Avís Cookies

Este lloc web utilitza cookies perquè vosté tinga una millor experiència d’usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l’acceptació de les cookies esmentades i l’acceptació de la nostra política de cookies. Les cookies no s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal.


Cessament d’activitat

Selector de temes

Per poder visualitzar resultats a la secció de PMF heu de fer una selecció inicial al menú lateral esquerre. Posteriorment, es podran aplicar criteris de filtratge sobre els resultats obtinguts.

1. És el mateix que l’“atur” dels autònoms vigent des del 2010? Quina és la seua duració?

No, es tracta d’una prestació diferent i extraordinària, recollida al Reial Decret Llei 8/2020, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la Covid-19 (ARTICLE 17), ja que, entre altres qüestions, s’han modificat la quantia, la durada i els requisits d’accés a esta amb l’objectiu que es puga acollir un nombre més alt de beneficiaris.
La vigència està limitada a un mes a partir de l’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, pel qual s’ha declarat l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi ocasionada per la Covid-19.
En tot cas, si l’estat d’alarma es prorroga més enllà del mes de durada inicial, la prestació acabarà l’últim dia del mes en què es finalitze l’estat d’alarma.

2. Qui pot accedir a la prestació?

Els treballadors per compte propi o autònoms les activitats dels quals hagen quedat suspeses per la declaració de l’estat d’alarma (segons l’annex del RD 463/2020),

O, en un altre cas, quan la facturació del mes anterior en què se sol·licita la prestació es veja reduïda almenys en un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior.

3. També la poden demanar els autònoms que tenen treballadors al seu càrrec?

Sí, els qui tinguen treballadors a càrrec seu i hagen hagut de tancar per la declaració de l’estat d’alarma o hagen patit una reducció de la seua facturació almenys d’un 75% poden presentar un ERTO per als seus treballadors i sol·licitar a la vegada esta prestació extraordinària.

4. Quins requisits es requerixen?

 • Estar afiliats i d’alta a la Seguretat Social en la data de la declaració de l’estat d’alarma (14 de març de 2020), ja siga al Règim dels Autònoms o, si escau, al Règim Especial dels Treballadors del Mar.

 • Només en el supòsit que la seua activitat no s’haja suspés per la declaració de l’estat d’alarma, haurà d’acreditar la reducció de la seua facturació el mes natural anterior al que se sol·licita la prestació almenys en un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre natural anterior a la declaració de l’estat d’alarma.

 • Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si en la data de la suspensió de l’activitat o de la reducció de la facturació no es complís este requisit, l’òrgan gestor convidarà al pagament a l’autònom perquè en el termini improrrogable de 30 dies naturals ingresse les quotes degudes. La regularització del descobert, una vegada acreditada, produirà plens efectes per a l’adquisició del dret a la protecció.

 • A diferència de la prestació ordinària del Cessament d’Activitat, no s’exigix un període de cotització de 12 mesos per accedir a la prestació.

5. Cal donar-se de baixa de la Seguretat Social i Hisenda?

Durant el període de percepció de la prestació extraordinària per cessament d’activitat, el treballador autònom que suspenga l’activitat no ha de tramitar la baixa de la Seguretat Social i ha de continuar d’alta en la seua activitat econòmica a Hisenda.

Si la causa del dret a la prestació és la reducció de la facturació el mes anterior al que se sol·licita la prestació en un 75 per cent en relació amb l’efectuada el semestre anterior, ha de romandre, en tot cas, d’alta en el corresponent règim de Seguretat Social perquè li siga d’aplicació la normativa excepcional del RDL 8/2020.

6. Què passa si es dona de baixa i vol sol·licitar la prestació?

Durant el període de percepció de la prestació extraordinària per cessament d’activitat, el treballador autònom que suspenga l’activitat no haurà de tramitar la baixa a la Seguretat Social; per tant, és necessari que continue donat d’alta en el règim d’autònoms.

7. Si s’ha suspés l’activitat, els autònoms han de renunciar a les bonificacions de què gaudixen, per exemple la tarifa plana?

No. Transcorreguda la durada de la prestació tornaran, si escau, a ser d’aplicació els beneficis en la cotització dels quals es gaudira abans de la concessió d’esta prestació.

8. L’autònom ha de cotitzar mentre perceba la prestació?

No. Eixe període s’entén com a cotitzat segons l’article 17 del RDL 8/2020.

9. El temps de percepció que es reconega compta com a consumit per a possibles noves sol·licituds de la prestació en el futur?

No, este període de prestació no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat a què el beneficiari puga tindre dret en el futur.

10. Si ja he ingressat les quotes del període en què es percep la prestació extraordinària, se’n pot sol·licitar la devolució?

Les quotes ingressades que se superposen a algun dels dies del període durant el qual es té dret a la prestació de caràcter extraordinari han sigut retornades per la Tresoreria General.
La resolució del reconeixement del dret a la devolució s’ha notificat en la SEDESS i l’import s’ha abonat en el mateix compte bancari en què es  va efectuar el càrrec.
En cas que no s’haja tramitat la devolució, la pot sol·licitar a través del corresponent servici de la SEDESS.

