Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Cessament d’activitat

Resultados de la búsqueda

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

La pàgina a la que intenta accedir no està disponible en l'idioma seleccionat. Disculpeu les molèsties.
Idiomes disponibles: Castellano

1. És el mateix que l’“atur” dels autònoms vigent des del 2010? Quina és la seua duració?

No, es tracta d’una prestació diferent i extraordinària, recollida al Reial Decret Llei 8/2020, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la Covid-19 (ARTICLE 17), ja que, entre altres qüestions, s’han modificat la quantia, la durada i els requisits d’accés a esta amb l’objectiu que es puga acollir un nombre més alt de beneficiaris.
La vigència està limitada a un mes a partir de l’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, pel qual s’ha declarat l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi ocasionada per la Covid-19.
En tot cas, si l’estat d’alarma es prorroga més enllà del mes de durada inicial, la prestació acabarà l’últim dia del mes en què es finalitze l’estat d’alarma.

2. Qui pot accedir a la prestació?

Els treballadors per compte propi o autònoms les activitats dels quals hagen quedat suspeses per la declaració de l’estat d’alarma (segons l’annex del RD 463/2020),

O, en un altre cas, quan la facturació del mes anterior en què se sol·licita la prestació es veja reduïda almenys en un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior.

3. També la poden demanar els autònoms que tenen treballadors al seu càrrec?

Sí, els qui tinguen treballadors a càrrec seu i hagen hagut de tancar per la declaració de l’estat d’alarma o hagen patit una reducció de la seua facturació almenys d’un 75% poden presentar un ERTO per als seus treballadors i sol·licitar a la vegada esta prestació extraordinària.

4. Quins requisits es requerixen?

 • Estar afiliats i d’alta a la Seguretat Social en la data de la declaració de l’estat d’alarma (14 de març de 2020), ja siga al Règim dels Autònoms o, si escau, al Règim Especial dels Treballadors del Mar.

 • Només en el supòsit que la seua activitat no s’haja suspés per la declaració de l’estat d’alarma, haurà d’acreditar la reducció de la seua facturació el mes natural anterior al que se sol·licita la prestació almenys en un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre natural anterior a la declaració de l’estat d’alarma.

 • Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si en la data de la suspensió de l’activitat o de la reducció de la facturació no es complís este requisit, l’òrgan gestor convidarà al pagament a l’autònom perquè en el termini improrrogable de 30 dies naturals ingresse les quotes degudes. La regularització del descobert, una vegada acreditada, produirà plens efectes per a l’adquisició del dret a la protecció.

 • A diferència de la prestació ordinària del Cessament d’Activitat, no s’exigix un període de cotització de 12 mesos per accedir a la prestació.

5. Cal donar-se de baixa de la Seguretat Social i Hisenda?

Durant el període de percepció de la prestació extraordinària per cessament d’activitat, el treballador autònom que suspenga l’activitat no ha de tramitar la baixa de la Seguretat Social i ha de continuar d’alta en la seua activitat econòmica a Hisenda.

Si la causa del dret a la prestació és la reducció de la facturació el mes anterior al que se sol·licita la prestació en un 75 per cent en relació amb l’efectuada el semestre anterior, ha de romandre, en tot cas, d’alta en el corresponent règim de Seguretat Social perquè li siga d’aplicació la normativa excepcional del RDL 8/2020.

6. Què passa si es dona de baixa i vol sol·licitar la prestació?

Durant el període de percepció de la prestació extraordinària per cessament d’activitat, el treballador autònom que suspenga l’activitat no haurà de tramitar la baixa a la Seguretat Social; per tant, és necessari que continue donat d’alta en el règim d’autònoms.

7. Si s’ha suspés l’activitat, els autònoms han de renunciar a les bonificacions de què gaudixen, per exemple la tarifa plana?

No. Transcorreguda la durada de la prestació tornaran, si escau, a ser d’aplicació els beneficis en la cotització dels quals es gaudira abans de la concessió d’esta prestació.

8. L’autònom ha de cotitzar mentre perceba la prestació?

No. Eixe període s’entén com a cotitzat segons l’article 17 del RDL 8/2020.

9. El temps de percepció que es reconega compta com a consumit per a possibles noves sol·licituds de la prestació en el futur?

No, este període de prestació no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat a què el beneficiari puga tindre dret en el futur.

10. Si ja he ingressat les quotes del període en què es percep la prestació extraordinària, se’n pot sol·licitar la devolució?

Les quotes ingressades que se superposen a algun dels dies del període durant el qual es té dret a la prestació de caràcter extraordinari han sigut retornades per la Tresoreria General.
La resolució del reconeixement del dret a la devolució s’ha notificat en la SEDESS i l’import s’ha abonat en el mateix compte bancari en què es  va efectuar el càrrec.
En cas que no s’haja tramitat la devolució, la pot sol·licitar a través del corresponent servici de la SEDESS.

