzacions), que la data del primer reconeixement mèdic o de la defunció es produïsca dins d'un període d'assegurança determinat, este requisit es considerarà complit si eixa data es produïx dins dels períodes d'assegurança coberts a l'empara de la legislació espanyola.
 • No obstant això, si l'interessat acredita períodes d'assegurança en dos o més sistemes japonesos de persones assalariades, el requisit es considerarà complit en un d'estos sistemes de pensions, d'acord amb la legislació japonesa.
Complementary Content
${loading}