11. Què passa amb els autònoms que estan obligats a continuar donant servici, com els taxistes?

Com s’ha comentat, estos treballadors tindran dret a la prestació si acrediten una caiguda en la facturació almenys d’un 75%, ja que no hi ha cap problema en compatibilitzar la prestació i l’activitat.

12. Quina quantia correspon a l’autònom?

Es determinarà aplicant el 70% a la base reguladora, calculada igual que en la prestació ordinària del cessament d’activitat, és a dir, la mitjana de les bases per les quals s’haguera cotitzat durant els dotze mesos continuats i immediatament anteriors.

Com que no s’exigix el període de dotze mesos de cotització per a accedir a la prestació, quan este no s’acredite, la quantia de la prestació serà sempre equivalent al 70% de la base mínima de cotització del Règim d’Autònoms, que serà aplicable també als Treballadors del Mar (70% de 944,35 € = 661,04 €).

13. Quina durada tindrà la prestació?

Tindrà una durada d’un mes, que s’ampliarà fins a l’últim dia del mes en què s’acabe l’estat d’alarma en el cas que la situació esmentada es prorrogue més enllà del mes establit.

A més, durant el temps que dure la seua percepció s’entendrà com a cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat als quals puga tindre dret en el futur.

14. En quina data naix el dret a cobrar la prestació?

El treballador que complisca els requisits tindrà dret a percebre la prestació amb efectes des del 14 de març de 2020, data en què va entrar en vigor el RD 463/2020 que va declarar l’Estat d’Alarma.

15. Quina documentació caldria presentar?

Aquells treballadors l’activitat dels quals es troba entre les suspeses pel RD 463/2020:

 • Sol·licitud de prestació i declaració jurada.
 • Sol·licitud RD-Llei 8/2020, de 17 de març-COVID-19
 • Declaració responsable RD-Llei 8/2020, de 17 de març-COVID-19
 • Model 145 de dades al pagador.
 • Fotocòpia DNI/NIE/Passaport.
 • Número de Compte Bancari, codi IBAN.
 • Els dos últims rebuts de cotització.
 • Llibre de família en el cas de fills a càrrec


A més d’esta documentació, quan la causa de la prestació siga la disminució de la facturació hauran d’acreditar la reducció esmentada. En el formulari de la pàgina web s’indicarà la documentació que cal presentar en cada cas.

18. És compatible amb les prestacions laborals al sector agrari incloses en el Reial Decret Llei 13/2020, de 7 d’abril?

No, el règim de compatibilitat establit per eixe Reial Decret Llei no afecta esta prestació extraordinària per cessació d’activitat.

16. És compatible amb altres prestacions de la Seguretat Social?

Esta prestació serà compatible amb qualsevol altra prestació de seguretat social que el beneficiari estigués percebent i fos compatible amb l’acompliment de l’activitat que desenvolupava.
 
Pel que fa als treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, la prestació per cessament d’activitat serà incompatible amb la percepció de les ajudes per paralització de la flota.

17. A qui he de presentar la sol·licitud per a l’accés a la prestació extraordinària?

La gestió d'esta prestació correspondrà a les entitats a les quals es referix l'article 346 del Text refós de la Llei General de la Seguretat Social, és a dir, a la Mútua Col·laboradora amb la Seguretat Social o a l'Entitat Gestora (Institut Social de la Marina o Servici Públic de Faena Estatal).

En el supòsit de treballadors autònoms que tinguen coberta la protecció dispensada a les contingències derivades d'accidents de treball i malalties professionals amb una entitat gestora de la Seguretat Social, la tramitació de la sol·licitud i la gestió de la prestació per cessament d'activitat correspondrà:

 1. En l'àmbit del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar, a l'Institut Social de la Marina.
 2. En l'àmbit del Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, al Servici Públic de Faena Estatal.

19. Quines són les mesures aprovades per a la protecció de treballadors autònoms pel Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació?

20. Quines són les mesures aprovades per a la protecció de treballadors autònoms pel Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació?

 1. Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat com a conseqüència de resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19. (Art. 5 Reial Decret Llei 2/2021, de 26 de gener).
 2. Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a aquells treballadors autònoms que no puguen causar dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat que preveu l’article 7 del Reial decret Llei 2/2021 o a la prestació de cessament d’activitat regulada en els articles 327 i següents del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre (Art. 6 Reial Decret Llei 2 /2021, de 26 de gener).
 3. Dret a la prestació de cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi (Art. 7 RD Llei 2/2021 de 26 de gener).
 4. Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors de temporada (Art. 8 RD Llei 2/2021 de 26 de gener).
 5. Pròrroga de la prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat com a conseqüència de resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19 que preveu l’apartat 1 de l’article 13 del Reial Decret Llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació (Disposició transitòria segona RD Llei 2 /2021 de 26 de gener).

23. Quines són les mesures aprovades per a la protecció de treballadors autònoms pel RD-llei 2/2022, de 22 de febrer?

23. Quines són les mesures aprovades per a la protecció de treballadors autònoms pel RD-llei 2/2022, de 22 de febrer, pel qual s’adopten mesures urgents per a la protecció dels treballadors autònoms, per a la transició cap als mecanismes estructurals de defensa de l’ocupació i per a la recuperació econòmica i social de l’illa de La Palma, i es prorroguen determinades mesures per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica?


