Avís Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies perquè vostè tingui una millor experiència d’usuari. Les cookies no s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal. Per a més informació consulti la nostra política de cookies.

Prestacions incloses al Conveni

Informació general:

El Conveni s'aplica:

En relació amb Espanya:

A les prestacions del Sistema Contributiu de la Seguretat Social i del Règim de Classes Passives de l'Estat següents:

 • Prestacions de jubilació o retir.
 • Prestacions d'incapacitat permanent o inutilitat no derivades d'accident de treball o malaltia professional.
 • Prestacions de mort i supervivència no derivades d'accident de treball o malaltia professional.

En relació amb el Japó:

 • Pensió nacional (excepte el Fons de Pensió Nacional).
 • Assegurança de Pensions dels Assalariats (excepte el Fons de Pensions dels Assalariats).
 • Pensió de la Mútua de Funcionaris Nacionals.
 • Pensió de la Mútua de Funcionaris Locals i Personal d'Estatus Similar (excepte el sistema de pensions per a membres elegits de les corporacions locals).
 • Pensió de la Mútua del Personal de Col·legis Privats.

Respecte d'aquestes prestacions cal tenir en compte que:

Per accedir a les prestacions de caràcter contributiu previstes en el Conveni, es poden sumar els períodes d'assegurança complerts a Espanya i al Japó, sempre que no se superposin.

Les prestacions econòmiques de caràcter contributiu es podran percebre tant si l'interessat resideix o es troba a Espanya com al Japó. Hi ha una excepció de la legislació japonesa per a l'adquisició de la Pensió Bàsica de Discapacitat o de la Pensió Bàsica de Supervivència per a les quals s'exigeix, si l'interessat és major de 60 anys i menor de 65 anys, la residència habitual al Japó en la data del primer examen mèdic o de la seva defunció.

Cada país abonarà les seves pròpies prestacions al beneficiari.

Les persones que compleixin els requisits exigits per les legislacions dels dos països per tenir dret a pensió contributiva la podran percebre de cada un.

Prestacions de jubilació, Incapacitat Permanent i Mort i Supervivència de la Seguretat Social espanyola.

La Institució espanyola examina la sol·licitud de prestació de la manera següent:

 • Comprovarà si l'interessat té dret a la prestació tenint en compte exclusivament els períodes d'assegurança espanyols.
 • Així mateix, calcularà la prestació sumant als períodes d'assegurança propis els acreditats al Japó, sempre que no se superposin (pensió teòrica). En aquest supòsit, l'import de la prestació no serà íntegre, sinó que representarà la proporció existent entre els períodes d'assegurança complerts a Espanya i la suma dels períodes espanyols i japonesos (pensió prorrata).
 • Hi ha una excepció per als supòsits en què la durada total dels períodes d'assegurança acreditats a Espanya sigui inferior a un any. En aquests casos, la Institució competent espanyola no reconeixerà cap prestació.
 • Es compararan les prestacions calculades d'acord amb el que assenyalen els apartats anteriors i la institució competent espanyola reconeixerà i abonarà la prestació que sigui més favorable per a l'interessat.

Per al reconeixement i càlcul de la pensió es tindrà en compte:

 • La Institució espanyola considerarà que el treballador es troba sotmès a la seva legislació si en el moment del fet causant està assegurat al Japó o rep una pensió japonesa basada en els seus propis períodes d'assegurança. S'aplicarà el mateix criteri per al reconeixement de les pensions de supervivència, pel que fa a la condició d'assegurat o de pensionista del difunt.
 • Si per al reconeixement d'una prestació s'exigeix el compliment d'alguns períodes d'assegurança immediatament anteriors al fet causant d'aquesta prestació, aquest requisit també es considerarà complert si l'interessat l'acredita en el període immediatament anterior al reconeixement de la prestació del Japó.
 • Les clàusules de reducció, suspensió o supressió previstes per la legislació espanyola per al cas dels pensionistes que exerceixin una activitat laboral els seran aplicables encara que aquesta activitat laboral tingui lloc al Japó.
 • Si per reconèixer la pensió espanyola s'han hagut de sumar períodes d'assegurança japonesos, el càlcul es farà partint de les bases de cotització reals acreditades per l'assegurat a Espanya durant els anys immediatament anteriors al pagament de la darrera cotització a la Seguretat Social espanyola. La quantia obtinguda s'incrementarà segons les revaloracions establertes anualment fins a la data del fet causant per a les prestacions de la mateixa naturalesa.
 • Per accedir als beneficis de determinats règims especials (per exemple, treballadors del Mar o Mineria del Carbó), només es tindran en compte els períodes d'assegurança japonesos cotitzats en una professió o ocupació igual.
 • En el supòsit de pensió de jubilació de la Seguretat Social espanyola, per a la qual s'hagin totalitzat períodes d'assegurança acreditats al Japó, aquesta totalització s'utilitzarà per determinar l'edat en què es pot accedir a la pensió.

Prestacions del Sistema de Pensions japonès.

 • Es preveu la totalització amb períodes d'assegurança espanyols quan una persona no disposi de períodes suficients per tenir dret a prestacions japoneses i sempre que aquests períodes no se superposin.
 • S'exclouen de la possibilitat de totalització les pensions complementàries per a determinades ocupacions, d'acord amb els sistemes de pensions de les mútues, i també el pagament a preu fet equivalent al reintegrament de les cotitzacions.
 • Quan la legislació japonesa requereixi per tenir dret a prestacions d'incapacitat o a prestacions de supervivència (excepte les prestacions a preu fet equivalents al reintegrament de les cotitzacions) que la data del primer reconeixement mèdic o de la defunció es produeixi dins un període d'assegurança determinat, aquest requisit es considerarà complert si aquesta data es produeix dins els períodes d'assegurança coberts a l'empara de la legislació espanyola.
 • No obstant això, si l'interessat acredita períodes d'assegurança en dos o més sistemes japonesos de persones assalariades, el requisit es considerarà complert en un d'aquests sistemes de pensions, d'acord amb la legislació japonesa.
Complementary Content
${loading}