11. Què passa amb els autònoms que estan obligats a continuar donant servici, com els taxistes?

Com s’ha comentat, estos treballadors tindran dret a la prestació si acrediten una caiguda en la facturació almenys d’un 75%, ja que no hi ha cap problema en compatibilitzar la prestació i l’activitat.

12. Quina quantia correspon a l’autònom?

Es determinarà aplicant el 70% a la base reguladora, calculada igual que en la prestació ordinària del cessament d’activitat, és a dir, la mitjana de les bases per les quals s’haguera cotitzat durant els dotze mesos continuats i immediatament anteriors.

Com que no s’exigix el període de dotze mesos de cotització per a accedir a la prestació, quan este no s’acredite, la quantia de la prestació serà sempre equivalent al 70% de la base mínima de cotització del Règim d’Autònoms, que serà aplicable també als Treballadors del Mar (70% de 944,35 € = 661,04 €).

13. Quina durada tindrà la prestació?

Tindrà una durada d’un mes, que s’ampliarà fins a l’últim dia del mes en què s’acabe l’estat d’alarma en el cas que la situació esmentada es prorrogue més enllà del mes establit.

A més, durant el temps que dure la seua percepció s’entendrà com a cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat als quals puga tindre dret en el futur.

14. En quina data naix el dret a cobrar la prestació?

El treballador que complisca els requisits tindrà dret a percebre la prestació amb efectes des del 14 de març de 2020, data en què va entrar en vigor el RD 463/2020 que va declarar l’Estat d’Alarma.

15. Quina documentació caldria presentar?

Aquells treballadors l’activitat dels quals es troba entre les suspeses pel RD 463/2020:

 • Sol·licitud de prestació.
 • Model 145 de dades al pagador.
 • Fotocòpia DNI/NIE/passaport.
 • Número de Compte Bancari, codi IBAN.
 • Els dos últims rebuts de cotització.
 • Llibre de família, en el cas de fills a càrrec.

A més d’esta documentació, quan la causa de la prestació siga la disminució de la facturació hauran d’acreditar la reducció esmentada. En el formulari de la pàgina web s’indicarà la documentació que cal presentar en cada cas.

18. És compatible amb les prestacions laborals al sector agrari incloses en el Reial Decret Llei 13/2020, de 7 d’abril?

No, el règim de compatibilitat establit per eixe Reial Decret Llei no afecta esta prestació extraordinària per cessació d’activitat.

16. És compatible amb altres prestacions de la Seguretat Social?

Esta prestació serà compatible amb qualsevol altra prestació de seguretat social que el beneficiari estigués percebent i fos compatible amb l’acompliment de l’activitat que desenvolupava.
 
Pel que fa als treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, la prestació per cessament d’activitat serà incompatible amb la percepció de les ajudes per paralització de la flota.

17. A qui he de presentar la sol·licitud per a l’accés a la prestació extraordinària?

La gestió d'esta prestació correspondrà a les entitats a les quals es referix l'article 346 del Text refós de la Llei General de la Seguretat Social, és a dir, a la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social o a l'Entitat Gestora (Institut Social de la Marina o Servici Públic de Faena Estatal).

En el supòsit de treballadors autònoms que tinguen coberta la protecció dispensada a les contingències derivades d'accidents de treball i malalties professionals amb una entitat gestora de la Seguretat Social, la tramitació de la sol·licitud i la gestió de la prestació per cessament d'activitat correspondrà:

 1. En l'àmbit del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar, a l'Institut Social de la Marina.
 2. En l'àmbit del Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, al Servici Públic de Faena Estatal.

19. Quines són les mesures aprovades per a la protecció de treballadors autònoms pel Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació?

20. Quines són les mesures aprovades per a la protecció de treballadors autònoms pel Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació?

 1. Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat com a conseqüència de resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19. (Art. 5 Reial Decret Llei 2/2021, de 26 de gener).
 2. Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a aquells treballadors autònoms que no puguen causar dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat que preveu l’article 7 del Reial decret Llei 2/2021 o a la prestació de cessament d’activitat regulada en els articles 327 i següents del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre (Art. 6 Reial Decret Llei 2 /2021, de 26 de gener).
 3. Dret a la prestació de cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi (Art. 7 RD Llei 2/2021 de 26 de gener).
 4. Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors de temporada (Art. 8 RD Llei 2/2021 de 26 de gener).
 5. Pròrroga de la prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat com a conseqüència de resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19 que preveu l’apartat 1 de l’article 13 del Reial Decret Llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació (Disposició transitòria segona RD Llei 2 /2021 de 26 de gener).
Complementary Content
${loading}