Art. 2. Prestació extraordinària per cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat com a conseqüència de resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19.


CARACTERÍSTIQUES

 • Treballadors autònoms que es vegen obligats a suspendre totes les seues activitats com a conseqüència d’una resolució adoptada per l’autoritat competent com a mesura de contenció en la propagació del virus COVID-19 o mantinguen pels mateixos motius la suspensió de la seua activitat iniciada abans de l’1 de març de 2022.
 • A partir de l’1 de març de 2022
 • Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagen optat per enquadrar-se com a treballadors per compte propi en el règim especial que corresponga tindran dret igualment a aquesta prestació extraordinària, sempre que reunisquen els requisits que estableix aquest article.

REQUISITS

a) Estar afiliats i en alta en RETA o en el seu cas, en el RETAMAR almenys 30 dies naturals abans de la data de la resolució que acorde la suspensió de l’activitat i, en tot cas, abans de la data d’inici de la mateixa quan aquesta s’haguera decretat abans de l’1 de març de 2022.

b) Estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.


QUANTIA

 • Amb caràcter general: 70 % BASE MÍNIMA COTITZACIÓ.
 •  Persones convivents al mateix domicili unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat i dos o més membres amb dret a aquesta prestació: 40 % BASE MÍNIMA COTITZACIÓ.


COTITZACIÓ

 • Durant el temps que l’activitat romanga suspesa es mantindrà l’alta en el règim especial corresponent i el treballador autònom quedarà exonerat de l’obligació de cotitzar. L’exoneració de l’ingrés de les quotes s’estendrà des del primer dia del mes en què s’adopte la mesura de tancament d’activitat o des de l’1 de juny de 2022, quan es mantinga la suspensió d’activitat iniciada abans d’aquesta data, fins a l’últim dia del mes següent a aquell en què s’alce l’esmentada mesura, o fins al 30 de juny de 2022, si aquesta última data fora anterior.
 • La base de cotització aplicable durant tot el període de percepció d’aquesta prestació extraordinària serà en tot cas l’establerta en el moment d’inici de l’esmentada prestació.


TERMINI DE SOL·LICITUD - NAIXEMENT DEL DRET I DURADA

El reconeixement de la prestació pot sol·licitar-se dins dels primers vint-i-un dies naturals següents a l’entrada en vigor de l’acord o resolució de tancament d’activitat o abans del 21 de març quan la suspensió d’activitat s’haguera acordat abans de l’1 de març de 2022 i no s’estiguera percebent la prestació extraordinària que preveu l’article 9 del Reial Decret-llei 18/2021, de 28 de setembre.
El dret a la prestació naix des del dia en que siga efectiva la mesura de tancament d’activitat adoptada per l’autoritat competent o des de l’1 de març de 2022 quan es mantinga la suspensió d’activitat iniciada abans d’aquesta data.
En el cas que la sol·licitud es presente fora del termini establert, el dret a la prestació s’inicia el primer dia del mes següent al de la sol·licitud. En aquests casos, el treballador o treballadora quedarà exempt de l’obligació de cotitzar des del dia que tinga dret a percebre la prestació.
La percepció de la prestació tindrà una durada màxima de quatre mesos i el dret a aquesta finalitzarà l’últim dia del mes en què s’acorde l’alçament de les mesures o el 30 de juny de 2022, si aquesta última data fora anterior.


INCOMPATIBILITATS

 • La percepció de la prestació és incompatible amb l’exempció en la cotització establerta a l’article 1 del RD-llei 2/2022.
 • La percepció de la prestació serà incompatible amb la percepció d’una retribució pel desenvolupament d’un treball per compte aliè, llevat que els ingressos del treball per compte aliè siguen inferiors a 1,25 vegades l’import del SMl;
 • Amb l’acompliment d’una altra activitat per compte propi;
 • Amb la percepció de rendiments procedents de la societat l’activitat de la qual s’haja vist afectada pel tancament;
 • Amb la percepció d’una prestació de Seguretat Social llevat d’aquella que el beneficiari vinguera percebent per ser compatible amb l’acompliment de l’activitat que desenvolupava.
 • Pel que fa als treballadors per compte propi inclosos en el Règim Especial dels Treballadors del Mar, la prestació per cessament d’activitat serà, a més, incompatible amb la percepció de les ajudes per paralització de la flota. Sense perjudici d’això, en el supòsit de percepció d’aquests ajuts, i prèvia acreditació de tal extrem, els treballadors autònoms també quedaran exonerats de l’obligació de cotitzar en els termes assenyalats per a aquesta prestació.


Solicitud art. 2 R-D Ley 2/2022

Declaración responsable art 2 R-D Ley 2/2022.pdf


22. Quines són les mesures aprovades per a la protecció de treballadors autònoms pel RD-llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball?

24. Quines són les mesures aprovades per a la protecció de treballadors autònoms pel RD-llei 11/2022, de 25 de juny?

Complementary Content
${loading}